Historia

Opiskelijan hyvää elämää jo vuodesta 1959

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on ollut keskeinen osa yliopistonsa akateemista yhteisöä, edustanut oululaisia opiskelijoita ja korostanut pohjoissuomalaisuutta.

OYY perustettiin syksyllä 1959 vaalimaan ylioppilaiden henkisiä ja taloudellisia harrastuksia sekä edistämään ”sivistystä, siveellisyyttä ja hyvää järjestystä”. Ylioppilaskunnalla oli monenlaista toimintaa tilaisuuksien järjestäjänä, opiskelijan arkisista asioista huolehtijana ja opiskelija-asuntojen rakentajana.

Ylioppilaskunnasta tuli jopa Oulun suurin ravintoloitsija, sillä rakentamista rahoitettiin liiketoiminnalla. Lopulta liike- ja rakennustoiminta kasvoi niin suureksi, että se eriytettiin 1970-luvun alussa Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiölle ja Oulun Ylioppilasapu ry:lle. Samalla elettiin voimakkaan poliittisen kuohunnan kautta. Poliittisen kipinän saaneet opiskelija-aktiivit kiistelivät Oulun ylioppilaslehdessä ja jakoivat tärkeimpiä vallankäytön paikkoja keskinäisillä sopimuksilla. Professorikuntaa kritisoitiin toisinaan jyrkin sanankääntein, ja pahimmillaan sen ajateltiin edustavan taantumusta ja suurpääoman etuja. Poliittisen palon laannuttua riviopiskelijat alkoivat vaatia järjestöltään käytännönläheistä toimintaa arjen ongelmien kohentamiseksi.

Ylioppilaskunta toimii edelleen monin tavoin jäsentensä hyväksi, vaikka nykyopiskelijan suhde ylioppilaskuntaan ei useinkaan ole yhtä tiivis kuin yliopiston alkuaikoina. Viime vuosikymmeninä etujärjestötyö on ammattimaistunut, ja ylioppilaskunnalla on ollut paikkansa myös oman yliopiston neuvottelupöydissä.

Lisää ylioppilaskunnan historiasta voit lukea 50-vuotisjuhliemme kunniaksi vuonna 2010 julkaistusta Uunosta Välkyksi – Oulun yliopiston ylioppilaskunta vuosina 1959–2009 -historiateoksestamme. Mukaansa tempaava teos opiskelijapolitiikan historiasta on ostettavissa ylioppilaskunnan toimistolta.

1959 Jalo Telismaa
1960 Esko Hiukka, Olli Jussila
1961 Jouko Mäkelä
1967 Jorma Keinänen
1968 Vilho Lantto
1970 Vesa Mustonen
1972 Juhani Määttä
1973 Juhani Turunen
1974 Seppo Rantamaula
1975 Ilkka Fredriksen
1976 Torsti Oja
1977 Hannu Kemppainen
1978 Juhani Seppänen
1982 Alpo Merilä
1983 Timo Klementti
1984 Pekka Jylhä
1986 Timo Lindborg
1988 Juha Aliranta
1990 Raimo Perttula
1991 Timo Kurula
1992 Tiina Hetemaa
1993 Sakari Toivanen
1994 Nina-Marika Pieskä (os. Niskanen)
1995 Sari Juntunen
1996 Ari-Pekka Ryökkynen
1998 Pertteri Kantola
2000 Antero Metso
2001 Mikko Nissinen
2002 Miika Mielityinen
2003 Antti Ojala, Jarno Kilpinen
2004 Anniina Salo
2005 Mikko Paakkolanvaara
2006 Matti Mölläri
2007 Anna-Kaisa Rinkinen
2008 Leo Hylkinen
2009 Tuure Karppimaa
2010 Jaakko Laitakari
2011 Lauri Tervo
2012 Antti Heikkinen
2013 Eero Manninen, Janne Hakkarainen
2014 Tero Marin

2015 Vili Koistinen
2016 Nico Numminen
2017 Susa Vikeväkorva
2018 Elisabet Shnoro
2019 Tino Nissinen

OYY:n akateemisia kunniamerkkejä on yhteensä 4 eri luokkaa. Näin ylioppilaskunta on parhaalla mahdollisella tavalla pystynyt kunnioittamaan erityyppistä opiskelijoiden eteen tehtyä työtä jo viidellä vuosikymmenellä, vuodesta 1965 lähtien. Yhteensä OYY on jakanut akateemisia kunniamerkkejä jo 550 opiskelijan hyvää elämää edistäneelle henkilölle.

