Uutiset Janne Hakkarainen

OYY: Parempaa opiskelukykyä opiskeluympäristöihin, työelämäyhteyteen sekä kieli- ja kesäopintoihin panostamalla!

Talouden ja toiminnan suunnittelu on jo hyvässä vauhdissa. Tässä prosessissa OYY kannustaa huomioimaan tilastojen ja tulostavoitteiden lisäksi ratkaisut, jotka edistävät koko yliopistoyhteisön hyvinvointia sekä tukevat opiskelijoiden opiskelukykyä, opinnoissa etenemistä ja myöhempää työllistymistä. Jotta yliopisto pysyy vetovoimaisena, inspiroivana ja tuloksellisena tulee seuraaviin seikkoihin panostaa:

Opiskeluympäristöjä on kehitettävä. Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset opiskeluympäristöt vaikuttavat opiskelijan opiskelukykyyn ja opiskeluista suoriutumiseen merkittävällä tavalla. Kehittäminen tapahtuu lisäämällä opiskelijoille avoimia ryhmätyöskentelyn mahdollistavia oppimisympäristöjä, hyödyntämällä monipuolisia työskentely- ja tenttikäytänteitä ja mahdollistamalla opiskelijayhteisöille hyvät toimintaedellytykset. Yhteisöllisyydellä nostetaan motivaatiota, kevennetään työntekijöiden sekä opiskelijoiden työtaakkaa, sujuvoitetaan opintoja ja näin tuetaan tuloksen tekoa.

Koulutuksen on pystyttävä valmistamaan opiskelijoita työelämän haasteisiin työmaailman tarpeet huomioiden. Opintojen työelämäyhteys ja työelämätaidot edistävät työllistymistä ja pidempiä työuria. Resurssoimalla työelämäohjaukseen, harjoitteluihin, työelämätaitojen opintokokonaisuuteen sekä toimivaan alumniverkostoon yliopisto tunnistaa oman roolinsa valmistuneiden työelämään siirtymisessä ja luo opiskelijoille sekä työelämälle mahdollisuuksia kohdata.

Vapaavalintaisten kieli- sekä kesäopintojen järjestelyt ovat olleet tapetilla jo useamman vuoden ja niitä on edelleen kehitettävä. Kielikurssit sekä kesäopinnot ovat pieni investointi verrattuna hyötyyn, jonka ne tuottavat sekä opiskelijoille että yliopistolle. Kieli- ja kesäopintoihin panostaminen edistävät 55 opintopisteen saavuttamista ja näin tavoiteajassa valmistumista. Käytäntöjä tulee selkeyttää, byrokratiaa keventää ja asianmukainen tiedottaminen tulee tuoda ajantasalle. Erityisesti kesäopintojen osalta suunnittelu on kytkettävä selkeämmin koulutusohjelmien opetussuunnitelmatyöhön ja kesäkurssien tarjontaa on laajennettava siten, että jokainen yliopisto-opiskelija voisi löytää kurssitarjonnasta valmistumisen edistämisen kannalta relevanttia opiskeltavaa.

OYY kiittää tiedekuntia avoimen ja osallistavan keskustelukulttuurin ylläpidosta ja siitä, kuinka opiskelijoita ja henkilökuntaa on kuultu esityksiä laadittaessa. Yhteisöllinen yliopisto syntyy rakentavasti ja aktiivisesti keskustellen.

Oulussa 5.11.2014

Eero Manninen                                       Vili Koistinen
Pääsihteeri                                              Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja:
Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä, Koposihteeri@nulloyy.fi +358405257821

Uutiset Juuli Juntura

Ylioppilaskunta jakaa erityistoiminta-avustuksia kulttuurin ja liikunnan piirissä toimiville yhdistyksille

Vuoden 2015 erityistoiminta-avustusten haku on auki. Ylioppilaskunta myöntää erityistoiminta-avustusta yhdistysluetteloonsa kirjatuille kulttuurin ja liikunnan piirissä toimiville yhdistyksille.

Erityistoiminta-avustusta saadakseen tulee yhdistyksen toiminnan olla tarjonnaltaan mahdollisimman kattavaa. Ehdoksi katsotaan laaja näkyvyys ylioppilaskunnan jäsenistössä ja positiivisen opiskelijakulttuurin esiintuominen oululaisille. Erityistoiminta-avustusten myöntämisestä päättää Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto hallituksen esityksen pohjalta. Kriteerit erityistoiminta-avustuksen saamiseksi löytyvät sivulta www.oyy.fi/jarjestoille/jarjestoavustukset/

Avoimet avustushakemukset tulee jättää ylioppilaskuntaan 26.11. klo 12 mennessä.

Lisätietoja:
Kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntija Juuli Juntura
juuli.juntura(at)oyy.fi
+358408610868

Uutiset Henna Määttä

Haetaan opiskelijajäsentä tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittämistyöryhmään

Mielenkiintoinen vaikuttamisen paikka avoinna

Hakukuulutus

Koulutusrehtori on perustanut tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittämistyöryhmän, jossa on paikka myös ylioppilaskunnan nimittämälle opiskelijajäsenelle. Työryhmän toimintakausi päättyy 31.12.2017.

Työryhmän tehtävänä on laatia:

– nykytilakuvaus Oulun yliopistossa käytettävistä opetusta ja opiskelua tukevista tietojärjestelmistä, sovelluksista ja laitteita, niiden käyttöasteesta ja hallinnoinnista
– esitys koulutusneuvostolle teknologiatuetussa oppimisessa ja opetuksessa tarvittavien sovellusten, palveluiden ja järjestelmien koordinoidusta hallinnoinnista sekä käytänteistä, joilla taataan teknologiatuetun oppimisen ja opettamisen jatkuva kehittäminen Oulun yliopistossa
– Oulun yliopiston tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen käytön kehittämisohjelma yhteistyössä tiedekuntien kanssa sekä laatia suunnitelma yliopistopedagogiikan kokonaisuuteen liitettävistä pakollisista ja valinnaisista opinnoista

Hakuaika tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittämistyöryhmään alkaa 7.11. Hakea voi lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen ja ansioluettelon koulutuspoliittiselle asiantuntijalle Henna Määtälle koposihteeri@nulloyy.fi perjantaihin 21.11. klo:16.00 mennessä. Otsikkoriville maininta ”hakemus tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittämistyöryhmän opiskelijajäseneksi”. Hakemuksia, jotka eivät ole saapuneet määräaikaan mennessä ei oteta huomioon.

Lisätietoja tarvittaessa antaa:
Henna Määttä koulutuspoliittinen asiantuntija
koposihteeri@nulloyy.fi +358505257821

 

Uutiset Janne Hakkarainen

Lukukausimaksut murentavat Pohjois-Suomen kansainvälistymisen

Melipidekirjoitus*
Kaleva 5.11.2014

Suomen hallitus suunnittelee esittävänsä eduskunnalle, että EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille asetetaan lukukausimaksut korkeakoulujen rahoituspohjan turvaamiseksi. Pohjois-Suomen kehityksen ja kansainvälisyyden näkökulmasta ajatus on huolestuttava. Pohjois-Suomi on kansainvälinen pitkälti korkeakoulujensa ansiosta. Vuosittain pohjoisen korkeakouluissa opiskelee tuhansia kansainvälisiä opiskelijoita, jotka tuovat alueelle osaamista, rahaa ja kansainvälisiä verkostoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen toi maanantaina Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä esille korkeakoulutuksen resurssipulan. Lehikoinen myönsi, että mikäli lukukausimaksut tulevat käyttöön, kansainvälistyminen ottaa muutamia vuosia takapakkia. Lehikoinen uskoi kansainvälisten opiskelijoiden määrän lähtevän myöhemmin nousuun. Ruotsissa ja Tanskassa kv-opiskelijoiden määrät ovat kuitenkin romahtaneet lukukausimaksujen käyttöönoton myötä. Vähäisiksi jäävät maksut ovat kuluneet välttämättömään apurahajärjestelmään sekä maksu- ja apurahahallintoon.

Lukukausimaksut kohdistuvat opiskelijaryhmään, joka tuo valtiontalouteen epäsuorasti eniten rahaa. EU- ja ETA-alueen ulkopuoliset opiskelijat eivät nauti suomalaisista sosiaalietuuksista vaan elävät maassamme omilla säästöillään. Nuori ja korkeakoulutettu vasta maahan muuttanut on parhaassa työiässään ja häneen sijoitetut veroeurot ovat Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tuoreen selvityksen mukaan vain pieni investointi verrattuna sosiaalietuuksia koko ikänsä käyttäneeseen suomalaiseen maisteriin. On tärkeää tiedostaa, että kv-opiskelijan integroitumisella on haasteensa. Sen sijaan, että näille opiskelijoille asetetaan epätasa-arvoistavat maksut, tulisi heidän työllistymistään tukea ja kannustaa heitä myös yrittäjyyteen.

