Uutiset Hennamari Toiviainen

Muutoksia opinto- ja asumistukeen 1.8.2017 alkaen

Korkeakouluopiskelijoiden opintotukeen ja asumisen tukeen on tullut muutoksia 1.8.2017 alkaen. Osa muutoksista koskee vain ensimmäiset korkeakouluopintonsa aloittavia, mutta suurin osa kaikkia opiskelijoita. Tästä löydät kattavan tietopaketin muutoksista.

Opintotukimuutokset 1.8.2017 alkaen

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrät yhtenäistetään toisen asteen opintorahojen tasolle (enintään 250,28 e/kk).

Ensimmäiset korkeakouluopintonsa 1.8.2017 tai sen jälkeen aloittavien opiskelijoiden tutkintokohtainen enimmäistukiaika on 48 kk (alempi eli kanditutkinto max. 30 kk, ylempi eli maisteritutkinto max. 21 kk). Lääketieteen tai hammaslääketieteen tutkintokohtainen enimmäistukiaika on 57 kk. Korkeakouluopintoihin myönnettävä kokonaistukiaika lyhenee 54 tukikuukauteen (lääketieteen tai hammaslääketieteen osalta 57 tukikuukautta), kun korkeakoulututkinnon jo suorittanut aloittaa uudet korkeakouluopinnot 1.8.2017 tai sen jälkeen.

Opintolainan määrä nousee 650 euroon. Korkeakouluopiskelijoiden opintolainavähennyksen ja -hyvityksen enimmäismäärät eivät muutu, vaikka lainamäärät suurenevat. Opintolainahyvitys (jos olet aloittanut opintosi 1.8.2014 tai sen jälkeen) on 40 % ja opintolainavähennys (jos olet aloittanut opintosi ennen 1.8.2014) on 30 % siitä osasta opintolainaa, joka ylittää 2 500 euroa. Maksuhäiriö ei enää estä opintolainan valtiontakauksen saamista.

Opintotuen saajan omien tulojen tulovalvonnan takaisinperinnän korotusprosentti pienenee 7,5 prosenttiin. Huomioi tulovalvonnassa myös opintoraha- ja asumislisämuutokset! Jos joudut perumaan tai palauttamaan vuoden 2017 opintotukikuukausia, sinun ei kannata perua tai palauttaa kevätlukukauden 2017 tukikuukausia, sillä opintoraha on silloin suurempi kuin syyslukukaudella 2017.

Opintotuen vuositulorajoja korotetaan vuodesta 2018 alkaen palkka-/ansiotasokehityksen perusteella.

Yleiseen asumistukeen siirtyminen 1.8.2017 alkaen

Opintotuen asumislisän maksaminen päättyy ja Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat hakea yleistä asumistukea. Asumislisä säilyy ulkomailla opiskelevilla (ml. vaihto-opiskelu).

Asumistuessa huomioitaviin enimmäisasumismenoihin vaikuttavat ruokakunnan koko ja asunnon sijaintikunta. Asumistuki on 80 % enintään enimmäisasumismenojen suuruisista hyväksyttävistä asumismenoista, jos tulot eivät vaikuta asumistukeen. Jos asut vuokralla Oulussa, asumismenoina huomioidaan yhden henkilön ruokakunnissa max. 390 e/kk, kahden henkilön ruokakunnissa max. 570 e/kk, kolmen henkilön ruokakunnissa max. 723 e/kk sekä neljän henkilön ruokakunnissa max. 856 e/kk (tai lisähenkilöt + 117 e/kk).

Yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen etuus.

Samaan ruokakuntaan kuuluvat:
– samassa asunnossa asuvat lähisukulaiset (avopuolisot, aviopuolisot ja parisuhteensa rekisteröineet, isovanhemmat, vanhemmat ja lapset sekä alaikäiset sisarukset) (huom. ei sisarukset)
– muualla asuva puoliso ja alaikäiset lapset
– yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet
– erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet, jos he ovat vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan vastuussa koko asunnon vuokrasta.

