Hallinnon opiskelijaedustajat

Oulun yliopistossa opiskelijoita edustavat opiskelijat, joita kutsutaan hallopedeiksi. Halloped, eli hallinnon opiskelijaedustaja, on opiskelijoiden äänen esiintuoja päätöksenteossa. Oulun yliopistossa hallopedejä on toista sataa ja he vaikuttavat kaikkialla yliopiston hallinnossa hallituksesta tutkinto-ohjelmatoimikuntiin saakka. Löydät hallinnon opiskelijaedustajien ajantasaiset yhteystiedot toimielimittäin alta.

Hallopediksi voi hakea kuka tahansa OYY:n jäsen, joita ovat mm. kaikki Oulun yliopiston kandi- ja maisteriopiskelijat. Myös OYY:n jäseniksi liittyneet väitöskirjatutkijat voivat hakea edustajiksi. 

Hallopedit valitaan kaksivuotiselle kaudelle, ja seuraava kausi on 2022-2023. Hallopedpaikasta voi erota kesken kauden esimerkiksi opintojen päättyessä. 

Lisätietoja: help@oyy.fi

Yliopistoyhteisöä koskevat päätökset ja sen kehittäminen tapahtuu toimielimissä, kuten johtoryhmissä, toimikunnissa ja työryhmissä. Kaikissa Oulun yliopiston lakisääteisissä ja johtosäännössä määritellyissä toimielimissä on opiskelijaedustus, eli opiskelija, joka osaltaan varmistaa, että opiskelijat pääsevät vaikuttamaan yhteisön asioihin, ja että opiskelijat ovat tietoisia tehdyistä päätöksistä. Opiskelijaedustajia kutsutaan hallopedeiksi.

Korkeinta valtaa yliopistossamme käyttää lakisääteisesti yliopiston hallitus ja yliopistokollegio. Tiedekunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttää tiedekuntahallitus ja päätökset toimeenpanee johtoryhmä ja koulutustoimikunta. Yliopistolla kokoontuu myös lukuisia jonkin teeman ympärille koottuja työryhmiä, jotka käsittelevät esim. kansainvälisiä asioita, tasa-arvoa tai hyvinvointia. Lisäksi opiskelijaedustus valitaan YTHS:n ja kampuksella toimivien ravintoloiden toimielimiin.

Opiskelijaedustajat ovat toimielimen täysivaltaisia jäseniä ja osallistuvat toimielimen kokouksiin ja muuhun keskusteluun. Kokousten määrä vaihtelee toimielimittäin, mutta yleisesti toimielimet kokoontuvat kerran kuussa tai muutaman kerran lukukaudessa. Opiskelijana saat toiminnasta arvokkaita verkostoja ja vaikuttamiskokemusta. Osasta toimielimistä yliopisto maksaa kokouspalkkioita ja myöntää opintopisteitä.

Oulun yliopiston hallituksessa toimiminen tarjoaa runsaasti valtaa ja vastuuta, sillä se on yliopiston ylintä toimeenpanovaltaa käyttävä elin. Hallituksen jäsenten on Yliopistolain 20§ mukaisesti huolellisesti toimien edistettävä yliopiston etua. Hallituksen toimintaa ohjaa sen tehtävä päättää yliopiston taloudesta, toiminnasta, varallisuudesta ja strategiasta. Hallitus myös hyväksyy yliopiston merkittävät sopimukset ja säännöt sekä valitsee rehtorit. Hallituksella on valtaa myös koulutuksen osalta, sillä se esimerkiksi hyväksyy vuosittain tutkinto-ohjelmaportfolion, eli päättää, mitä tutkinto-ohjelmia ja kuinka monelle uudelle opiskelijalle Oulun yliopistossa vuosittain järjestetään. Julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen toimivallasta on säädetty Yliopistolaissa, jonka lisäksi yliopistokohtaisia tehtäviä on kuvattu Oulun yliopiston johtosäännössä ja koulutuksen johtosäännössä.

Oulun yliopiston hallitukseen valitaan kaksi varsinaista opiskelijaedustajaa kaksivuotiselle kaudelle.

Tutustu hallituksen tehtäviin ja pöytäkirjoihin.

