Työttömyysetuudet ja työttömyysturva

Työttömyysturva

Työnhakuajalta toimeentulosi turvaa työttömyysturva, minkä lisäksi työttömyyskassan jäsenenä ja sen työssäoloehdot täyttäneenä saat myös ansiosidonnaista päivärahaa omasta työttömyyskassastasi. Työttömyysetuutta maksetaan viideltä päivältä viikossa ja sitä voidaan maksaa aikaisintaan työnhaun aloituspäivästä lukien.

Ansiopäiväraha

muodostuu perusosasta ja palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta
– edellytyksenä palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon täyttäminen ja työttömyyskassan riittävän pitkä jäsenyys
– etuuden myöntää ja maksaa hakijan työttömyyskassa

Peruspäiväraha

työttömälle, joka on täyttänyt palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, mutta ei ole minkään työttömyyskassan jäsen tai ei ole jäsenyysaikana täyttänyt työssäoloehtoa
– etuuden myöntää ja maksaa Kela

Työmarkkinatuki

työttömille, jotka eivät täytä työssäoloehtoa sekä niille, joiden oikeus työttömyyspäivärahaan on päättynyt päivärahan enimmäismaksuajan tultua täyteen
– tarveharkintaista, joten tulot alentavat tuen määrää
– etuuden myöntää ja maksaa Kela

Saadakseen työttömyysturvaa työttömän henkilön on haettava aktiivisesti työtä ja koulutusta. Lisäksi hänen on tarvittaessa hakeuduttava ja osallistuttava työllistymistä edistäviin palveluihin ja toimenpiteisiin. Lisätietoja löydät myös TE-palveluiden ’Työnhakija ja työttömyysturva’ –esitteestä.

Opiskelu työttömyysetuudella

Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Opinnot katsotaan päätoimisiksi,
a) jos opinnot johtavat tutkintoon,
b) jos opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 5 op opiskelukuukautta kohti,
c) jos opetusohjelman mukainen opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia.
Edellä mainitun kaltaiset opinnot eivät ole esteenä työttömyysetuuden saamiselle, jos työnhakija voi osoittaa riittävällä vakiintuneella työssäololla, etteivät opinnot estä kokoaikatyön vastaanottamista. TE-toimisto tutkii, pidetäänkö henkilöä päätoimisena opiskelijana. Lisätietoja löydät täältä.

Opintojesi oltua keskeytyksissä yli vuoden ajan ja jäätyäsi työttömäksi työnhakijaksi, kannattaa keskustella työ- ja elinkeinotoimiston kanssa mahdollisuuksistasi saada työttömyysetuutta opintojesi loppuunsaattamiseen. Työttömyysetuudella voidaan tukea 25 vuotta täyttäneen työnhakijan omaehtoista opiskelua korkeintaan 24 kuukauden ajan. Tukemisen edellytyksenä on muun muassa, että opiskelun tukeminen parantaisi olennaisesti työnhakijan edellytyksiä saada työtä, opinnot ovat päätoimisia sekä opiskelun tukemisesta sovitaan työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Omaehtoisen opiskelun tukemista koskevat päätökset tehdään keskitetysti ja ne ovat aina tarkoituksenmukaista harkintaa. Lisätietoja löydät täältä.

Kannattaa huomata, ettei työttömyysetuutta voi saada kesäloman ajaksi, mutta voit silti hakea kesätöitä TE-palvelujen kautta sekä osallistua heidän luennoilleen. Opintoja ei ole pakko keskeyttää töissäolon takia, mutta työttömyysetuutta ei pääsääntöisesti voi saada ollessasi läsnäoleva opiskelija. Lisätietoja löydät Pohjois-Pohjanmaan te-toimiston sivuilta.