Lukukausimaksut lisäisivät korkeakoulujen alueellista eriarvoistumista vähäisten kv-opiskelijoiden keskittyessä pääkaupunkiseudun yliopistoihin. Samankaltaisia merkkejä on havaittu myös Ruotsissa ja Iso-Britanniassa. Maksut vaikuttaisivat negatiivisesti alueemme kansainvälistymiseen, kun alueen korkeakouluopiskelijat jäisivät ilman kotikansainvälistymisen tuomaa kokemusta.

Sen sijaan, että keskitymme lukukausimaksuihin, tulisi pohtia kuinka voimme hyödyntää Suomeen saapuneita kansainvälisiä osaajia. Nämä rohkeat, maailmalta kaukaiseen Pohjolaan saapuneet ihmiset tulisi nähdä panoksena, jolta voidaan odottaa verotuloina tuottoa yhteiskunnallemme. Suomen tulisi tunnustaa kansainvälisten opiskelijoiden merkitys ja investoida maksuttomaan koulutukseen, sillä pienenä valtiona emme pärjää ilman kansainvälistä yhteistyötä. Onko meillä siis varaa menettää ulkomailta tulevia korkeakouluopiskelijoita?

Vili Koistinen
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Markus Mäkitalo
Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Janne Hälinen
Lapin yliopiston ylioppilaskunta

Joni Lalli
Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO

___________________________________________________________________________________

* Teksti on julkaistu keskiviikkona 5.11.2014 mielipidekirjoituspalstalla Kainuun Sanomissa sekä Kalevassa muutetulla otsikolla.

Rekrytointi, Uutiset Eero Manninen

Kollegiossa on toinenkin varapaikka vapaana, hae 12.11. mennessä!

 

Oulun yliopiston yliopistokollegion opiskelijajäsenen jälkivaali

Yliopistolain 46 § mukaan ylioppilaskunta valitsee opiskelijajäsenet yliopistokollegioon. Valintatapa määritellään ylioppilaskunnan hallintovaalijohtosäännössä.

Menettelytapa

Ylioppilaskunnan hallintovaalijohtosäännön 12 § mukaan varsinaisen opiskelijaedustajan paikan vapautuessa astuu hänen tilalleen henkilökohtainen varaedustaja. Mikäli varsinaisen opiskelijaedustajan paikkaa ei voida tällä menettelyllä täyttää, julistetaan vapaana oleva varsinaisen opiskelijaedustajan paikka avoimeksi. Opiskelijavaraedustajan paikan vapautuessa julistetaan vapautunut opiskelijavaraedustajan paikka avoimeksi.

KVL:n puheenjohtajan on julistettava vaalikuulutuksella opiskelijajäsenien paikat avoimiksi  viimeistään kahdeksantena (8) päivänä ennen edustajiston kokousta. Hakuaika täydennysvaalissa on vähintään seitsemän (7) vuorokautta, kuitenkin enintään kaksikymmentä (20) vuorokautta.

Edustajiston on kokoonnuttava käsittelemään vaali viimeistään 14. päivänä täydennysvaalin hakuajan päättymisestä.

Avoimet paikat

Yliopistokollegio, opiskelijavarajäsen (1)

Vaalikelpoisuus

Yliopiston hallinnon opiskelijajäsenen luottamustoimeen voi asettua ehdolle henkilö, joka on Oulun yliopiston johtosäännön 39 §:n mukaan opiskelija. Opiskelijaksi katsotaan henkilö, jolla on oikeus suorittaa yliopistossa tutkinto ja joka on ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Opiskelijaksi ei kuitenkaan katsota henkilöä, joka Oulun yliopiston johtosäännön (31.5.2013) 39 § 1 mom. mukaan kuuluu henkilökuntaan, eli on päätoimisessa työsopimussuhteessa yliopistoon. Opiskelijajäseneksi voidaan nimetä vain luottamustoimeen ehdolle asettunut henkilö.

Ehdokkaaksi asettuminen

Hakuaika yliopistokollegion opiskelijavarajäseneksi alkaa 4.11.2014. Ehdokasilmoitus on vapaamuotoinen ja se on palautettava yhdessä ansioluettelon kanssa osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 12.11.2014 klo 11.00 mennessä. Otsikkoriville maininta hakemus yliopistokollegion opiskelijavarajäseneksi, jälkivaali”. Ehdokasilmoituksia, jotka eivät ole saapuneet annettuun määräaikaan mennessä, ei oteta huomioon.

Ehdokasilmoituksesta tulee ilmetä ehdokkaan henkilötiedot ja tiedekunta uuden tiedekuntarakenteen mukaan.

Lisätietoja

Valittavien yliopistokollegion opiskelijavarajäsenten kausi päättyy 31.12.2015.

Heinäkuussa 2009 vahvistetun yliopistolain mukaan yliopistokollegion tehtävänä on:

1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta;

2) valita 15 §:n 4 momentissa tarkoitetut jäsenet yliopiston hallitukseen;

3) vahvistaa 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi;

4) vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella;

5) valita yliopiston tilintarkastajat;

6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille;

7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan;

8) päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään 65 §:n 3 momentin mukaisesti.

Oulussa 4.11.2014

Panu Isomursu
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Lisätietoja:

Pääsihteeri Eero Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi, p. 040 523 1822

Uutiset Janne Hakkarainen

Vko 45: Olkkarin varaukset tehdään nyt netissä! Tutkimus tutuksi -tempaus 25.-26.11./ International Forum on the 5th of November

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi.

Tapahtumat vko 45
Järjestöjen tosu-työpaja 6.11. klo 16.00 OYY:n Olkkarissa
Edustajiston kokous 6.11. klo 17

1. Olkkarin varaukset tehdään nyt netissä! / Bookings for Olkkari is done now online!
2. International Forum on the 5th of November
3. Järjestöjen tosu-työpaja 6.11. klo 16.00 OYY:n Olkkarissa
4. Hae kollegion opiskelijavarajäseneksi 4.11. klo 14 mennessä!
5. Elokuvamatka Tromssaan tammikuussa
6. Haaste roolimalliksi: Miehet lukemaan päiväkoteihin ja kouluihin Miesten Viikolla 3. – 9.11.2014!
7. Ericsson haastaa opiskelijat ideoimaan tulevaisuuden oppimisratkaisuja
8. Työpaikkailmoitus: SAKKI etsii järjestöasiantuntijaa
9. Tutkijat, tervetuloa mukaan Tutkimus tutuksi -tempaukseen!
10. Vastaa kyselyyn tupakoinnista – voita leffalippuja!

1. Olkkarin varaukset tehdään nyt netissä! / Bookings for Olkkari is done now online!

Olkkarin sähköinen varauskalenteri on vihdoinkin käytössä! Paperisessa kalenterissa olleet varaukset on nyt siirretty uuteen järjestelmään.

Lisätietoa sähköisestä varauskalenterista ja uusien varausten tekemisestä oheisen linkin kautta.

Olkkari has finally electrical booking calendar! Bookings made before today have now been moved to the new system.

More information about electrical calendar and how to make new booking via following link: http://www.oyy.fi/olkkari/

 

2. International Forum on the 5th of November

Welcome to next International Forum on the 5th of November at 4 pm at OYY’s office

What are your thoughts about learning environments and facilities on campus? Come and share your thoughts! We will also be discussing the Student Union’s action plan for next year. What things should be taken into consideration regarding international students at the University of Oulu next year? This is your chance to have an impact!

Best regards,

OYY’s International team (Marko, Ville and Juuli)
kv(at)oyy.fi

….

What is the International Forum?

The International Forum is the Student Union’s (OYY) forum where you will get to know Finnish and foreign students who are all interested in internationalisation, and at the same time you will become familiar with advocacy work. All of the meetings are held in English.

3. Järjestöjen tosu-työpaja 6.11. klo 16.00 OYY:n Olkkarissa

Toimintasuunnitelma: välttämätön paha, jonka kirjoittamisesta vastaa pääosin copypaste vai huolella valmisteltu ohjenuora seuraavan vuoden toimijoille? Pitäisikö toimintasuunnitelmassa olla muutakin kuin tapahtumia? Miksi koko tosua ylipäätään tehdään ja mihin sitä käytetään? Onko tosu puheenjohtajan nakki vai koko hallituksen yhteinen asia? Tule kertomaan ja kuulemaan miten muissa järjestöissä toimintasuunnitelma syntyy.

OYY järjestää järjestöilleen toimintasuunnitelma-työpajan torstaina 6.11. klo 16.00 ylioppilaskunnan toimiston Olkkarissa. Työpaja tarjoaa ideoita toimintasuunnitelman uudistamiseen ja mahdollisuuksia järjestöjen toiminnan kehittymiseen toimijoiden vaihtumisesta huolimatta. Kerätkää järjestönne hallituksesta useamman henkilön porukka, jolla voitte tulla tilaisuuteen vertailemaan muiden järjestöjen toimintasuunnitelmia ja ideoimaan tai kirjoittamaan omaa tulevaa toimintasuunnitelmaanne. OYY:n järjestöasiantuntija ja hallituksen järjestövastaavat ovat paikalla auttamassa teitä.

