Arkisto: helmikuu 2018

Uutiset Janne Hakkarainen

9: OYY is recruiting an intern for event management

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. OYY hakee tapahtumaharjoittelijaa / OYY is recruiting an intern for event management
2. Yliopistopastorin kanssa voi käydä keskustelemassa elämän murheista / If you have challenges in life, you can go and talk with university chaplain
3. Kysely korkeakoulujen saavutettavuudesta / A questionnaire about the accessibility of the universities
4. Jäätävän hyvä ope 2017 on Matti Niemelä / The Coolest Teacher Ever 2017 is Matti Niemelä
5. SYL etsii kahta sosiaalipolitiikan asiantuntijaa

1. OYY hakee tapahtumaharjoittelijaa / OYY is recruiting an intern for event management

Pursuatko ideoita ja intoa siirtää ne tapahtuman toteuttamiseen, markkinointiin ja viestintään? OYY tarjoaa nyt harjoittelupaikan opiskelijajärjestömme vuoden suurimman ja päräyttävimmän juhlan parissa.

Harjoittelijan työnkuvaan kuuluu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan lukuvuoden avajaisjuhlan eli Vulcanalian monipuolisia järjestelytehtäviä. Tehtävät vaihtelevat esimerkiksi tapahtuman markkinoinnin ja viestinnän suunnittelusta aina yritysyhteistyöhön ja tapahtuman käytännön järjestelyihin kuten lupa-asioihin.

Lähetä hakemuksesi 1.3.2018 mennessä osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi.

Lue koko hakukuulutus nettisivuiltamme: http://www.oyy.fi/hae-oyyn-tapahtumaharjoittelijaksi-2018/

Are you full of ideas and enthuastic about realizing them in event management, marketing and communications? The Student Union is now offering an internship position in the greatest and most spectacular festival of the year.

Internship consists of a variety of management tasks related to Vulcanalia, the opening festivities of the academic year. Tasks vary from, for instance, designing marketing and communications to corporate collaboration and the practicalities of the festivities, such as licensing issues.

Apply before 1st of March 2018 by sending your application to hakemukset@nulloyy.fi

Read full intern description on our website: http://www.oyy.fi/en/apply-for-a-oyys-intern-for-event-management/

2. Yliopistopastorin kanssa voi käydä keskustelemassa elämän murheista / If you have challenges in life, you can go and talk with university chaplain

Yliopistolla toimivan yliopistopastorin luona voi käydä luottamuksellisesti juttelemassa, jos mieltäsi painaa jokin asia, kuten parisuhdeongelmat tai maailmankatsomus. Sinun ei tarvitse kuulua kirkkoon keskusteluapua saadaksesi. Pastorin löydät huoneesta TF101, ja huoneeseen saa mennä aina oven ollessa auki. Pastorin tavoittaa myös somesta.

Lisätietoja osoitteesta: http://www.oulu.fi/yliopisto/yliopistopastori

You can go and talk confidentially with the university chaplain if there is something that worries you, eg. relationship problems or your world view. You don’t have to belong to Evangelical-Lutheran congregation in order to get help from him. You find the chaplain in the room TF101 and you can always enter when the door is open. You can reach out to him also in social media. More information here: http://www.oulu.fi/university/churches

3. Kysely korkeakoulujen saavutettavuudesta / A questionnaire about the accessibility of the universities

Korkeakoulujen saavutettavuutta kartoitetaan osana OKM:n rahoittamaa OHO!-hanketta opiskelijoille suunnatulla kyselyllä. Korkeakoulutuksen saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, miten korkeakoulun ympäristö ja toimintakulttuuri tukevat opiskelijoiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/E47E4D95ABC8734E

A part of The Ministry of Education and Culture funded OHO! project is examining the accessibility of higher education. The accessibility of higher education illustrates how the environment and the operational culture of higher education institutions support the students’ participation and equality. Link to questionnaire: https://link.webropolsurveys.com/S/E47E4D95ABC8734E

4. Jäätävän hyvä ope 2017 on Matti Niemelä / The Coolest Teacher Ever 2017 is Matti Niemelä

Lauantaina, ylioppilaskunnan Annos 58 -vuosijuhlassa, valittiin järjestyksessään toinen Jäätävän hyvän opettaja.

Haluamme nostaa palkinnolla hyvän ja laadukkaan opetuksen merkitystä ja tuoda esille yliopiston hyviä opettajia ja heidän käytänteitään. Vuoden 2017 Jäätävän hyväksi opettajaksi valittiin Matti Niemelä.

”Massaluennoilla yhden opiskelijan huomioiminen on todella haastavaa. Mutta laskuharjoituksissa saa suoran palautteen siitä, mitä opiskelija osaa, ja mitä ei. Sitä kautta näen sen, mitä olen luennolla osannut opettaa – tai sitten en”, Niemelä toteaa Oulun ylioppilaslehden haastattelussa.

Lue lisää: http://www.oulunylioppilaslehti.fi/jaatavan-hyvan-opettajan-matti-niemelan-mukaan-tenttivastaus-hyva-palaute/

This year the Student Union has awarded its Coolest Teacher Ever Award to Matti Niemelä who works for the degree programme of chemistry.

With the Award the Student Union wants to pay attention to a staff member who develops their work and teaching.

5. SYL etsii kahta sosiaalipolitiikan asiantuntijaa

Oletko kiinnostunut opiskelijoiden toimeentulosta, terveydestä, asumisasioista, yhdenvertaisuudesta tai edellisten yhdistelmästä? Sykkiikö sydämesi opiskelijaliikkeelle ja uusille haasteille? Onnistuuko sinulta vaikuttamistyö, innostaako politiikka ja osaatko vieläpä viestiä työstäsi? Ehkäpä sinulla on jo valmiita verkostoja, joita voisit hyödyntää uudessa työssäsi? Lue lisää: https://syl.fi/syl-etsii-kahta-sosiaalipolitiikan-asiantuntijaa-vakituiseen-tyosuhteeseen/

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY palkitsi ansioituneita toimijoita vuosijuhlassaan 24.2.

Ylioppilaskunta palkitsee vuosittain ansioitunutta työtä opiskelijan hyvän elämän eteen tehneitä toimijoita. Kunniamerkkejä ovat esittäneet kanssaopiskelijat ylioppilaskunnan kunniatyöryhmälle, joka on tehnyt esityksen ylioppilaskunnan hallitukselle.

Ylioppilaskunnan hallitus päätti kokouksessaan 1. helmikuuta 2018 palkita alla listatut ylioppilaskunnan jäsenet ansiomerkein.

Samassa kokouksessa ylioppilaskunnan hallitus päätti myöntää Jäätävän hyvä ope 2017 -palkinnon yliopistonlehtori Matti Niemelälle. Hän työskentelee kemian tutkinto-ohjelmassa. Myös tämä palkinto jaettiin vuosijuhlassa.

“Opetustyössään Mattia rehellisesti kiinnostaa opiskelijoiden hyvinvointi ja oppiminen, mistä kertoo käydyt keskusteluja opintojen edistymisestä. Ei pelkästään niiden opiskelijoiden kanssa, joiden oma opettaja Matti on, vaan myös muiden kemiaa opiskelevien”, Niemelää palkinnonsaajaksi esittäneet kuvailevat.