Edustajien yhteystiedot

Kollegio on yliopiston hallituksen ohella yliopistomme vaikutusvaltaisin toimielin. Julkisoikeudellisen yliopiston kollegion toimivallasta ja kokoonpanosta on säädetty Yliopistolaissa. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi hallituksen jäsenmäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valintojen vahvistaminen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen sekä hallituksen jäsenten tehtävästään vapauttaminen. 

Yliopistokollegion tehtävänä on:
1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta;
2) valita Yliopistolain 15 §:n 4 momentissa tarkoitetut jäsenet yliopiston hallitukseen;
3) vahvistaa Yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi;*
4) vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella;
5) valita yliopiston tilintarkastajat;
6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille;
7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan;
8) päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään Yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti.

Oulun yliopiston kollegioon valitaan 8 varsinaista opiskelijaedustajaa ja 8 henkilökohtaista varajäsentä kaksivuotiselle kaudelle.

Tutustu kollegion pöytäkirjoihin

Edustajien yhteystiedot

Koulutusneuvosto

Koulutusneuvosto tukee yliopiston hallitusta ja rehtoraattia opetuksen edistämisessä ja arvioi koulutuksen laatua. Se tukee hallitusta asiantuntijaelimenä koulutuksen strategian osalta ja koulutusneuvoston asemaa kehitetäänkin johtavaksi koulutuksen strategian toteutumista seuraavaksi toimielimeksi. Toimielimessä on koulutusrehtorin, koulutuspalveluiden johtajan ja opiskelijaedustajien lisäksi koulutuksen asiantuntijoita useista tiedekunnista sekä koulutuspoliittinen asiantuntija OYY:ltä. Neuvoston pääasiallinen työskentelykieli on perinteisesti ollut englanti.

Toimielimeen valitaan kaksi varsinaista opiskelijajäsentä kaksivuotiselle kaudelle. 

Edustajien yhteystiedot

Koulutuksen johtoryhmä

Koulutuksen johtoryhmä on korkein yliopistotason koulutuksesta vastaava toimielin. Se kerää yhteen koulutusrehtorin, koulutuspalveluiden johtajan ja kaikkien tiedekuntien koulutusdekaanit koulutuksen johtamisen, kehittämisen ja koulutuksen strategian äärelle. Koulutuksen johtoryhmässä keskustellaan laajasti yliopiston koulutuksellisista tavoitteista ja koulutuksen kehittämisestä ja toimielimessä pääseekin suoraan vaikuttamaan esimerkiksi opiskelun linjauksiin ja opintojen toteutukseen. Johtoryhmä on suora linkki tiedekuntien koulutustoimikuntiin. Johtoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa, minkä lisäksi aikaa on varattava materiaalien läpikäyntiin kokousta edeltävinä päivinä. 

Edustajien yhteystiedot

 

Opettajankoulutuksen johtoryhmä

Opettajankoulutuksen johtoryhmä koordinoi opettajankoulutuksen toteutusta ja kehittämistä yliopiston eri yksiköissä. Yliopiston on kuultava opettajankoulutuksen johtoryhmää tehdessään yli tiedekuntarajojen vaikuttavia opettajankoulutusta koskevia päätöksiä. Johtoryhmässä on kaudella 2020–21 päätetty esimerkiksi opettajankoulutuksen pedagogisten opintojen uudesta ajoittumisesta tutkintoihin. Toimielimessä istuu opiskelijaedustajien lisäksi professoreita ja muuta henkilöstöä useista Oulun yliopiston tiedekunnista sekä harjoittelukoulun edustaja. Ryhmä kokoontuu muutamia kertoja lukukaudessa. 

Toimielimeen valitaan kolme opiskelijaedustajaa kaksivuotiselle kaudelle. 