4. Hae kollegion opiskelijavarajäseneksi 4.11. klo 14 mennessä!

Vaikuttamisen paikka on auki! Lue lisää: http://www.oyy.fi/hae-kollegion-opiskelijavarajaseneksi-4-11-klo-14-mennessa/

5. Elokuvamatka Tromssaan tammikuussa

Taas on tilaisuus ilmoittautua bussimatkalle Tromssan tammikuisille elokuvafestivaaleille! Matkaa on järjestetty Oulusta joka vuosi vuodesta 1999 alkaen ja se on kaikille avoin. Matka on omakustannehintainen, joten se tarjoaa edullisen mahdollisuuden ottaa pieni irtiotto opinnoista ja viettää viikonloppu komeissa Jäämeren maisemissa.

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet: http://tromssa.littlecamels.com/

6. Haaste roolimalliksi: Miehet lukemaan päiväkoteihin ja kouluihin Miesten Viikolla 3. – 9.11.2014!

Kampanja haastaa miehet toimimaan lukemisen puolesta päiväkotien ja koulujen arjessa. Lukutuokioita kannustetaan järjestämään erityisesti Miesten viikolla 3. – 9.11.2014, joka päättyy isänpäivään.

Kampanjan järjestävät yhteistyössä Suomen Vanhempainliiton VALOSA-hanke ja OKM:n/Oulun yliopiston Lukuinto-ohjelma. Innostava miehen malli on yksi tärkeimmistä keinoista, joilla varsinkin pojat saadaan kiinnostumaan kirjoista. Siksi miehiä pyydetään nyt olemaan lukevia aikuisia, joista lapsi ottaa mallia. Lapsen on hyvä nähdä aikuisen reaktioita kirjan parissa: uppoutumista ja innostumista. Ääneen lukeminen jättää muistijäljen myös vanhemmille lapsille.

Kansainvälisessä oppimista ja asenteita mittaavassa PISA-tutkimuksessa Suomi on lukutaidon kärkeä maailmassa, mutta tyttöjen ja poikien väliset erot taidoissa ovat suuremmat kuin muualla. Heikoista lukijoista kolme neljäsosaa Suomessa on poikia.

Käytännössä tärkeän työn voi tehdä helposti oman perheen tai lapsenlapsen päiväkoti- tai kouluryhmässä. Ideana on lukea tai tarinoida lapsille hetkinen esimerkiksi aamupiirin tai aamunavaushetken yhteydessä.

Luettavaksi voi valita vaikkapa mukavan tarinan tai tietotekstin, ja sopia opettajan/ryhmänvetäjän kanssa sopivasta lukuajankohdasta.

Lukuinto on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen kolmevuotinen ohjelma (2012 – 2015), jota toteuttaa Oulun yliopisto. Tavoitteena on lasten ja nuorten monipuolisten lukutaitojen kehittäminen. www.lukuinto.fi

Suomen Vanhempainliiton VALOSA-hanke: Vanhemmat 7–13-vuotiaiden lasten osallisuuden edistäjinä on Suomen Vanhempainliiton kolmevuotinen hanke (2013–2015). Hankkeen tavoitteena on edistää lasten osallisuutta ja hyvinvointia yhteistyössä vanhempien kanssa kotona, koulussa ja kunnassa. www.vanhempainliitto.fi/vanhempaintoiminta/osallisuus/valosa

 

7. Ericsson haastaa opiskelijat ideoimaan tulevaisuuden oppimisratkaisuja

Ericsson järjestää jo kuudetta kertaa kansainvälisen, korkeakouluopiskelijoille suunnatun innovaatiokilpailun. Juuri käynnistyvässä Ericsson Innovation Awards 2015 -kilpailussa teemana on oppimisen tulevaisuus. Kolme parasta tiimiä voittaa rahapalkintoja, ja lisäksi semifinalisteja ja loppukilpailuun päässeitä palkitaan mahdollisuudella saada harjoittelupaikka Ericssonilla.

Uudenlainen oppiminen on osa Ericssonin visiota verkottuneesta yhteiskunnasta. Teknologia muuttaa perustavanlaatuisesti tapaa, jolla järjestämme arkemme, liiketoiminnan ja yhteiskunnan – myös oppimisen ja opetuksen. Miten voimme ulottaa oppimisen kaikkien saataville? Miten teknologia voi edesauttaa elinikäistä oppimista? Mitä uusia työkaluja ja -tapoja verkko-oppimiseen tarvitaan? Miten tuetaan parhaiten koulurakennusten ulkopuolella tapahtuvaa oppimista?

Ericsson Innovation Awards 2015 kannustaa opiskelijoita ideoimaan tuoreita tuotteita, palveluita ja muita ratkaisuja oppimiseen ja opettamiseen.

Kilpailuun osallistutaan 2–4 hengen tiimeissä. Ericsson suosittelee, että tiimeissä olisi mukana sekä tekniikan että kaupallisen alan opiskelijoita, mutta kilpailu on avoin kaikille kolmannen asteen oppilaitoksissa opiskeleville. Tiimit voivat ilmoittautua mukaan 26.11.2014 saakka osoitteessa http://www.ericsson.com/innovationawards. Koko kisa ratkeaa huhtikuussa 2015.

Ericsson Innovation Awards 2015 -kilpailun voittajatiimi palkitaan 25 000 eurolla. Kakkoseksi sijoittunut tiimi saa 10 000 ja kolmonen 5 000 euron palkkion. Lisäksi kaikki semifinalistit ja finalistit saavat mahdollisuuden tulla haastatelluiksi harjoittelupaikkaan Ericssonille.

LISÄTIETOJA

Kilpailun nettisivut: http://www.ericsson.com/innovationawards
Kilpailu Facebookissa: http://www.facebook.com/Ericsson.Innovation.Awards

 

8. Työpaikkailmoitus: SAKKI etsii järjestöasiantuntijaa

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry on vuonna 1987 perustettu amisten oma valtakunnallinen opiskelijajärjestö. Toimimme ammattiin opiskelevien edunvalvonta-, koulutus-, harraste- ja palvelujärjestönä. Valtakunnallisesti meillä on lähes 200 jäsenopiskelijakuntaa sekä toimintamme piiriin kuuluu yli 100 000 ammattiin opiskelevaa.

Nyt etsimme mahtavaan tiimiimme työvapaan sijaiseksi ajalle 1.12.2014 – 1.5.2015
Järjestöasiantuntijaa

Järjestöasiantuntija vastaa opiskelijakunnille tarjottavien palveluiden kehittämisestä ja toteuttamisesta, opiskelijakuntiin ja opiskelijoihin kohdistuvasta jäsenrekrytoinnista sekä yhteydenpidosta. Lisäksi järjestöasiantuntija osallistuu myös järjestön koulutustoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tehtävässä suoriutuminen edellyttää kykyä itsenäiseen työntekoon, esiintymistaitoja, järjestötoiminnan tuntemusta sekä oma-aloitteisuutta. Edellytämme hakijalta järjestelmällisyyttä, matkustusvalmiutta sekä hyviä kirjallisia ja suullisia taitoja.  Työ edellyttää B-ajokorttia.

Odotamme sinulta kokemusta nuorten kanssa toimimisesta, erilaisten tapahtumien ja tempausten järjestämisestä sekä kykyä työskennellä yksin ja kiireessä. Lisäksi odotamme sinulla olevan kokemusta projektityöskentelystä, organisoimisesta raportointiin.

SAKKI tarjoaa sinulle nuorekkaan ja rennon työyhteisön, jossa arvostetaan tekemistä sekä hyvää fiilistä muodollisuuksien ja jäykkien rakenteiden sijaan.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry. painottaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja ennakkoluulottomia hakijoita. Työstä maksetaan palkkaa Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n voimassaolevan työehtosopimuksen mukaisesti.

Laita vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi, motivaatiostasi, koulutuksestasi ja työkokemuksestasi sähköpostitse osoitteeseen haku(a)sakkinet.fi. Hakemukset on toimitettava 16.11.2014 klo 12.00 mennessä. Haastattelut järjestetään 24.-28.11.2014, Helsingissä SAKKI ry:n toimistolla.

Kysy lisätietoa:

Antti Malste
pääsihteeri
p. 050 3100570
antti.malste@nullsakkinet.fi

Hakuaikaa työhön on jatkettu. Lähetetyt hakeumukset ovat edelleen haussa mukana.

Lähettäjän yhteystiedot:

Ammattiin Opiskelevat – SAKKI ry
Henri  Salonen, tiedottaja
PL 178
00531 Helsinki

9. Tutkijat, tervetuloa mukaan Tutkimus tutuksi -tempaukseen!

​Oulun yliopiston ylioppilaskunta ja jatko-opiskelijajaosto järjestävät 25.–26.11. Tutkimus tutuksi -tempauksen. Opiskelijat voivat ehdottaa tapahtumaa hyviksi katsomilleen tutkijoille!

Tempauksessa opiskelijat jalkautetaan tutkimuksen maailmaan ja heille näytetään, millaista työtä Oulun yliopiston tutkijat ja jatko-opiskelijat tekevät. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus vierailla muutamien mielenkiintoisten tutkimusryhmiemme rasteilla, joissa heille esitellään tutkimuksen tekoa käytännönläheisellä otteella.