Merkkejä saaneet:

I luokan ansiomerkki

Kati Hannila
Juuli Juntura
Muusa Jyrkinen
Siiri Nousiainen

II luokan ansiomerkki

Joel Kronqvist
Jenny Vaara
Aleksi Hursti
Susa Vikeväkorva
Veera Alahuhta
Pekka Rihko
Anniina Keisu
Aino Maaninka
Hanna Mattila
Meeri Haataja
Joonas Kivioja
Johannes Nissinen
Joonas Ryhänen
Ville Mukka
Vilma Koistinen

III luokan ansiomerkki

Miina-Anniina Heiskanen
Kaisa Tervahauta
Roosa Pitkänen
Laura Lääveri
Heli Lounila
Tuuli Saarinen
Riku Kontiainen
Ville Heikkilä
Anton Kurttila
Helmi Glumoff
Visa Seppänen
Vesa Lind
Annastiina Rytkönen
Zacharias Hellberg
Kalle Niemi
Eevasisko Mehtätalo
Laura Kämäräinen
Sonja Mehtälä
Niklas Alho
Ida-Maria Alaperä
Johanna Rytkönen
Antti Koivusaari
Tiia Kokko
Jussi Meriläinen
Petro Oravalahti
Juho Tapio
Viivi Ohvo
Anssi Mäkisalo
Kristel Tagel
Sonja Rajanen
Elina Nissinen
Janne Lähdekorpi
Aappo Keränen
Pirjo Viitasaari
Aleksi Terho
Aapo Soudunsaari
Ville Lindholm
Vesa Virta
Saana Koskela
Sonja Mantila
Marjut Perälä
Esko Nousiainen
Mari Laiho
Saramaria Miettinen
Roope Miettunen
Ville Näreaho
Sonja Viinamäki
Kia Rautakivi
Visa Sappänen
Zacharias Hellberg
Uula Ranta
Karoliina Varis
Niilo Saviaro
Annastina Sundberg
Annastiina Rytkönen
Linnea Kaislo
Iida Kestilä
Anna Maijala
Maija Niemi
Eero-Pekka Vuorenmaa
Markus Honkanen
Jan Niemi
Markus Honkanen
Mika Ahopelto
Matti Ylivaara
Matias Lakovaara
Helinä Suutarinen
Anne-Mari Heikka

Uutiset Janne Hakkarainen

Opetuksen tuelle annettu kommentti tenttikäytänteiden muuttamisesta Oulun yliopistossa

Oulun yliopistossa valmistellaan tenttikäytänteiden muuttamista. Koulutuksen johtoryhmän opiskelijaedustaja Iida-Maria Koskela ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä ovat antaneet oheisen kommentin tenttikäytänteiden muuttamisesta.

Edellisessä opetussuunnitelmauudistuksessa yhtenä keskeisenä tavoitteena oli arviointimenetelmien monipuolistaminen. Mielestämme tämä on edelleen tärkeä ja keskeinen pedagoginen kehittämiskohde yliopistossamme. Toisaalta tämä avaus kannustaa kehittämiseen, mutta jäimme pohtimaan, onko tämä oikea tapa kehittää arviointimenetelmiä. Kysymys oikeastaan kuuluukin, onko opetussuunnitelmauudistuksen tavoittelemat monipuoliset arviointimenetelmät jo siinä määrin arkipäivää, että kaikissa tiedekunnissa ollaan valmiita tenttiaikojen supistamiseen tai tenteistä kokonaan luopumiseen.

Keväällä 2016 järjestettiin tenttikysely, jossa kartoitettiin opiskelijoiden näkökulmia erilaisista arviointimenetelmistä sekä tenttikäytänteistä. Kyselyyn vastasi 478 opiskelijaa. Kyselyssä ulkomuistitenttiä paremmat arviot saivat mm. erilaiset harjoitus- ja projektityöt, ryhmätyöt, esseet, jatkuva arviointi sekä materiaalitentit. Kyselyn perusteella suosituin tentin kestoaika oli 3 tuntia ja seuraavaksi suosituin kestoaika oli 2 tuntia. Opiskelijat arvioivat parhaaksi tenttimisajaksi 12-16 välille sijoittuvan tenttimisajan. Laitamme nämä kyselyn tulokset vielä kommenttimme liitteeksi. Tuloksiin olisi hyvä palata tenttikäytänteiden kehittämisen ja opetussuunnitelmauudistuksen arvioinnin yhteydessä.

Opintosuoritusten arviointi sekä erityisesti tenttikäytänteet ovat puhututtaneet todella paljon opiskelijoita, joten kysyimme opiskelijoilta kommentteja ja ajatuksia aiheeseen liittyen. Saimme useita viestejä ja kommentteja, joista nostamme tähän muutamia. Erityisesti opiskelijat vaikuttavat olevan huolissaan kahden tunnin tenttiajasta. Vaikka osa opiskelijoista suhtautuukin positiivisesti siihen, että muutos tukisi arviointitapojen monipuolistamista, suurin osa meille kommentteja antaneista opiskelijoista kokee, että kahden tunnin tentit eivät olisi tarkoituksenmukaisia.  Kursseilla, joilla pääasiallinen arviointitapa on yliopistotentti, kysymysten tulee olla sellaisia, että ne mittaavat osaamista kaikilla kurssin sisältöalueilla. Toisin sanoen, opiskelijat eivät halua päästä liian helpolla, vaan olipa arviointimenetelmä mikä tahansa, he haluavat, että se todella mittaa osaamistavoitteiden toteutumista  yhdenvertaisella tavalla.

Meille tulleissa kommenteissa myös painotettiin sitä, että opiskelijat kokevat tentit eri tavoilla ja osa heistä tarvitsee pidemmän ajan suoriutuakseen tenteistä kunnialla. Opiskelijat haluavat tehdä tentit huolella ilman kiireen tuntua.

Erityisesti humanististen alojen opiskelijat haluavat muistuttaa, että heidän tenttivastaustensa tulee olla laajoja ja pohtivia, ja ne vaativat huolellista suunnittelua, ajattelua ja jäsentelyä. Matemaattisten aineiden opiskelijat puolestaan kokevat tarvitsevansa kahta tuntia pidemmän tenttiajan suoriutuakseen vaativista tenttikysymyksistä, joihin liittyy usein hidasta matemaattista johtamista. Aikaa tulee olla tarpeeksi myös tehtävien huolelliseen tarkistamiseen. Toisaalta yhtenä vaihtoehtoisena menetelmänä matemaattisten kurssien arviointiin tarjottiin kurssien aikana suoritettavien laskuharjoitusten hyväksyminen osasuoritukseksi tenttiin.

Tenttien keston lisäksi meille tulleissa kommenteissa opiskelijat esittivät näkökulmiaan tenttien ajankohtaan liittyen. Monissa kommenteissa klo:16 alkavaa tenttiä ei koettu ongelmalliseksi, mutta kommenteista oli erotettavissa kaksi opiskelijaryhmää, jotka tulee huomioida päätöksenteossa. Nämä kaksi ryhmää ovat työssäkäyvät opiskelijat ja perheelliset opiskelijat. Turvatakseen toimeentulonsa useat opiskelijat joutuvat käymään töissä, ja määräaikaisissa tai osa-aikaisissa töissä työtehtävät ovat usein sellaisia, etteivät opiskelijat kovin helposti pysty neuvottelemaan työvuorojaan. Perheellisten opiskelijoiden haasteena on, että päiväkodit menevät kiinni klo 17 ja ovat myös viikonloppuisin kiinni. Kaikilla opiskelijoilla ei ole sellaista tukiverkkoa, että lapsenhoito järjestyisi muulla tavalla tenttien aikana. Erityisesti tämä koskee yksinhuoltajaopiskelijoita ja opiskelijoita, joiden kumppani tekee vuorotyötä. Molemmissa tapauksissa uhkakuvana on, että tentit kasaantuvat ja kurssit jäävät roikkumaan, josta seuraa kierre opintojen edistämättömyydestä. Mikäli tentit järjestetään jatkossa ainoastaan iltaisin tai viikonloppuisin, vaihtoehtoisia, opintoja sujuvoittavia ja erilaiset opiskelijat huomioonottavia järjestelyitä tulee tarjota. Lisäksi kannustamme yliopistoa pohtimaan lastenhoidon järjestämistä tenttien ja opetuksen ajaksi. Lastenhoidon järjestämisessä täytyy kuitenkin huomioida lasten hoitopäivän kokonaispituus.

