Historia

Opiskelijan hyvää elämää jo vuodesta 1959

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on ollut keskeinen osa yliopistonsa akateemista yhteisöä, edustanut oululaisia opiskelijoita ja korostanut pohjoissuomalaisuutta.

OYY perustettiin syksyllä 1959 vaalimaan ylioppilaiden henkisiä ja taloudellisia harrastuksia sekä edistämään ”sivistystä, siveellisyyttä ja hyvää järjestystä”. Ylioppilaskunnalla oli monenlaista toimintaa tilaisuuksien järjestäjänä, opiskelijan arkisista asioista huolehtijana ja opiskelija-asuntojen rakentajana.

Ylioppilaskunnasta tuli jopa Oulun suurin ravintoloitsija, sillä rakentamista rahoitettiin liiketoiminnalla. Lopulta liike- ja rakennustoiminta kasvoi niin suureksi, että se eriytettiin 1970-luvun alussa Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiölle ja Oulun Ylioppilasapu ry:lle. Samalla elettiin voimakkaan poliittisen kuohunnan kautta. Poliittisen kipinän saaneet opiskelija-aktiivit kiistelivät Oulun ylioppilaslehdessä ja jakoivat tärkeimpiä vallankäytön paikkoja keskinäisillä sopimuksilla. Professorikuntaa kritisoitiin toisinaan jyrkin sanankääntein, ja pahimmillaan sen ajateltiin edustavan taantumusta ja suurpääoman etuja. Poliittisen palon laannuttua riviopiskelijat alkoivat vaatia järjestöltään käytännönläheistä toimintaa arjen ongelmien kohentamiseksi.

Ylioppilaskunta toimii edelleen monin tavoin jäsentensä hyväksi, vaikka nykyopiskelijan suhde ylioppilaskuntaan ei useinkaan ole yhtä tiivis kuin yliopiston alkuaikoina. Viime vuosikymmeninä etujärjestötyö on ammattimaistunut, ja ylioppilaskunnalla on ollut paikkansa myös oman yliopiston neuvottelupöydissä.

Lisää ylioppilaskunnan historiasta voit lukea 50-vuotisjuhliemme kunniaksi vuonna 2010 julkaistusta Uunosta Välkyksi – Oulun yliopiston ylioppilaskunta vuosina 1959–2009 -historiateoksestamme. Mukaansa tempaava teos opiskelijapolitiikan historiasta on ostettavissa ylioppilaskunnan toimistolta.

1959 Jalo Telismaa
1960 Esko Hiukka, Olli Jussila
1961 Jouko Mäkelä
1967 Jorma Keinänen
1968 Vilho Lantto
1970 Vesa Mustonen
1972 Juhani Määttä
1973 Juhani Turunen
1974 Seppo Rantamaula
1975 Ilkka Fredriksen
1976 Torsti Oja
1977 Hannu Kemppainen
1978 Juhani Seppänen
1982 Alpo Merilä
1983 Timo Klementti
1984 Pekka Jylhä
1986 Timo Lindborg
1988 Juha Aliranta
1990 Raimo Perttula
1991 Timo Kurula
1992 Tiina Hetemaa
1993 Sakari Toivanen
1994 Nina-Marika Pieskä (os. Niskanen)
1995 Sari Juntunen
1996 Ari-Pekka Ryökkynen
1998 Pertteri Kantola
2000 Antero Metso
2001 Mikko Nissinen
2002 Miika Mielityinen
2003 Antti Ojala, Jarno Kilpinen
2004 Anniina Salo
2005 Mikko Paakkolanvaara
2006 Matti Mölläri
2007 Anna-Kaisa Rinkinen
2008 Leo Hylkinen
2009 Tuure Karppimaa
2010 Jaakko Laitakari
2011 Lauri Tervo
2012 Antti Heikkinen
2013 Eero Manninen, Janne Hakkarainen
2014 Tero Marin

2015 Vili Koistinen
2016 Nico Numminen
2017 Susa Vikeväkorva
2018 Elisabet Shnoro
2019 Tino Nissinen
2020 Janne Kilponen
2021 Teemu Virtanen

OYY:n akateemisia kunniamerkkejä on yhteensä 4 eri luokkaa. Näin ylioppilaskunta on parhaalla mahdollisella tavalla pystynyt kunnioittamaan erityyppistä opiskelijoiden eteen tehtyä työtä jo viidellä vuosikymmenellä, vuodesta 1965 lähtien. Yhteensä OYY on jakanut akateemisia kunniamerkkejä jo 550 opiskelijan hyvää elämää edistäneelle henkilölle.