Eri ruokakuntaan kuuluvat:
– erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet henkilöt, jos he eivät ole lähisukulaisia tai jos he eivät ole vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan yhteisvastuussa koko asunnon vuokrasta
päävuokralainen ja alivuokralainen, jos he eivät ole lähisukulaisia.

Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden bruttotulot.
– ansiotulot: esim. palkka, luontaisedut, palkkaan maksettavat lisät (kuten asunto-, auto- ja ravintoetu sekä ylityökorvaukset), vuorotyölisät ja lomarahat
– pääomatulot: esim. vuokratulot, erilaisten sijoitusten tuotot, osinkotulot sekä talletusten korot.
Jokaisen ruokakuntaan kuuluvan henkilön palkkatulosta, elinkeinotoiminnan tulosta tai maatalouden tulosta tehdään ansiotulovähennys 300 e/kk.

Asumistuen määrää laskettaessa jokaisen henkilön tulot arvioidaan joko keskiarvotulona tai jatkuvina tuloina.
– Jos henkilön tulot jatkuvat samanlaisina vähintään 3 kuukautta myöntö- tai tarkistamisajankohdasta, asumistuen määrä lasketaan näiden tulojen mukaan.
– Jos henkilön tulot vaihtelevat eli eivät pysy samoina vähintään 3 kuukautta, arvioidaan keskiarvotulo. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki tulot, jotka henkilö saa seuraavan 12 kuukauden aikana.
Asumistukeen tehdään välitarkistus, jos ruokakunnan tulot nousevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk edellisen päätöksen tuloihin verrattuna sekä jos asumismenot kasvavat yli 50 e/kk. 

Voit arvioida asumistuen määrän asumistukilaskurilla. Katso tulojen alarajataulukot (tulojen määrä, joka ei pienennä asumistukea) ja tulojen ylärajataulukot (tulot, joilla asumistukea ei voi saada). Muista huomioida ansiotulovähennys ja se, että elokuusta 2017 alkaen opintoraha on asumistuessa huomioitavaa tuloa. Ilmoita asumistukilaskurissa opintoraha (250 e/kk) kohdassa ’Opintoraha tai aikuiskoulutustuki’. Opintorahasta ja muista sosiaalietuuksista ei tehdä ansiotulovähennystä, koska ne eivät ole palkkatuloa.

Opiskelija, näin toimit!

Opintotuki ja yleinen asumistuki haetaan aina erikseen!

Opintotuki
– Kela tarkistaa aiemmin myönnetyt opintotuet oikean suuruisiksi yleensä automaattisesti. Suurin osa opintotuen saajista saa opintotuen tarkistuspäätöksen toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa. Lukuvuoden 2017–2018 opintolainan valtiontakauspäätökset postitetaan heinäkuussa. Voit saada päätöksen jo aiemmin, jos haet kesäopintotukea tai jos opintotukeesi tehdään kevään aikana muusta muutoksesta johtuva tarkistus.
– Tee opintotuen muutosilmoitus, jos haluat nostaa opintolainaa, mutta et ole aiemmin saanut opintolainan valtiontakausta maksuhäiriön vuoksi. Voit hakea lainatakausta 1.8.2017 jälkeiselle opiskeluajalle aikaisintaan maaliskuussa.
– Jos et vielä saa mitään opintotukea, tee opintotukihakemus verkossa tai lomakkeella OT 1 (tai lomakkeella OT 3, jos opiskelet ulkomailla).

Asumistuki
– Kela lakkauttaa asumistukeen siirtyvien asumislisät automaattisesti. Saat asiasta päätöksen viimeistään kesäkuun alussa.
– 
Voit hakea 1.8.2017 alkavaa yleistä asumistukea Kelan asiointipalvelussa tai lomakkeella AT 1 jo toukokuun loppupuolella, jos tiedät syksyn tulosi, asumismenosi ja muut asumisolosuhteesi. Jos samaan ruokakuntaan kuuluva saa jo yleistä asumistukea, asumistuen saajan on haettava tuen tarkistamista. Jotta voit saada asumistukea elokuusta alkaen, asumistukihakemuksen on oltava Kelassa syyskuun loppuun mennessä. Vuokrasopimuksesi on pitänyt olla voimassa vähintään elokuun 1. päivästä alkaen.