OYY:n kunniajäseneksi kutsutut

1962 Oulun yliopiston va. rehtori professori Pentti Kaitera

1968 sosiaalineuvos Jouko Mäkelä

1970 tekniikan tohtori Vilho Lantto

1980 tasavallan presidentti Urho Kekkonen

1985 professori Yrjö Kilpi

1987 Oulun yliopiston rehtori, professori Markku Mannerkoski

1995 tasavallan presidentti Martti Ahtisaari

1997 ylivirastomestari Erkki Liljeblad

2005 maaherra Eino Siuruainen

2005 professori Vesa Mustonen

2007 professori Liisi Huhtala

2007 kehitysjohtaja Paavo Sippola

2010 Oulun yliopiston rehtori, professori Lauri Lajunen

2013 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimistosihteeri Pirjo Heikkinen

OYY:n kunniamerkki

Kunniamerkki voidaan antaa kunnian- tai kiitollisuudenosoituksena ylioppilaskunnan tai sen päämäärien hyväksi tehdystä erittäin ansiokkaasta työstä.

Heikkinen Pekka
Kaleva Riitta
Kilpinen Jarno
Leppämäki Wille
Liimatainen Janne
Manninen Eero
Nissinen Mikko
Ruopsa Jukka
Seppälä Milja
Siikaluoma Teuvo

I luokan ansiomerkki

Ensimmäisen luokan ansiomerkki voidaan antaa ylioppilaskunnan nykyiselle tai entiselle jäsenelle tai ylioppilaskuntaa lähellä olevalle henkilölle tunnustuksena ylioppilaskunnan hyväksi suoritetusta ansiokkaasta työstä.

Aikio Aslak
Eklund Petri
Eriksson Suvi
Fahim Samira
Haapala Teemu
Haataja Ilkka
Harila Esko
Harju Risto
Heikkinen Antti
Heikkinen Pekka
Heikkinen Pirjo
Hentilä Markku
Holopainen Tuure
Huttunen Elsi
Huusko Oskari
Impiö Ville
Järvelä Sanna
Kaakinen Heikki
Kairivaara Mari-Leena
Kaleva Jari-Pekka
Kangas Jorma
Kantola Petteri
Kauranen Kristiina
Kavalto-Montin Kristiina
Keinänen Jorma
Kettunen Jonne
Koiso-Kanttila Erkki
Koistinen Vili
Koivunen Minna
Kolehmainen Eeva-Maija
Koskikallio Jouko
Kurula Timo
Lantto Vilho
Lehtinen Raimo
Leikola Junnu
Leipälä Pasi
Leppämäki Wille
Liisanantti Ville
Lintula Tapani
Lukkarila Anne
Manninen Jyrki
Mattila Jussi
Merilä Mika
Meskus Niina
Metso Antero
Mielityinen Miika
Mikkola Anne
Mustonen Vesa
Mäkelä Jouko
Mäntyranta Hannes
Mölläri Matti
Nikula Rami
Nisula Ilari
Nortia Teuvo
Numminen Nico
Nuortimo Elina
Oksman Juhani
Paakkolanvaara Mikko
Pieskä Nina-Marika
Pitko Jenni
Pitkänen Raimo
Pura Anneli
Pyykkö Risto
Pääkkönen Jaakko
Rautio Markku
Ronkainen Maria
Roppola Leena
Ruoppa Heikki
Rytkönen Antti
Röning Juha
Saarela Markku
Saari Taavi
Sainio Lauri
Salo Anniina
Sarmola Jaakko
Saukko Miikka
Saure Lauri
Seppälä Milja
Simell Juha
Tikkinen Annakaisa
Toivanen Sakari
Vanhamäki Kaija-Leena
Varjo Uuno
Vasari Pekka
Vatja Heidi
Vatja Juha
Vesala Tuomas
Virtanen Annika
Väisänen Liisa
Väisänen Pauli
Yli-Luukko Jari
Ylikotila Arto
Ylinampa Kati

II luokan ansiomerkki

II lk:n ansiomerkki voidaan antaa tunnustuksena ylioppilaskunnan toimintaan ansiokkaalla tavalla osallistuneelle henkilölle. Merkki voidaan myöntää myös ylioppilaskunnan piirissä toimivan järjestön hyväksi suoritetusta ansiokkaasta työstä.