OYY:n kunniajäseneksi kutsutut

1962 Oulun yliopiston va. rehtori professori Pentti Kaitera

1968 sosiaalineuvos Jouko Mäkelä

1970 tekniikan tohtori Vilho Lantto

1980 tasavallan presidentti Urho Kekkonen

1985 professori Yrjö Kilpi

1987 Oulun yliopiston rehtori, professori Markku Mannerkoski

1995 tasavallan presidentti Martti Ahtisaari

1997 ylivirastomestari Erkki Liljeblad

2005 maaherra Eino Siuruainen

2005 professori Vesa Mustonen

2007 professori Liisi Huhtala

2007 kehitysjohtaja Paavo Sippola

2010 Oulun yliopiston rehtori, professori Lauri Lajunen

2013 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimistosihteeri Pirjo Heikkinen

OYY:n kunniamerkki

Kunniamerkki voidaan antaa kunnian- tai kiitollisuudenosoituksena ylioppilaskunnan tai sen päämäärien hyväksi tehdystä erittäin ansiokkaasta työstä.

Hakkarainen Janne
Heikkinen Pekka
Kaleva Riitta
Kettunen Jonne
Kilpinen Jarno
Leppämäki Wille
Liimatainen Janne
Manninen Eero
Nissinen Mikko
Ruopsa Jukka
Seppälä Milja
Siikaluoma Teuvo

I luokan ansiomerkki

Ensimmäisen luokan ansiomerkki voidaan antaa ylioppilaskunnan nykyiselle tai entiselle jäsenelle tai ylioppilaskuntaa lähellä olevalle henkilölle tunnustuksena ylioppilaskunnan hyväksi suoritetusta ansiokkaasta työstä.

Aikio Aslak
Eklund Petri
Eriksson Suvi
Fahim Samira
Haapala Teemu
Haataja Ilkka
Harila Esko
Harju Risto
Heikkinen Antti
Heikkinen Pekka
Heikkinen Pirjo
Heiskanen Miina-Anniina
Hentilä Markku
Holopainen Tuure
Huttunen Elsi
Huusko Oskari
Hyypiö Anni
Impiö Ville
Isohätälä Jaana
Järvelä Sanna
Kaakinen Heikki
Kairivaara Mari-Leena
Kaleva Jari-Pekka
Kangas Jorma
Kantola Petteri
Kastikainen Taneli
Kauranen Kristiina
Kavalto-Montin Kristiina
Keinänen Jorma
Kettunen Jonne
Koiso-Kanttila Erkki
Koistinen Vili
Kolehmainen Eeva-Maija
Koskikallio Jouko
Kurula Timo
Lantto Vilho
Lehtinen Raimo
Leikola Junnu
Leinonen Eetu
Leipälä Pasi
Leppämäki Wille
Liisanantti Ville
Lintula Tapani
Lukkarila Anne
Manninen Aino-Kaisa
Manninen Jyrki
Mattila Jussi
Merilä Mika
Meskus Niina
Metso Antero
Michelin Benjamin
Mielityinen Miika
Mikkola Anne
Mustonen Vesa
Mäkelä Jouko
Mäki-Pollari Reeta
Mäntyranta Hannes
Määttä Henna
Mölläri Matti
Nikula Rami
Nisula Ilari
Nortia Teuvo
Nuortimo Elina
Oksman Juhani
Ollikainen Joni
Paakkolanvaara Mikko
Pieskä Nina-Marika
Pitko Jenni
Pitkänen Raimo
Pura Anneli
Putula Miriam
Pyykkö Risto
Pääkkönen Jaakko
Rautio Markku
Roppola Leena
Ruoppa Heikki
Rytkönen Antti
Röning Juha
Saarela Markku
Sainio Lauri
Salo Anniina
Sarmola Jaakko
Saukko Miikka
Saure Lauri
Seppälä Milja
Simell Juha
Tikkinen Annakaisa
Toivanen Sakari
Toiviainen Hennamari
Tyrväinen Ville
Vaara Jussi
Vanhamäki Kaija-Leena
Varjo Uuno
Vasari Pekka
Vatja Heidi
Vatja Juha
Vesala Tuomas
Vikeväkorva Susa
Virtanen Annika
Väisänen Liisa
Väisänen Pauli
Yli-Luukko Jari
Ylikotila Arto
Ylinampa Kati

