Etäopetus kuormittaa – opiskelijat kaipaavat vuorovaikutusta

Etäopetuksen kuormitus ja vuorovaikutuksen puute ovat heikentäneet opiskelijoiden hyvinvointia koronavuoden aikana

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) toteutti keväällä 2021 kyselyn Oulun yliopiston opiskelijoille etäopetuksen vaikutuksista hyvinvointiin ja opintojen etenemiseen. Kyselyyn vastasi 1315 opiskelijaa, eli noin 10 % Oulun yliopiston opiskelijoista. Kysely lähetettiin kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille sekä väitöskirjatutkijoille, ja vastauksia on eroteltu tiedekunnittain. Kysely on jatkoa huhtikuussa 2020 toteutetulle kyselylle koronaviruksen vaikutuksista opintoihin ja hyvinvointiin. 

Kyselyn tulokset ovat huolestuttavia: yli 60 prosenttia opiskelijoista kokee etäopiskelun kuormittavana. Määrä on noussut merkittävästi vuoteen 2020 verrattuna, jolloin 42 prosenttia opiskelijoista vastasi kokeneensa kuormitusta. Kuormitus näkyy myös opintojen etenemisessä, noin kolmasosalla vastaajista opinnot eivät ole edenneet suunnitellulla tavalla.Vastauksista erottuivat väitöskirjatutkijat, jotka eivät kokeneet etäopiskelua yhtä raskaana.

Vastaajat kertoivat saaneensa pääsääntöisesti hyvin tietoa etäopetuksen järjestelyistä, ja vain harvat olisivat kaivanneet lisää tukea tai ohjausta etäopiskelun työkalujen käyttöön tai suoritustapoihin. Myös etäopetuksen järjestelyihin yleisesti oltiin suhteellisen tyytyväisiä, jopa 76 prosenttia vastaajista oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä Oulun yliopistossa tehtyihin järjestelyihin. Heikoimpia vastauksia saaneissa tiedekunnissakin tyytyväisten osuus oli yli 60 %. Etäopetus on siis yli vuoden kestäneiden poikkeusolojen aikana saatu toimimaan, mutta hyvin toimiessaankin se kuormittaa opiskelijoita. 

Vuorovaikutuksen puute ja yksinäisyys nousivat esille merkittävinä hyvinvointia heikentävinä tekijöinä. Lähes 70 prosenttia vastaajista oli kokenut yksinäisyyttä paljon tai kohtalaisesti etäopetuksen aikana, ja vuorovaikutuksen puute, opintojen kuormittavuus sekä heikko opiskelumotivaatio olivat merkittävimmät etäopinnoissa kohdatut ongelmat. Tämä näkyy myös tuen tarpeessa, sillä suuri osa vastaajista toivoi tukea yhteisöllisyyden puuttumiseen ja psyykkiseen jaksamiseen. Lähes puolet vastaajista ei ollut saanut yhteydenottoa omaopettajaltaan, vaikka siihen oli yliopiston toimesta kehotettu kaikkia omaopettajia. Erityisen huolestuttavaa on, että 35 prosenttia vastaajista ei ollut saanut tarvitsemaansa tukea jaksamisongelmiin YTHS:ltä, ja vain 17 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että tuki oli riittävää.

 

Koko raportin voit lukea täältä.

Skip to content