Uutiset Hennamari Toiviainen

Kommentti Oulun kaupungin pysäköintinormiin

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) kiittää Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluita mahdollisuudesta antaa mielipiteensä uuteen pysäköintinormiin.

Korkeakoulutuksen keskittyminen kahdelle kampusalueelle vuodesta 2019 lähtien tulee entisestään lisäämään opiskelijoille soveltuvien asuntojen kysyntää ja keskittämään opiskelija-asumista erityisesti Linnanmaan alueella. Uusi pysäköintinormi vilkastuttaa lisä- ja täydennysrakentamista, jota näille alueille tarvitaan.

Autopaikkanormin pienentäminen Oulun keskustassa ja Linnanmaan kampuksen lähettyvillä on perusteltua. Autopaikan tarpeellisuus riippuu olennaisesti julkisten liikenneyhteyksien toimivuudesta: hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä asuvat eivät tarvitse autoa, eivätkä siten autopaikkaakaan. Normi huomioi myös tulevaisuuden megatrendien, kuten yhteiskäyttöautojen ja sähköautojen, lisääntyvän käytön. OYY vaatii, että autopaikkanormia pienennetään esitettyä enemmän, erityisesti tiheästi asutuilla keskusta- ja opiskelija-asuntoalueilla.

OYY on ilahtunut siitä, että normi laajenee koskemaan myös pyöräpysäköintiä. Sekä Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksille että Oulun keskustaan tarvitaan riittävästi kunnollisia, katettuja ja turvallisen runkolukituksen mahdollistavia pyöräpaikkoja. Turvalliset pyöräpaikat yhdessä hyvin hoidettujen kevyen liikenteen väylien kanssa kannustavat osaltaan liikkuvaan ja ekologiseen elämäntapaan.

OYY myös toivoo, että autopaikkojen ja pyöräpaikkojen käyttöastetta seurataan ja tarvittaessa normiin tehdään uusia päivityksiä, jotka vastaavat todellista tarvetta.

Oulussa 16.11.2017

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (OYY)

Joel Kronqvist
Hallituksen puheenjohtaja

Aino-Kaisa Manninen
Pääsihteeri

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Hae keskusvaalilautakuntaan 2018!

Haluatko olla tekemässä suunnittelemassa ja valmistelemassa vuoden 2019 edustajistovaaleja? Lähde mukaan keskusvaalilautakuntaan.  OYY hakee kaudelle 2018 puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa sekä kolmea varsinaista jäsentä. Työ painottuu syksylle 2018.

Ehdokkaaksi voi asettua ylioppilaskunnan jäsen. Kuitenkin niin, että ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt sekä vaalirenkaan ja vaaliliiton vaaliasiamiehet ovat esteellisiä toimimaan keskusvaalilautakunnan jäseninä tai varajäseninä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 21.11. klo 23.59 mennessä osoitteeseen halloped.fi.. Edustajisto valitsee keskusvaalilautakunnan kokoonpanon kokouksessaan 22.11.2017.

Lisätietoja: ylioppilaskunnan pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen, paasihteeri(a)oyy.fi, p. 040 523 1822

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Hae PSOAS:n hallitukseen!

OYY hakee ylioppilaskunnan edustajia Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (PSOAS) hallitukseen. Avoinna on kolme (3) hallituksen jäsenen paikkaa kaudelle 2018­–2020. PSOAS tarjoaa näköalapaikan opiskelija-asumiseen ja säätiön päätöksentekoon.

PSOAS:n hallituksen sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu säätiön hallinnosta huolehtiminen ja se, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkio.

OYY:n hallitus nimeää kolme PSOAS:n hallituksen jäsentä kokouksessaan 30.11.2017. Samassa kokouksessa hallitus tekee esityksen hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta kalenterivuodelle 2018. Hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi voidaan nimetä OYY:n nimeämä PSOAS:n hallituksen jäsen. Hallitukseen hakukelpoisia eivät ole PSOAS:n toimihenkilöt.

Toivomme tiiviitä ja vapaamuotoisia hakemuksia, jossa kerrot motivaatiostasi ja osaamisestasi sekä tehtävän kannalta keskeisimmät luottamustoimesi. Kerro hakemuksessasi myös, oletko käytettävissä PSOAS:n hallituksen puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 27.11.2017 klo 23.59 mennessä osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Kirjoita otsikko riville “PSOAS hallitus”.

