Uutiset Henna Määttä

OYY lausui laadullisen työllistymisen mittaamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on kartoittanut eri mahdollisuuksia työllistymisen laadullisen ulottuvuuden mittaamiseksi. Ehdotuksessaan laadullisen työllistymisen sisällyttämiseksi korkeakoulujen rahoitusmalleihin 1.12019 alkaen työryhmä esittää korkeakoulujen uraseurantakyselyjen tuottamien tietojen käyttämistä rahoituksen laskennassa.

OYY on kommentoinut työryhmän esitystä Suomen Ylioppilaskuntien Liitolle. Alla on tiivistetty OYY:n näkemykset työryhmän esitykseen.

OYY kannattaa laadullisen työllistymisen sisällyttämistä korkeakoulujen rahoitusmalliin. Kuten työryhmän raportissa todetaan, laadullisen työllistymisen määrittely ei ole yksiselitteistä tai helppoa. Tästä syystä OYY näkee, että 2 %:n rahoitusmalliosuus muodostuisi uraseurantakyselystä ja ammattiluokituksesta. Tällä hetkellä uraseurantakyselyn otanta on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osalta alle 40 % ja tohtorikoulutettavien osalta alle 50%. Tällaisesta otannasta ei voida tehdä kovin pitkälle vietäviä johtopäätöksiä. Ammattiluokituksen huomioimisessa toisaalta täytyy ottaa huomioon eri alojen moninaiset työllistymismahdollisuudet. Mikäli ammattiluokitusta hyödynnetään tulee sen olla avointa ja tarkoituksenomaista. Avoin hyödyntäminen toteutuu rahoitusmallin kautta.

OYY pyytää huomioimaan, että tällä hetkellä uraseurantakyselyssä ei huomioida aloja, joissa valmistutaan työelämään alemmalla korkeakoulututkinnolla. Esimerkiksi lastentarhanopettajatutkinto on tällainen koulutus ja sitä tarjotaan pelkästään kuudessa eri yliopistossa ja valmistuneiden lastentarhanopettajien lukumäärä on sen verran mittava, että huomioimatta jättämisellä voi olla mittavat vaikutukset kyseisten tiedekuntien rahoitukseen. Lisäksi OYY näkee ongelmallisena, ettei rahoitusmallin työllistymistekijä tavoita ulkomaille työllistyneitä, joiden suhteellinen osuus erityisesti tohtorin tutkinnon suorittaneista on melko suuri.

OYY toivoo, että uraseurantakyselyn väittämissä huomioitaisiin vahvemmin vuorovaikutus- ja palautetaidot, jotka ovat merkittäviä työelämätaitoja itseohjautuvuuden ja kriittisten ajattelutaitojen ohella.

OYY kannattaa kyselyn vuosittaista toteuttamista, mutta on huolissaan yliopistojen hallinnollisen taakan lisääntymisestä. Yliopistoissa toteutetaan monia erilaisia kyselyitä, joiden käsittely ja hyödyntäminen jää monilta osin jo nyt vajaaksi resurssivajeen takia. Digitaalinen kyselytyökalu tai kyselyn automatisointi ei vie kyselyn tuloksia käytäntöön.

Oulussa 6.4.2017

Joel Kronqvist                                            Aino-Kaisa Manninen

Puheenjohtaja                                           Pääsihteeri

Oulun yliopiston ylioppilaskunta                     Oulun yliopiston ylioppilaskunta