Lopuksi haluamme nostaa esille, että oli kehityssuunta mikä tahansa, tulee yliopistossamme huomioda tenttien ja arviointimenetelmien yhdenmukaisuus ja -vertaisuus. Tällä tarkoitamme sitä, että erilaisten tenttikäytänteiden tulee olla yhtenäisiä ja esimerkiksi tenttiakvaarion tenttien ja yliopistotenttien kestojen tulee olla samoja, jotta opiskelijat eivät ole eriarvoisessa asemassa. Samalla kun tarkastelemme opintojaksojen arviointimenetelmiä ja osaamisen mittaamista, meidän tulisi kiinnittää huomiota myös opintojaksojen kuormitukseen ja siihen, että opintojaksojen välisissä kuormituksissa on valtavia eroja sekä tiedekuntien sisällä että eri tiedekuntien välillä.

Iida-Maria Koskela
Koulutuksen johtoryhmän jäsen

Henna Määttä
Koulutuspoliittinen asiantuntija

Uutiset Janne Hakkarainen

8: OYY:n vuosijuhlaviikko alkaa – kansantanssikurssilla on vielä tilaa

1. OYY:n vuosijuhlaviikko 19.-24.2. / OYY’s anniversary week February 19-24th
2. Poikkeuksia OYY:n toimiston aukioloajoissa / Exceptions in the opening hours of the office of OYY
3. Pääministeri Sipilä vierailee Oulun yliopistolla / Primeminister Sipilä is visiting at the University of Oulu
4. OYY hakee tapahtumaharjoittelijaa / OYY is recruiting an intern for event manangement
5. Vill du prata lite svenska? Kom med i Språkcafé!
6. Are you interested in improving your Finnish language skills, meeting new people and having fun at the same time?
7. Projektinhallinnan opetusta osana FITech-yhteistyöyliopistoa
8. OYYn kulttuurijaoston penkkiurheiluillat / Sports evenings of the cultural section of OYY

1. OYY:n vuosijuhlaviikko 19.-24.2. / OYY’s anniversary week February 19-24th

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) juhlistaa 58. vuosijuhlaviikkoaan tällä viikolla. Viikon aikana jäsenistölle on luvassa paljon erilaista ohjelmaa. Viikko huipentuu Annos 58 -vuosijuhlasitseihin.

Ma 19.2. Etikettikoulutus & Hengailuilta
Ti 20.2. Tanhutiistai
Ke 21.2. Perheellisten opiskelijoiden muskari & Haalarigaala
To 22.2.  Luupin opiskelijapäivä Oulun taidemuseossa
Pe 23.2. Kakkukahvit
La 24.2. Annos 58 -vuosijuhlasitsit

Tutustu ohjelmaan ja sen aikatauluun tarkemmin täällä:
https://www.facebook.com/events/778205402363973/

The student union of the University of Oulu (OYY) will celebrate it’s 58th anniversary week on this week. There will be a lot of different kind of activities for example a free museum day for students, a dance show, and workshops. Week’s grand finale will be anniversary sitsit, Annos 58. Sitsit is a three-course dinner party and it includes its own traditions, drinking, singing and cheering.

Mon 19th Etiquette training (only in Finnish) & Hangout evening with Tapiiri ry
Tue 20th Tanhu Tuesday (Finnish dance music show and workshop)

Wed 21st Music play school for student families & Overall Gala
Thur 22nd Free entrance to the Oulu Museum of Art
Fri 23rd Free cake
Sat 24th Annos58 anniversary sitsit

See the full programme and schedule here:
https://www.facebook.com/events/778205402363973/

2. Poikkeuksia OYY:n toimiston aukioloajoissa / Exceptions in the opening hours of the office of OYY

OYY:n toimiston aukioloajoissa on viime aikoina ollut äkillisiä ja valitettavia poikkeuksia. On mahdollista, että ne voivat toistua.

Äkilliset poikkeukset johtuvat läheisestä työmaasta, josta leijailee bitumihöyryjä kansliaamme. Höyryt aiheuttavat päänsärkyä ja pahoinvointia, minkä vuoksi työskentelemme pahimpien huurujen aikana etänä. Pahoittelemme tästä syntyvää ylimääräistä vaivaa.

Pyrimme parhaamme mukaan vaikuttamaan tilanteeseen niin, että toimistomme työskentelyolosuhteet säilyisivät hyvinä ja että voisimme välttää tällaiset kiinniolot tulevaisuudessa.

Kanslistimme vastaa puhelimeen (+358 50 407 9623) ja sähköpostiin (toimisto@nulloyy.fi) normaalisti aukioloaikojen puitteissa myös silloin, kun joudumme sulkemaan toimistomme.

There have been sudden and unfortunate exceptions in the opening hours of our office lately. It is possible that this may occur again.

The reason for the unfortunate situation is the nearby renovation: bitumen vapors float from the worksite to our office causing headaches and nausea. During the worst vapors we have to work remotely. We apologise for any inconvenience this causes.

We aim to improve the situation so that we don’t have to close our office suddenly like this in the future.

Our office, however, answers the phone (+358 50 407 9623) and the e-mail (toimisto@nulloyy.fi) normally even when the office is closed.

3. Pääministeri Sipilä vierailee Oulun yliopistolla / Primeminister Sipilä is visiting at the University of Oulu

Pääministeri Juha Sipilä vierailee maanantaina 26.2. Oulun yliopistolla. Hän isännöi Kohti seuraavaa sataa -tapahtumaa. Lisätietoja ja ilmottautumiset: http://www.oulu.fi/yliopisto/node/51017.

Primeministeri Juha Sipilä is visiting on Monday 26th of February at the University of Oulu. He is hosting an event Kohti seuraavaa sataa. For more information  (in Finnish): http://www.oulu.fi/yliopisto/node/51017.

4. OYY hakee tapahtumaharjoittelijaa / OYY is recruiting an intern for event manangement

Pursuatko ideoita ja intoa siirtää ne tapahtuman toteuttamiseen, markkinointiin ja viestintään? OYY tarjoaa nyt harjoittelupaikan opiskelijajärjestömme vuoden suurimman ja päräyttävimmän juhlan parissa.

Harjoittelijan työnkuvaan kuuluu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan lukuvuoden avajaisjuhlan eli Vulcanalian monipuolisia järjestelytehtäviä. Tehtävät vaihtelevat esimerkiksi tapahtuman markkinoinnin ja viestinnän suunnittelusta aina yritysyhteistyöhön ja tapahtuman käytännön järjestelyihin kuten lupa-asioihin.