Lisätietoja hakuprosessista:
OYY:n pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822

Lisätietoja hallituksessa toimimisesta:
PSOAS:n hallituksen puheenjohtaja Milja Seppälä, milja.seppala@nullpsoas.fi, 044 757 3181
PSOAS on vuonna 1971 perustettu opiskelija-asuntosäätiö, jonka tehtävänä on tarjota edullista asumista oululaisille opiskelijoille. Säätiön ovat perustaneet Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Domus Botnica -säätiö ja Pohjois-Suomen oppilasasuntolat Oy. Nykyisin säätiö omistaa yli 5 500 asuntopaikkaa. Ylioppilaskunta nimeää suoraan PSOAS:n hallitukseen jäsenet. Aiemmin OYY on nimennyt jäseniä PSOAS:n valtuuskuntaan, jota ei enää sääntömuutoksen vuoksi ole.

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Hae talousvaliokunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi!

Ylioppilaskunnan talousvaliokunta etsii puheenjohtajaa vuodelle 2018 ja kolmea varsinaista jäsentä kaudelle 2018–2019.

Talousvaliokunnan puheenjohtajalta ja jäseniltä edellytetään kiinnostusta ja kykyä perehtyä ylioppilaskunnan talousasioihin. Katsomme aiemman kokemuksen talousasioista eduksi. Edustajisto valitsee puheenjohtajan ja valiokunnan jäsenet kokouksessaan 5.12.  Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 4.12.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Kirjoita otsikkoriville “Hakemus talousvaliokuntaan”.

Talousvaliokunnan sääntömääräisinä tehtävinä ovat:

1) valmistella edustajiston kokousta varten:

 1. ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisön valinta;
 2. ylioppilaskunnan tilinpäätöksen vahvistaminen;
 3. vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja pääsihteerille;
 4. vahingonkorvauskanteen nostaminen hallituksen jäseniä, pääsihteeriä tai tilintarkastajaa vastaan; ja
 5. erityisen tarkastuksen järjestämisestä päättäminen;

2) antaa tarvittaessa lausunto hallituksen valmistelemasta edustajiston päätösasiasta, joka liittyy ylioppilaskunnan talouteen tai talousvaliokunnan toimintaan;
3) arvioida, ovatko edustajiston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko ylioppilaskunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
4) antaa edustajistolle kultakin edeltävältä kalenterivuodelta arviointikertomus edustajiston tilinpäätöskäsittelyä varten; ja
5) hoitaa muut edustajiston sille määräämät tehtävät.

Talousvaliokunnassa toimii puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Valiokunnan sihteerinä toimii pääsihteeri. Talousvaliokunnassa ei voi toimia OYY:n hallituksen jäsenet tai toimihenkilö tai hallintolain (434/2003) 28 §:n 2. tai 3. momentissa mainittu läheinen.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822

Edit: Hakuaikaa on jatkettu 4.12. klo 12 mennessä.

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

OYY:n jaostot etsivät puheenjohtajia vuodelle 2018!

1. HAE EDUNVALVONTAJAOSTON PUHEENJOHTAJAKSI

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edunvalvontajaoston toiminnan tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden tietämystä ajankohtaisista yliopisto-opiskelijoihin vaikuttavista asioista ja edunvalvonnasta sekä toimia matalan kynnyksen vaikuttamisalustana ylioppilaskunnan toimintaan. Jaosto järjestää esimerkiksi tempauksia, tapahtumia, vierailuja ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Jaoston tehtävänä on palvella kaikkia ylioppilaskunnan jäseniä.

Ylioppilaskunta hakee oma-aloitteista, edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta kiinnostunutta ja idearikasta puheenjohtajaa vuodelle 2018. Jaosto toimii suomeksi ja englanniksi, joten puheenjohtajalta edellytetään hyvää englannin kielistä kirjallista ja suullista taitoa. Puheenjohtajuus sopii erinomaisesti ihmiselle, joka haluaa edistää yliopisto-opiskelijoiden tietoisuutta ajankohtaisista asioista ja vaikuttaa yliopistoyhteisössä. Tehtävä sopii mainiosti täysipäiväisesti opiskelevalle.

Puheenjohtajalle maksetaan kokouksista kokouspalkkiota.

