Hallintosanasto

Sanastoon on koottu keskeisiä termejä jotka vilahtelevat tiuhaan hallinnon opiskelijaedustajan arjessa.

A

Allokoida
Kohdentaa ja suunnata käyttövaroja tiettyihin käyttötarkoituksiin. Muun muassa strategiarahaa kohdennetaan erilaisille hankkeille, esim. opintojen sujuvuuden edistämiseen.

Auditointi
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) kehittämä korkeakoulujen laadunvarmistuksen arviointimenetelmä. Opiskelijapalautteen keruu, käsittely ja vaikuttavuus ovat yksi olennaisimpia osia laadunvarmistusta. Oulun yliopisto on läpäissyt auditoinnin vuonna 2009. Toisen kierroksen auditointi toteutettiin vuonna 2017 ja sen tulokset saadaan keväällä 2018.

Asioiden pöydällepano
Asia voidaan panna pöydälle enemmistöpäätöksenä. Hyvään koko- uskäytäntöön kuuluu kuitenkin, että asia voidaan muutoinkin jättää pöydälle hyvin perusteltuna. Pöydällä oleva asia on käsiteltävä seu- raavassa kokouksessa, ellei asian valmistelusta muuta johdu.

Pöytäämiseen kuuluu se, ettei esitystä muuteta ennen seuraavaa käsittelyä. Asia voidaan myös palauttaa valmisteluun, jolloin siihen tehdään toimielimen linjaamaa jatkotyöstöä.

B

Bolognan prosessi
Tavoitteena rakentaa yhteinen eurooppalainen korkeakoulutusalue. Bolognan prosessiin liittyy mm. ECTS-opintopisteet sekä kaksiportainen tutkintorakenne eli kandidaatti ja maisteri.

Budjetti eli talousarvio
Tulopuoli koostuu perusrahoituksesta, kilpaillusta tutkimusrahoituk- sesta sekä pieneltä osin varainhankinnan tuotoista. Perusrahoitus tulee OKM:n yliopistojen rahoitusmallin laskennallisen kaavan perusteella. Suurimmat menot yliopistossa ovat henkilöstö- sekä tilakulut. Leijonanosan budjetistaan yliopisto saa perusrahoituksena Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

D

Dekaani
Tiedekunnan toimintaa johtava henkilö, joka toimii tiedekuntahallituksen puheenjohtajana. Dekaanin nimeää rehtori tiedekuntia kuultuaan. Dekaanin työparina toimii koulutusdekaani, joka toimii koulutustoimikunnan puheenjohtajana.

Delegointi
Päätösvallan tai tehtävien siirtäminen. Esimerkiksi tiedekunnan koulutustoimikunta voi delegoida omia johtosääntötasolla määriteltyjä tehtäviä koulutusohjelmatoimikunnille.

E

Edunvalvontajaosto
Keskustelufoorumi ja ideointipaikka kaikille ajankohtaisista asioista kiinnostuneille ylioppilaskunnan jäsenille. Yksi keino hallinnon opiskelijaedustajille sekä edustajiston jäsenille kuulla yliopiston ajankohtaisista ja tiedottaa omasta toiminnastaan.

Erillislaitos
Yliopiston laitos, joka ei ole minkään tiedekunnan alainen. Oulun yliopistossa erillislaitoksia ovat esimerkiksi jotkut tutkimusyksiköt.

Erillisrahoitus
Yliopistojen rahoituksesta puhuttaessa ajoittain erittäin sekavasti käytetty termi, jolla voidaan tarkoittaa hankerahoitusta, valtakun- nalliseksi tehtäväksi määritellyn koulutustoiminnan rahoitusta tai korvamerkittyä perusrahoituksen osaa.

Eriävä mielipide
Hallintoelimen jäsenellä ja esittelijällä on oikeus jättää päätökseen eriävä mielipide. Eriävän mielipiteen keskeinen sisältö on ilmoitettava heti asian käsittelyn yhteydessä. Puheenjohtajan on todettava eriävä mielipide kokouksessa esitetyn mukaiseksi. Eriävä mielipide vapauttaa sinut vastuusta ko. päätöksessä.