Lähetä hakemuksesi 1.3.2018 mennessä osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi.

Lue koko hakukuulutus nettisivuiltamme: http://www.oyy.fi/hae-oyyn-tapahtumaharjoittelijaksi-2018/

Are you full of ideas and enthuastic about realizing them in event management, marketing and communications? The Student Union is now offering an internship position in the greatest and most spectacular festival of the year.

Internship consists of a variety of management tasks related to Vulcanalia, the opening festivities of the academic year. Tasks vary from, for instance, designing marketing and communications to corporate collaboration and the practicalities of the festivities, such as licensing issues.

Apply before 1st of March 2018 by sending your application to hakemukset@nulloyy.fi

Read full intern description on our website: http://www.oyy.fi/en/apply-for-a-oyys-intern-for-event-management/

5. Vill du prata lite svenska? Kom med i Språkcafé!

Haluaisitko kehittää ruotsin kielen taitojasi? Entä joko hallitset sen, mutta sinulla ei ole paikkaa käyttää kielitaitoasi? Oli ruotsin kielen taitosi minkälaiset tahansa, niin tule mukaan Språkcaféeseen! Oulun seudun Pohjola-Nordenin nuoret ja Luckan i Uleåborg järjestävät yhdessä tämän kuukausittaisen tapahtuman, jossa pääset käyttämään ruotsin kielen taitojasi. Voit myös tulla vain kuuntelemaan ja kehittää kielitaitoasi sillä tavalla.

Språkcafé pitää sisällään ruotsinkielistä juttelua rennossa seurassa. Juttelun lisäksi luvassa on pelailua ja tietysti fikaa. Språkcafé on kuukausittainen tapahtuma ja ensimmäinen kerta on tiistaina 20. helmikuuta kello 17.00. Paikkana on Luckan Nordens Husilla (Sepänkatu 9). Ensimmäisen kerran kunniaksi tarjolla on myös herkkuja.

Oli syysi mukaantuloon mikä vaan tai vaikka syytä ei olisikaan, niin liity seuraamme ja rupatellaan på svenska! Välkommen!

Linkki FB-tapahtumaan: https://www.facebook.com/events/565119140509443

6. Are you interested in improving your Finnish language skills, meeting new people and having fun at the same time?

Starting from the 22.2.2018 there will be a weekly event in Kaijonharju library from 16.45-19:00. The event’s aim is to learn/improve Finnish conversational skills. The main point of the gathering is to have fun, meet new people from different backgrounds and get introduced to the Finnish culture, while catching up few Finnish words in the process. You will be watching some parts of Finnish movies, having some discussions; in addition to taking part in various games. You are very welcome to join.

7. Projektinhallinnan opetusta osana FITech-yhteistyöyliopistoa

Haluatko johtaa projekteja onnistuneesti? Osallistu ja sertifioi osaamisesi!

Nyt tämä on mahdollista osana uutta FITech-verkostoyliopistoa! FITech vastaa tarpeeseen lisätä osaajia Lounais-Suomen kasvualoille. Oulun yliopisto koordinoi Projektinhallinnan peruskurssin, 5 op, joka käynnistyy 5.3.2018.Kurssiin sisältyy kaksi lähipäivää Turussa, 5.3.2018 (onnistuu etäyhteydellä) ja 23.4.2018. Muilta osin kurssin voi suorittaa kokonaan digitaalisesti, ja voit sovittaa opiskelun omiin aikatauluihisi.

Mitä kurssi tarjoaa?

Yrityksissä sovelletaan nykyisin entistä enemmän toimivia projektihallinnan periaatteita. Projektien johtaminen onkin pitkälti järkevää työn hallintaa. Kurssilta saatua osaamista voit soveltaa suoraan työelämässä.

Kurssin jälkeen:

  • Tunnet projektinhallinnan tärkeimmät osa-alueet ja osaat selittää siihen liittyvät käsitteet
  • Tunnet ja osaat käyttää projektinhallinnan keskeisiä menetelmiä
  • Osaat soveltaa projektinhallinnan menetelmiä erilaisten projektien johtamiseen
  • Tunnet projektinhallinnan ajankohtaiset trendit

Ilmoittaudu kurssille sähköpostitse kurssin assistentille aleksi.autio@nullstudent.oulu.fi 28.2.2018 mennessä. Saat ilmoittautumisen jälkeen lisäohjeita liittyen kurssin aikatauluun sekä sähköiseen oppimisympäristöön kirjautumiseen.

Lisätietoa kurssista ja sen sisällöistä saat myös lähettämällä sähköpostia kurssin yhdellen opettajalle Kirsi Aaltoselle: kirsi.aaltonen@nulloulu.fi

Lisätietoa verkostoyliopisto FITechistä www.fitech.io.

8. OYYn kulttuurijaoston penkkiurheiluillat / Sports evenings of the cultural section of OYY

OYYn kulttuurijaosto keskittyy kevään aikana muun muassa erilaiseen urheiluun. Tästä eventistä saat tietoa jaoston aikatauluista. Ensimmäisen kerran jaosto järjestää urheiluillan perjantaina 16.2.2018 klo 18:30 alkaen. Luvassa hyvän seuran lisäksi kotimaista jääkiekkoa SM-liigan toimesta. Omat eväät mukaan! Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa!

Jaoston tulevia tapahtumia:

27.2.2018 klo 18.30 SM-liigaa, (paikka päivittyy pian)
2.3.2018 klo 18.30 SM-liigaa, (paikka päivittyy pian)

Ohjelmaa päivitetään mahdollisimman pian. Ole yhteydessä vaikka Facebook- eventin kautta, mikäli on toiveita esimerkiksi katseltavasta urheilusta. Linkki: https://www.facebook.com/events/129867304497832/

The cultural section of OYY is focusing on sports this spring. From this page you will find out about all the events. The first event is a sports night on Friday the 16th of February. There will be nice people and Finnish Liiga hockey for you to enjoy. Bring your own snacks! Event is free. Welcome!

Next events of the cultural section:

27.2.2018 at 18.30, Finnish Liiga hockey, (place will be updated soon)
2.3.2018 at 18.30, Finnish Liiga hockey, (place will be updated soon)

We will add more events as soon as possible! If you have any ideas or suggestions about the sports you want to watch, post it to the Facebook-event. Link to Facebook: https://www.facebook.com/events/129867304497832/

Uutiset Janne Hakkarainen

Poikkeuksia OYY:n toimiston aukioloajoissa

OYY:n toimiston aukioloajoissa on viime aikoina ollut äkillisiä ja valitettavia poikkeuksia. On mahdollista, että ne voivat toistua.

Äkilliset poikkeukset johtuvat läheisestä työmaasta, josta leijailee bitumihöyryjä kansliaamme. Höyryt aiheuttavat päänsärkyä ja pahoinvointia, minkä vuoksi työskentelemme pahimpien huurujen aikana etänä. Pahoittelemme tästä syntyvää ylimääräistä vaivaa.

Pyrimme parhaamme mukaan vaikuttamaan tilanteeseen niin, että toimistomme työskentelyolosuhteet säilyisivät hyvinä ja että voisimme välttää tällaiset kiinniolot tulevaisuudessa.

Kanslistimme vastaa puhelimeen (+358 50 407 9623) ja sähköpostiin (toimisto@nulloyy.fi) normaalisti aukioloaikojen puitteissa myös silloin, kun joudumme sulkemaan toimistomme.