Tapahtuma on suunnattu erityisesti maisteri- ja DI-vaiheen opiskelijoille. Jatko-opintoja pyritään esittelemään heille hyvänä työllistymisvaihtoehtona. Tiedekunnille ja tutkimusryhmille tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden näyttäytyä potentiaalisena työnantajana ja näin myös harjoittaa matalan tason rekrytointia.

Tutkimusryhmien ja yksittäisten tutkijoiden imoittautuminen ja tapahtuman tarkempi aikataulu ao. linkistä:

https://docs.google.com/a/oyy.fi/forms/d/1NdnE5e7Uyv0v_fxKux77ilVe1CWCi3kHoqUx18-KiGA/viewform

Tutkimusryhmät ja yksittäiset tutkijat voivat ilmoittautua tapahtumaan mukaan perjantaihin 7.11. mennessä.

Lisätietoja:

Marko Määttä puh. 040 565 2589
Koulutuspolitiikka ja kansainväliset asiat, hallituksen jäsen
Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY

10. Vastaa kyselyyn tupakoinnista – voita leffalippuja!

Hei,

Sinä 18-20-vuotias nuori! Tupakoitko? Vastaa oheiseen kyselyyn, ja voita leffaliput itsellesi ja kaverillesi!

Linkki kyselyyn: http://www.neurohm.com/online_study/nas/11/​

Tietoa tutkimuksesta: https://live.laurea.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Laurean-NeuroLab-tutkii-tupakkamainontaa-kansainvälisessä-projektissa.aspx

Terveisin,

Sara Akerele & Sara Pfister
Laurea-ammattikorkeakoulu

Mikäli haluat osallistua leffalippujen arvontaan, lähetä meille yhteystietosi (nimi & osoite) seuraavaan osoitteeseen: sara.akerele@nulllaurea.fi

Uutiset Juuli Juntura

International Forum on the 5th of November

Welcome to next International Forum on the 5th of November at 4 pm at OYY’s office

What are your thoughts about learning environments and facilities on campus? Come and share your thoughts!

We will also be discussing the Student Union’s action plan for next year. What things should be taken into consideration regarding international students at the University of Oulu next year? This is your chance to have an impact!

Best regards,
OYY’s International team (Marko, Ville and Juuli)
kv(at)oyy.fi

….

What is the International Forum?

The International Forum is the Student Union’s (OYY) forum where you will get to know Finnish and foreign students who are all interested in internationalisation, and at the same time you will become familiar with advocacy work. All of the meetings are held in English.

Uutiset Janne Hakkarainen

Hae kollegion opiskelijavarajäseneksi 4.11. klo 14 mennessä!

Oulun yliopiston yliopistokollegion opiskelijajäsenten jälkivaali

Yliopistolain 46 § mukaan ylioppilaskunta valitsee opiskelijajäsenet yliopistokollegioon. Valintatapa määritellään ylioppilaskunnan hallintovaalijohtosäännössä.

Menettelytapa

Ylioppilaskunnan hallintovaalijohtosäännön 12 § mukaan varsinaisen opiskelijaedustajan paikan vapautuessa astuu hänen tilalleen henkilökohtainen varaedustaja. Mikäli varsinaisen opiskelijaedustajan paikkaa ei voida tällä menettelyllä täyttää, julistetaan vapaana oleva varsinaisen opiskelijaedustajan paikka avoimeksi. Opiskelijavaraedustajan paikan vapautuessa julistetaan vapautunut opiskelijavaraedustajan paikka avoimeksi.

KVL:n puheenjohtajan on julistettava vaalikuulutuksella opiskelijajäsenien paikat avoimiksi  viimeistään kahdeksantena (8) päivänä ennen edustajiston kokousta. Hakuaika täydennysvaalissa on vähintään seitsemän (7) vuorokautta, kuitenkin enintään kaksikymmentä (20) vuorokautta.

Edustajiston on kokoonnuttava käsittelemään vaali viimeistään 14. päivänä täydennysvaalin hakuajan päättymisestä.

Avoimet paikat

Yliopistokollegio, opiskelijavarajäsen (1)

Vaalikelpoisuus

Yliopiston hallinnon opiskelijajäsenen luottamustoimeen voi asettua ehdolle henkilö, joka on Oulun yliopiston johtosäännön 39 §:n mukaan opiskelija. Opiskelijaksi katsotaan henkilö, jolla on oikeus suorittaa yliopistossa tutkinto ja joka on ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Opiskelijaksi ei kuitenkaan katsota henkilöä, joka Oulun yliopiston johtosäännön (31.5.2013) 39 § 1 mom. mukaan kuuluu henkilökuntaan, eli on päätoimisessa työsopimussuhteessa yliopistoon. Opiskelijajäseneksi voidaan nimetä vain luottamustoimeen ehdolle asettunut henkilö.

Ehdokkaaksi asettuminen

Hakuaika yliopistokollegion opiskelijavarajäseneksi alkaa 28.10.2014. Ehdokasilmoitus on vapaamuotoinen ja se on palautettava yhdessä ansioluettelon kanssa osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 4.11.2014 klo 14.00 mennessä. Otsikkoriville maininta hakemus yliopistokollegion opiskelijavarajäseneksi, jälkivaali”. Ehdokasilmoituksia, jotka eivät ole saapuneet annettuun määräaikaan mennessä, ei oteta huomioon.

Ehdokasilmoituksesta tulee ilmetä ehdokkaan henkilötiedot ja tiedekunta uuden tiedekuntarakenteen mukaan.

Lisätietoja

Valittavien yliopistokollegion opiskelijavarajäsenten kausi päättyy 31.12.2015.

Heinäkuussa 2009 vahvistetun yliopistolain mukaan yliopistokollegion tehtävänä on:

1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta;
2) valita 15 §:n 4 momentissa tarkoitetut jäsenet yliopiston hallitukseen;
3) vahvistaa 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi;
4) vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella;
5) valita yliopiston tilintarkastajat;
6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille;
7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan;
8) päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään 65 §:n 3 momentin mukaisesti.
Oulussa 28.10.2014

Panu Isomursu
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Lisätietoja:

Pääsihteeri Eero Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi, p. 040 523 1822

Uutiset Janne Hakkarainen

Vko 44: Järjestöjen tosu-työpaja 6.11. klo 16.00 OYY:n Olkkarissa! / Fleamarket Biking Tour on 29th of October!

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi.

Tapahtumia vko 44
UniVerstas -tapaaminen 28.10 klo 16.00 OYY:n toimistolla
Alakko nää hommiin? – humanistien työelämäpäivä 29.10. salissa HU106 #humanistihommiin
Restapäivä Unirestan ravintoloissa 29.-31.10. https://www.facebook.com/events/792809200775920/?ref_newsfeed_story_type=regular
Kopovaliokunta 30.10 klo 16.15 OYY:n Olkkarissa, teemana opintojen sujuvuus
Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 7/2014 30.10. 2014 alkaen klo 16.30. luentosalissa PR102

1. Hae tärkeisiin vaikuttamisen paikkoihin OYY:n piirissä!
2. OYY hakee opiskelijoita kehittämään opiskeluympäristöjä
3. Kopovaliokunta 30.10. – Millainen on unelmiesi opintosuunnitelma?
4. Järjestöjen tosu-työpaja 6.11. klo 16.00 OYY:n Olkkarissa
5. I love arki! Tutustu opiskelijan uuteen hyvän arjen verkkosivustoon
6. Vastaa kyselyyn ja kerro mielipiteesi Euroopan Unioniin!
7. Doc Lounge Oulu: Lyhärinäytös 28.10.
8. Ympäristöjaoston kirppiskierros 29.10. / Fleamarket Biking Tour on 29th of October!
9. Lataa Microsoft Office veloituksetta kotikoneellesi

1. Hae tärkeisiin vaikuttamisen paikkoihin OYY:n piirissä!

Haku on auki mm. ensi vuoden ylioppilaskunnan hallitukseen! Hauska ja hulvaton meno, haastavat tehtävät ja uudet ystävät odottavat sinua!
Lue lisää: http://www.oyy.fi/hae-tarkeisiin-vaikuttamisen-paikkoihin/

2. OYY hakee opiskelijoita kehittämään opiskeluympäristöjä

Opiskeletko kirjastossa? Haluaisitko parantaa jotain kirjaston tiloissa?
OYY etsii kuutta aktiivista opiskelijaa kehittämään Pegasuksen opiskelu- ja yhteisötiloja! Lue lisää: http://www.oyy.fi/oyy-hakee-opiskelijoita-kehittamaan-opiskeluymparistoja/

3. Kopovaliokunta 30.10. – Millainen on unelmiesi opintosuunnitelma?

Koulutuspoliittinen valiokunta pidetään OYY:n toimistolla Olkkarissa to 30.10 klo 16.15. Teemana on opintojen sujuvuus, josta opintojen sujuvuus -strategiahankkeen puheenjohtaja Vesa-Matti Sarenius tulee kertomaan.