II luokan ansiomerkki

II lk:n ansiomerkki voidaan antaa tunnustuksena ylioppilaskunnan toimintaan ansiokkaalla tavalla osallistuneelle henkilölle. Merkki voidaan myöntää myös ylioppilaskunnan piirissä toimivan järjestön hyväksi suoritetusta ansiokkaasta työstä.

Adolfsen Veera
Fahim Samira
Gioia Sandler Bruno
Hakala Heini-Maaria
Hartama Anni
Hartikka Heikki
Haverinen Moona
Hellberg Zacharias
Honkala Elina
Honkanen Elina
Immonen Miia
Impola Jarkko
Isohätälä Jaana
Juntunen Veera
Jusola Diana
Jyrkäs Juha
Kangas Pauli
Kantomaa Laura
Karjalainen Anni
Karjalainen Emma
Karjalainen Juho
Kemi Matti
Kesti Johanna
Kettunen Jonne
Kilponen Janne
Kinisjärvi Anri
Kiurujoki Katri
Kivimäki Sarianna
Kiviniemi Anssi
Koivuniemi Ville
Kukkonen Outi
Kähkönen Merja
Kärkkäinen Salli
Käsmä Emilia
Laitinen Satu
Longi Tarja
Marin Heli
Marin Tero
Maununiemi Susanna
Mehtätalo Eevasisko
Meriläinen Iikka
Moilanen Eija
Moilanen Tapio
Molkkari Emmi-Kaisa
Mustapirtti Mirja
Mäkelä Kimmo
Mäki-Petäjä Jaakko
Mäki-Pollari Reeta
Mäkitalo Juha
Määttä Marko
Nieminen Petra
Niskavaara Aleksi
Nissinen Tino
Nurmesjärvi Antti
Oja Olli
Ollikainen Anne
Palomaa Mariko
Palokangas Eelis
Palsola Antti
Parviainen Kalle
Patana Tuija
Peltola Lotta
Pesola Kari
Pesonen Juha
Pesonen Suvi
Pihlajamaa Heli
Pistemaa Laura
Portti Tommi
Puusaari Anna-Kaisa
Rannanpää Henna
Rannaste Lauri
Ranta Uula
Rantala Kim
Rantamaa Linda
Rasinkangas Jarno
Raudaskoski Jaana
Riitahuhta Heikki
Rissanen Sampo
Roivainen Hanna-Leena
Ruonansuu Jutta
Ruotsalainen Hanne
Ryhänen Erika
Saarela Henni
Salo Aleksi
Salomaa Asta
Sandvik Toni
Saviluoto Ville
Savola Lotta
Seppänen Samu
Shnoro Elisabet
Siika-aho Anni
Siikaluoma Ville
Siira Santeri
Simola Otto
Siniluoto Lauri
Soini Tuomas
Strand Tiina
Sundqvist Sohvi
Suorsa Jenna
Särkelä Matti
Tervahauta Kaisa
Tervo Lauri
Tiittanen Vilma-Riikka
Tikkala Janika
Tikkinen Annakaisa
Timonen Tuomas
Tossavainen Anssi
Tuiskula Alma
Tuovinen Teemu
Tuovinen Timo
Tyrväinen Ville
Uimonen Valle
Vaara Jussi
Vatjus-Anttila Joni
Vasari Nuuti
Viinikka Ida
Viinikka Viljami
Virtanen Teemu
Välkky Timo
Yliniemi Outi

III luokan ansiomerkki

III lk:n ansiomerkki voidaan antaa ylioppilaskunnan jäsenelle, joka on osoittanut kiitettävää aktiivisuutta ylioppilaskunnan toiminnassa. Merkki voidaan myöntää myös ylioppilaskunnan piirissä toimivan järjestön toimintaan ansiokkaalla tavalla osallistuneelle henkilölle. Henkilö on itseoikeutettu III lk:n ansiomerkkiin, sen jälkeen kun hän ei enää ole oikeutettu kantamaan virkamerkkiä.