Esimerkkejä

Aiemmin opintonsa aloittanut Ansa
Ansa hakee asumistukea 1.8. alkaen. Ansalla on kesätöitä ja opinnot jatkuvat 1.9. Ansalle lasketaan keskiarvotulo, koska hänellä on myöntöajankohdasta alkaen palkkatuloa vain yhden kuukauden ajan ja hän saa sen jälkeen opintorahaa.
a) 1.8. – 31.8. palkka
b) 1.9. – 31.5. opintoraha
c) 1.6. – 31.7. palkka
Asumistuki myönnetään 1.8. alkaen. Ansan asumistukeen ei tule perusomavastuuta, jos hänen 3 kuukauden palkkatulonsa eivät ylitä 7 350 euroa.

Opintonsa syksyllä aloittava Venla
Venlan opinnot alkavat 1.9. ja hän hakee asumistukea. Venlalla ei ole muuta tuloa kuin opintoraha. Venlan asumistuessa otetaan huomioon opintoraha jatkuvana tulona. Asumistuki myönnetään 1.9. alkaen. Venlan asumistukeen ei tule perusomavastuuta eli Venla saa täysimääräisen yleisen asumistuen.

Kysymyksiä ja vastauksia 

Tarvitseeko opiskelijan asumistukea hakea erikseen, vai hoituuko kaikki samalla hakemuksella?
Tuleeko minun hakea yleistä asumistukea, jos tilanteeni ei muutu asumisen, tulojeni tai opiskelujeni suhteen? Tarkistaako Kela tukeni automaattisesti, kuten ohjeessa kerrottiin? Myöhemmin ohjeessa kuitenkin sanottiin, että asumistukea voi hakea toukokuun lopulla.

Opintotukea ja yleistä asumistukea tulee aina hakea erikseen! Voit hakea yleistä asumistukea jo toukokuun aikana, jos tiedät asumisjärjestelysi etukäteen. Jos opintotuki on jo myönnetty sinulle aiemmin, eikä opiskeluun tule mitään muutosta, niin opintotuki jatkuu automaattisesti opintorahan ja lainanmyöntämisen osalta, asumislisä vain lakkautetaan.

Mikäli taloudessa asuu kaksi henkilöä ja toinen käy töissä, mutta kaikki asumiskulut katetaan puoliksi, onko mahdollista jollakin keinolla saada asumistukea? Pystyykö esimerkiksi pariskunta, jolla molemmilla on erilliset vuokrasopimukset, hakemaan asumistukea?

Avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet kuuluvat samaan ruokakuntaan, jolloin molempien tulot vaikuttavat yleiseen asumistukeen. Asumismenot katsotaan tällöin yhteisiksi, eikä sillä ole Kelan kannalta väliä kenen nimissä vuokrasopimus on. Sen sijaan yleisesti katsotaan, että samaa sukupuolta olevat kaverukset voivat kumpikin hakea erikseen asumistukea joko erillisillä vuokrasopimuksilla (jossa ei ole yhteisvastuullisuusehtoa) tai alivuokralaissopimuksen kautta. Selkeintä on, jos kaikilla vuokralaisilla (pl. avo- ja aviopuolisot) on erilliset vuokrasopimukset. Vuokranantajan ei kuitenkaan tarvitse tähän suostua.

Muuttuuko eurorajat, kuinka paljon saa tienata ja kuinka monen kuukauden tuet voi tällöin nostaa?

Opintotuessa tulorajat säilyvät ennallaan. Vuodesta 2018 tulorajoja korotetaan palkkakehityksen perusteella. Opintotuen tulovalvonnassa huomioidaan kaikki vuoden aikana kertyneet tulot.

