Yliopisto instituutiona ja organisaationa

Yliopistojen rahoitus

Suurin osa yliopiston rahoituksesta määräytyy OKM:n rahoitusmallin perusteella.
Yliopiston sisäinen rahoitusmalli noudattelee samoja periaatteita, joten toimenpiteet, jotka lisäävät yliopiston ja tiedekunnan pärjäämistä rahoitusmallin kriteeristönä otetaan todennäköisesti vakavasti harkintaan. Kannattaa siis opetella perustelemaan omia tavoitteitaan hallinnossa yliopistojen rahoitusmallin sekä yliopiston strategian perusteella.

Klikkaa suuremmaksi!

Yliopistojen rahoitusmalli 2017. Klikkaa suuremmaksi!

Oulun yliopistoa ohjaavat asiakirjat

Tärkeimpänä asiakirjana yliopistoa ohjaa yliopistolaki. Yliopiston tulee noudattaa myös hallintolakia sen toteuttaessa julkista hallintotehtävää sekä lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta soveltuvin osin. Yliopiston omista asiakirjoista tärkeimmät ovat yliopiston johtosääntö sekä koulutuksen johtosääntö. Kannattaa tutustua myös yliopiston rekrytointiohjeeseen, vaikka opiskelijoiden rooli rekrytoinneissa onkin muuttunut harmillisen vähäiseksi. Opiskelijaedustajien kannattaa tutustua erityisesti koulutuksen johtosääntöön, sillä siinä määritellään opiskelijoiden vastuita ja velvollisuuksia. Lisäksi Oulun yliopiston strategia on uudistettu ja otettu käyttöön vudoen 2016 alussa. Strategiassa yliopisto määrittelee painopisteensä ja kehittämiskohteet. Strategian merkitys yliopiston profiloitumisessa on merkittävä.

Hallintoelinten tehtävät ja toiminta

Yliopistokollegio
– Määrittelee yliopistosi hallituksen koostumuksen ja valitsee hallituksen ulkopuoliset jäsenet.
– Tarkkailee koko yliopiston päätöksentekoa
– Edustaa yliopistoyhteisön ääntä
– Hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Yliopistokollegio kokoontuu melko harvoin, mutta päätettävät asiat ovat todella tärkeitä. Yliopistokollegion rooli ja suhde yliopiston hallitukseen on vielä jossain määrin jäsentymätön. Opiskelijat ovat tehneet yhteistyötä perinteisesti erityisesti keskiryhmän kanssa.

 

Yliopiston hallitus
– Vastaa Oulun yliopistoa kohtaaviin tulevaisuuden haasteisiin
– Päättää koko yliopiston strategisista linjauksista
– Päättää yliopiston taloudesta
– Vaikuttaa yliopiston säädöksiin
– Valitsee yliopiston rehtorin
– Rakentaa kansainvälistä tiedeyliopistoa
– Tekee suomalaista korkeakouluhistoriaa

Hallituksen velvollisuutena on ajaa yliopiston, ei yksittäisen tiedekunnan tai tutkinto-ohjelman etua. Jotkut päätökset voivat näyttää ikäviltä yksittäisen tutkinto-ohjelman tai jopa tiedekunnan kannalta, mutta joskus on välttämätöntä tehdä kipeitäkin päätöksiä yliopiston kokonaisedun vuoksi. Hallituksen opiskelijajäsenillä tulee olla kuva yliopistosta kokonaisuutena.

Olisi hyvä, jos hallinnon muiden tasojen opiskelijaedustajat ottaisivat yhteyttä hallituksen opiskelijaedustajiin, tiedottaakseen ja keskustellakseen mahdollisesti hallitukseen tulevista asioista. Monet hallituksen päätettäväksi tulevat asiat valmistellaan ensin tiedekunnissa tai koulutuksen johtoryhmässä tai koulutusneuvostossa.
          
Tutkimus-, koulutus- ja yhteistyösuhteiden neuvostot
Yliopistossa on yliopistotasolla toimivat tutkimus-, koulutus- ja yhteistyösuhteiden neuvostot. Neuvostojen puheenjohtajina toimivat vararehtorit.

