Ylioppilaskunta organisaationa

Ylioppilaskunta on jokaisen perustutkinto-opiskelijan edunvalvontajärjestö. Ylioppilaskunta on määritelty yliopistolain 46 §:ssä, mikä samalla ohjaa ylioppilaskunnan toimintaa.

“Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.”

“Ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on:
1) nimetä opiskelijoiden edustajat yliopiston toimielimiin
2) nimetä opiskelijoiden edustajat opintotukilain mukaiseen yliopiston opintotukilautakuntaan sekä
3) osallistua tarvittaessa terveydenhuoltolain ja sairausvakuutuslain säädettyjen opiskelijan perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen.”

Ylioppilaskunnan tehtävänä on toisinaan olla vahtikoirana yliopistolla ja olla opiskelijoiden edunvalvoja. Samalla ylioppilaskunta on hieno paikka oppia vaikuttamistyön tekemistä ja edistää opiskelijoiden hyvää elämää niin arjessa kuin juhlassakin.

Jäsenistömme on värikäs joukko oululaisia opiskelijoita, joilla on omat mielenkiinnon kohteensa ja erilaiset elämäntilanteensa. Toimintamme yhteisiä, kaikkia opiskelijoita palvelevia päämääriä ovat kuitenkin opiskelijoiden työllistyminen, edullinen elämä, laadukas koulutus ja yhteisöön kuuluminen, joiden toteutumiseksi työskentelemme tarmokkaasti.

Rahoitus

Ylioppilaskunnan toiminnan mahdollistajia ovat sen jäsenet. Jäsen- maksusta (109 euroa lukuvuonna 2017-2018) 54 euroa menee YTHS:n terveyshoitomaksuun.

Jäsenmaksun maksettuasi olet oikeutettu nauttimaan kaikista jäsenyyden tuomista eduista, kuten valtakunnallisista alennuksista Matkahuollolla, VR:llä sekä ateriatuen. Opiskelijakortilla saa sekä paikallisia että kansallisia alennuksia. Etuuksiin voi tutustua osoitteessa frank.fi.

Jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi. Jäsenyys oikeuttaa jatko-opiskelijan OYY:n tarjoamiin jäsen- palveluihin ja opiskelija-alennuksiin siinä missä perustutkinto-opiskelijatkin lukuunottamatta perustutkinto-opiskelijoille tarkoitettuja valtakunnallisia etuuksia. Jatko-opiskelijoiden edunvalvontatyötä tekee ylioppilaskunnan piirissä toimiva jatko-opiskelijajaosto eli doctoral students’ section, joka kokoontuu noin kuukausittain.

Organisaatio

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan organisaatiomalli nojaa perinteiseen edustukselliseen demokratiaan, jossa jäsenet valitsevat omat edustajansa ylimpään päättävään elimeen vaaleilla, joissa kuka tahansa vaalikelpoinen voi asettua ehdokkaaksi ja tulla valituksi edus- tajistoon. Edustajisto puolestaan valitsee toimeenpanevan elimen eli hallituksen edustamaan itseään ja toteuttamaan päätöksiä.

Hallituksen ja edustajiston toiminnan tukena toimii talousvaliokunta ja jaostoja, joille on annettu asioiden valmisteluvaltaa ylioppilaskunnassa. Jaostot ovat kaikille jäsenille avoimia tilaisuuksia tuoda oma näkemys asioista ylioppilaskunnan päättävien elimien tietouteen.

Pääsihteerin valitsee lehden päätoimittajan tavoin edustajisto. . Ylioppilaskunnan pääsihteeri on henkilökunnan esihenkilö ja vastaa ylioppilaskunnan henkilöstöhallinnosta, taloudenpidosta ja -suunnittelusta sekä osaltaan suhdetoiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa. Pääsihteeri toimii tiiviissä yhteistyössä edustajiston ja hallituksen kanssa ja vastaa hallituksen valmistelusta ja  päätösten toimeenpanemisesta.

Oulun ylioppilaslehden päätoimittaja vastaa lehden linjasta ja sisällöistä ja koordinoi lehden avustajaporukkaa..  Päätoimittajan käytännön tehtäviin kuuluu juttujen ja kolumnien kirjoittamista, editointia, kuvaamista, taittamista, markkinointia ja sidosryhmäyhteistyötä.