Esittely
Hallintoelinten kokouksissa asiat käsitellään yleensä esittelystä. Tämä tarkoittaa, että asian valmistellut virkamies esittelee päätös- esityksensä, ja jos päätösesityksestä poikkeavia esityksiä ei tule, asia päätetään kuten esittelijä on esitellyt. Esittelijä tekee päätösesityk- sensä viimeistään kokouksessa.

Esittelylistat eli esityslistat
Asioista, jotka päätetään monijäsenisissä hallintoelimissä esittelystä laaditaan esittelylistat. Esittelylistaan merkitään päätöksentekoon osallistuneiden nimet ja kunkin asian kohdalle tehty päätös. Esittely- listat muodostavat hallintoelimen pöytäkirjan, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja sekä esittelijä tai puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä.

F

Finlex:
www.finlex. , tutustu erityisesti yliopistolakiin ja hallintolakiin.

H

Hallintojohtaja
Hallintojohtajan tehtävänä on toimia rehtorin lähimpänä apuna yli- opiston johtamisessa, erityisesti yleis- ja henkilöstöhallinnon asiois- sa. Hallintojohtaja on hallintopalveluiden esimies. OY:n hallintojohtaja on Essi Kiuru.

Hallopedi (lyh.)

hallinnon opiskelijaedustaja.

Huippuyksikkö

Huippuyksiköillä voidaan tarkoittaa Kansallisen koulutuksen arvi- ointikeskuksen (KARVI) esittämiä valtakunnallisia koulutuksen laa- tuyksiköitä, Suomen Akatemian nimeämiä tutkimuksen huippuyksi- köitä, Taiteen keskustoimikunnan esittämiä taiteellisen toiminnan huippuyksiköitä ja KARVIn esittämiä aikuiskoulutuksen laatuyliopistoja. Oulun yliopisto on perinteisesti menestynyt hyvin koulutuksen laatuyksikkövalinnoissa.

I

Impact factor (IF)
Vertaisarvioidun tieteellisen artikkelin vaikuttavuutta määrittävä numeerinen arvo.

J

Julkisoikeudellinen laitos
Julkisoikeudellisesta laitoksesta säädetään yliopistolaissa. Sillä ei ole varsinaista omistajaa. Yliopistot ovat yliopistolakiuudistuksen (2010) jälkeen julkisoikeudellisia. Oikeusaseman muutoksen taustalla on ollut pyrkimys lisätä yliopistojen taloudellista ja hallinnollista autonomiaa.

Johtosäännöt
Johtosäännöt ovat yliopistokohtaisia. OY:n johtosäännössä määritellään hallinnon eri toimielinten ja valittujen toimijoiden toimintaa ja toimivallan suhteita. Koulutuksen johtosääntöön on kirjattu opiskelijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia.

Jääviys
Este osallistua päätöksentekoon sellaisessa asiassa, josta voi koitua taloudellista hyötyä tai haittaa joko itselle tai lähisukulaiselle. Yksityiskohtaiset säädökset jääviyden perusteista löytyvät hallintolaista (Finlex).

K

Keskiryhmä
Yksi kolmikannassa edustetuista kolmesta ryhmittymästä. Keskiryh- mä pitää sisällään yliopiston henkilöstön pois lukien virassa olevat professorit.

Kokouskutsu
Säännöissä määritellään miten ja missä ajassa kokous on kutsuttava koolle. Kokouskutsussa pitää mainita käsiteltävät asiat.

Kolmikanta
Kolmikannalla tarkoitetaan käytäntöä, jonka mukaan yliopiston monijäsenisissä hallintoelimissä on jäseniä kolmesta ryhmästä: professoreista, keskiryhmästä ja opiskelijoista. Tasakolmikanta tarkoittaa, että nämä kolme ryhmää ovat yhtä suuret.

KOPA eli OY:n koulutuspalvelut
Koulutuspalvelut vastaa kaikkien opiskelijoiden tukipalveluista, opintoja koskevasta valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteis- työstä, opetuksen ja opiskelun prosessien kehittämisestä yhdessä koulutusohjelmien kanssa. Koulutuspalvelut valmistelee ja toimeen- panee koulutusta koskevat yliopiston hallituksen, koulutusneuvoston ja koulutuksen johtoryhmän päätökset.