Edustajien yhteystiedot

Tutkintolautakunta on yliopiston lakisääteinen toimielin, joka käsittelee opiskelijavalintoja, opintosuorituksia, lukuvuosimaksuja ja hyväksilukuja koskevat oikaisupyynnöt Oulun yliopiston johtosäännön 24§ ja 27§ ja Yliopistolain 82§ mukaisesti. Oikaisumenettelystä säädetään hallintolaissa ja toiminta tutkintolautakunnassa edellyttääkin jonkin verran tutustumista oikaisukäytäntöihin ja opiskelijan oikeusturvaan. OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija perehdyttää opiskelijaedustajat tehtäväänsä ja tukee toiminnassa. Toimielimessä istuu opiskelijaedustajan lisäksi professoreita ja muuta opetushenkilökuntaa. Lautakunta kokoontuu tarvittaessa, sillä oikaisupyynnöt tulee käsitellä kohtuullisen ajan kuluessa. 

Toimielimeen valitaan yksi varsinainen ja yksi henkilökohtainen varajäsen kaksivuotiselle kaudelle. 

Tutustu tutkintolautakunnan tehtävään ja kokoonpanoon

Edustajien yhteystiedot

Tiedekuntahallitukset

Tiedekuntahallitukset ovat tiedekunnan johtavia, lakisääteisiä monijäsenisiä toimielimiä (yliopistolaki 27§). Ne hoitavat tiedekuntien hallintoa dekanaatin ja tiedekunnan johtoryhmän ohella ja päättävät tiedekunnan toiminnan suuret linjat. Tiedekuntahallituksen tehtävänä on muun muassa hyväksyä tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma ja määritellä sille tarvittavat resurssit, hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma sekä seurata ja ohjata tiedekunnan asioiden tiedottamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille. Opiskelijaedustuksen lisäksi tiedekuntahallituksessa on yliopiston johtosäännön 8§ mukaisesti dekaani, tiedekunnan henkilöstöä ja tiedekunnan kannalta merkittäväksi katsottuja yliopiston ulkopuolisia jäseniä. Hallitukset kokoontuvat tiedekunnasta riippuen hieman vaihtelevasti, keskimäärin muutamia kertoja lukukaudessa. Tiedekuntahallituksen opiskelijaedustajat tekevät yhteistyötä erityisesti tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa.

Tiedekuntahallituksiin valitaan tiedekunnasta riippuen 1–3 varsinaista ja 1–3 varajäsentä kaksivuotiselle kaudelle.

Edustajien yhteystiedot:

 

Tiedekunnan johtoryhmät

Tiedekunnan johtoryhmä toimii tiedekunnan dekaanin apuna tiedekunnan johtamisessa, kehittämisessä ja strategian toimeenpanossa. Johtoryhmä vastaa tiedekunnan operatiivisesta johdosta tiedekunnan hallituksen ja strategian linjausten mukaisesti. Johtoryhmä voi johtaa myös tiedekunnan tutkimustoimintaa, jos tiedekunnalla ei ole erikseen tutkimuksen johtoryhmää. Tällöin ryhmä valmistelee tutkimuksen toimenpideohjelman ja arvioi tutkimustoiminnan laatua. Ryhmässä istuvat opiskelijaedustajien lisäksi dekaani, koulutusdekaani, koulutuspalvelupäällikkö, tutkimusyksiköiden johtajat sekä muuta henkilöstöä. Ryhmät kokoontuvat tiedekunnittain hieman vaihtelevasti, useimmiten noin kerran kuukaudessa. Tiedekunnan johtoryhmän opiskelijaedustajat tekevät yhteistyötä erityisesti tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa.

Tiedekuntien johtoryhmiin valitaan yksi varsinainen ja yksi varajäsen kaksivuotiselle kaudelle. 

Edustajien yhteystiedot:

Tutkijakoulun johtoryhmä

Tutkijakoulun johtoryhmän tehtävänä on tukea dekaania tohtorikoulutuksen johtamisessa ja kehittämisessä sekä yliopiston strategian toimeenpanossa. Tutkijakoulun johtoryhmän edustuspaikat on varattu Oulun yliopiston väitöskirjatutkijoille. Tarkemmat tiedot alta Väitöskirjatutkijoille-osiosta.