Millaista yliopistokoulutuksen tulisi mielestäsi olla? Mitkä asiat nousevat esiin kun puhutaan opintojen sujuvuudesta? Millainen unelmiesi OPS olisi? Mitä siinä tulisi ottaa huomioon? Tule keskustelemaan asiasta ja jakamaan arvokasta mielipidettäsi.

Valiokunnassa on perinteisesti tarjolla pientä purtavaa!

4. Järjestöjen tosu-työpaja 6.11. klo 16.00 OYY:n Olkkarissa

Toimintasuunnitelma: välttämätön paha, jonka kirjoittamisesta vastaa pääosin copypaste vai huolella valmisteltu ohjenuora seuraavan vuoden toimijoille? Pitäisikö toimintasuunnitelmassa olla muutakin kuin tapahtumia? Miksi koko tosua ylipäätään tehdään ja mihin sitä käytetään? Onko tosu puheenjohtajan nakki vai koko hallituksen yhteinen asia? Tule kertomaan ja kuulemaan miten muissa järjestöissä toimintasuunnitelma syntyy.

OYY järjestää järjestöilleen toimintasuunnitelma-työpajan torstaina 6.11. klo 16.00 ylioppilaskunnan toimiston Olkkarissa. Työpaja tarjoaa ideoita toimintasuunnitelman uudistamiseen ja mahdollisuuksia järjestöjen toiminnan kehittymiseen toimijoiden vaihtumisesta huolimatta. Kerätkää järjestönne hallituksesta useamman henkilön porukka, jolla voitte tulla tilaisuuteen vertailemaan muiden järjestöjen toimintasuunnitelmia ja ideoimaan tai kirjoittamaan omaa tulevaa toimintasuunnitelmaanne. OYY:n järjestöasiantuntija ja hallituksen järjestövastaavat ovat paikalla auttamassa teitä.

5. I love arki! Tutustu opiskelijan uuteen hyvän arjen verkkosivustoon

Haluatko oppia hallitseman arkeasi ja ajankäyttöäsi paremmin? Tai haluatko oppia keinoja, joilla ylläpidät hyvinvointiasi?

Jos vastasit kyllä, tutustu YTHS:n uuteen I love arki-verkkosivustoon, jonne on koottu tiivistetysti tietoa opiskelijalle tärkeistä arjen asioista, kuten tasapainoisesta ravitsemuksesta, hyvästä unesta, stressinhallinnasta ja riittävästä liikunnasta.

I love arjen sisällöt on poimittu Nyyti ry:n Elämäntaitokurssin sisällöistä, ja halutessasi voit samalla ilmoittautua YTHS:ssä järjestettäville Elämäntaitokursseille. Kaikki kurssin käyneet saavat itselleen työkalupakin, jota voi hyödyntää erilaisissa arjen haasteissa.

http://www.oyy.fi/i-love-arki-tutustu-opiskelijan-uuteen-hyvan-arjen-verkkosivustoon/

6. Vastaa kyselyyn ja kerro mielipiteesi Euroopan Unioniin!

Kiinnostaako sinua, mihin suuntaan Eurooppa on menossa? Mitkä ovat ”Erasmus-sukupolven” arvot, suhtautuminen Euroopan Unioniin ja tulevaisuudennäkymät?

Jos olet 18–40-vuotias ja asut EU:n alueella, kerro mielipiteesi #ErasmusGeneration -kyselyssä! Kyselyn täyttäminen kestää noin kuusi minuuttia. Täytä kysely osoitteessa: http://www.generationerasmus.com/

ThinkYoung -ajatuspajan Erasmus Generation Surveyn tavoitteena on esitellä Erasmus-sukupolven näkemykset päättäjille ja vaikuttaa siihen, mihin suuntaan Eurooppa menee tulevaisuudessa. Kyselyn tulokset esitellään joulukuussa uudelle EU-komissiolle, Eurooppa-neuvoston ja Euroopan parlamentin puheenjohtajistolle, mepeille, järjestöille, ajatuspajoille ja medialle ”Europe Decided: Kick-Off for Europe” -konferenssissa.

Kysely sulkeutuu 9.11.2014.

7. Doc Lounge Oulu: Lyhärinäytös 28.10.

Doc Lounge Oulu: Lyhärinäytös!
Aika: Ti 28.10. klo 19
Paikka: 45 Special, Saaristonkatu 12
Liput: 3e (+ palvelumaksu 2,5e)
Näytöksen kesto: noin tunti

Doc Lounge Oulu tekee yhteistyötä  11.-15. marraskuuta järjestettävän Helsingin lyhytelokuvafestivaalin kanssa. Tapahtuman ohjelmistosta Lyhärinäytöksessä nähdään valikoima uusia ja kiinnostavia lyhyitä dokumenttielokuvia.

Näytöksen alkukuvana esitetään ensimmäisestä naisesta avaruudessa kertova animaatiodokumentti Vostok Zero (2014, 6 min). Elokuvan ovat ohjanneet Perttu Inkilä, Liis Mehine ja Velda Parkkinen.

Doc Lounge Oulu esittää dokumenttielokuvia 45 Specialissa kerran kuussa. Klubi on osa pohjoismaista verkostoa, ja Doc Lounge Oulua järjestää Oulun Musiikkivideofestivaalit ry.

Lisätietoja:
http://www.doclounge.se/oulu
www.facebook.com/docloungeoulu
http://www.hlef.fi

 

8. Ympäristöjaoston kirppiskierros 29.10. / Fleamarket Biking Tour on 29th of October!   

Joskus aiempinakin vuosina toteutettu Kirppiskierros järjestetään taas,  syysloman jälkeen ke 29.10.

Tervetuloa mukaan, tällä kertaa tapaamme Oulun keskustassa Taidemuseon edessä klo 16, ensin käydään kierrätyskeskuksessa ja sen  jälkeen muutamalla kirpparilla. Mukaan on kutsuttu tänä vuonna erityisesti vaihto-opiskeiljoita! Linkki tapahtumaan Facebookissa:  https://www.facebook.com/events/1514016208855635

Tule mukaan ja kutsu kaverisikin!

Welcome to the Fleamarket Biking Tour,

it will be organized after the holiday week, Wednesday the 29th October. We will meet athe the city centre at 4pm with the bikes, first visit the recycling centre and after that some fleamarkets.
Here is the link to the facebook-event: https://www.facebook.com/events/1514016208855635/

Come and invite your friends too!

9. Lataa Microsoft Office veloituksetta kotikoneellesi

Oulun Yliopiston uutena etuna sinulla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus ladata veloituksetta tutut ja turvalliset Office-työkalut omalle kotitietokoneellesi Office 365 ProPlus –paketin muodossa.

Office 365 ProPlus sisältää opinnoissa hyödyllisen ohjelmistopaketin, johon kuuluu mm. Word, Excel, PowerPoint, OneNote ja Outlook. Voit ladata Officen viidelle omalle laitteellesi sekä aktivoida Officen älypuhelimessa, Macissa ja iPadissa omalla Office 365 –tunnuksellasi.

Office 365 ProPlus -paketin lataaminen on helppoa:
1. Avaa kotikoneen selaimessa osoite: https://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx
2. Kirjaudu sisään omalla O365 < tunnus@nullstudent.oulu.fi > tunnuksellasi
3. Klikkaa sivun alareunassa Asenna/Install -painiketta ja seuraa ohjeita

Tarkemman asennusohjeen ja lisätiedot löydät yliopistosi tietohallinnon sivulta: http://www.oulu.fi/th/node/27161

Uutiset Janne Hakkarainen

I love arki! Tutustu opiskelijan uuteen hyvän arjen verkkosivustoon

I love arki – Opiskelijan hyvän arjen työkalupakki on avattu

Haluatko oppia hallitseman arkeasi ja ajankäyttöäsi paremmin? Tai haluatko oppia keinoja, joilla ylläpidät hyvinvointiasi?

Jos vastasit kyllä, tutustu YTHS:n uuteen I love arki-verkkosivustoon, jonne on koottu tiivistetysti tietoa opiskelijalle tärkeistä arjen asioista, kuten tasapainoisesta ravitsemuksesta, hyvästä unesta, stressinhallinnasta ja riittävästä liikunnasta.

I love arjen sisällöt on poimittu Nyyti ry:n Elämäntaitokurssin sisällöistä, ja halutessasi voit samalla ilmoittautua YTHS:ssä järjestettäville Elämäntaitokursseille. Kaikki kurssin käyneet saavat itselleen työkalupakin, jota voi hyödyntää erilaisissa arjen haasteissa.

ilovearki_250x250
Lisätiedot:
www.yths.fi
www.yths.fi/i_love_arki

Uutiset Henna Määttä

OYY hakee opiskelijoita kehittämään opiskeluympäristöjä

OYY etsii kuutta aktiivista opiskelijaa kehittämään Pegasuksen opiskelu- ja yhteisötiloja!