Yleisessä asumistuessa on oma tulokäsitteensä. Tuloja tarkastellaan sillä hetkellä, kun tukea haetaan ja asumistuki tarkastetaan vuosittain. Jos asiakas ei tee vuositarkastusta, yleinen asumistuki lakkaa automaattisesti. Tuki tarkastetaan myös, jos tulot nousevat 400€/kk tai laskevat 200€/kk. Palkkatulosta tehdään ansiotulovähennys 300€/kk, mikä tarkoittaa, että vain 300€ suuremmat tulot vaikuttavat yleiseen asumistukeen. Opintoraha on yleisessä asumistuessa huomioitavaa tuloa, mutta opintolaina ei (toisin kuin toimeentulotuessa). Katso tulojen alaraja- ja ylärajataulukot ylempää. Tulojen muutoksista kannattaa aina ilmoittaa, jotta vältyt myöhemmältä takaisinperinnältä!

Minua mietityttää se, että taulukossa yksi ihminen saa omata bruttotuloja 719€ kuussa menettämättä yhtään tukia, mutta kahden ihmisen ruokakunta yhteensä vain 818€ yhteensä? Vai tarkoittaako tuo sitä että useamman ihmisen ruokakunnassa jokainen saa tienata 818€ menettämättä tukia? Olenko ymmärtänyt jotain väärin?

Tulorajat koskevat koko ruokakunnan tulojen rajaa. Huomaathan myös, että taulukoiden tulorajoissa ei ole huomioitu 300 euron ansiotulovähennystä, joka tehdään kaikkien ruokakunnan jäsenten ansiotuloista erikseen.

Vaikuttaako kesän 2017 tulot asumistukeen, vai vaikuttaako vain niiden kuukausien tulot, jolloin tukea nostetaan?

Yleistä asumistukea myönnetään 1.8.2017 alkaen olevilla tuloilla.
– jos opiskelija on töissä esim. kesä-elokuussa 2017, lasketaan keskiarvotulo elokuusta 2017 heinäkuuhun 2018 (jos elokuun 2017 palkka on huomattavan suuri verrattuna syyskuusta 2017 alkaviin tuloihin nähden voi olla parempi hakea asumistukea vasta syyskuusta alkaen)
– jos kesätyö on päättynyt heinäkuussa 2017, elokuu 2017 katsotaan tulottomaksi ja syyskuusta 2017 alkaen tuloissa huomioidaan opintoraha (jos opintorahaa vielä saa)
– jos opiskelun ohella tekee osa-aikatyötä, yleinen asumistuki arvioidaan näiden palkkatulojen (+mahdollinen opintoraha) arvioinnin avulla (esim. kuinka paljon olet edellisenä vuonna työssäsi ansainnnut?)
Asumistuessa tulo lasketaan tuloksi silloin, kun tuloa ansaitaan (=ansaintaperiaate), kun opintotuessa tulot lasketaan tuloksi silloin, kun ne maksetaan (=maksuperiaate).

Asun Oulussa tyttöystäväni kanssa samassa asunnossa samalla vuokrasopimuksella. Siirryn toukokuussa syventävän vaiheen opintoihin (opiskelijatittelillä siis joulukuuhun asti, mutta tulot yli 4500e/kk) ja muutan toiselle paikkakunnalle. Viikonloppuisin vierailen Oulussa tyttöystäväni luona.
Kysymys 1: Vaikuttavatko tuloni tyttöystäväni asumistukeen? Mikä on tässä asiassa puolison määritelmä (onko avopuoliso puoliso)? Olemmeko Kelan mielestä avopari, jos emme muuta nykyisen asunnon vuokrasopimustamme, mutta asun silti pääsääntöisesti muualla? Saamassamme sähköpostiviestissä taas lukee, että samaan ruokakuntaan kuuluvat esimerkiksi ”muualla asuva puoliso ja alaikäiset lapset”. Kuulummeko siis samaan ruokakuntaan, vaikka pääsääntöisesti asun muualla?
Kysymys 2: Jos kysymys 1:n viimeiseen kysymykseen vastaus on kyllä, kannattaako meidän hankkia vuokranantajalta erilliset vuokrasopimukset, vai siirtää vuokra kokonaan vain tyttöystäväni nimiin? Tyttöystäväni tuloja ei tässä tarvitse ottaa huomioon.
Kysymys 3: Lasketaanko bruttotuloihin koko tämän vuoden tulot vai 1.8. alkavat bruttotulot?

