Kategoria: Asiakirjat

Asiakirjat, Uutiset Hennamari Toiviainen

OYY lausui korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltolaista

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi (STM/1856/2018)

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) pitää lakimuutoksen toteutumista erittäin tärkeänä opiskelijoiden hyvän opiskelukyvyn säilymisen ja paremman yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta. Laadukkaat ja riittävästi resurssoidut, ennaltaehkäisyyn perustuvat opiskeluterveydenhuollon palvelut tukevat sitä, että työelämään siirtyy työkykyisiä ja hyvinvoivia vastavalmistuneita opiskelijoita. OYY kiittää sitä, että myös jatkossa arvostetaan ylioppilaskuntien tärkeää tehtävää osallistua korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen.

Palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta

OYY pitää hyvin olennaisena asiana sitä, että opiskeluterveydenhuolto on sosiaali- ja terveydenhuoltolain valinnanvapauden ulkopuolella. Opiskeluterveydenhuolto vertautuu työterveyshuoltoon. Pysyvä opiskeluterveydenhuollon henkilöstö tietää ja tuntee opiskelijaan liittyvän oppilaitoksen terveellisyys- ja turvallisuusolosuhteet ja eri opintoalojen vaatimukset. On tärkeää tunnistaa yhteistyössä korkeakoulun ja opiskelijajärjestöjen kanssa opiskeluympäristön vahvuudet ja haasteet hyvän opiskelukyvyn näkökulmasta, jotta ennalta ehkäisevää yhteisöterveystyötä voidaan tehdä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

OYY:n mielestä Kansaneläkelaitos sopii korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestäjäksi hyvin, koska Kela mahdollistaa opiskeluterveydenhuollon säilymisen valtakunnallisena, ja siten yhdenvertaisena, palveluna. Kelan on mahdollista kerätä veroluonteista maksua opiskelijoilta, ja jo ennestään opiskelijat ja Kela asioivat keskenään opiskeluun liittyvissä asioissa.

OYY kiittää sitä, että lakiesityksessä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) pitkä kokemus ja erityisosaaminen korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollossa saa arvostusta. YTHS:llä on parasta osaamista ja ainutlaatuista kokemustietoa opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, ja siksi se sopii erinomaisesti opiskeluterveydenhuollon tuottajaksi.

Palveluiden sisällöstä ja integraatiosta

Lakiesityksen yhtenä tavoitteena on edelleen toteuttaa opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoito ensisijaisesti opiskeluterveydenhuollossa. Erikoislääkäripalveluiden rajaaminen opiskeluterveydenhuollon ulkopuolelle kuitenkin murentaa tätä tavoitetta. OYY pitää erittäin tärkeänä, että psykiatrin palvelut säilyvät opiskeluterveydenhuollossa jatkossakin. Ikäryhmän ja yhteisöterveyden kannalta kuitenkin myös ihotauti- ja gynekologipalvelut tulisi pitää opiskeluterveydenhuollon palveluvalikoimassa. Kyseiset erikoislääkäripalvelut ovat YTHS:llä ennestään mahdollistaneet eheät hoitoketjut ja opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hoidon. Kaikki erikoislääkärilähetteet opiskeluterveydenhuollon ulkopuolelle tarkoittavat opiskelijalle käyntimaksuja, jotka voivat muodostua esteiksi palveluiden käytölle, varsinkin kun opiskelija on jo maksanut noin 75 euron terveydenhoitomaksun YTHS:n palveluista.

OYY luottaa siihen, että sote-uudistuksen myötä tapahtuva palveluintegraatio toimii ja resursseja varataan riittävästi, jotta tarvittaessa myös opiskelijat pääsevät opiskeluterveydenhuollon ulkopuolisiin palveluihin nopeasti ja helposti. YTHS:n ja maakunnan yhteistyön tulee toimia saumattomasti. Lisäksi tiedon tulee kulkea saumattomasti YTHS:n, maakunnan, korkeakoulun sekä ylioppilaskunnan ja opiskelijakunnan välillä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti esimerkiksi säännöllisesti kokoontuvan toimielimen kautta.

