Uutiset Hennamari Toiviainen

Vaikuttamisen paikkoja avoinna opiskelijaterveydenhuollon parissa!

OYY hakee opiskelijajäseniä sekä YTHS:n valtuuskuntaan että YTHS:n Oulun terveyspalveluyksikön johtokuntaan. Haku molempiin tehtäviin päättyy 31.10.2015.

 

1. OYY hakee jäseniä YTHS:n valtuuskuntaan!

YTHS:n valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa Helsingissä ja tekee säätiön toimintaa valtakunnan tasolla ohjaavaa ja linjaavaa työtä säätiölain puitteissa. Valtuuskunnan tärkeimpiä tehtäviä on säätiön hallituksen valinta, toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen. Lisäksi valtuuskunnan kautta voi tuoda esille tärkeitä valtakunnan tason asioita opiskeluterveydenhuoltoon liittyen.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) hakee nyt YTHS:n valtuuskuntaan kahta (2) jäsentä kaudelle 2016-2017.

Valtuuskunta tarjoaa ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään ja mahdollisuuden päästä vaikuttamaan opiskeluterveydenhoidon kehitykseen. Erityisen mielenkiintoinen tuleva valtuuskuntakausi tulee olemaan ajankohtaisten sote-uudistuksen ja opiskelijaterveydenhuoltoon liittyvien ratkaisuiden vuoksi.

Valtuuskunnassa työskentely vaatii kiinnostusta ja näkemystä terveydenhuoltojärjestelmästä ja sen kehittämisestä. Arvostamme myös hakijoiden aiempaa kokemusta opiskelijaedustajan tehtävistä eri toimielimissä. Opiskelijajäsenet saavat tehtävään perehdytyksen ylioppilaskunnalta sekä vertaistukea muilta opiskelijajäseniltä.

Hae valtuuskunnan jäseneksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen 31.10.2015 mennessä OYY:n sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle sähköpostitse osoitteeseen soposihteeri@nulloyy.fi. OYY:n ehdokkaat opiskelijajäseniksi valitsee OYY:n hallitus ja lopullisen valinnan tekee Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitus.

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteeri@nulloyy.fi ja 040 526 5821)

 

2. OYY hakee jäseniä YTHS:n Oulun terveyspalveluyksikön johtokuntaan!

YTHS:n terveyspalveluyksikön johtokunnan tehtävänä on seurata terveyspalveluyksikön toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia sekä terveyden edistämistä ja yhteisöterveystyötä. Johtokunta tekee aktiivisesti yhteistyötä säätiön eri sidosryhmien kanssa. Johtokunnassa on edustus ylioppilaskunnasta, yliopistosta, kaupungista sekä YTHS:n henkilöstöstä.

Käytännössä johtokunta keskustelee terveyspalveluyksikön jonotilanteesta ja toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisesta, säätiön hallituksen toiminnasta sekä muista ajankohtaisista asioista toimintaympäristössään. Tarvittaessa johtokunta voi puuttua seurannassaan esiin tulleisiin asioihin.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) hakee nyt YTHS:n Oulun terveyspalveluyksikön johtokuntaan kahta (2) opiskelijajäsentä kaudelle 2016-2017.

Oulun terveyspalveluyksikön johtokunta kokoontuu syys- ja kevätlukukauden aikana, noin neljä kertaa vuodessa ilta-aikaan. Opiskelijajäsenet saavat tehtävään perehdytyksen ylioppilaskunnalta, vertaistukea muilta opiskelijajäseniltä sekä kokouspalkkion. Opiskelijajäseneltä odotetaan ideoita, kokemuksia ja näkemyksiä tavallisen opiskelijan näkökulmasta.

Hae johtokunnan jäseneksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen 31.10.2015 mennessä OYY:n sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle sähköpostitse osoitteeseen soposihteeri@nulloyy.fi. Opiskelijajäsenet valitsee OYY:n hallitus.

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteeri@nulloyy.fi ja 040 526 5821)

Uutiset Eero Manninen

Hae yliopistomme hallituksen opiskelijajäseneksi 4.11.2015 mennessä!

Oulun yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten vaali 2015

Yliopistolain 46 §:n mukaan Ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on: 1) nimetä opiskelijoiden edustajat 3 luvussa tarkoitettuihin yliopiston toimielimiin; (hallitus ja kollegio).

Oulun yliopiston johtosäännön (31.5.2013) sekä vaalijohtosäännön (31.5.2013) mukaan opiskelija-jäsenet Oulun yliopiston hallitukseen valitsee Oulun yliopiston ylioppilaskunta.

Valintatapa
Ylioppilaskunnan edustajisto nimeää kullekin kaudelle tarvittavan määrän yliopiston hallituksen opiskelijajäseniä. Yliopiston hallituksen koon ja voimasuhteet määrittelee toimikausittain yliopistokollegio. Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenillä ei ole henkilökohtaisia varajäseniä.

Hakijoille järjestetään avoin haastattelutilaisuus perjantaina 6.11.2015. Hakijat eivät kuitenkaan saa olla paikalla muiden hakijoiden haastatteluissa.

Edustajisto valitsee yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet kokouksessaan 11.11.2015.

Jos avoimia paikkoja on useampia kuin yksi ja erimielisyyttä ilmenee, järjestetään suhteellinen vaali ehdokaslistoja käyttämättä. Vaali on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken, ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli (1/2) ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä (1/3) ja niin edelleen. Opiskelijoiden edustajat ja varaedustajat tulevat nimetyksi ehdokkaiden saamien äänimäärien mukaisessa järjestyksessä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee arpa. Äänestyslippuun tulee merkitä korkeintaan niin monta nimeä kuin on täytettäviä varsinaisen jäsenen paikkoja.

Ehdokasta, jota ei ole äänestetty, ei voida nimetä opiskelijoiden edustajaksi.

Vaalikelpoisuus
Ylioppilaskunnan hallintovaalijohtosäännön 3 §:n mukaan vaalikelpoisia opiskelijoiden edustajiksi ovat ne hakukuulutuksessa määrätyllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin ehdokashakemukset on viimeistään jätettävä ylioppilaskunnalle. Ehdokkaan on täytettävä 18 vuotta viimeistään sinä päivänä, jolloin ehdokashakemukset on jätettävä ylioppilaskunnalle. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen.

