Etäopetus haastaa Oulun yliopiston opetuksen käytännöt

Kannanotto opetuksen laadun turvaamisesta poikkeusoloissa

Oulun yliopisto teki alkukesästä päätöksen jatkaa etäopetusta ensimmäisen opetusperiodin ajan. Keväällä etäopetukseen siirryttiin todella ripeästi ja yliopiston mukaan kevään opetuksesta pientä osaa ei voitu täysin muuttaa etäopetukseksi. Lähes kolmannes Oulun yliopiston opiskelijoista arvioi OYY:n ja Oulun yliopiston tekemässä kyselyssä keväällä, ettei pystynyt edistämään opintojaan suunnitellusti poikkeusolojen aikana. Opiskelijoilla oli toisistaan eriäviä näkemyksiä opetuksen onnistumisesta ja erityisesti tiedekuntien välillä esiintyi selkeää laadullista vaihtelua. 

Etäopetuksen jatkuessa syksyllä huomio on käännettävä selviytymisestä laatuun. Opetuksen tulee olla monipuolista, joustavaa ja opiskelijalähtöistä kaikissa tiedekunnissa. Syksyllä yliopiston täytyy panostaa siihen, että jokaisella opiskelijalla on todellinen mahdollisuus opiskeluun. Etäopetusta ei saa korvata täysin itsenäisellä opiskelulla tai siirtää edelleen tulevaisuuteen, vaan opiskelijoille on tarjottava opetusta opetussuunnitelmien edellyttämässä laajuudessa. OYY:n kyselyn mukaan pieni osa opiskelijoista ei keväällä päässyt osallistumaan etäopetukseen lainkaan. 

Opetussuunnitelmiin kirjatuista opetuksen tuntimääristä tulee pitää kiinni. Opiskelijoiden on saatava tietoonsa mahdolliset kurssin arviointiin ja suorittamiseen tehdyt muutokset hyvissä ajoin, viimeistään kurssin alkaessa. Mahdollisten muutosten on oltava linjassa ECTS-järjestelmän työmäärän standardin sekä Oulun yliopiston henkilöllisyyden todentamista koskevan ohjeistuksen kanssa kaikissa tiedekunnissa. Kurssien uudelleensuunnittelu laadukkaaksi etäopetukseksi vie opintojaksojen vastuuopettajilta aikaa, mikä tulee huomioida opetuksen resursoinnissa. 

OYY vaatii, että Oulun yliopisto tarjoaa kaikille opiskelijoille etäopetuksen jatkuessa todellisen mahdollisuuden opetukseen, ei vain itsenäiseen opiskeluun. Opetussuunnitelmaan kirjatuista opetuksen tuntimääristä tulee pitää kiinni, vaikka opetusta ei voitaisi järjestää lähiopetuksena. Kurssien uudelleensuunnittelu laadukkaiksi etäkokonaisuuksisi turvataan resursoimalla tarvittava työaika ja tuki opintojaksojen vastuuopettajille. Sujuva ja laadukas etäopetus vaatii yhtenäiset käytännöt, eivätkä kevään opetuksen järjestelyt sellaisenaan ole kestäviä pitkän aikavälin ratkaisuja. 

Lähteenä OYY:n ja Yliopiston yhteistyössä tuottama kysely koronatilanteen vaikutuksista opintoihin, julkaistu 19.5.2020. 

Skip to content