Yliopistossamme on käynnissä laajat tilamuutokset, jossa mukana on myös Tiedekirjasto Pegasus. Tiloja tullaan uudistamaan radikaalisti siten, että opiskelu- ja ryhmätyötilaa tulisi lisää. Tiloja pyritään myös selkiyttämään ja saamaan kaikin tavoin toimivammiksi ja viihtyisämmiksi. Tilasuunnittelusta vastaa arkkitehti Sauli Kosonen arkkitehtitoimista Kanttia 2:sta ja mukana suunnittelussa on myös arkkitehtiopiskelija Veera Limingoja, joka tekee diplomityötään Pegasuksen uudistamisesta.

Sekä OYY että yliopisto toivovat, että myös opiskelijoiden ääni on muutoksessa ja ideoinnissa mukana. Tästä syystä OYY hakee kuutta edustajaa Pegasuksen opiskelu- ja yleisötilojen ideointiworkshopiin tiistaina 4.11. klo: 13-16. Tarkempi tila ilmoitetaan valituille edustajille.Toivomuksena olisi, että workshoppiin tulisi opintojen aktiivivaiheessa olevia opiskelijoita mahdollisimman monipuolisesti eri tiedekunnista. Näin saadaan kuva siitä, millainen kirjasto olisi parhaimmillaan tukemassa erilaisia opiskelijoita eri tiedekunnista. Työskentelyyn osallistuvat henkilöt saavat kiitokseksi lahjakortin kirjakauppaan.

Mikäli kiinnostuit ja haluat olla mukana kehittämässä yliopistomme opiskeluympäristöjä lähetä avoin hakemus Tiedekirjasto Pegasuksen ideointiworkshopiin keskiviikkoon 29.10mennessä koulutuspoliittiselle asiantuntijalle Henna Määtälle: koposihteeri@nulloyy.fi. Edustajille ilmoitetaan valinnasta perjantaihin 31.10. mennessä.
Uutiset Henna Määttä

Next Doctoral Stundents’ Section’s meeting on October 23rd

Tervetuloa!

Jatko-opiskelijajaoston seuraava kokous on torstaina 23.10. 16:00 ylioppilaskunnan toimistolla. Kaikki tohtorikoulutuksen ajankohtaisista asioista ja tohtorikoulutettavien edunvalvonnasta kiinnostuneet ovat erittäin tervetulleita!

Lisätietoja tarvittaessa: Hanna Kähäri, jaoston puheenjohtaja (hanna.kahari@nulloulu.fi)

Welcome!

Next meeting of Doctoral Students’ Section will be held on October 23rd 4pm at OYY office – all those interested in what’s going on concerning doctoral training are extremely welcome!

For more information please contact: Hanna Kähäri, chair of DSS (hanna.kahari@nulloulu.fi)

Uutiset Janne Hakkarainen

Vk 43: Hae tärkeisiin vaikuttamisen paikkoihin! / New exhibition open in Oulu Museum of Art

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi.

Tapahtumia vko 43
Toimistomme on syyslomaviikolla (viikko 43) auki vain torstaina 23.10. Maanantaista keskiviikkoon ja perjantaina toimistomme on siis kiinni koko päivän.

Tapahtumia vko 44
UniVerstas -tapaaminen 28.10 klo 16.00 OYY:n toimistolla
Alakko nää hommiin? – humanistien työelämäpäivä 29.10. salissa HU106
Restapäivä Unirestan ravintoloissa
Kopovaliokunta 30.10 klo 16.15 OYY:n Olkkarissa, teemana opintojen sujuvuus

1. OYY:n toimisto auki viikolla 43 vain torstaina! / OYY office is open only on Thursday on week 43!
2. Hae tärkeisiin vaikuttamisen paikkoihin OYY:n piirissä!
3. OYY hakee tieto- ja viestintätekniikan tiedekunnan koulutustoimikuntaan opiskelijajäsentä
4. Miten Ylkkäristä saisi paremman?
5. Business Kitchen Living IDEA Workshops to boost your idea and company
6. New exhibition open in Oulu Museum of Art
7.  Aalto Entrepreneurship Society (Aaltoes) järjestää Tulevaisuuden Suomi -paneelikeskustelutilaisuuden 22.10. klo 19-21.
8. Finlandia Foundation National Invites Applications for 2015 Scholarships
9. Voimaannuttavan valokuvauksen koulutusta Oulussa!
10. Kokoelmien aarteita vapaaseen käyttöön museoiden ”Suomi syö ja juo” -hankkeessa!

1. OYY:n toimisto auki viikolla 43 vain  torstaina! / OYY office is open only on Thursday on week 43

Ylioppilaskunnan toimisto on suljettu ma-ke 20.-22.10. sekä pe 24.10.  Ylioppilaskunnan toimisto on siis viikolla 43 avoinna normaalisti vain torstaina klo 8-16.

Viikon 43 aukioloajat / Office opening hours on week 43:

Ma – Mon : suljettu / closed
Ti – Tue: suljettu / closed
Ke – Wed: suljettu / closed
To – Thu: avoinna klo 8-16 (lounastauon ajaksi suljettu klo 11-11.30) / open 8am-4pm (closed for lunch break 11am-11.30am)
Pe – Fri: suljettu / closed

Pahoittelemme aukioloista johtuvaa mahdollista vaivaa! We apologise for any inconvenience!

 

2. Hae tärkeisiin vaikuttamisen paikkoihin OYY:n piirissä!

Haku on auki mm. ensi vuoden ylioppilaskunnan hallitukseen! Lue lisää: http://www.oyy.fi/hae-tarkeisiin-vaikuttamisen-paikkoihin/

 

3. OYY hakee tieto- ja viestintätekniikan tiedekunnan koulutustoimikuntaan opiskelijajäsentä

Oletko reipas ja kiinnostunut tiedekuntasi asioista?

http://www.oyy.fi/oyy-hakee-tieto-ja-viestintatekniikan-tiedekunnan-koulutustoimikuntaan-opiskelijajasenta/

 

4. Miten Ylkkäristä saisi paremman?

Luetko säännöllisesti Oulun ylioppilaslehti Ylkkäriä? Jos luet, kuulisimme mielellämme sinulta palautetta? Jos et lue, kuulisimme mielellämme, miten saisimme sinut lukemaan.

Mistä meidän pitäisi kirjoittaa enemmän ja mistä vähemmän? Missä olemme onnistuneet? Entä missä epäonnistuneet?

Alla olevaan kyselyyn vastaaminen kestää muutaman minuutin. Vastanneiden kesken arvotaan leffalippupaketteja.

http://www.oyy.fi/miten-ylkkarista-saisi-paremman/

5. Business Kitchen Living IDEA Workshops to boost your idea and company

Business Kitchen will organize a series of workshops to help your company succeed or your idea to materialize. The topics will cover everything from business models to pitching and financing. Every workshop will go straight to the point. We will start with an introduction to the topic, followed with exercises, discussions and presentations of attendees ideas & companies.

Why? We have noticed a need for simple, straight to the point workshops for new companies and people thinking about setting one. This is why we have created the Living IDEA series. It’s a no strings attached program where everyone is free to attend and learn. We have created it for you: entrepreneurs, companies and geniuses with ideas. Oh, and these are free of charge.

To Attend: All the workshops are listed in our webpages – just pick yours and sign in by using the link provided. Don’t worry though; you can still late-register just by sending an email to us! Questions: For any questions, contact Matti Rusila at matti.rusila@nulloulu.fi

More Info: http://www.businesskitchen.fi

Living IDEA -workshops are open for all and we encourage everyone to attend without hesitation.

 

6. New exhibition open in Oulu Museum of Art

TAIL UP! Greetings from Cats and Dogs, Oulu Museum of Art, October 7th 2014 – January 4th, 2015

Tail Up! exhibition shows by means of contemporary art how humans, cats and dogs get along. An animal domesticated by humans is always, at least to some degree, an image of the human itself – in both good and bad.

Cats and dogs have been present in the history of visual arts for almost 10 000 years, first as shapes in cave paintings and cult objects. Later on, especially since the Middle Ages, cats and dogs have been part of various genres of painting. In 1900’s, Modernism and Abstract expression diminished interest in representative expression. Therefore, also animal subjects almost disappeared until towards the end of the 1900s, when Postmodernism and Neo-figurative art styles brought representative subjects back into the centre of art.

Versatile activities for children are linked with the exhibition, and they take place in Satula space. Furthermore, there are theme lectures, workshops, performances, guided tours and the first pop-up cat cafe in Oulu (Sunday, October 12th). Over 200 people have sent photographs of their cats and dogs throug a Facebook campaign. These furry buddies are also included in the exhibition. Some of the artists have also written blogs about their pets.

Welcome all friends of pets and contemporary art, as well as to those allergic to pets!

Guided tour in English Sunday November 16th at 2 p.m., MA Sirpa Vähäaho-Kuusisto.

Photos: http://luuppi.kuvat.fi/kuvat/Oulun+taidemuseo/H%C3%A4nt%C3%A4+pystyyn!+-+terveisin+kissat+ja+koirat/

7.  Aalto Entrepreneurship Society (Aaltoes) järjestää Tulevaisuuden Suomi -paneelikeskustelutilaisuuden 22.10. klo 19-21.