Kopo eli koulutuspolitiikka
Laveasti tulkiten kaikki opintoihin liittyvät asiat. Eräs opiskelijavaikuttamisen tärkeimmistä edunvalvonta-aloista.

Korvamerkintä: Budjetoinnissa suoraan tiettyyn tarkoitukseen osoitettu rahasumma. Esimerkiksi strategiarahasta on korvamerkitty tietty osuus koulutukselle.

L

Läsnäolo-oikeus
Hallintoelimen puheenjohtajan tai virkamiesesittelijän kutsumat asiantuntijat ovat kokouksissa läsnäolo-oikeudella. Varsinaisen jä- senen ollessa kokouksessa varajäsen saa olla kokouksessa läsnä sopimuksen mukaan, mutta automaattista läsnäolo-oikeutta ei tällaisessa tapauksessa ole. Puhe- ja läsnäolo-oikeuteen ei kuulu oikeutta tehdä esityksiä tai osallistua äänestyksiin.

M

Määrärahat: ovat tulosneuvottelussa tulosyksikölle osoitettuja rahoja (sama kuin budjettirahoitus).

O

Opinnäytetyö
eli kandidaatin tutkielma, pro gradu -tutkielma tai diplomityö. Opiskelijoilla ei ole oikeutta osallistua näiden arvosteluun, mikäli heillä itsellään ei ole vastaavaa opintosuoritusta vielä tehtynä. Sama koskee myös väitöskirjoja ja lisensiaattitöitä.

Opintoaikojen rajaus
Lukuvuonna 2005-06 aloittaneet opiskelijat ovat ensimmäisiä, joilla opintoaika on yliopistolaissa rajoitettu. Pääsääntöisesti opiskeluoikeus on 5 vuotta ja kaksi automaattista lisävuotta. Tämän jälkeen opiskelija voi hakea lisäaikaa tutkinnon loppuun suorittamista var- ten. Lisäajan saaminen edellyttää HOPS:n päivittämistä.

Opetuksen ja tutkimuksen tukipalvelut
Yliopistojen ylläpitämät opiskelua tukevat palvelut, kuten kirjastot ja atk-palvelut.

OKM eli Opetus- ja kulttuuriministeriö
Yliopistoilla on autonomia monessa asiassa, mutta käytännössä OKM ohjaa yliopistojen toimintaa rahoituksen määräytymisperusteilla.

P

Passiivirekisteri
Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus siirretáän passiiviseksi, jos hänen opiskeluoikeutensa on alkanut ennen 1.8.2005 ja hänelle ei ole kertynyt opintosuorituksia kahden edellisen peräkkäisen lukuvuoden aikana, eikä hänellä ole edellisen lukuvuoden aikana hyväksyttyä henkilokohtaista opintosuunnitelmaa. Jatko-opiskelijan opiskeluoikeus siirretään passiiviseksi, jos opiskelija ei ole kahden edellisen peräkkäisen lukuvuoden aikana suorittanut jatko-opintoja tai osallistunut ohjaukseen sovitulla tavalla. Opiskeluoikeus siirre- tään passiiviseksi myös, jos opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi viimeiset kaksi lukuvuotta.

Puheoikeus
Hallintoelimen varsinaisilla jäsenillä ja heidän poissa ollessaan va- rajäsenillä on puheoikeus kaikissa käsiteltävissä asioissa (opiskeli- joilla on puheoikeus niissäkin asioissa, joissa he eivät voi osallistua päätöksentekoon, esimerkiksi opinnäytteiden arvostelu). Puheoikeus voidaan myöntää myös kokoukseen erikseen kutsutuille henkilöille.

Päätösehdotus
Käsittelyn pohjana oleva ehdotus tai muu puheenjohtajan tai esittelijän nimeämä ehdotus.

R

Rehtori: Rehtori on yliopiston ykkösmies, kuten jo auton rekisterinumerokin (OY- 1) kertoo.

S

SA eli Suomen Akatemia
Merkittävä kilpaillun tutkimusrahoituksen myöntäjä.