Ehdokkaaksi asettuminen
Hakuaika yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi alkaa 12.10.2015. Vapaamuotoiset ehdokasilmoitukset ja cv soveltuvin osin tulee palauttaa sähköpostilla osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 4.11.2015 mennessä. Otsikkoriville maininta ”yliopiston hallituksen opiskelijajäsen”. Ehdokasilmoituksesta tulee käydä ilmi hakijan näkemys siitä, mitkä ovat opiskelijajäsenen tärkeimmät tehtävät yliopiston hallituksessa sekä hakijan omat tavoitteet mahdolliselle tulevalle kaksivuotiskaudelle. Kerro hakemuksessasi myös, miten huolehtisit yhteistyöstä ylioppilaskunnan ja muiden hallinnon opiskelijaedustajien kanssa. Ehdokasilmoituksia, jotka eivät ole saapuneet annettuun määräaikaan mennessä, ei oteta huomioon.

Lisätietoja
Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenen toimikauden pituus on kaksi vuotta alkaen 1.1.2016. Hallitukseen valitaan kaksi opiskelijajäsentä.

Yliopistolain (2010) mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on:
1) päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista;
2) päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös;
3) vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille;
4) huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä;
5) hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa;
6) hyväksyä 48 §:n mukainen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus yliopiston puolesta;
7) valita rehtori tai rehtorit ja päättää heidän työnjaostaan sekä erottaa rehtori, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy;
8) hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta;
9) tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta;
10) päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä.

Hallituksen tehtävänä on lisäksi ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jollei se ole siirtänyt tehtävää muulle yliopiston toimielimelle.

Oulussa 12.10.2015

Ylioppilaskunnan hallitus

Lisätietoja:

Pääsihteeri Eero Manninen: paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822

Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä: koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

 

Uutiset Eero Manninen

Janne Hakkarainen ylioppilaskunnan uudeksi viestintäasiantuntijaksi

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan uudeksi viestintäasiantuntijaksi on valittu humanististen tieteiden kandidaatti Janne Hakkarainen.

”Janne vakuutti hallituksemme monipuolisella kokemuksellaan ja osaamisellaan. Lisäksi Jannella oli erittäin pitkälle ajateltu kuva siitä, mitä hän tulisi meille viestintäasiantuntijana tekemään. Motivaatio, osaaminen ja näkemyksellisyys suorastaan huokuivat Jannesta koko rekrytointiprosessin ajan”, pääsihteeri Eero Manninen iloitsee.

Janne on toiminut aktiivisesti ylioppilaskunnassa ja Oulun kunnallispolitiikassa jo useamman vuoden ajan.

Janne aloittaa perehtymisen työhönsä 19.10.2015.

Tervetuloa töihin maailman parhaaseen oululaiseen ylioppilaskuntaan, Janne!

Uutiset Janne Hakkarainen

42: Vastaa kyselyyn pyöräilyn kehittämiseksi, answer a PhD survey, free Cooper tests!

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday.

Tapahtumia viikolla 42
13.10. OYY:n ympäristöjaoston syyskokous OYY:n toimistolla klo 16/ OYY:s environment section meeting on Tuesday the 13th of October at 16 o’clock at OYY’s office
14.10. edustajisto- ja hallintovaalien ehdokkaaksi ilmoittautuminen päättyy klo 12.00 / stand for the student council election or the administrative election by 12 pm
15.–16.10. OYY:n toimisto kiinni/ OYY office is closed

1. Keep fit – cooper ja kävelytesti ke 14.10. klo 19.00 / Keep fit – cooper and walking test on Wednesday the 14th of Oct
2. Doctoral student, answer a PhD survey and win a karonkka!
3. OYY:n ympäristöjaoston syyskokous tiistaina 13.10. OYY:n toimistolla klo 16/ OYY:s environment section meeting on Tuesday the 13th of October at 16 o’clock at OYY’s office
4. Osallistu kehyviikolle! Join the development cooperation week!
5. Vastaa diplomityökyselyyn pyöräilyn kehittämiseksi
6. Ylioppilaskunnan kansliassa poikkeukselliset aukioloajat viikolla 42/ Opening hours of the Student Union’s offfice during week 42
7. Apply to go on Winternships with AIESEC! Hae harjoitteluun talvella AIESECin kautta!


1. Keep fit – cooper ja kävelytesti ke 14.10. klo 19.00

Ouluhallissa pamahtaa! Luvassa on 12 minuuttia hikeä, maitohappoja ja kyynärpäitä, kun ylioppilaskunta järjestää suuren suosion saavuttaneen Cooperin testin. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa 2 km kävelytestin, jossa kyynärpäitä ei niinkään tarvita, vaan sellaista asennetta, josta muutkin saavat liikunnaniloa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.oyy.fi/keep-fit-cooper-ja-kavelytesti/

Keep fit – cooper and walking tests on Wednesday the 14th of Oct

Keep fit is back! Cooper and walking tests are held on Wednesday, the 14th of October at 7pm in Ouluhalli. You can choose either cooper-test or 2 km walking test, it’s your decision. You only need sportwear, running shoes, drinking bottle and keep fit -spirit with you!

Sign up here: http://bit.ly/1ZkSNsY

2. Doctoral student, answer a PhD survey and win a karonkka!

Doctoral student, please answer a nation-wide survey regarding your PhD studies. The survey will provide the much needed basic demographics of doctoral students and allow to identify problems or concerns of doctoral students in Oulu and in Finland. The results of the survey will also help the Doctoral Students’ Section in the University of Oulu to represent the whole community of doctoral students better. What’s more, a free karonkka (a traditional PhD defense after party) will be raffled to one lucky participant, courtesy of Uniresta. Answering the survey will only take 15 minutes and each answer will influence the future of doctoral studies.