Terveydenhoitomaksun maksamisesta ja palveluihin oikeutetuista

Yhteisöterveys on olennainen lakisääteinen osa opiskeluterveydenhuoltoa ja jokainen opiskelija hyötyy sen edistämisestä. Lakiesityksen perusteluissa myös mainitaan, että terveydenhoitomaksu on tarkoitettu yleisesti opiskeluterveydenhuollon rahoittamiseen, eikä olisi vastike opiskelijan saamasta yksilöidystä palvelusta. Siksi OYY:n mielestä laissa ei pitäisi myöskään määritellä mitään erityisryhmiä, jotka olisivat vapautettuja terveydenhoitomaksun maksamisesta. Lakiesityksessä oleva kirjaus poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoiden erityisasemasta olla maksamatta terveydenhoitomaksua harjoittelun aikana tulee siis poistaa. OYY:n mielestä lakiesitys on tässä kohtaa sekä epäyhdenvertainen että vaarantaa kyseessä olevien opiskelijoiden eheät hoitoketjut opiskeluterveydenhuollossa. Työterveyshuolto voi olla myös sellaisten opiskelijoiden käytössä, jotka tekevät säännöllisesti töitä opintojen ohella. Vaikka he eivät käyttäisi opiskeluterveydenhuollon palveluita, he hyötyvät opiskeluterveydenhuollosta yhteisöterveyden kautta ja ovat siten velvoitettuja myös terveydenhoitomaksun maksamiseen.

OYY pitää erikoisena esityksenä sitä, että Kela voisi vähentää maksamattoman terveydenhoitomaksun suoraan opintorahasta opiskelijaa kuulematta (28 §). Opiskelijalla on tähänkin asti ollut oikeus käyttää opintorahansa parhaiten katsomallaan tavalla. Lisäksi opintotuen käyttöaste on alle 50 prosenttia, joten yli puolet opiskelijoista rahoittaa opintonsa muuten kuin sosiaaliturvalla. Opiskelijat olisivatkin tässä asiassa eriarvoisessa asemassa ja tällä muutoksella Kela rokottaisi heikoimmassa asemassa olevia opiskelijoita heitä kuulematta. OYY:n mielestä 28 § tulisi siis muuttaa seuraavaan muotoon: ”Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu ja viivästysmaksu voidaan etuudensaajan suostumuksella kuitata Kansaneläkelaitoksen myöhemmin maksamasta etuudesta.”

OYY haluaa osoittaa huolensa ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden asemasta uudistuksessa. Joillekin vaihto-opiskelijoille on shokki tulla kylmään ja pimeään Suomeen, jolloin jaksaminen ja mielenterveys voi joutua koetukselle. Vieraassa maassa voi olla vaikeaa löytää ajoissa apua ongelmiinsa. OYY odottaa maakuntien sitoutuvan terveys- ja sosiaalipalveluiden englanninkielisen viestinnän ja henkilökunnan riittävän kielitaidon kehittämiseen, jos jatkossa kansainväliset vaihto-opiskelijat on rajattu YTHS:n palveluiden ulkopuolelle.

Huolemme koskee myös niitä jatko-opiskelijoita, jotka eivät ole työsuhteessa yliopistoon, mutta ovat käytännössä kokopäiväisiä opiskelijoita ja tiivis osa opiskeluympäristöä. OYY näkee heidät väliinputoajina järjestelmässä. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvan yhteisöterveyden näkökulmasta myös tutkintoa suorittavilla jatko-opiskelijoilla, joilla ei ole työterveyshuoltoa käytettävissä, tulisi OYY:n mielestä olla oikeus terveydenhoitomaksun maksamiseen ja siten opiskeluterveydenhuollon palveluihin.

OYY vaatii ratkaisua siihen, miten ulkomaalaisilta vaihto-opiskelijoilta ja jatko-opiskelijoilta Kela voisi kerätä terveydenhoitomaksun.

Palveluista ja resursseista Oulussa

OYY vaatii riittäviä resursseja YTHS:n laajenemiseen sekä henkilökunnan ja toimipisteiden lisäämiseen niin, että palveluita on asiakasmäärään nähden riittävästi saatavilla. Erityistä huolta OYY kantaa mielenterveyspalveluiden heikosta resurssoinnista. Mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut viime vuosina selvästi ja esimerkiksi Oulussa jono psykiatrin vastaanotolle on lähes kolminkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana. Palveluiden piiriin tulee päästä paljon nopeammin ennen kuin ongelmat ehtivät kasaantua.