Strategia
Yliopistojen strategisen toiminnan merkitystä on korostettu viime vuosina. Oulun yliopisto linjaa strategiassaan toiminnan painopis- tealueet sekä kehittämisalat ja lukuisia toimenpideohjelmia (mm. koulutus).

Sisu-portaali
Portaalin kautta jaettavalla tiedolla tuetaan ensisijaisesti päätöksentekoa ja suunnittelu- sekä kehitysprosesseja. Sisusta löytyy erittäin hyödyllisiä tilastoja erityisesti hallinnon opiskelijaedustajien hyödynnettäväksi. Tilastoja on kerätty mm. läpäiseväisyydestä, keskeyttäneiden määristä, opintopistekertymistä ja opiskelijamääristä. Sisun löytää osoitteesta sisu.oulu.  (Huom! Toimii yliopiston verkossa. Muualla käytettäessä tarvii Junos Pulsen toimiakseen. Junos Pulsen voi asentaa koneelle helposti tietohallinnon sivujen kautta.)

T

Toiminta- ja taloussuunnitelma eli TTS
Tulosyksiköt laativat vuosittain yliopiston strategiaa toteuttavan toiminta- ja taloussuunnitelman. Dekanaatti neuvottelee TTS-esityksestä rehtoraatin kanssa (sisäiset tulosneuvottelut) ja lopulta hallitus hyväksyy sekä yliopiston että tiedekuntien TTS:t. TTS on yksi tärkeimmistä vaikuttamisen paikoista ja sitä tehdään syksyisin.

Tulosneuvottelut
Yliopistojen OKM:ltä saama rahoitus pohjautuu nykyään suurimmaksi osin rahoitusmallin laskentakaavaan. Neuvoteltavaa rahaa on strategisiin toimenpiteisiin.

Tulosyksikkö
Yliopiston rahanjaossa käytetty hallinnollinen yksikkö.

U

Ulkopuolinen jäsen
Yliopiston hallituksessa on kuusi ulkopuolista jäsentä, jotka edustavat jotakin yliopistolaitoksen ulkopuolista tahoa. Ulkopuoliset jäsenten ajatellaan olevan osa yliopiston yhteiskunnallista vaikutustehtävää. 2014 alkaen myös tiedekuntahallituksiin nimetään ulkopuolisia jäseniä.

Ulkopuolinen rahoitus
Muu kuin OKM:ltä yliopistoille tuleva budjettirahoitus. Esimerkiksi Suomen Akatemian, Tekesin, EU:n ja yritysten myöntämä tutkimusrahoitus on ulkopuolista rahoitusta. Ulkopuolisen rahan osuutta yliopiston kokonaisrahoituksessa pyritään jatkuvasti lisäämään. Puhu- taan myös kilpaillusta tutkimusrahoituksesta.

V

Valitus
Muutoksenhakukeino yleisten tuomioistuinten, erityistuomioistuinten ja useiden hallinnollisten viranomaisten ratkaisuihin. Opiskelijat voivat valittaa esimerkiksi tenttituloksestaan tai opinto-oikeuteen liittyvistä asioista yliopiston tutkintolautakuntaan.

Valtakunnallinen tehtävä
OKM:n hallinnonalan rahoituksessa määritelty rahoitettavaksi erikseen ns. valtakunnallisen tehtävän mandaatilla. OY:lla on valtakunnallinen vastuu esimerkiksi saamen kielen ja kulttuurin alan opetuksessa ja tutkimuksessa.

Vastaehdotus
Muu kuin esittelijän päätösehdotus.

Vipunen

Vipunen on opetushallinnon raportointipalvelu, joka on toteutettu yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa. Tilastot perustuvat tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. Yliopistojen tilastoja löytyy opiskelijoista, tutkinnoista, opintosuorituksista, opintojen kulusta, kansainvälisyydestä, julkaisuista, taloudesta, henkilöstöstä, tutkimus- ja kehitystyöstä sekä hakeneista ja hyväksytyistä. Löytyy osoitteesta: vipunen.fi .

Y

Yliopistolaki: Laki, jossa määritellään yliopistojen tehtävät ja asema. Yliopistolain edellinen suuri uudistus astui voimaan 1.1.2010. Lain vaikutuksia seurataan edelleen.