Go to survey: www.oyy.fi/dss-survey
Read more about the Doctoral Students’ Section: www.oyy.fi/doctoral-students
Like our Facebook page: www.facebook.com/ouludoctoralstudentssection

 

3. OYY:n ympäristöjaoston syyskokous tiistaina 13.10. OYY:n toimistolla klo 16

Paikalle ovat tervetulleet kaikki ympäristöstä, kierrätyksestä, kehitysyhteistyöstä, vapaa-ajan toiminnoista ym. ympäristön viitekehykseen liittyvästä toiminnasta kiinnostuneet yliopiston opiskelijat. Ei haittaa, mikäli et ole ollut aiemmin missään järjestöhommissa :) Kokoukset ja toiminta pyritään tekemään mahdollisimman epäjäykiksi ja rennoiksi, joissa kukaan ei rasitu liikaa (paitsi puheenjohtaja) ja on kivvaa!

Ympäristöjaosto on erinomainen keino toteuttaa jokin ambitio tai haave aiheeseen liittyen. Autamme innolla kaikissa kuningasideoissa, jos vain rahkeet riittävät. Senkin vuoksi olisi mahtavaa saada useita aktiivisia toimijoita mukaan, että kaikkea kyettäisiin järjestämään.

Tänä syksynä on luvassa ainakin kuukausittaisia kierrätyskeskuskäyntejä ja lintujen ääniin perehdyttävä kerho :) Joten astele edellä mainittuna ajankohtana kevein askelin Olkkariin ja ole tervetullut!

Ota yhteyttä puh. 044 257 2766 tai tykkää meistä facebookissa (www.facebook.com/OYYymparistojaosto) jos kiinnostuksesi herää :) Ilmoitustaulumme löydät OYY:n toimiston edestä.

OYY:s environment section meeting on Tuesday the 13th of October at 16 o’clock at OYY’s office

Anyone who’s interested in environment, recycling, development cooperation etc. is welcome to this meeting :)

It doesn’t matter if you haven’t been in any organization before. Gatherings are easy-going and nobody is given too much pressure or responsibility about possible tasks.

In environment section you can fulfill some of your greatest ambitions and ideas and we will help you reaching them :) This Autumn we will make cycling trips to recycling stations around Oulu in every month and a group that will study/learn finnish bird’s voices will be established.  Please be welcome! :)

For more information: Antti Pöllänen, the chairman of the section (tel. 044 257 2766),  www.facebook.com/OYYymparistojaosto

4. Osallistu kehyviikolle!

Tule mukaan keskustelemaan, kokemaan ja löytämään uusia näkökulmia kehitysyhteistyöhön kehyviikolla, joka järjestetään 26.10.- 30.10. Linnanmaan kampuksella. Tapahtumia on luvassa laidasta laitaan aina Oulun YK-yhdistyksen järjestämästä kehypaneelista Azonto-tanssituntiin ja NISO:n leffailtaan saakka. Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia!

Tiistaina 27.10. klo 12 on luvassa OYY:n olkkarissa Unipid-info, jossa pääset kuulemaan kestävän kehityksen mukaisesta työstä. Unipidin kautta voit suorittaa esimerkiksi virtuaaliopintoja, joten nyt on loistava tilaisuus tulla kuulemaan nettiopiskelun mahdollisuuksista! Keskiviikkona 28.10. klo 12 on tarjolla OYY:n olkkarissa Maailmanvaihto-info, jossa kuulet mahdollisuuksista lähteä tekemään vapaaehtoistyötä eri puolille maailmaa. Maailmanvaihdon toiminnan tavoitteena on kulttuurien välisen yhteisymmärryksen edistäminen.

Lisää kehyviikon tapahtumista löydät parhaiten nettisivuilta http://www.oyy.fi/kehyviikko  facebookistahttps://www.facebook.com/OYYkehyviikko Twitteristä @KehyviikkoOYY sekä Instagrammista kehyviikkooyy.

Join the development cooperation week!

Come with us to discuss, experience and discover new points of view during the development cooperation week on 26th of October to 30th of October in the Linnanmaa campus. The week is full of events from a development cooperation panel to Azonto dance class, and a film night being hosted by NISO. All the events are free!

Development cooperation week has its grand opening on Monday 26th of October, where you can visit different associations, experience wonderful dance performances and listen to Teekkaritorvet. Later in the week we have a development cooperation panel in the Arina hall from 5 p.m. to 6:30 p.m. You will definitely not want to miss this panel!

You can find more on the week’s program on our website http://www.oyy.fi/kehyviikko facebook pagehttps://www.facebook.com/OYYkehyviikko Twitter @KehyviikkoOYY and Instagram kehyviikkooyy.

5. Vastaa diplomityökyselyyn pyöräilyn kehittämiseksi

Teen Tampereen teknillisessä yliopistossa diplomityötä pyöräilyn liikennemallin kehittämiseen liittyen.

Teen kyselytutkimuksen osana projektia, jossa ovat mukana Oulun kaupungin lisäksi Joensuun, Kokkolan ja Rovaniemen kaupungit.  Kyselyllä selvitetään pyöräilijöiden tottumuksia, pyöräilyväylien käyttöä ja reitinvalintaan liittyvistä tekijöitä.

Tuloksia hyödynnetään pyöräilyn liikennemallin kehittämiseen kaupunkikohtaisesti eli Oulun tulokset vaikuttavat Oulun liikennemalliin.  Kysely toteutetaan nettikyselynä, johon vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Vastaaminen onnistuu kaikilla internet-yhteyden omaavilla laitteilla. Kysely on anonyymi eli yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa vastauksien perusteella.

Linkki kyselylomakkeeseen:  https://www.webropolsurveys.com/S/D4E414D2C0B9E64C.par

6. Ylioppilaskunnan kansliassa poikkeukselliset aukioloajat viikolla 42

Viikolla 42 ylioppilaskunnan kanslia on poikkeuksellisesti avoinna vain maanantaista keskiviikkoon klo 8­–16, (suljettuna ruokatunnin ajan klo 11­–11:30). Torstaina 15.10. ja perjantaina 16.10. ylioppilaskunnan kansliassa ei ole asiakaspalvelua.