Lisätiedot:

Aino-Kaisa Manninen
pääsihteeri, Oulun yliopiston ylioppilaskunta
paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Kannanotto: Korkeakoulujen yhteistyön syventäminen on toteutettava koulutuksen ja tutkimuksen laatu edellä

KANNANOTTO
vapaa julkaistavaksi heti

Korkeakoulujen yhteistyön syventäminen on toteutettava koulutuksen ja tutkimuksen laatu edellä

Oulun yliopisto on tänään 14. helmikuuta ehdottanut Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n omistajille uutta omistusjärjestelyä, jonka myötä yliopistosta tulisi ammattikorkeakoulun enemmistöomistaja. Nykyinen ammattikorkeakoulun enemmistöomistaja on Oulun kaupunki.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) mielestä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyön tiivistäminen hyödyttää kaikkia osapuolia, mikäli yhteistyötä tehdään koulutuksen sekä tutkimuksen laatu ja sisältö edellä.

“Ylioppilaskunta suhtautuu esitykseen lähtökohtaisesti myönteisesti. Yhteistyön tiivistämisessä on järkeä, sillä muuten puheet yhteiskampuksesta voivat jäädä vain puheiden tasolle. Syventyvä yhteistyö ei kuitenkaan saa tarkoittaa opetuksen tai tutkimuksen laadullista tai sisällöllistä heikkenemistä. Tämänkaltaisten suurien mullistusten tulee myös olla korkeakouluyhteisöjä aidosti osallistavia ja avoimia. Niin opiskelijoilla kuin työntekijöillä tulee olla vaikuttamismahdollisuuksia prosessin kaikissa vaiheissa. Avoimuus on itseisarvo, ja se on tärkeä osa yhteisön sitouttamisessa muutokseen”, ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Kalle Parviainen toteaa.

”Yhteistyön tiivistäminen on lähtökohtaisesti hyvä asia, koska ammattikorkeakoulun muutto Linnanmaalle on tosiasia. Tämä ei saa kuitenkaan vaikuttaa opetuksen laatuun heikentävästi ja kahden eri korkeakoulun malli on säilytettävä tulevaisuudessakin. Yhtenäiset opintopolut mahdollistavat  muun muassa tehokkaamman kielten opiskelun ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Toivomme opiskelijakunnassa myös avoimempaa ja keskustelevampaa ilmapiiriä yhteistyötä koskien.  Opiskelijoiden ääni on jatkossakin kuultava ammattikorkeakoulun päätöksenteossa, vaikka omistussuhteet muuttuvat”, opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Anttijussi Ripaoja kommentoi.

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun mukaan korkeakoulujen yhteistyö lisää opintopolkujen joustavuutta ja parantaa opintojen suorittamismahdollisuuksia. Tällainen kehitys vastaa ylioppilas- ja opiskelijakunnan tavoitteita. OYY ja OSAKO seuraavat tilannetta ja osallistuvat keskusteluun myös tulevaisuudessa.

Kalle Parviainen
hallituksen puheenjohtaja
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Anttijussi Ripaoja
hallituksen puheenjohtaja
Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Lisätietoja:
OYY: Kalle Parviainen, kalle.parviainen@nulloyy.fi, 040 523 1821
OSAKO: Anttijussi Ripaoja, anttijussi.ripaoja@nullosakoweb.fi, 050 317 4937

Uutiset Janne Hakkarainen

Toimisto suljettu 13.2.

Toimistomme on poikkeuksellisesti suljettu tänään 13. helmikuuta. Syy on toimistomme läheinen remontti. Pahoittelemme ylimääräistä vaivaa. Kanslistimme vastaa puhelimeen ja sähköposteihin normaalisti.

Uutiset Janne Hakkarainen

7: OYY:n vuosijuhlasitsit 24.2., OYY is recruiting an intern for event management

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. OYY hakee tapahtumaharjoittelijaa / OYY is recruiting an intern for event manangement
2. Tervetuloa OYY:n vuosijuhlasitseille lauantaina 24.2.2018 / Welcome to OYY’s anniversary sitsit on 24th of February
3. Sairastuitko kesken opintojen? / Falling ill during your studies?
4. OYY:n vuosijuhlaviikko 19.-24.2. / OYY’s anniversary week February 19-24th
5. Hae vaikuttamisen paikkaa tiedekunnassasi
6. Kaupalliset yhteistyökumppanimme tiedottavat

1. OYY hakee tapahtumaharjoittelijaa / OYY is recruiting an intern for event manangement
Pursuatko ideoita ja intoa siirtää ne tapahtuman toteuttamiseen, markkinointiin ja viestintään? OYY tarjoaa nyt harjoittelupaikan opiskelijajärjestömme vuoden suurimman ja päräyttävimmän juhlan parissa.

Harjoittelijan työnkuvaan kuuluu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan lukuvuoden avajaisjuhlan eli Vulcanalian monipuolisia järjestelytehtäviä. Tehtävät vaihtelevat esimerkiksi tapahtuman markkinoinnin ja viestinnän suunnittelusta aina yritysyhteistyöhön ja tapahtuman käytännön järjestelyihin kuten lupa-asioihin.

Lähetä hakemuksesi 1.3.2018 mennessä osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi.

Lue koko hakukuulutus nettisivuiltamme: http://www.oyy.fi/hae-oyyn-tapahtumaharjoittelijaksi-2018/

Are you full of ideas and enthuastic about realizing them in event management, marketing and communications? The Student Union is now offering an internship position in the greatest and most spectacular festival of the year.

Internship consists of a variety of management tasks related to Vulcanalia, the opening festivities of the academic year. Tasks vary from, for instance, designing marketing and communications to corporate collaboration and the practicalities of the festivities, such as licensing issues.

Apply before 1st of March 2018 by sending your application to hakemukset@nulloyy.fi

Read full intern description on our website: http://www.oyy.fi/en/apply-for-a-oyys-intern-for-event-management/

2. Tervetuloa OYY:n vuosijuhlasitseille lauantaina 24.2.2018 / Welcome to OYY’s anniversary sitsit on 24th of February

Tervetuloa juhlistamaan 58-vuotiasta ylioppilaskuntaamme!

Ylioppilaskuntamme juhlii tänä vuonna 58-vuotisjuhlaansa sitsien muodossa lauantaina 24.2. Aleksinkulman juhlasalissa (Aleksanterinkatu 9). Tilaisuus alkaa kello 17 tervehdyksillä ja jatkuu noin kello 19 vuosijuhlasitseillä.

Tilaisuuden pukukoodi: tumma puku & cocktailmekko

Ilmoittautuminen (pe 16.2. mennessä): https://goo.gl/forms/mca683MhrhFab4SC3

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/136895167120360

Illalliskortti:

OYY:n jäsenet 45€
Muut kuin OYY:n jäsenet 55€

Lisätietoa juhlasta:
Tapahtumatuottaja-yhteisöasiantuntija Asta Salomaa (ttya@nulloyy.fi)

Welcome to celebrate the Student Union’s 58th anniversary!

The Student Union of the University of Oulu celebrates its 58th anniversary on the 24th of February at the Aleksinkulma (Address: Aleksanterinkatu 9). The event starts with greetings at 5 pm in Aleksinkulma. The anniversary sitsit starts at 7 pm. After party is at Viihdemaailma Ilona (address: Torikatu 21-23).  Dinner ticket includes the entrance to Ilona but not the cloakroom fee (3 €).