Tiedekuntien koulutustoimikunnat

Koulutustoimikunta on tiedekunnan ylin koulutukseen erikoistunut toimielin. Sen tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja opetussuunnitelmat sekä arvioida koulutustoiminnan laatua. Koulutustoimikunnalle voi kuulua myös muita tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille delegoimia tehtäviä, kuten tutkinto-ohjelmatoimikunnan tehtävät, mikäli sellaista ei ole erikseen nimetty. Koulutustoimikunnassa tiedekunnan koulutustoimintaa kehitetään konkreettisesti esimerkiksi opiskelijoiden antaman kandipalautteen perusteella ja opiskelijoiden mielipiteellä onkin toimielimessä usein suuri merkitys. Koulutustoimikuntien opiskelijaedustajat tekevät yhteistyötä erityisesti tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa.

Tiedekuntien koulutustoimikuntiin valitaan tiedekunnasta riippuen kahdesta kolmeen varsinaista ja vastaava määrä varajäseniä kaksivuotiselle kaudelle. 

Edustajien yhteystiedot:
BMTK:n koulutustoimikunta
HUTK:n koulutustoimikunta
OyKKK:n koulutustoimikunta 
KTK:n koulutustoimikunta
LTK:n koulutustoimikunta 
LUTK:n koulutustoimikunta 
TTK:n koulutustoimikunta
TSTK:n koulutustoimikunta 

Täydentävien opintojen keskuksen koulutustoimikunta

Täydentävien opintojen keskus (TOPIK) toteuttaa kieli- ja viestintäkoulutusta yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Yksikkö toteuttaa myös aikuiskoulutusta ammatillisena täydennyskoulutuksena ja koordinoi yliopiston alumnitoimintaa. Lisäksi se tukee tiedekuntia ja koulutusohjelmia koulutuksien työelämään kytkeytyvissä toiminnoissa. TOPIKin koulutustoimikunnassa keskustellaan muun muassa kieli- ja viestintäkoulutuksen palautejärjestelmästä, kurssiuudistuksista ja aikuiskoulutuksen täydennyskoulutusta koskevista asioista mm. laadun ja toiminnallisuuden näkökulmasta.

Toimielimeen valitaan yksi varsinainen ja yksi varajäsen kaksivuotiselle kaudelle. 

Edustajien yhteystiedot

 

Tohtorikoulutustoimikunnat/Tohtoriohjelmatoimikunnat

Tutkijakoulussa toimii neljä tohtorikoulutustoimikuntaa ihmistieteiden, tekniikan ja luonnontieteiden, terveys- ja biotieteiden sekä tieto- ja sähkötekniikan aloilla. Tohtorikoulutustoimikuntien edustuspaikat on varattu Oulun yliopiston väitöskirjatutkijoille. Tarkemmat tiedot alta Väitöskirjatutkijoille-osiosta.

HUOM! Väitöskirjatutkijat ovat hakukelpoisia myös muihin, kuin alla lueteltuihin toimielimiin (pl. tiedekuntien toimielimet, ks. erillinen hakukelpoisuus). Alla olevat edustuspaikat on varattu vain väitöskirjatutkijoille.

Hallinnossa edustavat väitöskirjatutkijat kokoontuvat Väitöstutkijoiden jaostossa.

Tutkijakoulun johtoryhmä

Tutkijakoulun dekaani asettaa johtamisen tueksi tutkijakoulun johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea dekaania tohtorikoulutuksen johtamisessa ja kehittämisessä sekä yliopiston strategian toimeenpanossa. Kokouksissa käsitellään mm. tutkijakoulun toimintojen kehittämistä, tutkijakoulun hakuaikoja ja -kriteereitä sekä matka-apurahojen määriä. Johtoryhmän asema ja tehtävät voivat muuttua vuonna 2022 tutkijakoulun organisaation rakennemuutoksen myötä. Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot. Tutkijakoulun dekaani toimii johtoryhmän puheenjohtajana. 

Tutkijakoulun johtoryhmään kuuluvat tohtorikoulutustoimikuntien puheenjohtajat ja muut dekaanin nimeämät henkilöt. Tutkijakoulun dekaani nimeää ylioppilaskunnan esityksestä yhden väitöskirjatutkijajäsenen ja tämän varajäsenen, joiden toimikauden pituus on kalenterivuosi kerrallaan. 