YTHS sijaitsee Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella. Toisella kampuksella Kontinkankaalla opiskelevat noin 1500 lääketieteen, hammaslääketieteen ja biokemian perustutkinto-opiskelijaa ovat olleet epäyhdenvertaisessa asemassa Linnanmaalla opiskeleviin nähden, kun tiukat lukujärjestykset eivät ole mahdollistaneet terveyspalveluiden käyttöä toimipisteen aukioloaikojen puitteissa. Vuodesta 2020 alkaen myös Oulun seudun ammattikorkeakoulun noin 8000 opiskelijaa siirtyvät näille kahdelle kampukselle. Siksi OYY näkee välttämättömänä, että Linnanmaalla olevaa toimipistettä laajennetaan ja Kontinkankaalle perustetaan uusi YTHS:n toimipiste.

 

Oulussa 9.5.2018

Kalle Parviainen, hallituksen puheenjohtaja
Aino-Kaisa Manninen, pääsihteeri
Oulun yliopiston ylioppilaskunta Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Lisätietoja: sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 5265821)

Asiakirjat, Uutiset Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

OYY ja OSAKO kommentoivat kaupunginjohtajan talousarvioesitystä

Oulun kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelu kattaa paitsi vuoden 2018, myös pitkän tähtäimen tavoitteet Oulu 2026 -strategiatyön myötä. Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan esittelemässä talousarvioehdotuksessa on oikea suunta kuitenkaan vähättelemättä huolenaiheita. Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) valvovat 25 000 opiskelijan etuja Oulun kaupungissa kuntapoliittisten tavoitteidensa mukaisesti, ja haluammekin nyt antaa kommentit talousarvioehdotukseen.

OYY:n ja OSAKOn  kuntapoliittisen ohjelman nimi Opiskelijan Oulu viittaa keskeiseen tavoitteeseemme: Oulusta tehdään Suomen paras opiskelukaupunki. Iloitsemme siitä, että tämä on myös yksi Oulun kaupungin strategisten linjausten tavoitteista.

Suurin ilon aihe talousarvioesityksessä on kuitenkin panostukset joukkoliikenteen kehittämiseen. Vuonna 2020 Oamkin ja Oulun yliopiston yhteiskampuksella Linnanmaalla opiskelee ja työskentelee yli 25 000 henkeä, mikä tuo oman lisänsä joukkoliikennevisioihin. Suunnitelmissa ei tule unohtaa myöskään Kaukovainion opiskelija-asuntokeskittymää. Kiitämme kampusten kulkuyhteyksiin panostamisesta ja pyydämme huomioimaan, että Suomen parhaassa opiskelijakaupungissa joukkoliikenteen tulee olla opiskelijahintaista: tavoitteenamme on -50% opiskelijalippu. Kannatamme vahvasti panostuksia kevyen liikenteen väyliin, niiden valaistukseen, talvikunnossapitoon ja opasteisiin (myös englanniksi).

Talousarvioesitys huomioi eri puolille Oulua levittäytyvän asuinrakentamisen, ja uudisrakentaminen onkin jo hyvässä vauhdissa Linnanmaalla. Korkeakoulujen läheisyyteen rakennettaessa tulee kiinnittää huomiota opiskelijoiden maksukykyyn ja palvelutarpeisiin. Tässä OSAKO, OYY ja PSOAS ovat asiantuntijoita. Vaadimme edullista tonttimaata edullisen asumisen mahdollistamiseksi jatkossakin. Iloitsemme Kaijonharjun saamasta huomiosta EUROPAN 14-arkkitehtikilpailussa, ja seuraamme aktiivisesti tätä kehitystä. Talousarviossa esiin nostettu Linnanmaan uimahallin hankesuunnitelma on tärkeä alueen viihtyvyyden kannalta. Monipuoliset liikunta- ja kulttuurimahdollisuudet ovat ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä.

Kaupunki on mukana lukuisissa elinkeinoelämän kasvuun tähtäävissä verkostoissa, ja yritysten kansainvälistymiseen panostetaan. Pyydämme huomioimaan myös tänne saapuvat kansainväliset asukkaat. Ympäri maailmaa tulevat nuoret saapuvat Ouluun hankkimaan hyvän koulutuksen, joka tekee heistä kansainvälisiä huippuosaajia. Heidän kielitaitonsa ja erilaisten kulttuurien tuntemuksensa on resurssi jossa on vielä hyödyntämätöntä potentiaalia. Tällä hetkellä monet valmistuneet muuttavat pois Oulusta tai Suomesta. Oulun täytyy pystyä tarjoamaan heille tulevaisuus täällä ja varmistaa, että erilaiset palvelut ja ohjeistukset ovat saatavilla myös englanniksi.  Otetaanko mallia Espoosta,  jossa englanti on yksi virallinen kieli?

