Etäopetus on kasvattanut opiskelijoiden hyvinvointieroja

Ylioppilaskunta ottaa kantaa matalan kynnyksen ohjaus- ja tukipalveluiden lisäämiseksi, jotta
tukea olisi tarjolla kaikille sitä tarvitseville

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) on hyvin huolissaan opiskelijoiden jaksamisesta. Keväällä 2020 Oulun yliopistossa siirryttiin koronaviruspandemian vuoksi etäopetusjärjestelyihin. Lokakuussa Oulun yliopisto teki päätöksen jatkaa etäopetusta lukuvuoden 2020–2021 loppuun asti, mikä tarkoittaa siis yli vuotta etäopetuksessa. OYY:n ja Oulun yliopiston tekemän kyselyn mukaan opiskelijoiden elämää on vaikeuttanut etäopiskelun aikana merkittävästi muun muassa stressi, elämänhallinnan, motivaation ja mielenterveyden haasteet sekä toimeentulon vaarantuminen. Mielenterveyteen liittyvät hoidontarpeen arviot YTHS:ssä ovat tammi–lokakuun aikana lisääntyneet noin 24 % verrattuna vuoteen 2019. Etäopetus on merkittävästi kasvattanut opiskelijoiden hyvinvointieroja.

Muuttuneet opetusjärjestelyt ja opintojen suoritustavat sekä lisääntynyt vastuu itsenäisestä opiskelusta kuormittavat opiskelijoita, ja opiskeluyhteisön tuen puuttuminen haastaa ja kuormittaa opiskelijoita. Etäopetuksen jatkuessa on tärkeä kiinnittää huomioita opiskelijoiden jaksamiseen ja tukemiseen opinnoissa. Joustavat suoritustavat ja tarvittava ohjaus ovat  hyviä kuormittumista ennaltaehkäiseviä keinoja. Ylioppilaskunta ja yliopisto tekivät syksyllä omaopettajille, eli opiskelijoiden läheisimmille ohjaajille, kyselyn. Kyselyn mukaan 60 % omaopettajista on huolissaan opiskelijoistaan. 


Oulun yliopisto on lisännyt opiskelijapaikkoja ja on olennaisen tärkeää, että ohjaus- ja tukipalveluiden resursointi kasvaa samassa suhteessa sisäänottomäärien  kanssa erityisesti nyt kun koronaviruspandemia haastaa opiskelijoiden hyvinvointia. Tarvittavaa tukea tulee pystyä tarjoamaan opiskelijoille jo varhaisessa vaiheessa, jotta opinnoissa eteneminen on turvattu. Erityisesti varhaisen vaiheen ohjausta, kuten koulutussuunnittelija- ja omaopettajaresursseja, tulee kasvattaa. Ei ole kenenkään etu, että opiskelija joutuu jättämään opintonsa kesken ohjauksen ja tuen puutteen vuoksi.

OYY vaatii yliopistoa lisäämään opiskelijoille matalan kynnyksen ohjaus- ja tukipalveluita, jotta mahdollisimman moni pystyisi suorittamaan opintonsa loppuun ja eikä uupuisi opinnoissaan.  Lisäresursointi opiskelijoiden neuvonta- ja ohjauspalveluihin on ensisijaisen tärkeää vallitsevassa tilanteessa. OYY:n mielestä yliopiston on syytä käyttää viime vuosien taloudellisia voittoja ohjaus- ja tukipalveluiden lisärahoittamiseen.

“Koronaviruspandemian aiheuttamat vaikutukset opiskelijoiden hyvinvointiin ovat merkittävät – nyt jos koskaan on äärimmäisen tärkeää turvata opiskelijoiden hyvinvointi”, OYY:n hallituksen puheenjohtaja Eetu Leinonen painottaa.

Skip to content