Aaltonen Toni
Aarni Mari
Aarni Tuomas
Airaksinen Valtteri
Alahuhta Veera
Alanärä Ilkka
Alanko Veli-Matti
Alaruikka Tiina
Alatainio Noora
Alaviitala Terhi
Antinkaapo Saana
Asukas Veera
Aura Lotta
Bazia Jakub
Bergström Eemeli
Berki Bence
Brotherus Valtteri
Brunou Ville
Bäckman Jemina
Delahunty David
Eronen Antti
Eskelinen Janne
Eskonniemi Minttu
Frogell Sami
Fröjdholm Henri
Guttorm Tuija
Haanpää Veli-Jussi
Haapala Rosa-Maria
Haaranen Päivi
Haataja Riikka
Hagelberg Sara
Hakala Jesse
Hand Henri
Hannila Kati
Hannonen Juuli
Hansson Tapio
Harju Ilmari
Harju Matti
Harju Susanna
Harlin Aleksi
Harvala Karoliina
Hautamäki Marjut
Heberg Kristian
Heikkilä Olli
Heikkinen Jonna
Heikkinen Mikael
Heinikoski Anni
Heininen Sofia
Heinonen Roosa
Herala Sami
Herranen Anne
Hietala Elisa
Hiltunen Sami
Hiltunen Veera
Himanka Ari
Hollanti Petteri
Honkola Jussi
Hälinen Kaarin
Härkönen Kati
Härkönen Lauri
Höök Lotta
Huhtala Pekka
Huhtanen Suvi
Huhtela Stina
Huhtelin Eero
Huhtelin Sakari
Huttunen Mira
Huusansaari Sara
Hyttinen Jonna
Hyvönen Mikko
Ikäheimo Janina
Ikonen Vilma
Immonen Tapio
Isoaho Rasmus
Issakainen Olga
Jaara Elina
Jaatinen Tiina
Jahangiri Erfan
Jama Tommi
Joki Olli
Juholin Ville
Junttila Sara
Juntto Venla
Juntunen Helmi
Juntunen Joel
Juntunen Veera
Juntura Juuli
Jusola Diana
Juurikka Krista
Juuso Tiia-Maria
Juusola Hanna
Juutilainen Terje
Juvonen Ella
Jyrkinen Muusa
Jämsä Lilja
Jänkälä Henna
Jänkälä Henna-Maria
Järvelä Taru
Järvinen Pauliina
Kaarlela Heikki
Kaisko Kalle
Kallio Jussi
Kaltiola Kai
Kananen Antti
Kangas Mari
Kangas Noora
Kari Anunti
Kari Kalle
Karjalainen Anni
Karjalainen Elina
Karjalainen Emma
Karpale Mikko
Kassinen Otso
Kemppainen Teijo
Kemppinen Jenni
Keski-Korsu Pasi
Kettunen Hanne
Kielenniva Leena
Kinisjärvi Anri
Kirjavainen Janne
Kivelä Oona
Kivikallio Meeri
Kiviniemi Anssi
Kiviniemi Antti
Kiviniemi Juho
Kivioja Joonas
Kivirikko Tiia
Kohonen Verneri
Kokkonen Anni
Kokkonen Santeri
Kokkoniemi Iikka
Komulainen Jenna
Komulainen Onni
Korkalo Santtu-Matti
Kortesalmi Marika
Koskela Laura
Koskela Lauri
Koskela Satu
Kostamovaara Johanna
Kotti Tiina
Kovalainen Eeva-Maria
Kulmala Niko
Kuoppamaa Sami
Kurtti Heikki
Kurtti Joonas
Kuusirati Antti
Kuusniemi Tuomas
Kvist Paula
Kärki Mitja
Kärki Timi
Körkkö Saija
Laakso Maaret
Laaksonen Aapo
Lahdenperä Pyry
Lahdenperä Silja
Lahtinen Henri
Laitakari Jaakko