Dress code: suit & cocktail dress

Registration (before 16th of February): https://goo.gl/forms/mca683MhrhFab4SC3

Event’s fb page: https://www.facebook.com/events/136895167120360

Meal tickets:

For OYY members 45 €
For others  55 €

For more information about the event:
Events & Community Specialist Asta Salomaa (ttya@nulloyy.fi)

3. Sairastuitko kesken opintojen? / Falling ill during your studies?

Mikäli opiskelijana sairastut pidemmäksi aikaa, kannattaa sinun opintotuen sijaan hakea sairauspäivärahaa Kelalta. Tällöin sinun tulee olla kykenemätön opiskelemaan eli normaalista flunssasta tms. sairauspäivärahaa ei vielä myönnetä.

Aina kun sairastut, kannattaa ottaa yhteyttä YTHS:öön ja pyytää lääkärintodistus sairastumisesta. Jos opintosi hidastuvat sairauden takia, voit hakea opintotukeesi korkeintaan 9 lisätukikuukautta.

Opiskelijalla on myös oikeus vähäiseen opiskeluun sairauslomalta kuntoutuessa. Tämä helpottaa opintojen jatkamista omien voimavarojen mukaan!

Lue lisää:
www.kela.fi/opintotuki-jos-sairastut
www.kela.fi/sairauspaivaraha_opiskelijalle
www.kela.fi/opintotukiaika-tukiajan-pidennys
www.kela.fi/kuntoutus

In case you would fall seriously ill and have to be on sick leave, you should apply for the sickness allowance instead of the student financial aid. If you apply for the sickness allowance you have to be unable to study.

If you fall ill, contact the FSHS and ask a doctor’s certificate for your illness. If your studies slow down due to illness, you can apply for a maximum of 9 additional months of student financial aid.

Kela support also your rehabilitation from sickness. That means that if Kela pays you the sickness allowance, you can still complete your studies which helps you to rehabilitate from sickness and to continue your studies.

More information:
www.kela.fi/web/en/eligibility-sickness
www.kela.fi/web/en/rehabilitation

Note! The benefits from Kela are available only Finnish students and foreigners comparable to Finnish citizens!

4. OYY:n vuosijuhlaviikko 19.-24.2. / OYY’s anniversary week February 19-24th

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) juhlistaa 58. vuosijuhlaviikkoaan helmikuussa. Viikon aikana jäsenistölle on luvassa paljon erilaista ohjelmaa. Viikko huipentuu Annos58-vuosijuhlasitseihin.

Sitsejä vietetään lauantaina 24.2. Aleksinkulman juhlasalissa (Aleksanterinkatu 9). Tilaisuus alkaa klo 17 tervehdyksillä ja jatkuu noin klo 19 vuosijuhlasitseillä. Ilmoittautuminen on avoinna 15.2. saakka.

Ma 19.2. Etikettikoulutus & Hengailuilta
Ti 20.2.Tanhutiistai
Ke 21.2. Perheellisten opiskelijoiden muskari & Haalarigaala
To 22.2.  Luupin opiskelijapäivä Oulun taidemuseossa
Pe 23.2. Kakkukahvit
La 24.2. Annos58-vuosijuhlasitsit

Tutustu ohjelmaan ja sen aikatauluun tarkemmin täällä:
https://www.facebook.com/events/778205402363973/

The student union of the University of Oulu (OYY) will celebrate it’s 58th anniversary week in February. There will be a lot of different kind of activities for example a free museum day for students, a dance show, and workshops. Week’s grand finale will be anniversary sitsit, Annos58. Sitsit is a three-course dinner party and it includes its own traditions, drinking, singing and cheering.

Sitsit will be on Saturday 24th at Aleksinkulma Hall (Aleksanterinkatu 9). The event will begin at 5 pm for invited guests and at 7pm for other guests. The registration for the event is open til February 15th.

Mon 19th Etiquette training (only in Finnish) & Hangout evening with Tapiiri ry
Tue 20th Tanhu Tuesday (Finnish dance music show and workshop)

Wed 21st Music play school for student families & Overall Gala
Thur 22nd Free entrance to the Oulu Museum of Art
Fri 23rd Free cake
Sat 24th Annos58 anniversary sitsit

See the full programme and schedule here:
https://www.facebook.com/events/778205402363973/

5. Hae vaikuttamisen paikkaa tiedekunnassasi

Vielä ehtii muuttaa maailmaa ja tehdä opiskelijan hyvää elämää omassa tiedekunnassa! Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee aktiivisia ja motivoituneita hallinnon opiskelijaedustajia eli tuttavallisemmin hallopedeja muutamien tiedekuntien johtoryhmiin, tiedekuntahallituksiin ja koulutustoimikuntiin.

Täydennyshaut ovat auki toistaiseksi, kunnes tarvittava määrä hakemuksia on saapunut. Kaikkien haussa olevien toimipaikkojen kausi alkaa heti valinnasta ja päättyy 31.12.2019.

Hakeminen tapahtuu osoitteessa halloped.fi

Tsekkaa koko hakukuulutus: http://www.oyy.fi/hae-vaikuttamisen-paikkaa-tiedekunnassasi/

6. Kaupalliset yhteistyökumppanimme tiedottavat

Varustaudu flussaa vastaan Linnanmaan Prisman Naturalissa opiskelijahintaan -10%.

Tarjoamme Oulun yliopiston opiskelijoille -10% ALENNUKSEN kaikista normaalihintaisista tuotteista. Kauttamme laajat valikoimat superfoodia (mm. Foodin ja Puhdistamo), luonnonkosmetiikkaa, teet (mm. Clipper ja Pukka) ja tietenkin kaikki vitamiinit (mm. Puhdas+) yms.

Opiskelija-alennus voimassa Linnanmaan Prisman yhteydessä olevassa Natural-myymälässä (Alkon vieressä). Myymälä avoinna ma-la 10-18.

Voit tutustua meihin tarkemmin www.oulunnatural.fi tai www.facebook.com/NaturalOulu

 

Uutiset Janne Hakkarainen

Tule kertomaan kaupunginjohtajalle, millaiseksi haluat kehittää Linnanmaata!

Millaisia palveluja Linnanmaalla pitäisi olla tulevaisuudessa? Millaisella kampuksella sinä haluaisit opiskella?

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala järjestää 12. helmikuuta ideointipäivän liittyen Linnanmaan alueen ja yhteiskampuksen tulevaisuuteen. Lisäksi kaupunginjohtajan nimeämät maankäyttö-, liikenne- ja imagotyöryhmät kertovat suunnitelmistaan alueen kehittämiseksi. Tule mukaan ideoimaan, miten teemme Linnanmaasta Euroopan parhaan kampusalueen!

Tilaisuus järjestetään Oulun ammattikorkeakoulun Kotkantien kampuksen (Kotkantie 1) konserttisalissa kello 8.30-11.00. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Riittävien tarjoilujen varmistamiseksi osallistujia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan sähköpostilla osoitteeseen anttijussi.ripaoja@nullosakoweb.fi.

Uutiset Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 2018

OYY:n vuosijuhlaviikko 19.-24.2.2018

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) juhlistaa 58. vuosijuhlaviikkoaan helmikuussa. Viikon aikana jäsenistölle on luvassa paljon erilaista ohjelmaa. Viikko huipentuu Annos58-vuosijuhlasitseihin.