Start-up-palvelujen ja -ympäristöjen kehittämistä jatketaan, mihin olemme tyytyväisiä. Erityisesti BusinessOulu-tilat luovat hyvän ideahautomon kampuksille. Opiskelijoiden osaamisen valjastaminen yritysten käyttöön ja sitä mukaa työllistyminen ovat tärkeitä tavoitteita, puhumattakaan uusien yritysten syntymisestä.

Kiitämme talousarvioesityksessä useassa kohdassa ilmenevää yhteisöllisyyden tavoitetta ja olemme jatkossakin avoimin mielin mukana tekemässä Suomen parasta opiskelijakaupunkia.

Joel Kronqvist                                   Essi Lassila
hallituksen puheenjohtaja                 hallituksen puheenjohtaja
Oulun yliopiston ylioppilaskunta       Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
joel.kronqvist@nulloyy.fi                        essi.lassila@nullosakoweb.fi
040 523 1821                                   050 317 4937

 

Kommentti  lähetetty valtuutetuille ja virkamiehille. Talousarvioesitys löytyy kaupungin sivuilta täältä.

Asiakirjat, Uutiset Hennamari Toiviainen

OYY: Opiskelijoista kolmasosalla psyykkisiä ongelmia – tukipalveluista ei saa karsia

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) on huolissaan opiskelijoiden hyvinvoinnista ja tukipalveluiden saatavuudesta.

Tuoreen Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan jopa kolmannes opiskelijoista kärsii psyykkisistä ongelmista. Psyykkistä oireilua koki vähintään viikoittain 39 prosenttia miehistä ja 49 prosenttia naisista. Uniongelmat, keskittymisvaikeudet, jännittyneisyys, masentuneisuus ja ahdistuneisuus ovat kasvaneet voimakkaasti 2000-luvun ajan.

“Vaikka YTHS on rahoituksen supistuttua onnistuneesti sopeuttanut toimintaansa mm. toimintojen uudelleenorganisoinnilla ja sähköisillä palveluilla, näkyvät leikkaukset opiskelijoiden palveluissa. Oulun YTHS:n terveysasemalla jono psykiatrin vastaanotolle on viimeisen vuoden aikana kasvanut niin voimakkaasti, että hoitotakuu alkaa olla vaarassa, eikä tilanne ole helpottamassa kevään aikana. OYY onkin huolissaan opiskelijan mahdollisuudesta saada ajoissa apua mielenterveysongelmiin”, taustoittaa hallituksen puheenjohtaja Joel Kronqvist.

Terveystutkimuksen mukaan yli kolmannes opiskelijoista koki runsaasti stressiä. Lisääntynyt stressi ja uupumus johtuvat mm. opiskelijoiden heikentyneestä toimeentulosta sekä opintojen kuormittumisesta. Syksyllä tulevat voimaan uusimmat hallituksen toteuttamat opintotukikuukausien sekä opintorahan leikkaukset, joiden OYY pelkää huonontavan tilannetta entisestään.

Koulutusleikkaukset ovat tarkoittaneet myös yliopiston rahoituksen pienentymistä opiskelijoille tärkeistä, opintojen suorittamista tukevista palveluista, kuten opintojen ohjauksesta ja neuvonnasta. Oulun yliopistossa onkin parhaillaan meneillään muuta paitsi opetus- ja tutkimushenkilökuntaa koskevat YT-neuvottelut. Terveystutkimuksen mukaan opiskelijat kaipasivat nimenomaan apua ja tukea ajan- ja stressinhallintaan sekä opintojen suorittamiseen. Samanlaista viestiä on saatu opintopsykologin vastaanotolla käyneiltä opiskelijoilta Oulun yliopistossa.

“Vetoamme yliopiston johtoon, että opiskelijoiden toiveita kuunnellaan, eikä opiskelijoiden tukipalveluista tulla karsimaan. Pikemminkin esimerkiksi opintopsykologin resursseja on lisättävä”, vaatii hallituksen jäsen Aleksi Hursti.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta vaatii panostuksia opiskelukykyä tukevien matalan kynnyksen palveluihin sekä ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Nämä vähentävät tutkitusti riskiä opiskelu- ja toimintakyvyn alenemiseen. Tämä edellyttää riittäviä resursseja sekä sujuvaa yhteistyötä yliopiston, YTHS:n sekä muiden opiskeluympäristöissä toimivien tahojen kesken.