Yleisesti katsotaan, että pariskunta on avoliitossa, kun he asuvat yhdessä. Jos avopari muuttaa erilleen, Kela katsoo, että heidän avoliittonsa on purkautunut välien rikkoutumisen vuoksi. Jos pariskunta asuu eri osoitteissa, mutta ilmoittaa Kelalle olevansa avopari, niin Kela katsoo heidän olevan avopari. Tämä vaikuttaa siihen, ketkä katsotaan kuuluviksi samaan ruokakuntaan ja kenen tulot yleiseen asumistukeen vaikuttavat.

Vuokrasopimus kannattaa olla sen/niiden nimissä kuka/ketkä asunnossa asuvat. Jos vuokrasopimus on molempien nimissä, niin Kela katsoo, että vastaatte vuokranmaksusta yhdessä, vaikka asuisitkin muualla. Kelan näkökulmasta ei ole väliä kumman nimissä yhdessä asuvan avoparin vuokrasopimus on, sillä koko ruokakunnan tulot vaikuttavat yleisen asumistuen määrään.

Yleisessä asumistuessa huomioitavat tulot lasketaan 1.8. alkaen. Aiempia tuloja voidaan käyttää apuna keskiarvotulon arvioimisessa, jos tulot vaihtelevat. Katso vastaus tuloista myös ylempää!

Ulkomailla opiskeleva on edelleen oikeutettu asumislisään. Koskeeko tämä myös lyhyttä vaihto-opiskelujaksoa, jonka aikana suoritetut opinnot sisältyvät tutkintoon?

Yleistä asumistukea ei myönnetä ulkomailla olevaan asuntoon, mutta opintotuen asumislisää myönnetään. Opintotuen asumislisä haetaan siis normaalisti vaihto-opiskelun ajaksi.

Voinko saada mitään tukia vaihto-opiskeluajalleni, jos opintotukikuukauteni ovat jo päättyneet ennen vaihto-opiskelun alkamista? Mikäli en saa mitään tukia, kannattaisiko entisiä tukia maksaa takaisin korotetun tuen (ja opintolainan nostamisen) saamiseksi vaihto-opiskelun ajaksi?

Jos opintotukikuukaudet ovat loppuneet, niin opintotukea (ml. opintotuen asumislisää) ei voi enää saada. Toimeentulotukea ei voi saada, mikäli asuu ulkomailla. Myöskään yleistä asumistukea ei voi saada ulkomailla olevaan asuntoon.

Jos käytettyjä opintotukikuukausia on vielä mahdollista palauttaa, näin kannattaa tehdä. Silloin sinun on mahdollista saada edelleen opintotukea (ml. asumislisä ja korkeampi laina) vaihdon ajan. Jos sinulla on vaihto-opiskelun ajan Suomessa vuokra-asunto, voit hakea sekä yleistä asumistukea Suomen asuntoon (jos asunto on tyhjillään, niin korkeintaan 3 kuukaudeksi) että opintotuen asumislisää ulkomaan asuntoon (jos opintotukikuukausia on vielä käytettävissä).

Saako yleistä asumistukea vanhemman omistamaan asuntoon (ns. sijoitusasuntoon eli kyseessä ei ole siis vanhempien luona asuva opiskelija) samoin perustein kuin muualta vuokrattuun asuntoon? Vai onko siinäkin hyvin pieni maksimimäärä kuten nykyisessä opiskelijan asumislisässä (noin 50e)?