Sitsejä vietetään lauantaina 24.2. Aleksinkulman juhlasalissa (Aleksanterinkatu 9). Tilaisuus alkaa klo 17 tervehdyksillä ja jatkuu noin klo 19 vuosijuhlasitseillä. Ilmoittautuminen on avoinna 15.2. saakka.

Ma 19.2. Etikettikoulutus & Hengailuilta
Ti 20.2.Tanhutiistai
Ke 21.2. Perheellisten opiskelijoiden muskari & Haalarigaala
To 22.2.  Luupin opiskelijapäivä Oulun taidemuseossa
Pe 23.2. Kakkukahvit
La 24.2. Annos58-vuosijuhlasitsit

Tarkempi ohjelma ja sen aikataulu löytyy täältä

Uutiset Janne Hakkarainen

6: Tervetuloa OYY:n vuosijuhlasitseille 24.2., Oulun ylioppilaslehti is recruiting an intern

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Tervetuloa OYY:n vuosijuhlasitseille lauantaina 24.2. / Welcome to OYY’s anniversary sitsit on the 24th of February
2. Oulun ylioppilaslehti hakee toimitusharjoittelijaa – hae tehtävää 8.2. mennessä! / Oulun ylioppilaslehti is recruiting an intern!
3. YK-yhdistyksen toimarihaku 2018 / UN Association Recruitment 2018
4. Keep fit! – Kokeile miekkailua / Keep fit! – Try fencing
5. Nyytin chatissa jaetaan ajatuksia, kokemuksia ja fiiliksiä – tuu mukaan!
6. Ideasta liiketoiminnaksi ja uusia taitoja 54-tunnissa – tervetuloa Startup Weekendiin 16.-18.3. / From idea to business during a weekend – Startup Weekend is back on 16.-18.3.2018!
7. Avoinna olevat luottamuspaikat – hae 12.2. mennessä halloped.fi / Open positions of Trusts – apply before 12th of Febrary at halloped.fi
8. Kaupalliset yhteistyökumppanimme tiedottavat

1. Tervetuloa OYY:n vuosijuhlasitseille lauantaina 24.2. / Welcome to OYY’s anniversary sitsit on the 24th of February

Tervetuloa juhlistamaan 58-vuotiasta ylioppilaskuntaamme!

Ylioppilaskuntamme juhlii tänä vuonna 58-vuotisjuhlaansa sitsien muodossa lauantaina 24.2. Aleksinkulman juhlasalissa (Aleksanterinkatu 9). Tilaisuus alkaa kello 17 tervehdyksillä ja jatkuu noin kello 19 vuosijuhlasitseillä.

Tilaisuuden pukukoodi: tumma puku & cocktailmekko

Ilmoittautuminen kutsuvieraille on parhaillaan käynnissä. Loput paikat vapautuvat jäsenillemme ja muille kiinnostuneille ilmoittauduttavaksi keskiviikkona 7.2. Ilmoittautumislomake lähetetään tällöin sähköpostitse OYY:n sähköpostilistoille ja postataan tapahtuman FB:eventtiin (https://www.facebook.com/events/136895167120360)

Illalliskortti:

OYY:n jäsenet 45€
Muut kuin OYY:n jäsenet 55€

Lisätietoa juhlasta:

Tapahtumatuottaja-yhteisöasiantuntija Asta Salomaa (ttya@nulloyy.fi)

Welcome to celebrate the Student Union’s 58th anniversary!

The Student Union of the University of Oulu celebrates its 58th anniversary on the 24th of February at the Aleksinkulma (Address: Aleksanterinkatu 9). The event starts with greetings at 5 pm in Aleksinkulma. The anniversary sitsit starts at 7 pm. After party is at Viihdemaailma Ilona (address: Torikatu 21-23).  Dinner ticket includes the entrance to Ilona but not the cloakroom fee (3 €).

Dress code: suit & cocktail dress

Invited guests are signing up for sitsit at the moment. Registration to places which are left opens to our members and others on 7th of February. Registration link will be send then to email lists and to event’s fb page. (https://www.facebook.com/events/136895167120360)

Meal tickets:

For OYY members 45 €
For others  55 €

For more information about the event:

Events & Community Specialist Asta Salomaa (ttya@nulloyy.fi)

2. Oulun ylioppilaslehti hakee toimitusharjoittelijaa – hae tehtävää 8.2. mennessä! / Oulun ylioppilaslehti is recruiting an intern!

Oulun ylioppilaslehti hakee kevääksi 2018 tiimiinsä toimitusharjoittelijaa.

Toimitusharjoittelijana pääset kokeilemaan kaikkia verkkolehden toimituksen arkeen liittyviä tehtäviä, kuten juttujen kirjoittamista, tekstien editoimista, valokuvaamista ja sosiaalisen median sisältöjen tuottamista.

Edellytämme sinulta aiempia korkeakouluopintoja ja hyvää suomen kielen taitoa. Aiempi kokemus journalistisesta työstä ja valokuvaamisesta katsotaan eduksi. Tärkeintä on kuitenkin, että olet oma-aloitteinen, innokas ja innostunut hyvästä journalismista ja oululaisesta opiskelijaelämästä.

Älä epäröi, vaan hae paikkaa 8.2. mennessä.

Lue lisää harjoittelupaikasta ja hausta nettisivuiltamme: http://www.oulunylioppilaslehti.fi/rekry/

The Student Magazine in Oulu is recruiting an intern for the spring 2018. We are looking for an intern who is motivated to develop Oulun ylioppilaslehti to more attractive online media. We are requiring an intern former studies at the university and good Finnish skills. Apply before the 8th of February.

For more information: http://www.oulunylioppilaslehti.fi/rekry/ (only in Finnish).

3. YK-yhdistyksen toimarihaku 2018 / UN Association Recruitment 2018

Haku on auki 29.1.-10.2.

Ovatko globaalit kysymykset kuten kestävä kehitys, ihmisoikeudet, ympäristöasiat tai rauha sinulle tärkeitä? Haluatko tavata näiden arvojen kannattajia yli tieteenrajojen?

Tai löytyykö sinulta idea kantaaottavalle leffaillalle, kampanjalle tai teemapäivälle? Haluatko saada järjestökokemusta sinulle kiinnostavien asioiden parissa tai saada kokemusta projektinhallinnasta tai järjestöviestinnästä?

Jos sanoit mihinkään näistä kyllä, vastaa toimarihakuumme https://tinyurl.com/osykyspring tai tule ystävänpäivän aaton kahvihetkeemme 13.2. Seuraa ilmoitteluamme!

Recruitment is open 29.1-10.2.

Are global issues like sustainable development, human rights, environment or peace important to you? Would you like to meet people from different academic disciplines who share these values?

Or do you have an idea for a movie night, an awareness campaign or a theme day ? Would you like to get association experience while dealing with global issues which interest you, or get experience from project management or third sector communications?

If any of these things is missing from your study life, answer our committee call https://tinyurl.com/osykyspring or come to our Valentine’s Eve UN Cafe on February 13! Follow our announcements!

4. Keep fit! – Kokeile miekkailua / Keep fit! – Try fencing

Tervetuloa kokeilemaan miekkailua maanantaina 12.2. klo 19:30–20.30 Linnanmaan liikuntahallille (kenttä 3). Miekkailu on kamppailulaji, jossa kaksi miekkailijaa ottelee toisiaan vastaan. Miekkailu kehittää erilaisia taitoja, kuten kestävyyttä, tasapainoa, koordinaatiokykyä, tilantuntua sekä strategista ja taktista ajattelua.