Tutkimusneuvosto
– tukee rehtoraattia tutkimuksen edistämisessä ja tiedepoliittisen keskustelun ylläpitämisessä
– tekee tutkimuspolitiikkaan liittyviä aloitteita
– arvioi tutkimustoiminnan laatua

Koulutusneuvosto
– tukee rehtoraattia koulutuksen edistämisessä
– tekee koulutuspolitiikkaan ja koulutuksen kehittämiseen liittyviä aloitteita
– arvioi koulutuksen laatua

Yhteistyösuhteiden neuvosto
– tukee rehtoraattia yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämisessä
– pyrkii edistämään yliopiston innovaatiotoimintaa, yrittäjyyttä, tut- kimus- ja hankeyhteistyötä, koulutuksen työelämävastaavuutta sekä ulkoista viestintää, alumnisuhteita ja varainhankintaa
– edustaa yliopiston eri sidosryhmiä ja toimialoja

Koulutuksen johtoryhmä

– tukee koulutuksesta vastaavaa vararehtoria ja koulutusdekaaneja koulutuksen johtamisessa ja kehittämisessä sekä koulutusstrategian toimeenpanossa
– toimii suorana linkkinä tiedekuntien koulutustoimikuntiin, tutkijakoulun koulutukseen sekä täydentävien opintojen keskukseen

Tutkintolautakunta

– käsittelee opiskelijavalintoja, opintosuorituksia, aikaisemmin hankitun osaamiseen tunnustamiseen liittyviä oikaisupyyntöjä

Tiedekunnan johtoryhmä

tukee dekaania tiedekunnan kehittämisessä (toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus)
tukee dekaania strategian toimeenpanossa
toimii kytköksenä tiedekunnan tutkimusyksiköihin

Tiedekuntahallitukset
Tiedekuntahallituksen tehtävänä on tukea tiedekunnan johtoa seuraavissa asioissa:
1) tiedekunnan toimenpideohjelman valmistelu ja toteuttaminen;
2) tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä henkilöstö- suunnitelman valmistelu;
3) tiedekunnan toiminnan ja talouden seuranta; ja
4) tiedekunnan asioiden tiedottaminen henkilöstölle sekä opiskelijoille.

Koulutustoimikunnat

– ohjaa ja arvioi tutkinto-ohjelmien toimintaa ja yhteistyötä
– vastaa tiedekunnan opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä
– toimii merkittävänä kytköksenä tiedekuntien tutkinto-ohjelmiin sekä koko tiedekunnan koulutuksen kehittämiseen

Muita merkittäviä vaikuttamisen paikkoja ovat muun muassa:

Opettajankoulutuksen johtoryhmä

– koordinoi opettajankoulutuksen toteutusta ja kehittämistä eri yksiköissä
– yli tiedekuntarajojen tapahtuvaa opettajankoulutusta koskevassa päätöksenteossa on kuultava opettajankoulutuksen johtoryhmää

Täydentävien opintojen keskuksen (TOPIK) koulutustoimikunta

– TOPIK:n tehtävänä on toteuttaa kieli- ja viestintäkoulutusta Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijoille sekä toteuttaa täydentävää aikuiskoulutusta
– tukee TOPIK:n johtoa sen tarjoaman koulutuksen laadun kehittämisessä

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä

– edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä
– käsittelee laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen ja yhteisöllisyyteen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita
– toimii yhdyssiteenä ja koordinaattorina eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä
– moniammatillisessa ryhmässä edustettuina ovat myös yliopiston eri toimijat, YTHS sekä Oulun seurakuntayhtymä

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta sekä -työryhmät

– vastaavat Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä
– yhteistyöfoorumeita, jotka keräävät ja välittävät tietoa ja asiantuntemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä
– järjestävät yliopistoyhteisölle koulutusta, tiedotusta ja tapahtumia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi yliopistossa
– kartoittavat, seuraavat ja edistävät tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ajantasaisuutta ja siihen kirjattujen toimenpiteiden toteutumista

Ravintolatoimikunnat

– mm. käsittelevät asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnittelevat ja kehittävät toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta
– edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat, yliopiston henkilökunta ja YTHS

YTHS:n johtokunta

– seuraa terveyspalveluyksikön toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia, terveyden edistämistä ja yhteisöterveystyötä
– tekee aktiivisesti yhteistyötä säätiön sidosryhmien kanssa
– edustus ylioppilaskunnista, säätiön henkilöstöstä, yliopistoista ja julkisesta terveydenhuollosta

YTHS:n terveystyöryhmä

– terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman sekä ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä
– ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön

YTHS:n valtuuskunta

– tekee säätiön toimintaa valtakunnan tasolla ohjaavaa ja linjaavaa työtä säätiölain puitteissa
– tärkeimpiä tehtäviä on säätiön hallituksen valinta, toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen
– voi tuoda esille tärkeitä valtakunnan tason asioita opiskeluterveydenhuoltoon liittyen

Lisäksi jatko-opiskelijoilla on omat edustuspaikkansa Oulun yliopiston tutkijakoulussa UniOGS:ssa

”Opiskelijat ovat yliopiston tärkein resurssi ja luova voima. He avaavat aikaikkunan tulevaisuuteen.”