Lisätietoja edunvalvontajaostosta ja jaostojen toiminnasta löytyy osoitteesta www.oyy.fi/oyy/organisaatio/jaostot-ja-valiokunnat/

Jaoston puheenjohtajaksi  voi hakea kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen. Jätä hakemus ja ansioluettelo soveltuvilta osin osoitteeseen halloped.fi viimeistään 16.1.2018 klo 23.59 mennessä. Voit laittaa hakemukseesi myös linkin, josta löytyy ansioluettelosi. Valinnan puheenjohtajasta tekee OYY:n hallitus.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822

2. HAE YMPÄRISTÖJAOSTON PUHEENJOHTAJAKSI

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan ympäristöjaoston toiminnan tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden tietämystä ympäristöasioista ja vaikuttaa siihen, että ympäristöasiat otetaan paremmin huomioon ylioppilaskunnassa, yliopistolla ja Oulussa. Jaosto järjestää esimerkiksi tempauksia, tapahtumia, vierailuja ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Jaoston tehtävänä on palvella kaikkia ylioppilaskunnan jäseniä.

Ylioppilaskunta hakee oma-aloitteista, ympäristöasioista kiinnostunutta ja idearikasta puheenjohtajaa vuodelle 2018. Ympäristöjaostossa pääsee vaikuttamaan yliopiston kierrätysjärjestelmien toimivuuteen tai halutessaan saa sanottua sanansa vaikkapa kaupungin tai maakunnan ympäristölinjauksiin. Puheenjohtajuus sopii erinomaisesti ihmiselle, joka haluaa edistää ympäristöarvoja lähestyttävällä tavalla yliopisto-opiskelijoille. Tehtävä sopii mainiosti täysipäiväisesti opiskelevalle.

Puheenjohtajalle maksetaan kokouksista kokouspalkkiota.

Lisätietoja ympäristöjaostosta ja jaostojen toiminnasta löytyy osoitteesta www.oyy.fi/oyy/organisaatio/jaostot-ja-valiokunnat/

Jaoston puheenjohtajaksi  voi hakea kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen. Jätä hakemus ja ansioluettelo soveltuvilta osin osoitteeseen halloped.fi viimeistään 16.1.2018. klo 23.59 mennessä. Voit laittaa hakemukseesi myös linkin, josta löytyy ansioluettelosi. Valinnan puheenjohtajasta tekee OYY:n hallitus.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822

 

3. HAE KULTTUURIJAOSTON PUHEENJOHTAJAKSI

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kulttuurijaosto edistää värikästä akateemista opiskelijakulttuuria ideoimalla ja toteuttamalla mukaansatempaavia tapahtumia kampuksilla ja kaupungilla. Jaosto tarjoaa kaikille ylioppilaskunnan jäsenille mahdollisuuksia nauttia monimuotoisesta kulttuurista ja luoda sitä itse. Jaosto järjestää tempauksia, tapahtumia ja bileitä ja voi halutessaan ottaa kantaa kulttuurin harrastamisen mahdollisuuksiin kaupungissa. Jaosto voi myös olla tukemassa OYY:n tapahtumien, kuten Vulcanalian toteuttamista. Jaoston tehtävänä on palvella kaikkia ylioppilaskunnan jäseniä.

Jaosto toimii yhteistyössä Oulun kaupungin kulttuuritoimijoiden sekä yliopiston aine- ja harrastejärjestöjen kanssa. Ylioppilaskunta hakee oma-aloitteista, aikaansaavaa, kulttuuriasioista kiinnostunutta ja idearikasta puheenjohtajaa vuodelle 2018. Puheenjohtajuus sopii erinomaisesti ihmiselle, joka haluaa olla järjestämässä hauskaa ja mielenkiintoista vapaa-ajan ohjelmaa kaikille yliopiston opiskelijoille. Tehtävä sopii mainiosti täysipäiväisesti opiskelevalle.

Puheenjohtajalle maksetaan kokouksista kokouspalkkiota.

Lisätietoja kulttuurijaostosta ja jaostojen toiminnasta yleisesti löytyy osoitteesta www.oyy.fi/oyy/organisaatio/jaostot-ja-valiokunnat/

Jaoston puheenjohtajaksi  voi hakea kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen. Jätä hakemus ja ansioluettelo soveltuvilta osin osoitteeseen halloped.fi viimeistään 16.1.2018 klo 23.59 mennessä. Voit laittaa hakemukseesi myös linkin, josta löytyy ansioluettelosi. Valinnan puheenjohtajasta tekee OYY:n hallitus.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822

Edit: 15.12. Hakuaikaa jatkettu 16.1.2018 asti.

Uutiset Janne Hakkarainen

46: Hae hallinnon opiskelijaedustajaksi 16.11.2017 mennessä! Apply for student representative positions by Nov 16th!