Opening hours of Student Union’s Office during week 42

During week 42, the Student Union’s office is open only from Monday to Wednesday from 8 am to 4 pm, (closed during lunch break from 11 to 11:30). On Thursday, 15 October and on Friday, 16 October, the Student Union’s office is closed.

7. Apply to go on Winternships with AIESEC!

Here is an opportunity of a lifetime. Go abroad to do a voluntary internship or internship in a start up in one of our partner countries: Italy, Greece, Peru, Uganda and Thailand or any one of 120 extra countries where AIESEC is present. We have internshis from all backgrounds so go ahead and sign up. Please note signing does not mean you are bound to go for an internship, it is to set up a meeting so we can discuss your preferences for the internship. Sign up at: http://aiesec.fi/volunteer-abroad/

Hae harjoitteluun talvella AIESECin kautta!

Tässä on elämäsi tilaisuus. Lähde ulkomaille tekemään vapaaehtoistyötä tai harjoittelu start up:ssa. Partnerimaitamme ovat muun muassa Italia, Kreikka, Peru, Uganda ja Thaimaa, mutta olemme läsnä yli 120 maassa. Meillä on harjoitteluita kaikille opiskelijoille, joten ole hyvä ilmoittaudu! Ilmoittautuminen ei sido sinua mihinkään vaan haluamme keskustella kanssasi siitä minkälaista työtä haluaisit tehdä ja minne haluaisit lähteä. Ilmoittaudu täällä:http://aiesec.fi/volunteer-abroad/

Edustajisto, Uutiset Eero Manninen

Edustajiston kokous 4/2015

EDUSTAJISTON KOKOUS

Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 4/2015 pidetään keskiviikkona 14. päivänä lokakuuta 2015 alkaen klo 17.00.

Kokous pidetään Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimiston keskitila Olkkarissa. Osoite on Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu.

 

Asialista

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § LAILLISUUS

3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT

7 § ILMOITUSASIAT

7.1 § PÄÄSIHTEERIN JA HALLITUKSEN AJANKOHTAISKATSAUS

8 § YLIOPPILASKUNNAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEN HYVÄKSYMINEN

9 § EDUSTAJIEN VALINTA SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO SYL RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN LIITTOKOKOUKSEEN 20.–21.11.2015

10 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

TERVETULOA!

Oulussa 7.10.2015

 

Vili Koistinen

Edustajiston puheenjohtaja

Tiedoksi:
inspehtori Järvelä
OYYH
Sihteeristö
OYL

Uutiset Janne Hakkarainen

Tervetuloa vaalikylään!

OYY toivottaa kaikki edustajistovaalien ehdokkaat ja vaaleista kiinnostuneet opiskelijat lämpimästi tervetulleiksi vaalikyliinsä! 

Ensimmäinen vaalikylä järjestetään keskiviikkona 28.10. Linnanmaan kampuksella ensin humanistipäädyssä (klo 10–12) ja sitten keskusaulan vihreillä naulakoilla (klo 12–14). Vaalitunnelmasta pääsee nauttimaan myös Kontinkankaan kampuksella Aapistie 5:n pääaulassa torstaina 29.10. ja Linnanmaan kampuksen keskusaulassa maanantaina 2. marraskuuta. Vaalikylät ovat pystyssä klo 10–14.

Vaalikylässä ehdokkaat ja ryhmät kampanjoivat, kertovat mielipiteistään ja järjestävät halutessaan vaaliteemoihinsa sopivaa hurlumheita. Äänestyspäätöstä pohtiva opiskelija taas pääsee kätevästi ottamaan selvää siitä, mitä ehdokkaat miettivät hänelle tärkeistä asioista.

28.10. vaalikylän yhteydessä haastatellaan eri ryhmiä edustavia ehdokkaita. OYY järjestää lisäksi 2. marraskuuta klo 13.15 vaalipaneelin Linnanmaan keskusaulan vihreillä naulakoilla.

Lue lisää edustajistovaaleista täältä!

Lisätietoa:
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Diana Jusola, kvl (at) oyy.fi

Uutiset Hennamari Toiviainen

Keep fit – cooper ja kävelytesti

Ouluhallissa pamahtaa keskiviikkona 14.10. klo 19.00! Luvassa on 12 minuuttia hikeä, maitohappoja ja kyynärpäitä, kun ylioppilaskunta järjestää suuren suosion saavuttaneen Cooperin testin. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa 2 km kävelytestin, jossa kyynärpäitä ei niinkään tarvita, vaan sellaista asennetta, josta muutkin saavat liikunnaniloa.

Alkuverryttelyt pääsee ottamaan kello 19.00 ja juoksemaan pääsemme noin klo 19.30. Ota mukaan Keep fit -asennetta ja lähdetään yhdessä tavoittelemaan henkilökohtaisia ennätyksiä. Mukaan et tarvi kuin verkkarit, lenkkarit, juomapullon ja hippusen raudanlujaa tahtoa.

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Paikkoja on rajoitetusti, joten ole nopea!

Lisätietoja:
hallituksen jäsen Kati Hannila (kati.hannila@nulloyy.fi, 050 4078694)
sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteeri@nulloyy.fi, 040 5265821)

Uutiset Janne Hakkarainen

41: Luento luonnon terveyshyödyistä, ilmaista uraohjausta, apply for Startup Life internships

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday.

Tapahtumia viikolla 41
Hyvinvointiviikko / Well-being week
6.10. Kopojaoston kokous Olkkarissa
7.10. Sopojaoston kokous Olkkarissa
7.10. International Section meeting at OYY’s office
7.10. Oulun ylioppilaslehden uudet verkkosivut (www.oulunylioppilaslehti.fi) avautuvat!

