Uutiset Janne Hakkarainen

OYY: Osa-asunnon normia ei tule ottaa käyttöön

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) vetoaa alueensa kansanedustajiin, että yleiseen asumistukeen suunniteltua osa-asunnon normia ei otettaisi käyttöön.

Hallitus esittää niin kutsutun osa-asunnon normin käyttöönottoa yleisessä asumistuessa. Tämä tarkoittaisi sitä, että jos tuen hakija asuu kimppa- tai solu-asunnossa tai asunnon koko on alle 20 neliömetriä, saisi hän vähemmän yleistä asumistukea kuin asuessaan yksin yli 20 neliön yksiössä.

Opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017. Osa-asunnon normi koskisi erityisesti opiskelijoita ja sen on tarkoitus tulla käyttöön 1.1.2018. Opiskelijoiden siirtoa yleisen asumistuen piiriin ei siis ole ehditty edes arvioida ennen kuin tukijärjestelmään tehdään jo uusia, erityisesti juuri opiskelijoita koskevia, muutoksia. Yleisen asumistuen ruokakunta- ja avoliittotulkintojen vuoksi yhteisasuminen aiheuttaa opiskelijoille huolta jo entuudestaan.

OYY ihmettelee pyrkimyksiä leikata jälleen opiskelijoiden sosiaaliturvasta. Uudet lakimuutokset eivät ehdi edes tulla voimaan, kun opiskelijoiden toimeentuloon suunnitellaan uusia heikennyksiä. Toimeentulo-ongelmat aiheuttavat opiskelijoille epävarmuutta tulevaisuudesta sekä lisäävät elämänhallinnallisia ja mielenterveyden ongelmia. OYY pitää suunniteltua muutosta kohtuuttomana sekä ihmisryhmiä eriarvoistavana.

Osa-asunnon normi poistettiin yleisestä asumistuesta vuoden 2015 alussa. Silloin tukea haluttiin yksinkertaistaa, helpottaa tuen myöntämistä ja lisätä asukkaiden mahdollisuuksia valita asuntonsa tarjolla olevasta asuntokannasta. Vuodesta 2015 yleisen asumistuen määrään on vaikuttanut vain asunnon sijainti ja ruokakunnan koko. Nyt prosessia ollaan jälleen monimutkaistamassa.

Normin piirissä olevien asuntojen kohdalla nykyistä suurempi osa vuokrasta jäisi tuen hakijan maksettavaksi. Tämä tulee todennäköisesti johtamaan kysynnän laskuun edullisemmissa asunnoissa ja ajamaan ihmisiä asumaan kalliimmissa yksiöissä ja kaksioissa. Tämä taas lisää valtion asumistukikustannuksia sekä kiristää vuokra-asuntomarkkinoita.

Normi asettaa enimmäisasumismenojen tason esimerkiksi Oulussa niin alhaiseksi, että jopa omakustannevuokrilla asuntoja tuottavan Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiön (PSOAS) on hankala tarjota normin piirissä olevia asuntoja kyseiseen hintaan. PSOAS:n asunnoista puolet on soluasuntoja eli normin tarkoittamia osa-asuntoja. Tällaiset muutokset opiskelijoiden toimeentulossa johtaisivat siihen, että valtion tuella rakennetut opiskelija-asunnot eivät enää houkuttele kohderyhmäänsä.

OYY ihmettelee, miksi opiskelijoiden suosiman kimppa- ja soluasumisen suosiota halutaan vähentää ja ohjata opiskelijoita asumaan suuriin yksiöihin. Sosiaalisen asumisen väheneminen vähentää myös opiskelukykyä tukevaa yhteisöllisyyttä. Tämä ei ole kestävää yhteiskunta- eikä sosiaalipolitiikkaa!

Hallituksen esityksen mukaan osa-asunnon normin oletetaan tuottavan valtiolle noin neljän miljoonan euron vuosittaiset säästöt. OYY kuitenkin uskoo opiskelijoiden käyttäytymismuutosten vuoksi vaikutusten olevan päinvastoin asumistukimenoja lisääviä. Lisäksi esitys osa-asunnon normista on kiireellä valmisteltu, eikä lausunnon lakiesityksestä antaneet ministeriöt ja muut asiantuntijatahotkaan pitäneet muutosta kannatettavana.

OYY vetoaa alueensa kansanedustajiin, että osa-asunnon normia ei oteta käyttöön. Osa-asunnon normin käyttöönotto tekisi yleisestä asumistuesta monimutkaisemman ja kannustaisi opiskelijoita asumisratkaisuihin, jotka vesittäisivät normille asetetut säästötavoitteet.

Oulussa 1.11.2017,

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (OYY)

Joel Kronqvist
Hallituksen puheenjohtaja

Aino-Kaisa Manninen
Pääsihteeri

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 526 5821)