Oulussa 16.3.2017

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY)

Joel Kronqvist                               Aino-Kaisa Manninen
Hallituksen puheenjohtaja               Pääsihteeri

 

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi, puh. 040 5265821)

Asiakirjat, Uutiset Janne Hakkarainen

Lausunto opiskelija- ja harrastejärjestöjen tilojen ratkaisuvaihtoehdoista

27.8.2015
Lausunto

Lausunto opiskelija- ja harrastejärjestöjen tilojen ratkaisuvaihtoehdoista

 

OYY kiittää tilapalveluiden ja työvaliokunnan tuottamasta materiaalista sekä mahdollisuudesta lausua opiskelija- ja harrastejärjestöjen tilojen ratkaisuvaihtoehtoihin liittyen. OYY tahtoo kiittää myös tilapalveluita lisääntyneestä yhteistyöstä niin ylioppilaskunnan kuin kiltojen kanssa.

OYY esittää, että teknillisen, luonnontieteellisen ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntien sekä kauppakorkeakoulun alueilla sijaitsevat kiltatilat remontoidaan siten, että kiltatilat säilyvät katakombeissa ja ovat mahdollisimman hyvin järjestöjen ja kiltojen hyödynnettävissä. Opiskelijoiden tekemien laskelmien mukaan remontointi on tiedekunnille kustannustehokkaampi ratkaisu kuin tilojen vuokraaminen maan päältä, mikäli kellaritilojen vuokrat pidetään yleisen käytännön mukaisesti edullisempana kuin maan päällä sijaitsevien tilojen vuokrat. Laskelmien mukaan esimerkiksi teknillisen tiedekunnan vastaavan kokoisten tilojen vuokrakustannukset maan päällä olisivat lähes 80 000 €/vuosi. Laskelmien tekeminen oli tosin haastavaa, koska ajantasaisia vuokrahintoja ei ollut avoimesti saatavilla. OYY muistuttaa, että kiltatiloina kellaritilat ovat huomattavasti paremmin hyötykäytössä kuin varastotiloina. Kiltatilojen vuokrahintojen tulee myös pysyä kohtuullisina jatkossakin. Kiltatilojen remontoinnin aikataulutus tulee toteuttaa esimerkiksi kesällä ja porrastetusti siten, että remonttien aikaisina väistötiloina toimii läheinen kiltatila. Näin minimoidaan remontoinnista aiheutuvia lisäkustannuksia eikä vaikeuteta kiltojen toimintaa.

Opiskelija- ja harrastejärjestöjen tiloilla, ns. kiltatiloilla, on valtavan suuri merkitys opiskelijoiden hyvinvoinnille ja yhteisöllisyydelle. Nykyiset kiltatilat toimivat sekä opiskelutiloina että vapaa-ajan tiloina. Kiltatiloissa opiskelijat kohtaavat yli vuosikurssirajojen, opiskelevat yhdessä ja kiltatila toimii monelle opiskelijalle yhtenä tiedotuskanavana sekä tiedekunnan että killan asioissa. Ainejärjestöt ja niiden kiltatilat ovat avainasemassa ensimmäisen vuoden opintoihin kiinnittymisessä (ns. FYE = First Year Experience). Yhteinen ammatti-identiteetti alkaa muodostua pienryhmäohjauksen ja matalan kynnyksen ryhmäytymisen myötä, joissa usein kiltatilat näyttelevät suurta roolia. OYY muistuttaa tiedekuntia myös ainejärjestöjen roolista ja työpanoksesta opiskelijarekrytoinnissa; abipäivillä ja lukiovierailuilla.

Sosiaaliset suhteet, yhteisöt ja opiskeluympäristöt ovatkin tärkeitä opiskelijoiden opiskelukykyyn eli työskentelykykyyn vaikuttavia tekijöitä. Opintoihinsa kiinnittyneet ja innostuneet opiskelijat suorittavat opintojaan huomattavasti sujuvammin ja stressittömämmin kuin opiskelijat, jotka eivät ole kiinnittyneet opiskelijayhteisöön. Yliopistolle ei myöskään tulla ainoastaan opiskelemaan. Opiskelijalle yliopisto on osa arkea, yliopisto on yhteisö. OYY haluaakin muistuttaa, että yhteisöllisyyttä tukemalla edistetään opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, eikä kiltatilojen roolia tässä suhteessa kannata unohtaa.