Tapahtumia viikolla 42
Ylioppilaskunnan kanslia suljettu 15.–16.10. – OYY office is closed on Thursday the 15th and Friday the 16th of October

1. Oulun ylioppilaslehden uudet nettisivut avataan
2. Liikuntatuutorointi starttaa, ilmoittaudu mukaan!
3. Kopojaosto ti 6.10. klo 16.15 Olkkarissa
4. Sopojaosto ke 7.10. klo 16:15 Olkkarissa
5. International Section meeting on the 7th of October at 4.15 pm at OYY’s office
6. Osallistu kehyviikolle! Join the development cooperation week!
7. Kysy opiskeluista – asiantuntijat vastaavat Oulun ylioppilaslehdessä
8. Hae Startup Life -työharjoitteluun lokakuun loppuun mennessä! Apply for an internship via Startup Life program me by the end of October!
9. Kutsu opiskelijoille: Office 365 -kiertue Oulun yliopistolla
10. Tule kuulemaan luonnon terveyshyödyistä!
11. Osallistu Haasta itsesi -testeihin Raatissa 9.10. klo 17.30!
12. Amnestyn Oulun paikallisryhmän Uusien ilta 7.10. – Tervetuloa mukaan!
13. Ylioppilaskunnan kansliassa poikkeusaukioloajat viikolla 42 / Opening hours of Student Union’s Office during week 42
14. Omapolku työelämään -hankkeesta ilmaista uraohjausta valmistuville ja vasta valmistuneille!

1. Oulun ylioppilaslehden uudet nettisivut avataan

Oulun ylioppilaslehti avaa täysin uudistuneet verkkosivunsa www.oulunylioppilaslehti.fi keskiviikkona 7.10.  Paperilehdestä tuttujen sisältöjen lisäksi nettisivuilta löydät tuoreimmat kuulumiset Oulun yliopistolta ja oululaisesta opiskelijaelämästä. Verkkosivujen uutuuksia ovat myös lehden omat videot ja ajankohtaiset tiedeuutiset. Pysyt kärryillä lehden kuulumisista tykkäämällä lehdestä Facebookissa (Oulun ylioppilaslehti), Twitterissä (@Ylkkari) ja Instagramissa (@Oulun_ylioppilaslehti).

2. Liikuntatuutorointi starttaa, ilmoittaudu mukaan!

Kaipaatko syksyysi lisää liikuntaa? Haluatko löytää uuden liikuntaharrastuksen? OYY:n reippaat liikuntatuutorit odottavat innokkaasti, että pääsevät liikuttamaaan juuri sinua. Saat tietoa liikuntatuutoreiden järjestämistä liikuntatapahtumista, kun liityt liikuntatuutoroinnin sähköpostilistalle. Lähde liikkumaan!

Lisätietoa liikuntatuutoroinnista: www.oyy.fi/opiskelijalle/ylioppilaskunnan-tapahtumat/liikuntatuutorointi/

3. Kopojaosto ti 6.10. klo:16.15 Olkkarissa

Kiinnostaako valtakunnallinen opiskelijavaikuttaminen? Nyt siihen on tilaisuus! Tiistain kopojaostossa käsitellään Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokousmateriaaleja. Erityisesti tarkastelemme kopoisia kirjauksia liittyen mm. kesälukukauteen, kokeilukulttuuriin, koulutuksen kaupallistumiseen ja yliopistojen johtamiseen liittyen. Lisäksi jaostossa puhutaan ajankohtaisista asioista ja käydään läpi talouden ja toiminnan suunnittelun kuulumiset. Tarjoilut ovat herkulliset, kuten aina!

4. Sopojaosto ke 7.10. klo 16:15 Olkkarissa

Haluatko olla mukana päättämässä Suomen suurimman opiskelijaliikkeen linjoista? Tällä kertaa sopojaostossa pääset käsittelemään Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokousmateriaaleja mm. opiskelija-asumiseen ja opiskelijan toimeentuloon liittyen. Lisäksi pääset vaikuttamaan OYY:n sosiaapoliittisiin linjoihin poliittisen linjapaperin päivityksen osalta. Käymme myös läpi myös muita ajankohtaisia sopoasioita tarjoiluja unohtamatta. Lisätietoja: www.oyy.fi/sosiaalipoliittinen-jaosto-ke-7-10-klo-16-15/

5. International Section meeting on the 7th of October at 4.15 pm at OYY’s office

This is your chance to have an impact on internationalisation of higher education on a national level! In the 4th International Section meeting we will be discussing the action plan of the National Union of University Students in Finland (SYL) for the year 2016. We will be discussing immigrants in higher education, international students’ employment possibilities and student advocacy in EU level.

6. Osallistu kehyviikolle!

Tule mukaan keskustelemaan, kokemaan ja löytämään uusia näkökulmia kehitysyhteistyöhön kehyviikolla, joka järjestetään 26.–30.10. Linnanmaan kampuksella. Tapahtumia on luvassa laidasta laitaan aina Oulun YK-yhdistyksen järjestämästä kehypaneelista Azonto-tanssituntiin ja NISO:n leffailtaan saakka. Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia!

Kehyviikko avataan maanantaina klo 11 avajaissanojen ja järjestötorin merkeissä keskusaulassa. Kello 15 saakka kestävässä tilaisuudessa nähdään myös upeita tanssiesityksiä sekä kuullaan Teekkaritorvien rytmejä. Myöhemmin viikolla on luvassa muun muassa Oulun seudun YK-yhdistyksen järjestämä Yritysvastuu kehittyvässä maailmassa –paneelikeskustelukeskiviikkona 28.10 Linnanmaan kampuksen Arina-salissa kello 17-18:30. Tätä paneelia et halua jättää väliin! Lisätietoa kehyviikon tapahtumista löydät parhaiten Facebookista https://www.facebook.com/OYYkehyviikko, Twitteristä @KehyviikkoOYY sekä Instagramista @kehyviikkooyy.

Join the development cooperation week!

Come with us to discuss, experience and discover new points of view during the development cooperation week on 26th of October to 30th of October in the Linnanmaa campus. The week is full of events from a development cooperation panel to Azonto dance class, and a film night being hosted by NISO. All the events are free!

Development cooperation week has its grand opening on Monday 26th of October, where you can visit different associations, experience wonderful dance performances and listen to Teekkaritorvet. Later in the week we have a development cooperation panel in the Arina hall from 5 p.m. to 6:30 p.m. You will definitely not want to miss this panel!

You can find more on the week’s program on our Facebook page https://www.facebook.com/OYYkehyviikko, Twitter @KehyviikkoOYY and Instagram @kehyviikkooyy.