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Lähde OYY:n hallitukseen 2018 / OYY’s Board 2018 – apply before 23.11. at halloped.fi
2. Be the Change – hae hallinnon opiskelijaedustajaksi 16.11.2017 mennessä! Be the Change – apply for student representative positions by Nov 16th!
3. Itsenäisyyspäivän soihtukulkue – ainutlaatuinen Suomi 100 vuotta -kulkue! Independency Day’s Torch Procession – Unique celebration of the Finland’s 100th Birthday!
4. Tapiiri Ry:n perustamiskokouskutsu / Tapiiri Ry founding meeting invitation
5. Haku Juveneksen ja Unirestan ravintolatoimikuntiin
6. Hae OYY:n edustajaksi YTHS:n valtuuskuntaan
7. Hengailuilta ti 21.11. / Hang out evening on tue 21.11.
8. Workshop on English communication of the University of Oulu / Työpaja Oulun yliopiston viestinnästä englanniksi
9. Cassiopeia, TeeKun, Oulun yliopiston kamariorkesteri ja Teekkaritorvien yhteiskonsertti / Cassiopeia and TeeKu, the University Chamber Orchestra and wind band Teekkaritorvet come together to celebrate Suomi100

1. Lähde OYY:n hallitukseen 2018 / OYY’s Board 2018 – apply before 23.11. at halloped.fi

Haku OYY:n hallitukseen on käynnistynyt ja päättyy 23.11. Lue lisää: Lue lisää: http://www.oyy.fi/hae-oyyn-hallitukseen-vuodelle-2018/

Lisäksi tiistaina 14. marraskuuta klo 12.00 järjestetään Kysy hallitukselta Facebook-livetilaisuus, jossa luottamustoimista kiinnostuneet voivat esittää niiden hoitamiseen liittyviä kysymyksiä ylioppilaskunnan nykyiseltä hallitukselta. Kysymyksiä voi lähettää jo ennakkoon oheisen lomakkeen kautta: https://goo.gl/forms/PU5YGuVKJzsnzPLC3

Apply before 23.11. at halloped.fi Read more at: http://www.oyy.fi/en/apply-for-the-board-of-the-student-union-for-the-year-2018/.

“Ask the Board” will be broadcasted live on Facebook, and those interested in working in the Student Union will have a chance of asking the current board members questions about their work in the Board. The following form can be used to send questions in advance: https://goo.gl/forms/PU5YGuVKJzsnzPLC3

2. Be the Change – hae hallinnon opiskelijaedustajaksi 16.11.2017 mennessä! Be the Change – apply for student representative positions by Nov 16th!

Teemme kaikki yhdessä Oulun yliopiston tulevaisuutta. Osallistumalla voit vaikuttaa siihen, millaiset oppimisen olosuhteet ja mahdollisuudet sinulla ja opiskelukavereillasi on.” – koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee aktiivisia ja motivoituneita hallinnon opiskelijaedustajia eli tuttavallisemmin hallopedeja yliopistokollegioon, koulutusneuvostoon,  koulutuksen johtoryhmään, tutkintolautakuntaan, opettajankoulutuksen johtoryhmään, TOPIK:n koulutustoimikuntaan sekä tiedekuntien johtoryhmiin, tiedekuntahallituksiin ja  koulutustoimikuntiin.

Kaikkien haussa olevien toimipaikkojen kausi alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019. Haku avoinna oleviin paikkoihin päättyy 16.11.2017

Hakeminen tapahtuu osoitteessa halloped.fi

Tsekkaa kaikki hakukuulutukset, hae tai vähintään kannusta kaveriasi hakemaan!

http://www.oyy.fi/be-the-change-hae-hallinnon-opiskelijaedustajaksi-16-11-2017-mennessa/

The Student Union in the University of Oulu is seeking active and motivated student representatives, more commonly known as hallopeds, for the University Collegium, the Education Council, the Education Management Group, the Board of Examiners, the Teacher Training Management Group, the Teaching Development Group of the Oulu Extension School, and for the Faculty Management Groups, the Faculty Boards, and the Faculty Education Committees.

The terms for all positions start on 1/1/2018 and end on 31/12/2019. The application period for these positions ends on November 16th.

The application process will take place on halloped.fi

Check out the call, apply or at least encourage your friends to apply!

http://www.oyy.fi/en/be-the-change-apply-for-student-representative-positions/

3. Itsenäisyyspäivän soihtukulkue – ainutlaatuinen Suomi 100 vuotta -kulkue! Independency Day’s Torch Procession – Unique celebration of the Finland’s 100th Birthday!