Tilaisuudessa maalataan Suomen suuntaviivoja seuraaviksi vuosikymmeniksi: miten pysymme maailman kärkimaana myös tulevaisuudessa? Tule mukaan keskustelemaan näistä teemoista.

Panelisteina toimivat Björn Wahlroos, Mika Anttonen, Inka Mero, Antti Herlin ja Jufo Peltomaa. Paikan päälle Messukeskukseen odotetaan 4000 osallistujaa. Tilaisuus on maksuton, mutta etukäteisilmoittautuminen vaaditaan (https://www.eventbrite.com/e/tulevaisuuden-suomi-tickets-12899176785).

Paneelikeskustelu rakentuu neljän teeman ympärille:

– Suomi paikkana yrittää. Mitkä politiikan osa-alueet vaikuttavat yrittäjyyteen? Miksi maahanmuuttopolitiikkamme on ristiriidassa yrittäjyyden tarpeiden kanssa? Mikä on opiskelijoiden ja korkeakoulujen rooli?

– Työn merkitys. Mitä työ merkitsee tulevaisuuden sukupolville? Miten robotisaatio muuttaa käsitystämme työstä? Miten koulutusjärjestelmämme reagoi muutokseen?

– Yritysten yhteiskunnallinen merkitys. Yritysten kansantaloudellinen arvo on merkittävä. Miten yritykset ovat mukana rakentamassa hyvinvointia? Mikä merkitys talouspolitiikalla on yritysten syntymiselle?

– Suomalainen kulttuuri. Saako Suomessa onnistua? Entä epäonnistua? Miten otamme vastaan uudet ihmiset, haasteet ja menestyksen?

Tässä vielä perustiedot:

MITÄ? Tulevaisuuden Suomi -paneelikeskustelutilaisuus
MILLOIN? Keskiviikkona 22.10.2014 klo 19-21
MISSÄ? Amfi-sali, Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Live-lähetys Yle Areenassa.
REKISTERÖITYMINEN? Eventbriten kautta:http://www.eventbrite.com/e/tulevaisuuden-suomi-tickets-12899176785
SOME? #TulevaisuudenSuomi, Facebook-tapahtumahttps://www.facebook.com/events/499070683529119/

8. Finlandia Foundation National Invites Applications for 2015 Scholarships

(PASADENA, California – October 15, 2014) –     University of Oulu student Elizabeth Brauer, who is pursuing her master’s in Education and Globalization, is a recipient of a scholarship from Finlandia Foundation National (FFN), the premier network of Finnish-American organizations in the United States.

FFN is now accepting applications for its 2015 scholarships.

Fulltime undergraduate (sophomore or higher) students and graduate students at accredited post-secondary institutions are eligible to apply for scholarships.

The 21 recipients in 2014 included American, Finnish and dual citizen Finnish-Americans pursing a range of studies in the U.S. and Finland. Applicants of Finnish-American heritage and/or studying subjects related to Finnish culture receive special consideration. FFN also offers the P.J.C. Lindfors Legal Scholarship for American and Finnish law students. Deadline for applications is February 2, 2015.

Guidelines and the applications are available at www.FinlandiaFoundation.org. The PDF of the Spring 2014 FFN newsletter is online at the website and carries brief descriptions of the 2014 recipients and their studies.

About Finlandia Foundation National

Finlandia Foundation National is the premier network of Finnish-American organizations in the United States. Founded in Pasadena, California in 1953, it administers grants, scholarships and programs supporting and celebrating Finnish heritage and Finnish-American culture and traditions. For more information about the 501 (c)(3) organization: www.finlandiafoundation.org

Finlandia Foundation National
P.O. Box 92046, Pasadena, California 91109-2046, United States
Phone: (626) 795-2081

Email: office@nullfinlandiafoundation.org

9. Voimaannuttavan valokuvauksen koulutusta Oulussa!

Hyvä Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen sosiaalialan, terveydenhoidon ja pedagogiikan ammattilainen,

Oulussa on alkamassa tammikuussa 2015 voimauttavan valokuvan menetelmän täydennyskoulutusryhmä menetelmän kehittäjän sekä Maailman ihanin tyttö -lastensuojeluprojektin tekijän Miina Savolaisen ohjaamana. Koulutuksen järjestää Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto. Koulutus antaa valmiudet käyttää menetelmää omassa perustehtävässä sosiaali-, terveys- ja opetusalalla sekä työyhteisön kehittämisessä. Haku on käynnissä ja jatkuu 7.1.2015 asti.

Toivotamme teidät kaikki myös tervetulleiksi Helsingin kirjamessuille osastollemme 6f122. Osastolta voitte ostaa omistuskirjoitetun Maailman ihanin tyttö -kirjan sekä keskustella koulutusmahdollisuuksista ja menetelmän käytöstä Miina Savolaisen kanssa.

LISÄTIETOJA KOULUTUKSESTA

Koulutus hyödyttää jo opintojen aikana osallistujan työyhteisöä, sillä prosessiin kuuluvat harjoitustehtävät toteutetaan oman työyhteisön asiakkaiden, oppilaiden tai potilaiden ja heidän verkostonsa kanssa. Prosessin keskiössä on asiakkaan identiteettityö ja korjaava nähdyksi tuleminen sekä asiakkaan, hänen läheistensä sekä työntekijöiden keskinäisen vuorovaikutuksen dialogisuuden parantaminen. Prosessiin kuuluu myös työhyvinvointia ja työn merkityksellisyyden kokemusta lisäävä työyhteisön kehittämistehtävä. Osallistujan oma henkilökohtainen prosessi kulkee opintojen punaisena lankana.

Palkitun hoitoalan innovaation suosio perustuu siihen, että ihmistyön keskeiset teemat, kuten minäkuva, elämänhistoria, perhesuhteet tai ryhmän dynamiikka, ovat usein tunnepitoisia ja abstrakteja asioita, joita on vaikea tavoittaa työn perinteisellä työvälineellä, puheen ja kielen avulla. Voimauttava prosessi perustuu dialogisuuteen, jossa asiakkaan ja työntekijän väliltä poistuu työhön usein sisältyvää valtataistelua, jolloin valokuvaprosessista rakentuu moniääninen ja kunnioittava tila, jossa asiakkaan oma identiteettityö ja hänessä olevat voimavarat pääsevät esille. Keskiössä on asiakkaan  sekä hänen ympärillään olevien ihmisten kyky vuorovaikutukseen. Voimauttavan valokuvaprosessin avulla pyritään rakentamaan syvempiä ymmärretyksi ja nähdyksi tulemisen kokemuksia ja moniäänisyyttä esimerkiksi perheenjäsenten, vertaisryhmän tai luokkayhteisön jäsenten tai asiakkaan ja työntekijöiden välille. Pedagogisessa työssä menetelmä tulee esimerkiksi opetettavan aineksen omakohtaista, syvällistä ja moniäänistä ymmärtämistä, oppilas-opettajasuhteen ja ryhmädynamiikan rakentumista sekä opiskelijan myönteistä käsitystä itsestään oppijana.

VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN PERUSTEET HOIDOLLISEN JA PEDAGOGISEN TYÖN AMMATTILAISILLE, 8 op

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu
Ohjaaja: Miina Savolainen

Haku 7.1. mennessä.

1. opintojakso PE 23.1.2015
2. opintojakso TI-KE 24.-25.2.2015
3. opintojakso MA 16.3.2015
4. opintojakso KE-TO 17.-18.6.2015
5. opintojakso KE 12.8.2015
6. opintojakso MA-TI 12.-13.10.2015

Tiedustelut:
Eija Raatikainen, 044 465 2202
eija.raatikainen@nullpohjois-pohjanmaa.fi

Lisätietoja:

http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/voimauttavan-valokuvan-perusteet-kevat-2015/

10. Kokoelmien aarteita vapaaseen käyttöön museoiden ”Suomi syö ja juo” -hankkeessa!

Haluaisitko tietää miltä näyttää suomalainen juoma- ja ruokakulttuuri nyt ja ennen wanhaan? Herättäisitkö vanhan valokuvan henkiin? Mitä ruokaa valmistit ensimmäistä kertaa ihan itse?

Valtakunnallisen Suomi syö ja juo -hankkeen museot avaavat verkossa käyttöösi ruoka- ja juomakulttuuriin liittyviä vanhoja ja uusia valokuvia sekä tutkimusmateriaalia! Niitä voit käyttää huviksi tai hyödyksi: opinnäytteen kuvitukseen tai vaikka kirppiskaman tuunailuun.

Osallistu myös Silmänruokaa”-valokuvakilpailuun, ja voita sadan euron lahjakortti Restelin hotelleihin tai ravintoloihin tai Taste of History -tietopaketti jolla järjestät oikeaoppiset kasaribailut – nyt kymmenen ensimmäistä osallistujaa saa lisäksi leffalipun!

Kirjoita rakkain reseptisi ja ruokamuistosi ”Rakkain reseptini” -blogiin! Osallistumisaikaa blogiin ja kilpailuun on marraskuun loppuun.