Edustajien yhteystiedot

Tohtorikoulutustoimikunnat

Tutkijakoulussa toimii neljä tohtorikoulutustoimikuntaa ihmistieteiden, tekniikan ja luonnontieteiden, terveys- ja biotieteiden sekä tieto- ja sähkötekniikan aloilla. Tohtorikoulutustoimikunta ohjaa, kehittää ja arvioi alalleen kuuluvien tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmien toimintaa ja yhteistyötä. Ne muun muassa arvioivat opinto-oikeushakemuksia, tutkimussuunnitelmia ja lopullisia väitöskirjoja ja vastaavat tieteenalakohtaisten jatko-opintojen järjestämisestä. Toimikunnat kokoontuvat noin kerran kuukaudessa.

Tohtorikoulutustoimikuntiin valitaan jokaiseen kaksi varsinaista väitöskirjatutkijaa ja kaksi varajäsentä kalenterivuodeksi kerrallaan. Toimikuntien kokoonpanot voivat muuttua vuonna 2022.

Hae:

 

Tutkimusneuvosto

Oulun yliopiston tutkimusneuvosto tukee rehtoraattia yliopiston tieteellisen tutkimuksen kehittämisessä ja tiedepoliittisen keskustelun ylläpitämisessä. Tutkimusneuvoston toiminta käsittelee tutkimukseen liittyviä käytäntöjä ja tutkimuksen laadunarvioita. Neuvosto keskustelee mm. tiedepoliittisista avauksista, tohtorikoulutuksesta, rekrytoinneista, tutkimuksen eettisistä periaatteista sekä tutkimuksen laatutyöstä. Toimielimen puheenjohtajana toimii Oulun yliopiston tutkimusrehtori, jonka lisäksi neuvostossa istuu professoreita. Tutkimusneuvosto onkin erinomainen paikka verkostoitua Oulun yliopiston tutkimuksesta vastaavien tahojen kanssa ja vaikuttaa tutkimustoiminnan kehitykseen yliopistossamme. Neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Toimielimeen valitaan yksi väitöskirjatutkija kaksivuotiselle kaudelle. 

Tutustu tutkimusneuvoston tehtäviin, kokoonpanoon ja pöytäkirjoihin

Edustajan yhteystiedot

Yliopistolla toimivassa kansainvälisten asioiden työryhmässä, “Working Group for International Affairs” keskustellaan monialaisesti kansainvälisistä korkeakouluyhteisöön liittyvistä asioista. Työryhmässä opiskelijoita edustaa yksi OYY:n hallituksen nimeämä opiskelijaedustaja sekä yksi OYY:n hallituksen jäsen. Työryhmä työskentelee englanniksi.

Hae: https://www.halloped.fi/fi/oulu/calls/61603c7f2c406903dfb7c7d8
Hakuaika 18.10.–28.11.

YTHS:n valtuuskunta

(Ei haussa.)

YTHS:n pohjoisen alueen johtokunta

(Ei haussa.)

YTHS:n terveystyöryhmä (Oulu-Kokkola)

YTHS:n terveystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman ja ylioppilaskunnan, Oulun yliopiston, Kokkolan ammattikorkeakoulun ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa opiskelijoiden terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä sekä huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä. Työryhmä myös kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Työryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopistoyhteisölle.

Toimielimeen valitaan kaksi varsinaista ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä kaksivuotiselle kaudelle. Hakukelpoisia ovat ne hakemuksensa hakuajan puitteissa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on viimeistään jätettävä.

Hae: https://www.halloped.fi/fi/oulu/calls/61efeb8c2c40692f3a6ce357
Hakuaika 31.1.-27.2.2022

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä. Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, toimeentuloon, asumiseen ja yhteisöllisyyteen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmä toimii yhdyssiteenä eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatillisessa ryhmässä edustettuina ovat opiskelijoiden lisäksi yliopiston eri toimijat, YTHS sekä Oulun seurakuntayhtymä. Työryhmä kokoontuu noin kerran kuussa.

Toimielimeen valitaan neljä varsinaista ja neljä henkilökohtaista varajäsentä kaksivuotiselle kaudelle. Hakukelpoisia ovat ne hakemuksensa hakuajan puitteissa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on viimeistään jätettävä.