Laiti Malla
Laitinen Erkki
Laitinen Eveliina
Lakka Terhi
Lakkala Samuel
Lantto Mari
Latva-Kyyny Jonna
Lappalainen Tatu
Lappeteläinen Lotta
Lehmus Stiina
Lehtonen Aleksi
Lehtonen Petri
Lehtonen Petri M.
Lehtonen Riikka
Lehtosaari Aapo
Leinonen Eetu
Leinonen Juho
Leinonen Jussi
Leppälä Emma
Leppälä Katri
Leskelä Eveliina
Leskinen Illusia
Lintula Eveliina
Lintula Tapani
Lohiniva Inka
Luosujärvi Iina
Länsman Máren-Elle
Maijala Anna
Maijala Ilona
Makkonen Jonna-Kristiina
Mankinen Otto
Mannermaa Tomi
Marin Tero
Marjakangas Salla
Markuksela Karoliina
Martinkauppi Noora
Marttila Tuukka
Mattanen Tiina
Mattila Tuomo
Maunuksela Kati
Maununiemi Tiina
Meriläinen Iikka
Meskus Ville
Mettovaara Jukka
Michelin Benjamin
Mielityinen Lauri
Miettinen Eeva
Miettinen Heli
Miettunen Roope
Mikkonen Roosa
Minyoi Edgar
Moilanen Jali
Moilanen Lauri
Moilanen Marianna
Mustonen Tuomas
MuukkonenVeera
Myllymäki Elisa
Määttä Emma
Määttä Marko
Mäenpää Nita
Mäenpää Timo
Mäkelä Senni
Mäkinen Anna
Mäkinen Jonna
Mäkinen Kaisa
Mäkitalo Juha
Männistö Tarja
Möttönen Antti
Neitola Uula
Nenonen Mikko
Niemelä Anni
Niemelä Heidi
Niemelä Ilona
Niemelä Mira
Niemi Heikki
Niemi Heikki Samuli
Niemi Jaana
Niemi Outi
Nikkinen Okke
Nikula Aleksi
Niskanen Heidi
Niskanen Laura
Niskanen Markus
Nissinen Matias
Nisula Ilari
Niva Laura
Nousiainen Ilmari
Nousiainen Siiri
Nurmesjärvi Antti
Nylund Tomi
Nyrönen Eliska
Oikarainen Jaakko
Oikarinen Erno
Oikarinen Hannu
Oinas-Panuma Martta
Oja Aleksi
Ojakoski Juha-Matti
Oksanen Kare
Ollikainen Joni
Onnela Jenna
Orava Jarkko
Paajanen Eleonora
Paakki Valtteri
Paananen Ville
Paarma Katri
Päätalo Mira
Paavola Miia
Pakanen Johannes
Pakonen Stiina
Palmujoki Matias
Palo Tatu
Paloheimo Iia
Pankkonen Riikka
Parkkila Juha
Partanen Elina
Partanen Mari
Partanen Tuomas
Parviainen Kalle
Pasanen Jukka
Paso Pauli
Paso Tuomas
Paulin Tuomas
Peitso Miika
Pekki Sini
Pekola Sami
Penttilä Aleksi
Perämäki Harri
Pesonen Heidi
Pesonen Juha-Matti
Petäjäjärvi Mika
Peuna Ilkka
Piekkari Kimmo
Piironen Arto
Piirto Sameli
Piispanen Anni
Piki Anna-Maija
Pikkupeura Sonja
Pistemaa Laura
Pitko Jenni
Piukkula Eetu
Pohjanen Aira
Pohjoisaho Anne
Pohjonen Elina
Poikela Suvi
Poropudas Aleksi
Possakka Tiia
Postila Aleksi
Poutanen Riika
Puhilas Anniina
Puikko Teemu
Pulkkinen Matti
Puro Kai
Puska Jasmin
Putkonen Maiju
Puttonen Jyrki
Putula Miriam
Puutio Johanna