Adolfsen Veera
Fahim Samira
Hartikka Heikki
Haverinen Moona
Honkala Elina
Immonen Miia
Isohätälä Jaana
Juntunen Veera
Jusola Diana
Kangas Pauli
Kantomaa Laura
Karjalainen Juho
Kemi Matti
Kesti Johanna
Kettunen Jonne
Kivimäki Sarianna
Kiviniemi Anssi
Koivuniemi Ville
Kukkonen Outi
Kähkönen Merja
Laitinen Satu
Longi Tarja
Marin Tero
Maununiemi Susanna
Meriläinen Iikka
Moilanen Eija
Mäki-Petäjä Jaakko
Mäkitalo Juha
Määttä Marko
Oja Olli
Ollikainen Anne
Palomaa Mariko
Palsola Antti
Patana Tuija
Pesola Kari
Pesonen Suvi
Pesonen Juha
Pihlajamaa Heli
Pistemaa Laura
Portti Tommi
Puusaari Anna-Kaisa
Rannanpää Henna
Rantala Kim
Rasinkangas Jarno
Riitahuhta Heikki
Rissanen Sampo
Roivainen Hanna-Leena
Ruonansuu Jutta
Ruotsalainen Hanne
Ryhänen Erika
Saarela Henni
Salo Aleksi
Savola Lotta
Seppänen Samu
Siikaluoma Ville
Simola Otto
Sundqvist Sohvi
Särkelä Matti
Tervo Lauri
Tikkala Janika
Tikkinen Annakaisa
Tossavainen Anssi
Tuiskula Alma
Tuovinen Timo
Tyrväinen Ville
Uimonen Valle
Vatjus-Anttila Joni
Viinikka Ida
Yliniemi Outi

III luokan ansiomerkki

III lk:n ansiomerkki voidaan antaa ylioppilaskunnan jäsenelle, joka on osoittanut kiitettävää aktiivisuutta ylioppilaskunnan toiminnassa. Merkki voidaan myöntää myös ylioppilaskunnan piirissä toimivan järjestön toimintaan ansiokkaalla tavalla osallistuneelle henkilölle. Henkilö on itseoikeutettu III lk:n ansiomerkkiin, sen jälkeen kun hän ei enää ole oikeutettu kantamaan virkamerkkiä.

Aarni Mari
Aarni Tuomas
Airaksinen Valtteri
Alanko Veli-Matti
Alanärä Ilkka
Aleksi Poropudas
Aleksi Takala
Anna Mäkinen
Anna-Leena Taskinen
Anunti Kari
Arttu Vilmi
Benjamin Michelin
Brotherus Valtteri
Brunou Ville
Eemil Tryyki
Eero Huhtelin
Elina Jaara
Elina Salo
Elisa Viljamaa
Eronen Antti
Essi Wallen
Frogell Sami
Fröjdholm Henri
Guttorm Tuija
Haapala Rosa-Maria
Haaranen Päivi
Hand Henri
Hansson Tapio
Harju Matti
Heberg Kristian
Heikkinen Mikael
Heininen Sofia
Henri Lahtinen
Herranen Anne
Hietala Elisa
Himanka Ari
Honkola Jussi
Huhtala Pekka
Huhtanen Suvi
Hyvönen Mikko
Hyypiö Anni
Ilkka Peuna
Jaatinen Tiina
Jahangiri Erfan
Jali Moilanen
Jama Tommi
Jarkko Orava
Jenni Kemppinen
Jesse Hakala
Jesse Tenhunen
Joonas Kivioja
Joonas Kurtti
Juha-Matti Tirilä
Juho Kiviniemi
Juholin Ville
Juntunen Veera
Juntura Juuli
Jusola Diana
Jussi Kallio
Jussi-Pekka Tolonen
Juurikka Krista
Juuso Tiia-Maria
Juvonen Ella
Jänkälä Henna
Jänkälä Henna-Maria
Kai Kaltiola
Kaisa Mäkinen
Kananen Antti
Kangas Noora
Kari Kalle
Karpale Mikko
Kati Hannila
Keski-Korsu Pasi
Kettunen Hanne
Kielenniva Leena
Kivelä Oona
Kiviniemi Anssi
Kohonen Verneri
Komulainen Onni
Korkalo Santtu-Matti
Koskela Satu
Kostamovaara Johanna
Kotti Tiina
Kovalainen Eeva-Maria
Kurtti Heikki
Kuusirati Antti
Kuusniemi Tuomas
Körkkö Saija
Laaksonen Aapo
Laitakari Jaakko
Lakka Terhi
Lappeteläinen Lotta
Laura Koskela
Lauri Rannaste
Lauri-Pekka Roine
Lehtosaari Aapo
Leinonen Juho
Leinonen Jussi
Leppälä Emma
Lintula Eveliina
Lintula Tapani
Luosujärvi Iina
Maaret Laakso
Maijala Anna
Makkonen Jonna-Kristiina
Mankinen Otto
Mari Partanen
Marin Tero
Marko Saari
Markus Seppälä
Matias Nissinen
Mattanen Tiina
Mattila Tuomo
Maunuksela Kati
Maununiemi Tiina
Meriläinen Iikka
Meskus Ville
Mettovaara Jukka
Mielityinen Lauri
Miettinen Eeva
Miika Peitso
Miika Tapaninen
Mikko Nenonen
Minna Pätsi
Mira Päätalo
Mustonen Tuomas
Muusa Jyrkinen
Mäenpää Timo
Mäkitalo Juha
Männistö Tarja
Määttä Marko
Möttönen Antti