Hae: https://www.halloped.fi/fi/oulu/calls/61efeb642c40692f3a6ce355
Hakuaika 31.1.-27.2.2022

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta eli tuttavallisemmin tayv-toimikunta vastaa Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä. Toimikunnan tehtävänä on kerätä ja välittää tietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä sekä järjestää koulutuksia ja tapahtumia. Toimikunta valmistelee Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Lisäksi toimikunnan tehtäviin kuuluu seurata suunnitelman toteutumista. Toimikuntaan kuuluu laajasti opiskelijoita ja yliopiston henkilökuntaa. Toimikunta kokoontuu muutamia kertoja lukukaudessa. Toimikunta työskentelee pääsääntöisesti englanniksi.

Toimielimeen valitaan kolme varsinaista ja kolme henkilökohtaista varajäsentä kaksivuotiselle kaudelle. Hakukelpoisia ovat ne hakemuksensa hakuajan puitteissa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on viimeistään jätettävä.

Hae: https://www.halloped.fi/fi/oulu/calls/61efea6d2c40692f3a6ce34e
Hakuaika 31.1.-27.2.2022

Kasvatustieteiden tiedekunnan, humanistisen tiedekunnan ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä

Oulun yliopistossa toimii kolme tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmää, joiden tehtävänä on välittävät tietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista tiedekuntien opiskelijoille ja henkilöstölle. Työryhmien tehtävänä on myös tuoda ajantasaista tietoa tiedekunnista tasa-arvo- ja yhdenevertaisuustoimikunnalle. Työryhmät osallistuvat yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen ja seuraavat sen toteutumista

Toimielimeen valitaan yksi varsinainen ja yksi henkilökohtainen varajäsen kaksivuotiselle kaudelle. Hakukelpoisia ovat ne hakemuksensa hakuajan puitteissa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on viimeistään jätettävä.

Hae: (ei haettavissa)
Hakuaika (ei haettavissa)

Kontinkankaan kampuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä

Oulun yliopistossa toimii kolme tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmää, joiden tehtävänä on välittävät tietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista tiedekuntien opiskelijoille ja henkilöstölle. Työryhmien tehtävänä on myös tuoda ajantasaista tietoa tiedekunnista tasa-arvo- ja yhdenevertaisuustoimikunnalle. Työryhmät osallistuvat yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen ja seuraavat sen toteutumista tiedekunnissa. 

Toimielimeen valitaan yksi varsinainen ja yksi henkilökohtainen varajäsen kaksivuotiselle kaudelle. Hakukelpoisia ovat ne hakemuksensa hakuajan puitteissa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on viimeistään jätettävä.

Hae: (ei haettavissa)
Hakuaika (ei haettavissa)

Tekniikan alan ja luonnontieteellisen alan tiedekuntien yhteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä

Oulun yliopistossa toimii kolme tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmää, joiden tehtävänä on välittävät tietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista tiedekuntien opiskelijoille ja henkilöstölle. Työryhmien tehtävänä on myös tuoda ajantasaista tietoa tiedekunnista tasa-arvo- ja yhdenevertaisuustoimikunnalle. Työryhmät osallistuvat yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen ja seuraavat sen toteutumista tiedekunnissa. 

Toimielimeen valitaan yksi varsinainen ja yksi henkilökohtainen varajäsen kaksivuotiselle kaudelle. Hakukelpoisia ovat ne hakemuksensa hakuajan puitteissa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on viimeistään jätettävä.

Hae: https://www.halloped.fi/fi/oulu/calls/61efeac02c40692f3a6ce350
Hakuaika 31.1.-27.2.2022

Etiikkatyöryhmä

Oulun yliopiston etiikkatyöryhmän tehtävänä on herättää keskustelua eettisistä arvoista ja miettiä noiden arvojen näkyväksi tekemisen keinoja. Lisäksi ryhmä osallistuu eettistä opetusta koskevaan keskusteluun ja tukee tiedekuntia eettisten toimikuntien perustamisessa ja niiden työssä. Ryhmä myös järjestää eettisiä asioita pohtivia tilaisuuksia ja kokouksia niin yliopistossa kuin valtakunnallisella tasolla sekä osallistuu niihin.