Pyhäjärvi Anniina
Pyhtilä Johanna
Pyykkönen Iina-Ruusa
Päkkilä Johanna K.
Päkkilä Jukka
Pätsi Minna
Pääkkölä Julia
Pöllänen Antti
Quiroz Marco
Rajakallio Jaakko
Rankinen Juha-Antti
Rannaste Lauri
Rantanen Mikko
Rautio Jori
Reponen Paula
Riikonen Niklas
Riikonen Sonja
Rinkinen Anna-Kaisa
Rinta-Homi Outi
Rinta-Piirto Meri
Rissanen Sampo
Roine Lauri-Pekka
Romppainen Kalle-Matti
Rönni Teja
Rova Erika
Rukajärvi Asta
Ruohola Tini
Ruokamo Henna
Ruopsa Miro
Ruotsalainen Wilma
Saarenpää Sami
Saari Johanna
Saari Marko
Saarinen Irena
Sairanen Inkeri
Salin Henri
Salmela Jarno
Salmi Anna
Salmi Olli
Salminen Laura
Salmu Sami
Salo Elina
Salo Henna
Salo Saku
Salo-oja Päivikki
Salomaa Sanna
Salonen Laura
Sandelin Ilmari
Sandvik Toni
Sankila Eero
Sarja Katariina
Sarkkinen Soile
Saukko Jussi
Savola Lotta
Savolainen Ville
Seppälä Markus
Seppänen Jarno
Seppänen Marjo
Siika-aho Maija
Siikaluoma Ville
Siilanen Joonas
Sikanen Tommi
Sinisalo Nikolas
Siponen Essi
Sirviö Johanna
Sjöberg Suvi
Soanjärvi Nuppu
Sohlo Laura
Sorva Esko
Sovio Sami
Soudunsaari Joonas
Strand Henri
Strand Salla
Strand Tiina
Suokas Janne
Suomela Sini
Suoraniemi Henriikka
Suvilehto Reetta
Taanila Samuli
Tahvanainen Marketta
Takala Aleksi
Takamäki Noora
Tanska Taru
Tapaninen Miika
Taskinen Anna-Leena
Tauriainen Joonas
Tenhonen Heli
Tenhunen Jesse
Teperi Sanna
Tervashonka Kauri
Tervo Niko
Tervonen Joakim
Tiittanen Vilma-Riikka
Tikkala Janika
Tikkanen Essi
Tikkanen Marika
Tikkanen Vilho
Tirilä Juha-Matti
Toivonen Outi
Tolonen Heikki
Tolonen Jussi-Pekka
Tolppanen Janne
Toppi Aino
Törmä Topi
Torssonen Taru
Toukkari Joonas
Tryyki Eemil
Tumelius Antti
Tuomi Nita
Tuomivaara Milja
Tuovinen Perttu
Turkki Sonja-Maria
Turpeinen Emmi
Tähtinen Emma
Törmänen Akke-Pekka
Törmänen Valtteri
Törrö Lotta
Uimaniemi Katri
Ulkoniemi Timo
Uusi-Seppälä Siru
Vaajoensuu Salla
Valkama Joonas
Valkama Marianne
Valtiala Kirsi
Vanhainen Katri
Vanhanen Laura
Vapa Matti
Vaskuri Katariina
Veijola Timo
Ventelä Jaakko
Vesterkvistiä Stefan
Vielma Tuomas
Viinamäki Sauli
Viljamaa Elisa
Viljamaa Sonja
Vilmi Arttu
Virkkunen Heikki
Virpiranta Jussi
Virpiranta Katja
Virtanen Oskari
Virtanen Oula
Visuri Ville-Valtteri
Voutilainen Niina
Vähätaini Henry
Väisänen Pauli
Välimäki Emilia
Vänttilä Samuli
Wallen Essi
Welling Janne
Yliranta Ukko-Pekka
Yliviuhkola Riku
Yli-Ojanperä Sanni

Skip to content