Varustus: sisäpelikengät ja sisäurheiluvaatteet.

OYY:n organisoima kokeilukerta on maksuton ja se järjestetään yhteistyössä Oulun yliopiston Miekkailuryhmän kanssa: www.facebook.com/OulunYliopistonMiekkailu/

Ilmoittaudu kokeilukertaan linkin kautta: docs.google.com/forms/d/1Q2lJ-w5KLbLavI5sMq8Dt-HwqXYGwotoM23ptGC7iho/edit?c=0&w=1&includes_info_params=true.

Lisätietoja: sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija(a)oyy.fi)

Welcome to try the fencing on Monday 12th of February at 19:30–20:30 at the Linnanmaa Sports Hall (field 3). Fencing is an opposition sport in which two opponents fight using a blade. It is an athletic sport that develops stamina, balance, spatiotemporal skills and strategic thinking.

Equipment: indoor sports shoes and indoor sports clothing.

This free of charge experiment is organized by OYY in cooperation with the Oulu University Fencing Group: www.facebook.com/OulunYliopistonMiekkailu/

Sign up for the experiment: docs.google.com/forms/d/1Q2lJ-w5KLbLavI5sMq8Dt-HwqXYGwotoM23ptGC7iho/edit?c=0&w=1&includes_info_params=true
More information: Specialist in Social Affairs Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija(a)oyy.fi)

5. Nyytin chatissa jaetaan ajatuksia, kokemuksia ja fiiliksiä – tuu mukaan! 

  • to 8.2. chatin aiheena on opiskelustressi ja miten sitä voisi helpottaa. Tule jakamaan ajatuksia stressistä ja pohtimaan yhdessä miten lisätä jaksamista ja opiskeluintoa. Mukana chatissa myös Nyytin työntekijä ja vapaaehtoinen.
  • Chatin löydät osoitteesta: https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/chat/  

Lisätietoa toiminnastamme: www.nyyti.fi. Löydät meidät myös somesta: Instagram (@nyytiry), Twitter (@nyyti_ry) ja Facebook (nyytiry).

6. Ideasta liiketoiminnaksi ja uusia taitoja 54-tunnissa – tervetuloa Startup Weekendiin 16.-18.3. / From idea to business during a weekend – Startup Weekend is back on 16.-18.3.2018!

Uusia taitoja, uusia työkaluja, uusia tuttavuuksia ja uusia yritysideoita – näitä kaikkia saat Startup Weekendistä (SW). SW on 54-tunnin kokonaisuus, jonka aikana osallistujat käyvät läpi kaikki yrityksen luomisen vaiheet, tutustuvat +70 uuteen ihmiseen ja oppivat taitoja, joita tarvitaan työelämässä. Kokeile siis jotain uutta ja hanki lippusi NYT. Early bird hinta (24,95 EUR + palvelumaksu) on saatavilla 11.2. asti. Hanki lippusi täältä: https://startupweekendoulu.eventbrite.com/.

Learn new skills, connect with people and create a startup all in one weekend! Startup Weekend Oulu is a 54-hour event where developers, designers and business development folks come together to form teams, validate their ideas, build new products and launch startups, all in one weekend. This is something you should not and do not want to miss so go and get your ticket NOW! Early bird price (24,95 EUR + service fee) is available until 11.2. Go and get your ticket here: https://startupweekendoulu.eventbrite.com/.

7. Avoinna olevat luottamuspaikat – hae 12.2. mennessä halloped.fi / Open positions of Trusts – apply before 12th of Febrary at halloped.fi

  • The Deputy member for working group for teaching spaces of the Faculty of Humanities (working in Finnish)
  • The Board of Oulun yliopilasrahasto (working in Finnish)
  • The Chairperson for the Section for Environmental Affairs. For more information http://www.oyy.fi/en/apply-for-the-chairperson-of-the-section-for-environmental-affairs/
  • The Student representative for working group for promoting students’ health of FSHS (working in Finnish)

8. Kaupalliset yhteistyökumppanimme tiedottavat

Varustaudu flussaa vastaan Linnanmaan Prisman Naturalissa opiskelijahintaan -10%.

Tarjoamme Oulun yliopiston opiskelijoille -10% ALENNUKSEN kaikista normaalihintaisista tuotteista. Kauttamme laajat valikoimat superfoodia (mm. Foodin ja Puhdistamo), luonnonkosmetiikkaa, teet (mm. Clipper ja Pukka) ja tietenkin kaikki vitamiinit (mm. Puhdas+) yms.

Opiskelija-alennus voimassa Linnanmaan Prisman yhteydessä olevassa Natural-myymälässä (Alkon vieressä). Myymälä avoinna ma-la 10-18.

Voit tutustua meihin tarkemmin www.oulunnatural.fi tai www.facebook.com/NaturalOulu

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

Hae vaikuttamisen paikkaa tiedekunnassasi!

Hakukuulutus

Vielä ehtii muuttaa maailmaa ja tehdä opiskelijan hyvää elämää omassa tiedekunnassasi!Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee aktiivisia ja motivoituneita hallinnon opiskelijaedustajia eli tuttavallisemmin hallopedeja muutamien tiedekuntien johtoryhmiin, tiedekuntahallituksiin ja koulutustoimikuntiin.

Täydennyshaut ovat auki toistaiseksi, kunnes tarvittava määrä hakemuksia on saapunut. Kaikkien haussa olevien toimipaikkojen kausi alkaa heti valinnasta ja päättyy 31.12.2019. Hakeminen tapahtuu osoitteessa halloped.fi
Alla tarkemmat hakukuulutukset:

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan johtoryhmä

Tiedekuntasi johtoryhmä on sinulle oivallinen paikka oppia ja päästä osaksi tiedekuntasi kehittämistä ja strategista johtamista. Tiedekunnan johtoryhmässä toimit opiskelijanäkökulman asiantuntijana ja pääset työskentelemään tiedekuntasi johdon lisäksi tutkimusyksiköiden johtajien kanssa. Johtoryhmän tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi johtoryhmätyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa.

Avoinna oleva paikka:

Biokemian ja molekyylääketieteen tiedekunta 1 varajäsen

Tiedekuntahallitukset

Oletko kiinnostunut strategisesta johtamisesta tai siitä miten tiedekuntasi taloutta ohjataan ja seurataan? Näetkö tiedekuntasi henkilöstöpolitiikassa tai tiedottamisessa petrattavaa? Tiedekuntahallitus on juuri oivallinen vaikuttamisen paikka sinulle!

Tiedekuntahallitus tukee tiedekunnan johtoa muun muassa tiedekunnan toimenpideohjelman toteuttamisessa ja seuraamisessa, talouden- ja toimintasuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelussa ja seurannassa sekä asioiden tiedottamisesta henkilöstölle ja opiskelijoille.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi tiedekuntahallituksen työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Avoinna olevat paikat:

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntahallitus: 1 varajäsen

Luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallitus: 3 varajäsentä

Tiedekuntien koulutustoimikunnat

Koulutustoimikuntiin valitaan aina vähintään kaksi opiskelijaedustajaa, eikä näin ollen tarvitse jäädä yksin luottamustehtävän kanssa. Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi koulutustoimikunnan työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Avoinna olevat paikat:

Humanistisen tiedekunnan koulutustoimikunta: 1 varajäsen

Oulun kauppakorkeakoulun koulutustoimikunta: 1 varajäsen

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikunta: 1 varajäsen

Lisätietoja: Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 0405257821