Yleistä asumistukea saa myös vanhemmilta vuokrattuun asuntoon. Sillä ei ole väliä yleisen asumistuen suuruuteen, keneltä olet asunnon vuokrannut. Laita hakemuksen liitteeksi vuokrasopimus ja todistus vuokranmaksusta.

Haluaisin nostaa 1.8. alkaen opintolainaa 650€/kk joulukuuhun asti. Olen tämän ajan opiskelija syventävän vaiheen opinnoissani.
Kysymys 1: Täytyykö minun nostaa opintorahaa tuolta ajalta, jotta olen oikeutettu nostamaan pankista opintolainaa? Käsittääkseni lainaa voi saada vain tuellisilta kuukausilta.
Kysymys 2: Jos kysymys 1:n vastaus on kyllä, voinko nostaa opintorahaa 8/17-12/17 väliseltä ajalta, vaikka tuloni ylittävä tulorajan? Tällöin joudun tietysti palauttamaan kaiken tänä vuonna saamani opintotuen ensi vuoden tulovalvonnassa.

Opintolainaa voi nostaa niiltä kuukausilta kuin nostaa opintorahaakin. Jos sinulla ei ole enää oikeutta opintorahaan, et voi nostaa opintolainaakaan. Voit nostaa opintotukea tuolle ajalle ja palauttaa sitä myöhemmin tulovalvonnassa, mikäli tulosi ylittävät vuositulorajan.

Täsmällisempiä vastauksia näihin ja muihinkin kysymyksiin antaa OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija(sopoasiantuntija(at)oyy.fi, 040 5265821)!

Lisätietoja ja linkkivinkkejä

Kelan nettisivuilta ja palvelunumeroista (huom. voit varata soittoajan!)

Tykkää Opintotuesta Facebookissa tai kysy opintotuesta verkossa

Kelan Pop up –toimisto Kontinkankaan kampuksella (ammattikorkeakoulun puolella) ma 4.9. klo 10–13 ja Linnanmaalla ti 5.9. klo 10–14 keskusaulassa. Tule kysymään Kelan etuuksista!

Katso Kelan 15.5.2017 pidetty webinaari opiskelijoiden etuuksista (opintotuki, asumistuki, toimeentulotuki) tallenteena youtubesta.

Kelan UKK asumistukimuutoksesta.

Chattirobotti on Kelan kokeilussa oleva palvelu, johon kannattaa tutustua. Siitä voi antaa palautetta suoraan palvelussa.

Kela-tärpit
https://elamassa.fi/opiskelu/kimppakamppaan-asumistukea-tee-hakemus-nain/
https://elamassa.fi/tarpit/onnittelut-opiskelupaikasta-muista-hakea-tuet-ajoissa/
https://elamassa.fi/opiskelu/opintotuen-asumislisa-poistuu/
https://elamassa.fi/tarpit/kokeile-kelan-uutta-chattirobottia/

Avoliitto-testi on kepeä, eikä sitä pidä ottaa turhan vakavasti, mutta suosittelen kokeilemaan!

Jos sinulla on vielä kysyttävää muutoksista, voit esittää kysymyksesi tämän lomakkeen kautta. Vastaukset julkaistaan tällä sivulla kysymyksiä ja vastauksia -osiossa. Huomioithan, että yksityiskohtaisempia vastauksia kysymyksiin saat ottamalla suoraan yhteyttä Kelaan tai OYY:n sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan.

Lähteet
Kelan nettisivut.
Ilpo Lahtinen, powerpoint -esitys, SYL:n sopotapaaminen, Helsinki, 13.3.2017
Kelan pop up -neuvonta, Oulun yliopisto Linnanmaan kampuksen keskusaula, 10.5.2017
Kelan webinaari opiskelijoiden etuuksien muutoksista, Helsinki, 15.5.2017