Museoiden valokuvamateriaali löytyy kuvapalvelu Flickristä (https://www.flickr.com/photos/125196873@N03/), ja avoin tutkimusmateriaali hankkeen verkkosivuilta (www.suomisyojajuo.fi/avoindata)

”Suomi syö ja juo” on nykydokumentointihanke, jonka aiheena on suomalainen ruoka- ja juomakulttuuri. Hankkeessa on mukana 12 tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO:on kuuluvaa museota: Hotelli- ja ravintolamuseo, Kankaanpään kaupunginmuseo, Keski-Suomen museo, Suomen kansallismuseo, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Nautelankosken museo, Pohjois-Pohjanmaan museo, Satakunnan Museo, Tampereen museot, Turun museokeskus, Vantaan kaupunginmuseo ja Suomen Metsästysmuseo.

www.suomisyojajuo.fi / Silmänruokaa -tapahtuma Facebookissa!

Rekrytointi, Uutiset Janne Hakkarainen

Hae tärkeisiin vaikuttamisen paikkoihin OYY:n piirissä!

Ylioppilaskunnan piirissä on mielenkiintoisia luottamustehtäviä tarjolla

OYY:n hallitus 2015
PSOAS:n valtuuskunta
OYY:n lipunkantajia ja airuita 55-vuotisjuhlavuodelle

Lue lisää alta ja linkeistä!

Hae OYY:n hallitukseen vuodelle 2015!

hae_hallitukseen_2015-2Haluatko tehdä työtä opiskelijan hyvän elämän eteen? Hae OYY:n hallitukseen vuodelle 2015!

Hallitus on ylioppilaskunnan toimeenpaneva toimielin, joka toimii ylioppilaskunnan ytimessä yhdessä asiantuntijoiden ja muun henkilökunnan kanssa. Hallitustyöskentely tarjoaa 6-9 opiskelijalle ainutlaatuisen tilaisuuden vaikuttaa, laajentaa osaamistaan, monipuolistaa vuorovaikutustaitojaan, verkostoitua ja kehittää tärkeitä opiskeluiden jälkeen tarvittavia taitoja. Hallitusvuosi tuo mukanaan uusia, mahtavia kavereita ympäri Suomen ja tilaisuuden vaikuttaa yli 12 000 -henkisen jäsenistön puolesta myös valtakunnallisella tasolla.

Hallitusvuoden jälkeen olet saanut:

 • laajan suhdeverkoston ja uusia ystäviä ympäri Suomen
 • itsevarmuutta ja rohkeutta vaikeidenkin tilanteiden hoitoon
 • ainutlaatuista akateemista pääomaa ja uudenlaisia näkemyksiä koko elämään
 • työelämässä tarvittavia taitoja sekä tuntemusta julkishallinnosta
 • kokemusta kovan luokan opiskelijavaikuttamisesta

Hallituksessa työskentelyyn tarvittavat ominaisuudet:

 • kokemus siitä, millaista on opiskelu Oulun yliopistossa
 • halu vaikuttaa niin yliopiston arkeen kuin opiskelijaa koskevaan poliittiseen päätöksentekoon
 • oma-aloitteisuutta ja ulospäinsuuntautuneisuutta
 • sitoutumista vuoden ajaksi opiskelijan hyvän elämän puolesta
 • halua toimia OYY:n kasvoina ja tehdä töitä ylioppilaskunnan tavoitteiden saavuttamiseksi

Ylioppilaskunta tukee työskentelyäsi:

 • hallituksen jäsenen palkkio n. 500e/kk, puheenjohtajan palkkio n. 800e/kk (riippuen hallituksen koosta ja talousarviosta)
 • puhelin ja kannettava tietokone käyttöön vuoden ajaksi
 • sporttipassi syksy/kevät

Ylioppilaskunnan toimeenpanovaltaa käyttävät edustajiston nimeämä hallitus ja hallituksen alaiset jaostot ja toimihenkilöt. Hallituksen tehtäviin kuuluu toteuttaa toimintasuunnitelmassa mainittuja projekteja ja tavoitteita, hoitaa ylioppilaskunnan taloutta talousarvion ja edustajiston päätösten mukaisesti yhdessä pääsihteerin kanssa. Hallitus tuo julki OYY:n kannan lausuntojen, kommenttien ja kannanottojen muodossa. Hallitustyöskentely on kuitenkin myös muuta kuin pelkkää kokoustelua: se on tapahtumien järjestämistä, opiskelijavaikuttamista, jäsenten kohtaamista ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Toivomme, että lähetät vapaamuotoisen hakemuksesi ja cv:si soveltuvin osin yhteisessä pdf-tiedostossa osoitteeseen epj@nulloyy.fi maanantaihin 24.11. klo 14.00 mennessä. Hallitus valitaan edustajiston kokouksessa viikolla 49. Lisätietoja sinulle hallitustyöskentelystä ja hallitusvuodesta antavat hallituksen puheenjohtaja Vili Koistinen ja muut hallituksen jäsenet (http://www.oyy.fi/ota-yhteytta/hallitus/). Hallitushakijoille järjestetään paneelimuotoinen haastattelu tiistaina 25.11. klo 15 ylioppilaskunnan toimistolla.

Hallituksen jäsenet valitaan edustajistoryhmien kautta, jolloin heillä on tietyn ryhmän tuki takanaan. Hakijoiden kannattaa siis harkita yhteydenottoa läheiseksi kokemaansa edustajistoryhmään, ellei ole jo jonkun tietyn ryhmän jäsen..

Haku- ja valintaprosessista voit kysyä ylioppilaskunnan puheenjohtaja Tero Marinilta (epj@nulloyy.fi, 040 523 1820).

 

PSOAS:n valtuuskunta

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön valtuuskuntaan haetaan 6 varsinaista ja 6 varaopiskelijajäsentä kaudelle 2014–2016.

PSOAS:n valtuuskunta on säätiön ylin päättävä elin, jonka tehtävä on mm. valita hallituksen jäsenet ja päättää talouden raamit. Tehtävä on erittäin mielenkiintoinen, mutta sopii kohtuullisen vähäisen kuormittavuuden takia loistavasti myös aktiiviselle opiskelijalle.

Toivomme vapaamuotoisia hakemuksia osoitteeseen hakemukset (a) oyy.fi 29.10. klo 14.00 mennessä. Otsikkoriville maininta ”PSOAS:n valtuuskunta”. Kerrothan hakemuksessasi myös, oletko tarvittaessa käytettävissä varapaikalle. Valinnan tekee ylioppilaskunnan edustajisto.

Lisätietoja ylioppilaskunnan sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta Hennamari Toiviaiselta, p. 040 526 5821, soposihteeri (a) oyy.fi.

 

OYY hakee lipunkantajia ja airuita 55-vuotisjuhlavuodelle 2015

Ylioppilaskunta täyttää ensi vuonna 55 vuotta, joten lipunkantajien ja airuiden kunniatehtävä on tavallistakin tärkeämpi. Vuosijuhlaa vietetään Kalevalan päivänä 28.2.2015. Lipunkantajat ja airuet pääsevät luonnollisesti osallistumaan maksutta Annos 55 -vuosijuhlaamme.

Tarvitsemme lipunkantajat Suomen sekä ylioppilaskunnan lipuille ja näille molemmille kaksi airutta sekä vara-airuet.

Kiinnostuitko? Toivomme vapaamuotoisia hakemuksia osoitteeseen hakemukset (a) oyy.fi 29.10.2014 klo 14.00 mennessä. Otsikkoriville maininta “airut/lipunkantaja vuodelle 2015”. Valinnan tekee ylioppilaskunnan edustajisto.

Lisätietoja ylioppilaskunnan pääsihteeri Eero Manniselta, p. 040 523 1822, paasihteeri (a) oyy.fi.

Uutiset Henna Määttä

OYY hakee tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikuntaan opiskelijajäsentä

Tärkeä vaikuttamisen paikka haettavana opiskelijoille

Hakukuulutus

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikuntaan yhtä opiskelijavarajäsentä.

Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön  mukaan tiedekunnan koulutustoimikunta ohjaa ja arvioi tutkintotavoitteisten oppiaineiden ja koulutusohjelmien toimintaa ja yhteistyötä. Koulutustoimikunta vastaa myös tiedekunnan opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimii koulutusdekaani. Dekaani nimeää muut jäsenet. Jäsenistä osan on oltava opiskelijoita, jotka nimetään ylioppilaskunnan esityksestä.

Koulutustoimikunnassa opiskelijajäsenenä toimiminen edellyttää kiinnostusta yhteisiin asioihin ja ennen kaikkea rohkeutta ja valmiutta puhua opiskelijoiden puolesta. Kaikkea ei tarvitse tietää ja apua toimintaansa saa muilta hallinnonopiskelijaedustajilta sekä ylioppilaskunnalta.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus yhteystietoineen 31.10.2014 mennessä koulutuspoliittiselle asiantuntijalle osoitteeseen koposihteeri@nulloyy.fi

Lisätietoja tarvittaessa antaa:
Henna Määttä koulutuspoliittinen asiantuntija koposihteeri@nulloyy.fi  +358405257821

 

Page 32 of 47« First...1020...3031323334...40...Last »