7. Kysy opiskeluista – asiantuntijat vastaavat Oulun ylioppilaslehdessä

Askarruttaako jokin opinnoissa tai yliopistolla? Oulun yliopiston ylioppilaskunnan asiantuntijat vastaavat kysymyksiisi joka lehdessä! Lähetä kysymyksesi osoitteeseen toimitus@nulloyy.fi tai anonyymisti lomaakkeella: https://docs.google.com/a/oyy.fi/forms/d/12fSrMyQjFnumHMhovr86p5fjUE9P8Ws4XyUXelJxoHI/viewform

8. Hae Startup Life -työharjoitteluun lokakuun loppuun mennessä!

Startup Life on Aalto-yliopiston alaisuudessa toimiva ohjelma, joka lähettää suomalaisten korkeakoulujen opiskelijoita työharjoitteluun startupeihin Piilaaksoon ja San Franciscoon. Harjoittelut ovat palkallisia ja ne kestävät 3-12 kuukautta.

Startup Lifen hakuaika jatkuu lokakuun loppuun asti. Paikkoja on monien eri alojen opiskelijoille! Lue lisää mahtavista työharjoittelupaikoista täältä: http://startuplife.fi/jobs.

Apply for an internship via Startup Life program me by the end of October!

Startup Life is an internship program that sends the most talented and the most ambitious engineering, design and business students from Finnish universities to work at inspiring startups based in Silicon Valley and San Francisco.

We offer Finnish university students a hassle-free path to startup internships in Silicon Valley. We give the students a chance for rocketing professional and personal growth, for building international networks and for gathering unique, international working experience.

The application period is now open! Go and check the listed startups and their open positions on our website at startuplife.fi/jobs – then apply through the application form!

9. Kutsu opiskelijoille: Office 365 -kiertue Oulun yliopistolla 6.10.

Tule kysymään Officesta ja kuulemaan käyttövinkkejä tiistaina 6.10. klo 9.30–12! Paikalla Microsoftilta on Timo Hänninen. Office-kiertueen löydät Linnanmaan kampuksen pääkäytävältä eli Väylältä L6-salin vieressä olevasta syvennyksestä, ATK-aseman läheltä. Jaossa myös kymppikerho-tarroja ja karkkia. Tervetuloa!

Tiesitkö, että Oulun yliopiston opiskelijana voit ladata Microsoft Officen maksutta tietokoneellesi, tabletillesi ja älypuhelimellesi? Officen saat käyttöösi näin:

10. Tule kuulemaan luonnon terveyshyödyistä!

Hyvinvointiviikon Lisää virtaa luonnosta – seminaarissa ke 7.10. professori Liisa Tyrväinen  kertoo, mitä tutkimustietoa luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on olemassa ja miten luontoa on jo hyödynnetty sosiaali- ja terveysalan kokeiluissa. Lisäksi luennolla pohditaan, miten luontoa voi hyödyntää työhyvinvoinnin, työssä suoriutumisen ja arjen voimavarana.

Seminaari järjestetään Linnanmaan kampuksella ke 7.10. klo 10.30–12.00 salissa L10 ja Kontinkankaan kampuksella salissa A101 klo 13.30-15.00. Opiskelijat voivat ilmoittautua seminaariin osoitteeseen liisa.ronkainen@nulloulu.fi. Seminaariin voi osallistua myös etäyhteydellä.

11. Osallistu Haasta itsesi -testeihin Raatissa 9.10. klo 17.30 alkaen!

Kiinnostaako testata urheilukuntoa? Osallistu ilmaiseksi Haasta itsesi -testeihin Raatin liikuntakeskuksessa perjantaina 9.10. klo 17.30–19.30. Voit suorittaa Cooperin testin, UKK-kävelytestin tai lihaskuntotestin. Lue lisää: http://www.haastaitsesi.fi/

12. Amnestyn Oulun paikallisryhmän Uusien ilta 7.10. – Tervetuloa mukaan!

Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan toimimaan ihmisoikeuksien puolesta? Nyt siihen on mitä parhain mahdollisuus! Amnestyn Oulun paikallisryhmä järjestää Uusien illan keskiviikkona 7.10. Cafe Roosterissa (Torikatu 26) klo 18. Tapahtumassa kerromme toiminnastamme, keskustelemme tulevista syksyn tapahtumista, ja saamme kuulla aktiiviltamme mitä kaikkea nyt viikonloppuna järjestettävässä Amnestyn Suomen syysseminaarissa on käsitelty. Ryhmäämme ovat kaikki oikein tervetulleita – mitä enemmän meitä on mukana, sitä enemmän voimme vaikuttaa! Ja nyt uusien illassa, Amnesty tarjoaa uusille osallistujille ilmaisen kahvin tai teen, lämpimästi siis tervetuloa!

Lue lisää uusien illan Facebook-tapahtumasta: http://on.fb.me/1VykUpgLisätietoja: ryhmäsihteeri Siiri Salminen, oulunamnesty@nullgmail.com

13. Ylioppilaskunnan kansliassa poikkeukselliset aukioloajat viikolla 42

Viikolla 42 ylioppilaskunnan kanslia on poikkeuksellisesti avoinna vain maanantaista keskiviikkoon klo 8­–16, (suljettuna ruokatunnin ajan klo 11­–11:30). Torstaina 15.10. ja perjantaina 16.10. ylioppilaskunnan kansliassa ei ole asiakaspalvelua.

Opening hours of Student Union’s Office during week 42

During week 42, the Student Union’s office is open only from Monday to Wednesday from 8 am to 4 pm, (closed during lunch break from 11 to 11:30). On Thursday, 15 October and on Friday, 16 October, the Student Union’s office is closed.