Etiikkatyöryhmän toimintaan voi tutustua tarkemmin yliopiston sivuilla: https://www.oulu.fi/fi/etiikka

Toimielimeen valitaan yksi varsinainen ja yksi henkilökohtainen varajäsen kaksivuotiselle kaudelle. Hakukelpoisia ovat ne hakemuksensa hakuajan puitteissa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on viimeistään jätettävä.

Hae: (ei haettavissa)
Hakuaika (ei haettavissa)

Kestävän kehityksen työryhmä

Oulun yliopiston kestävän kehityksen työryhmä on asetettu edistämään kestävää kehitystä tutkimuksessa, koulutuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa sekä niihin liittyvässä ohjauksessa, neuvonnassa ja seurannassa. 

Kestävän kehityksen työryhmän tehtäviä ovat:

  • Oulun yliopiston eri tahojen ohjaaminen ja neuvoa-antavana tahona toimiminen kestävän kehityksen kysymyksissä
  • Kestävän kehityksen toimien seuranta ja niistä raportointi johdolle
  • Kestävän kehityksen neuvottelukunnalta tulleiden aloitteiden käsittely
  • Yhteistyön tukeminen työryhmän teemoihin liittyvien toimijoiden kesken yliopistolla ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa
  • Oulun yliopiston kestävän kehityksen ja globaalin vastuun ohjelman luominen ja seuranta

Toimielimeen valitaan yksi varsinainen ja yksi henkilökohtainen varajäsen kaksivuotiselle kaudelle. Hakukelpoisia ovat ne hakemuksensa hakuajan puitteissa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on viimeistään jätettävä.

Hae: (ei haettavissa)
Hakuaika (ei haettavissa)

Oulun yliopiston kestävän kehityksen koulutus -alatyöryhmä 

Kestävän kehityksen koulutuksen alaryhmä kehittää tulevaisuuden kestävän kehityksen opintokokonaisuuksia Oulun yliopistossa. Työryhmä on muun muassa suunnitellut kestävän kehityksen pilottikurssin. Seuraavaksi työryhmän on tarkoitus laajentaa kurssimäärää vuoden 2022 aikana sivuainekokonaisuudeksi. Alaryhmässä on asiantuntijoita useasta eri tiedekunnasta sekä opiskelijaedustajia.

Toimielimeen valitaan yksi varsinainen ja yksi henkilökohtainen varajäsen kaksivuotiselle kaudelle. Hakukelpoisia ovat ne hakemuksensa hakuajan puitteissa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on viimeistään jätettävä.

Hae: https://www.halloped.fi/fi/oulu/calls/61efeb432c40692f3a6ce354
Hakuaika 31.1.-27.2.2022

Unirestan ravintolatoimikunta

Ravintolatoimikunnassa keskustellaan Unirestan ravintoloiden toiminnasta Oulun yliopistolla. Ravintolatoimikunnan tehtävänä on mm. käsitellä asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnitella ja kehittää toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta. Toimikunnassa on edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat, yliopiston henkilökunta ja YTHS. Ravintolatoimikunta kokoontuu muutamia kertoja lukuvuodessa.

Toimielimeen valitaan yksi varsinainen ja yksi henkilökohtainen varajäsen kaksivuotiselle kaudelle. Hakukelpoisia ovat ne hakemuksensa hakuajan puitteissa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on viimeistään jätettävä.

Hae: https://www.halloped.fi/fi/oulu/calls/61efe9fa2c40692f3a6ce34c
Hakuaika 4.4.-30.4.2022


Juveneksen ravintolatoimikunta

Ravintolatoimikunnassa keskustellaan Juveneksen ravintoloiden toiminnasta Oulun yliopistolla. Ravintolatoimikunnan tehtävänä on mm. käsitellä asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnitella ja kehittää toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta. Toimikunnassa on edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat, yliopiston henkilökunta ja YTHS. Ravintolatoimikunta kokoontuu muutamia kertoja lukuvuodessa.

Toimielimeen valitaan kaksi varsinainaista ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä kaksivuotiselle kaudelle. Hakukelpoisia ovat ne hakemuksensa hakuajan puitteissa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on viimeistään jätettävä.

Hae: https://www.halloped.fi/fi/oulu/calls/61efeaf32c40692f3a6ce352
Hakuaika 4.4.-30.4.2022

Skip to content