Neitola Uula
Niemelä Heidi
Niemelä Ilona
Niemelä Mira
Niemi Heikki
Niemi Heikki Samuli
Niemi Jaana
Niina Voutilainen
Nikula Aleksi
Niskanen Heidi
Nisula Ilari
Niva Laura
Nousiainen Siiri
Nylund Tomi
Nyrönen Eliska
Oikarainen Jaakko
Oinas-Panuma Martta
Ojakoski Juha-Matti
Olli Heikkilä
Olli Salmi
Ollikainen Joni
Oula Virtanen
Outi Rinta-Homi
Paajanen Eleonora
Paarma Katri
Paavola Miia
Palmujoki Matias
Pankkonen Riikka
Partanen Elina
Parviainen Kalle
Pasanen Jukka
Paso Pauli
Paso Tuomas
Paulin Tuomas
Pekola Sami
Perämäki Harri
Pesonen Heidi
Pesonen Juha-Matti
Petri M. Lehtonen
Piironen Arto
Piki Anna-Maija
Pistemaa Laura
Pitko Jenni
Pohjanen Aira
Pohjoisaho Anne
Pohjonen Elina
Possakka Tiia
Puikko Teemu
Pulkkinen Matti
Puro Kai
Puttonen Jyrki
Puutio Johanna
Pyhtilä Johanna
Pyhäjärvi Anniina
Pyykkönen Iina-Ruusa
Päkkilä Johanna K.
Päkkilä Jukka
Rajakallio Jaakko
Rantanen Mikko
Reponen Paula
Rinkinen Anna-Kaisa
Rinta-Piirto Meri
Rissanen Sampo
Romppainen Kalle-Matti
Rova Erika
Ruokamo Henna
Ruopsa Miro
Saarenpää Sami
Saari Johanna
Salla Strand
Salmela Jarno
Salmi Anna
Salminen Laura
Salmu Sami
Salo Henna
Sandelin Ilmari
Sandvik Toni
Sanna Salomaa
Sarkkinen Soile
Saukko Jussi
Sauli Viinamäki
Savola Lotta
Senni Mäkelä
Seppänen Jarno
Seppänen Marjo
Siika-aho Maija
Siikaluoma Ville
Soanjärvi Nuppu
Sonja Pikkupeura
Sorva Esko
Sovio Sami
Stiina Lehmus
Suokas Janne
Suomela Sini
Suoraniemi Henriikka
Suvilehto Reetta
Takamäki Noora
Tanska Taru
Tenhonen Heli
Teperi Sanna
Terje Juutilainen
Tervashonka Kauri
Tervo Niko
Tervonen Joakim
Tiina Strand
Tikkala Janika
Tini Ruohola
Toivonen Outi
Tolonen Heikki
Tolppanen Janne
Toppi Aino
Torssonen Taru
Toukkari Joonas
Tumelius Antti
Tuomivaara Milja
Tuovinen Perttu
Tähtinen Emma
Törmä Topi
Törmänen Akke-Pekka
Uimaniemi Katri
Ulkoniemi Timo
Vaajoensuu Salla
Valkama Marianne
Vanhanen Laura
Vapa Matti
Vaskuri Katariina
Veera Alahuhta
Ventelä Jaakko
Vielma Tuomas
Viljamaa Sonja
Virkkunen Heikki
Virpiranta Jussi
Virpiranta Katja
Väisänen Pauli
Vänttilä Samuli
Yliranta Ukko-Pekka

Skip to content