14. Omapolku työelämään -hankkeesta ilmaista uraohjausta valmistuville ja vasta valmistuneille!

Vuoden 2015 alusta käynnistynyt Omapolku työelämään -hanke tarjoaa ilmaista uraohjausta valmistuneille ja pian valmistuville. Vinkkejä on tarjolla kaikissa työnhakuun liittyvissä kysymyksissä. Ohjaukseen osallistuminen ei sido mihinkään, vaan ohjauksen sisältö ja kesto määritellään asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tutustu hankkeen nettisivuihin ja ota yhteyttä joko yhteydenottolomakkeella tai esimerkiksi sähköpostitse. www.omapolku.com
omapolku@nulloakk.fi

Tykkäämällä hankkeen fb-sivusta saat lisäksi ajankohtaista tietoa työnhakuun liittyen: https://www.facebook.com/Omapolku

Uutiset Janne Hakkarainen

40: Liikuntatuutorointi starttaa, Signmark Oulussa, Well-being week is coming!

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday.

Tapahtumia viikolla 40
1.10. Lahjoita tänään -päivä yliopistolla
1.10. klo 16.15 Liikuntatuutoreiden koulutus Olkkarissa

Tapahtumia viikolla 41
Hyvinvointiviikko
6.10. klo 16.15 kopojaoston kokous Olkkarissa
7.10. Sopojaoston kokous Olkkarissa

Tapahtumia viikolla 42
14.10. klo 19.30 Keep fit – cooper ja kävelytesti Ouluhallissa

1. Hyvinvointiviikko tulee taas! Well-being week is coming!
2. Tervetuloa Akavan opiskelijoiden aamiaistilaisuuteen Cumulukseen 30.9.!
3. Liikuntatuutorointi starttaa!
4. Opiskelija, tiedä oikeutesi! Student, know your rights!
5. Tervetuloa osallistumaan Lahjoita tänään -tempaukseen 1.10.2015! Join Donate now event on October 1, 2015!
6. Sopojaosto ke 7.10. klo 16:15 Olkkarissa
7. Nordic Business Forum 2015 in Oulu 1.–2. of October
8. Signmark Oulussa sunnuntaina 11.10. – keikka ja inspiraatioluento
9. Osallistu Instagram-kuvakilpailuun!

1. Hyvinvointiviikko tulee taas!

Perinteinen YTHS:n, OYY:n ja Oulun yliopiston järjestämä hyvinvointiviikko tulee taas 5.-11.10. Ohjelmassa on mm. yhdenvertaisuustempaus, metsäretki luontoon, perinteiset hyvinvointimessut sekä tehohölkkää unohtamatta koko viikolla olevia huippuja opiskelija-alennuksia eri liikuntapaikoissa. Katso alustava ohjelma OYY:n nettisivuilta (www.oyy.fi/hyvinvointiviikko/) sekä tykkää hyvinvointiviikosta facebookissa (www.facebook.com/oyhyvinvointiviikko).

Well-being week is coming!

The traditional Well-being week is coming between 5th and 11th of October. Well-being week gathers together events that are aim to awaken students to the many ways to improve your well-being and health.

See more: www.oyy.fi/well-being-week/Like Well-being week on Facebook: www.facebook.com/oyhyvinvointiviikko

2. Tervetuloa Akavan opiskelijoiden aamiaistilaisuuteen Cumulukseen 30.9.!

Mistä eri rooleista sinun työurasi rakentuu tulevaisuudessa? Akava järjestää yhteistyössä työeläkevakuuttajat Telan kanssa aamiaistilaisuuden Oulun opiskelijoille 30.9. klo 09-10. Lue lisää: http://bit.ly/1PBEPMT

3. Liikuntatuutorointi starttaa!

Kaipaatko syksyysi lisää liikuntaa? Haluatko löytää uuden liikuntaharrastuksen? OYY:n reippaat liikuntatuutorit odottavat innokkaasti, että pääsevät liikuttamaaan juuri sinua. Saat tietoa liikuntatuutoreiden järjestämistä liikuntatapahtumista, kun liityt liikuntatuutoroinnin sähköpostilistalle. Lähde liikkumaan!

Lisätietoa liikuntatuutoroinnista: www.oyy.fi/liikuntatuutorointi/. Ilmoittaudu mukaan: http://bit.ly/1L0ig4B!

4. Opiskelija, tiedä oikeutesi!

Joustavuuden, sujuvuuden ja ennen kaikkea opiskelijaystävällisyyden nimissä OYY:n nettisivuilta löytyy Opiskelijan oikeudet -osio, josta voit tarkastaa pelisäännöt, joiden tulisi toteutua yliopistoyhteisössämme. Katso oikeutesi: www.oyy.fi/opiskelijan-oikeudet/

Student, know your rights!

Rights that every student has are written down in several rules and statutes. We’ve put together a comprehensive list of the rights in the Student Union’s website. These are the basic student rights that all parties of the academic world should respect at all times. Check your rights: www.oyy.fi/en/for-students/studying-at-the-university/student-rights/

Oulun yliopisto - Lahjoittajaseinä5. Tervetuloa osallistumaan Lahjoita tänään –tempaukseen 1.10.2015!

Oulun yliopiston ensimmäistä Lahjoita tänään -päivää vietetään lokakuun ensimmäisenä päivänä. Aamulla Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksen sisäänkäynneillä on opiskelijavoimin luvassa pieni yllätys. Varainhankinnan toimintapisteelle voit tulla klo 10 alkaen: tule juttelemaan varainhankinnasta, ottamaan MyPose-selfie tai tekemään lahjoitus kampanjaan. Jos olet jo lahjoittanut, saat pisteeltä oman lahjoittajapinssisi. Toimintapisteillä lahjoittajat voivat jättää oman kädenjälkensä yliopistolaisten omaan lahjoittajaseinään, joka rakentuu uuden Telluksen sisäänkäynnille. Toimintapisteet löytyvät Linnanmaan ja lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen keskusaulasta.

Klo 11-12 ylioppilaskunnan Eero Manninen ja Siiri Nousiainen haastattelevat Aularavintolassa varainhankinnan ulkoisen johtoryhmän jäseniä. Tule kuuntelemaan!

Kutsumme opiskelijat osallistumaan ja välittämään viestiä lahjoitusten merkityksestä tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen tukena. Voit seurata päivää sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #unioulu4future.

Voit tehdä lahjoituksen jo etukäteen sivuilla lahjoita.oulu.fi tai lahjoitustilille FI08 8119 9710 0170 23. Lisätietoja varainhankinnan tiimiltä: varainhankinta@nulloulu.fi

***

Join Donate now event on October 1, 2015!