Koulutuspoliittinen asiantuntija on opetuksen ja oppimisen laadun, opiskelijoiden oikeusturvan ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien edistämisen erityisosaaja.  Laadukas koulutus, aktiivinen opiskelukulttuuri, erilaisten oppijoiden ja opiskelijanäkökulman huomioiminen yliopiston päätöksenteossa, hallinnon opiskelijaedustajien kouluttaminen ja työn tukeminen, opiskelijavalinnat, yliopistojen rahoitus, korkeakoulukentän rakenteellinen kehittäminen, koulutuksen maksuttomuus, korkeakouluharjoittelut ja koulutuksen työelämärelevanssi sekä opetussuunnitelmatyö ja palauteprosessit ovat koulutuspoliittisen työn ydintä.

Sosiaalipoliittinen asiantuntija on sosiaalipolitiikan erityisosaaja, joka tekee työtä opiskelijan opiskeluedellytysten, opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin parantamiseksi, jotta opiskelijalla on parhaat mahdollisuudet toteuttaa opintojaan. Ruoka, terveys, asuminen, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, opintotuki ja toimeentulo, muut erilaiset tukimuodot ja hyvinvointi sekä työelämäasiat ovat sopoasiantuntijan työkenttää.

Tapahtumatuottaja-yhteisöasiantuntijan toimenkuvaan kuuluu järjestöyhteistyö ylioppilaskuntaan kuuluvien aine- ja harrastejärjestöjen kanssa, tapahtumien kuten vuosijuhlien ja Vulcanalian järjestäminen sekä ylioppilaskunnan tapahtumatoiminnan kehittäminen ja Universitas- projektien, järjestöaktiivien koulutusten sekä ylioppilaskunnan myöntämien avustusten koordinoiminen. TTYA:n sydämenasioita ovat myös kaikki globalisaatioon ja kansainvälisyyteen liittyvä keskustelu, korkeakoulutuksen kaupallistuminen,lukukausimaksut,liikkuvuus ja opiskelijavaihto sekä ulkomailta tulleiden opiskelijoiden edunvalvonta ja asema yliopistoyhteisössämme.

Viestintäasiantuntijan tehtäviin kuuluvat sekä organisaatioviestinnän kehittämistoimet että ylioppilaskunnan jokapäiväinen viestiminen aina mediaseurannasta sähköpostilistojen moderointiin. OYY:n viestinnän kunniahimoinen päämäärä on tehdä ylioppilaskunnan toiminnasta läpinäkyvää, vuorovaikutteista ja tuoda selkeästi opiskelijoiden tietoon, miksi ylioppilaskunnan toiminta on jokaiselle merkityksellistä.

Kanslistimme on ensimmäinen ihminen, johon jäsenemme törmäävät ylioppilaskuntaan tullessaan. Kanslisti on toimistomme sydän, joka huolehtii siitä, että homma toimii. Kanslisti on yhteyshenkilösi kaikissa jäsenasioihin liittyvissä kysymyksissä. Hän kerää jäsenmaksut, ja käsittelee ilmoittautumiset. Kanslistilta saa ostettua sporttipassin. Hän osaa auttaa sinua myös ylioppilaskunnan lainattavien välineiden ja vippikassan kanssa. Kanslistimme pyörittää lisäksi taloushallinnollisia rutiinitehtäviä ja on pääsihteerin vasen käsi.

Yritysyhteistyökoordinaattorin toimenkuvaan kuuluu ylioppilaskunnan yhteistyösopimusten neuvotteleminen, suhdetoiminnan kehittäminen sekä taloudellisen ja aineellisen tuen hankkiminen ylioppilaskunnan tapahtumiin ja toimintaan.

Tarpeen vaatiessa ylioppilaskuntaan on palkattu tilapäistä työvoimaa, kuten  kiireapulaisia tarranjakoon, harjoittelijoita tai projektityöntekijöitä

Ylioppilaskunnan toimiston väki edistää siis monella saralla opiskelijoiden hyvää elämää ja tekevät päivittäin töitä auttaakseen opiskelijoita. Ylioppilaskunnan henkilökunnan toimenkuville tyypillistä on, että työtehtävät ovat todella laaja-alaisia ja työ on ajoittain hektistä ja kuormittavaa. Tästä huolimatta työtä tehdään suurella sydämellä ja opiskelijoiden etua ajatellen.

Yleisen edunvalvonnan lisäksi muun muassa edunvalvonta-asiantuntijat antavat henkilökohtaista neuvontaa opiskelijoille ja heidät tavoittaa kätevästi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen help@nulloyy.fi

organisaatiokaavionettiin

OYY:n organisaatiokaavio. Klikkaa suuremmaksi!

Ohjaavat asiakirjat
Ylioppilaskunnan tärkeimpiä ohjaavia asiakirjoja ovat yliopistolain § 46 ja ylioppilaskunnan säännöt.