Opiskelija- ja harrastejärjestötiloissa onkin huomioitava tilojen riittävä koko sekä niiden monikäyttöisyys. Tällä hetkellä katakombeissa sijaitsevat tilat palvelevat järjestöjä hyvin, koska niistä löytyvät keittiöt, kokoustilat sekä yleiset ajanviettotilat. Katakombeissa sijaitsevat kiltatilat luovat myös rauhaa ja omaa tilaa sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Kiltatilojen on siis hyvä sijaita riittävän lähellä tiedekuntaa, mutta siten ettei kiltatiloista kuuluvat normaalit elämän äänet kuitenkaan häiritse tiedekunnan henkilökunnan työskentelyä tai hiljaisissa tiloissa työskentelevien opiskelijoiden työskentelyä. Nykyiset tilat ovat palvelleet jo vuosikymmenten ajan eikä niiden merkitystä oululaiselle opiskelijakulttuurille tule myöskään väheksyä. Perinteikkäät kiltatilat on todettu alumnienkin keskuudessa tärkeäksi yhteydeksi omaan kotiyliopistoon ja sen identiteettiin.

Yhteiset kaikille avoimet tilat, kuten oranssien naulakoiden vieressä sijaitseva ‘hipsterikuutio’ ovat opiskelijoiden mielestä toivottavia yhteisöllisiä tiloja. Opiskelijapalautteiden perusteella luku- ja ryhmätyötilojen tarve on lisääntynyt todella paljon ja tällaiset ‘hipsterikuution’ kaltaiset tilat toimivat aika hyvin myös ryhmätyötiloina. Vastaavanlaisten tilojen tulee myös olla kaikille avoimia, ei lukollisia, tiloja. Hyvin toimiva ja avoin opiskelijoille suunnattu tila on avoin ja viihtyisä, eikä auki ainoastaan virka-aikaan. OYY tahtoo kuitenkin muistuttaa, ettei näitä tiloja tule sekoittaa kiltatiloihin. Yhteisiä viihtyisiä tiloja tarvitaan, mutta niin tarvitaan myös isompia omia tiloja killoille sekä pienempiä vastaavanlaisia omia tiloja aine- ja harrastejärjestöille. Monet killat sekä aine- ja harrastejärjestöt pyörittävät koko toimintaansa kiltahuoneiden avulla. Sen lisäksi, että kiltahuoneilla pidetään kokouksia ja viihdytään yhdessä, säilytetään niissä myös valtavasti järjestöjen omaisuutta.

OYY peräänkuuluttaa avoimuutta ja suoraselkäisyyttä tulevien jatkotoimenpiteiden kanssa liittyen niin kiltatiloihin kuin muihinkin kampuskehittämisen kohteisiin. Avoimessa ja yhdenvertaisessa viestinnässä tulee huomioida kansainväliset opiskelijat. OYY toivoo myös tiedekuntien ottavan vastuuta hankekohtaisessa viestinnässä. Kuten ylioppilaskunta jo 12.12.2014 lausunnossaan esitti: kampuskehittämistä tulee tehdä käyttäjät edellä. On ensiarvoisen tärkeää, että opiskelijoita kuullaan ja että opiskelijat pidetään tietoisina tapahtuvista muutoksista.

Lopuksi OYY haluaa vielä muistuttaa yliopiston johtoa, tilapalveluita sekä tiedekuntia siitä, että hyvinvoiva ja tyytyväinen opiskelija on paras käyntikortti maailmalle. Kiltojen selkeä toive on, että katakombeissa sijaitsevat tilat säilytetään ja vaadittavat muutokset tehdään tiedekuntia kuullen. Näitä toiveita kuuntelemalla pidetään kiinni yliopiston houkuttelevuudesta, opiskelijamyönteisyydestä ja viihtyisyydestä.


OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Siiri Nousiainen, hallituksen puheenjohtaja
Eero Manninen, pääsihteeri

 
Blanko ry
Finanssi ry
Koneinsinöörikilta ry
Optiem ry
Oulun luonnontieteilijät ry
Oulun teekkariyhdistys ry
Oulun tietoteekkarit ry
Prosessikilta ry
Sigma ry
Sähköinsinöörikilta ry
Ympäristörakentajakilta ry

Lisätietoja:
Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä, koposihteeri@nulloyy.fi