We welcome all students to participate in the Donate now (Lahjoita tänään) day activities on October 1st. In the morning, you will be greeted by fellow students handing out a little surprise at Linnanmaa and Kontinkangas entrancies. Starting at 10 am, we invite you to stop by at the fundraising booths in Linnanmaa main lobby or Kontinkangas campus Faculty of Medicine main building lobby: Have a chat with us about fundraising, make a donation or should you already have donated, come pick up your donor pin. You can also take a MyPose UniOulu selfie (Linnanmaa).

At 11-12 Eero Manninen and Siiri Nousiainen from the Student Union will interview the fundraising external steering group members to find out why they want to support the University of Oulu. We invite all students to participate and pass on the message about the significance of fundraising for science, research and academic education. To follow or share what is going on during the day, use #unioulu4future.

You can already donate at lahjoita.oulu.fi or via bank transfer: FI08 8119 9710 0170 23. For more information please contact the fundraising team at varainhankinta@nulloulu.fi.

6. Sopojaosto ke 7.10. klo 16:15 Olkkarissa

Haluatko olla mukana päättämässä Suomen suurimman opiskelijaliikkeen linjoista? Tällä kertaa sopojaostossa pääset käsittelemään Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokousmateriaaleja mm. opiskelija-asumiseen liittyen. Lisäksi pääset vaikuttamaan OYY:n sosiaapoliittisiin linjoihin poliittisen linjapaperin päivityksen osalta. Käymme myös läpi myös muita ajankohtaisia sopoasioita tarjoiluja unohtamatta. Lisätietoja: www.oyy.fi/sosiaalipoliittinen-jaosto-ke-7-10-klo-16-15/

7. Nordic Business Forum 2015 in Oulu 1.–2. of October

For the first time in Oulu, we are bringing the possibility for students to watch one of the biggest and most notable businessseminar LIVE from Oulu! Nordic Business Forum 2015 main theme this year is about optimizing IMPACT. Forum gathers the world’s most enlightening experts and thinkers to share their ideas in business today and in the future. Absolutely amazing speaker list includes i.e. Ben Bernanke, Keith J. Cunningham, Garry Kasparov, Björn Wahlroos, and Nilofer Merchant.

The event is held 1.-2. of October in Business Kitchen. Event will be streamed in 3 venues during 2 days, so you can be sure that you won’t miss it! Event is 100% free and open for eveyrone. We are also going to provide lunch for community on Thursday and afterwork refreshments on Friday. Also we are not going to run out of coffee and snacks. Feel free to drop in and drop out at any time!

Check out the detailed schedule and agenda: https://www.facebook.com/events/717554171682441/

More information about Nordic Business Forum: http://www.nbforum.com/nbf2015/

8. Signmark Oulussa sunnuntaina 11.10. – keikka ja inspiraatioluento

Rap-artisti Signmark alias Marko Vuoriheimo vierailee Oulussa sunnuntaina 11.10.2015. Päivä käynnistyy klo 14 inspiraatioluennolla, jolla Signmark kertoo elämäntarinaansa matkasta kohti onnistumisia: kuurous ja ennakkoluulot eivät ole olleet este unelmille! Tilaisuus on maksuton ja järjestetään Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa (Tervaväylä, Lohipadon yksikkö). Myös ammattilaiset ja opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita. Ilmoittautuminen oheisen linkin kautta: https://www.kyselynetti.com/s/signmark

Signmarkin keikka kuullaan kulttuuritalo Valveen Valvesalissa klo 17. Signmark teki mahdottomasta unelmastaan totta ja on maailman ensimmäinen kuuro rap-artisti, joka levyttää kansainväliselle levy-yhtiölle. Liput 13 € (Valveen lippumyymälä ja OULU10).

Lisätietoja:
http://www.osol.fi/tapahtumat/signmarkin-inspiraatioluento/
http://www.osol.fi/tapahtumat/signmarkin-keikka/

9. Osallistu Oulun yliopiston Instagram-kuvakilpailuun!

Kuljet sitten kävellen, polkupyörällä, bussilla tai autolla, on tärkeintä nauttia matkasta. Työ- tai opiskelumatkalla voi mm. kokea luonnon hyvinvoinnin vaikutuksen, tavata mukavia ihmisiä ja vaikuttaa siihen, miten turvallisesti saa kulkea oman matkansa.

Nyt on sinun vuorosi kertoa, millainen on sinun kokemuksesi turvallisesta ja hyvinvointia lisäävästä matkastasi yliopistolle? Lataa matkasi yliopistolle sisältävä kuvasi Instagramiin viimeistään 7.10.2015 ja varusta se hashtagilla #matkayliopistoon sekä @unioulu. Arvomme kuvan ladanneiden kesken yllätyspalkintoja!

Uutiset Hennamari Toiviainen

Sosiaalipoliittinen jaosto ke 7.10. klo 16.15

Haluatko olla mukana päättämässä Suomen suurimman opiskelijaliikkeen linjoista? Kuinka opiskelijoiden asumisentukea tulisi kehittää?

OYY:n sosiaalipoliittinen jaosto kokoontuu syksyn toiseen kokoukseen keskiviikkona 7.10.2015 klo 16:15 OYY:n toimiston Olkkarissa. 

Kokouksessa pääset käsittelemään Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokousmateriaaleja mm. opiskelija-asumiseen liittyen sekä antamaan evästyksiä hallitukselle ja liittokokousedustajille. Lisäksi pääset vaikuttamaan OYY:n sosiaapoliittisiin linjoihin poliittisen linjapaperin päivityksen osalta. Samalla käymme läpi muitakin ajankohtaisia sopo-asioita mm. YTHS:stä ja liikuntatuutoroinnista.

Tarjolla jälleen niin kahvia kuin teetä leipien ja herkkujen kera.

Tervetuloa!

Lisätietoja:
sopojaoston puheenjohtaja Joni Ollikainen (joni.ollikainen(at)oyy.fi) tai sopoasiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteeri(at)oyy.fi, 040 5265821)

Page 30 of 64« First...1020...2829303132...405060...Last »