Edustajisto on päättänyt ylioppilaskunnan strategiasta (2011-2015), jonka mukaan OYY:n missio on “Opiskelijan hyvä elämä”. Vuoden 2015 aikana strategiaa on päivitetty ja uusin strategia arvoineen ja strategisine päämäärineen on hyväksytty edustajistossa syksyllä 2015. Strategiassa on myös määritelty ylioppilaskunnan arvot, jotka ovat avoimuus, rohkeus, vaikuttavuus ja yhteisöllisyys. Ylioppilaskunnan visio 2020 on “Oulun yliopiston opiskelijat kokevat ylioppilaskunnan toiminnan merkitykselliseksi ja haluavat kuulua ylioppilaskuntaan.”

Strategiset päämääriä ovat
1) Talous kestävällä pohjalla
2) Entistä parempia tavoittavampia jäsenpalveluja 3) Vaikuttava ylioppilaskunta
4) Hyvinvoivat ja osaavat toimijat
5) Yhteinen yliopisto 2020  

Toimintaa ohjaavat asiakirjat:
OYY:n strategia 2016–2020
OYY:n linjapaperi
OYY:n toimintasuunnitelma ja talousarvio
OYY:n viestintästrategia 2017–2020
OYY:n kuntapoliittinen ohjelma 2017
Säännöt (tilanne 11/2017 mukaan)
OYY:n säännöt 1.1.2016 alkaen
Hallintosääntö
Johtosääntö opiskelijaedustajien valinnasta
Juhlasääntö
Pysyväismääräys jaostoista
Vaalijärjestys

Strategia sekä muut toimintaa ohjaavat asiakirjat, kuten poliittinen linjapaperi, löytyvät OYY:n nettisivuilta.

Sidosryhmät – missä vaikutetaan

Ylioppilaskunta on tiiviissä yhteistyössä monien eri tahojen kanssa. Tavoitteena on edistää opiskelijoille merkittäviä asioita niin yliopistolla, kaupungilla kuin valtakunnan tasolla.

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry – SYL on ylioppilaskuntien kattojärjestö, johon myös OYY kuuluu. SYL huolehtii yliopisto-opiskelijoiden valtakunnallisesta ja Euroopan tason edunvalvonnasta. OYY vaikuttaa SYL:n linjaan ja toimintaan osallistumalla vuosittain liittokokoukseen ja käymällä keskustelua ylioppilaskuntien toimijoiden kanssa liittokokousten välillä. SYL järjestää koulutus- ja verkostoitumistapahtumia ylioppilaskuntien toimijoille, jotta hyvät käytännöt leviävät eteenpäin.

PSOAS – Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö perustettiin vuonna 1971 hoitamaan opiskelija-asumista Oulussa. Perustajina olivat Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Domus Botnica -säätiö ja Pohjois-Suomen oppilasasuntolat Oy. Nykyisin PSOAS omistaa yli 5 500 opiskelija-asuntopaikkaa, joita se vuokraa edullisesti opiskelijoille.

Uniresta – Vuonna 1962 perustettiin Oulun ylioppilasapu ry hoitamaan ruokala- ja kahvilatoimintaa. Uniresta Oy:n omistavat Oulun Ylioppilasapu ry ja OYY. Tällä hetkellä Uniresta Oy pyörittää opiskelijaravintoloita Kastaria Linnanmaalla, Medisiinaa Kontinkankaalla, Preludia Madetojan musiikkikeskuksessa ja Vanillaa Oulun keskustassa. Lisäksi yrityksellä on muutama Health to Organic -ravintola Oulun seudulla ja Hilikku Catering -tilausruokapalvelu.

Edustajisto valitsee Oulun Ylioppilasapu ry:n hallituksen yksivuotiselle kaudelle. Ylioppilasapu valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan. Ylioppilasapu ry toimii Uniresta Oy:n omistajaohjaajana. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää Oulun yliopistossa opiskelevien ylioppilaiden ja nuorten tieteenharjoittajien opintoja, tutkimustyötä, kulttuuriharrastuksia, sosiaalista huoltoa, terveydenhoitoa ja kansainvälistä kanssakäymistä.

YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluita perustutkintoa suorittaville yliopisto-opiskelijoille. Säätiö toimii aktiivisesti myös opiskelijoiden terveyden edistämiseksi. Opiskelijoiden edustus YTHS:n eri toimielimissä on vahva – edustus löytyy paikallisesta terveystyöryhmästä aina valtakunnalliseen valtuuskuntaan ja hallitukseen asti.

Muita keskeisiä sidosryhmiä, joihin ylioppilaskunta vaikuttaa on Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto, Suomen yliopistokiinteistöt SYK ja opiskelijaravintola Juvenes Oy.