KULKUEEN FB-TAPAHTUMA: http://bit.ly/2jfTcBy

Oulun yliopiston ylioppilaskunta järjestää pitkäikäisimpiin akateemisiin perinteisiin kuuluvan itsenäisyyspäivän soihtukulkueen 6.12. Soihtukulkueeseen ovat tervetulleita kaikki OYY:n jäsenet ja myös ylioppilaskuntamme alumnit.

Suomen 100-vuotissyntymäpäivän kunniaksi ylioppilaskunnan soihtulkulkue yhdistyy Suomi 100 -Ajankulkueen kanssa osittain. Ajankulkue on tanssitaiteilija Petri Kauppisen suunnittelema ja on osa virallista Suomen syntymäpäiväviikon ohjelmaa Oulussa. Ajankulkueen kruunaa Cassiopeian esiintyminen ja ilotulitus Kaupungintalolla.

Ajankulkue lähtee liikkeelle Kauppatorilta (soihtukulkueen kokoontuminen Toripolliisi-patsaan luona klo 14:30). Ennen kulkueen lähtöä jaamme soihtuja ja harjoittelemme kulkueen laulut. Soihtuja on jaossa 100 kpl, joten saavu paikalle hyvissä ajoin jos haluat kantaa soihtua. Kauppatorilta kävelemme kaupungintalolle kuuntelemaan Cassiopeiaa. Ajankulkueen päätyttyä kaupungintalolle jatkamme soihtukulkueen kesken Intiön hautausmaalle laskemaan seppeleen sankarihaudoille. Soihtukulkueen pukukoodi on ylioppilaslakki/teekkarilakki sekä mahdollisuuksien mukaan tummat päällysvaatteet.

Soihtukulkueen jatkot ovat Vanhalla Paloasemalla (Kauppurienkatu 24 A), jossa vietämme Suomen syntymäpäivää katsomalla yhdessä Linnan juhlia. Tervetuloa!

PÄHKINÄNKUORESSA

Mitä: Soihtukulkue
Missä: Lähtö Kauppatorilta (Kokoontuminen Toripolliisi-patsaalla)
Milloin: Keskiviikkona 6.12.

14.30 Kokoonnutaan Toripolliisille
15.00 Ajankulkue lähtee Kauppatorilta
n.15.30 Cassiopeia esiintyy kaupungintalon portailla
16.00 Soihtukulkue jatkaa Intiön hautausmaalle
17.00 Soihtukulkue päättyy, siirtyminen Vanhalle Paloasemalle

Pukukoodi: Tummat päälysvaatteet (jos mahdollista), ylioppilaslakki/teekkarilakki

FB-EVENT OF THE EVENT:: http://bit.ly/2jfTcBy

Welcome to Independence Day torchlit procession! Torchlit procession is one of the oldest traditions of The Student Union of The Oulu. All of the OYY members and alumni are welcome to join the procession.

As a special celebrate of The Finland’s 100th Birthday Torchlit procession is joining The Processional of Time which is The Official event of Finland’s 100th Birthday Celebration in Oulu. The Processional of Time is choreographed by Petri Kauppinen, and consists of ten different sections. Join the once in a lifetime procession with The Student Union.

The procession begins from Oulu Market Square (meeting at the Toripolliisi -statue) at 14.30pm. There are 100 torches available so if you wish to have your own, please show up early. We will walk to City Hall with The Processional of Time to see Cassiopeia (and fireworks!). The Processional of Time ends at The City Hall, but the Torchlit procession continues from The City Hall to Intiö cemetery.

After the procession please join us at Bar Vanha Paloasema (address: Kauppurienkatu 24 A) to watch the Independence Day celebrations and the Presidential Ball.

IN A NUTSHELL

What: Independence Day torchlit procession
Where: Start from Toripolliisi statue at The Oulu Market Square
When: Wednesday 6.12.

14.30 Gathering to Toripolliisi statue
15.00 Torchlit procession heads to city hall
abt. 15.30 Cassiopeia choir performs at the steps of the city hall
abt. 16.00 Torchlit procession heads to the cemetery of Intiö
abt 17.00 Torchlit procession ends, gathering to Vanha Paloasema!

Dress code: dark colored outerwear (if possible), student cap (if you have one)

4. Tapiiri Ry:n perustamiskokouskutsu / Tapiiri Ry founding meeting invitation

Huomio kaikki taiteilijat! Koetteko ettei Oulun korkeakoulujen harrastetoiminnassa ole riittävästi tarjontaa? Oulun korkeakoulujen taidepiiri Tapiiri Ry muuttaa asian! Kutsumme kaikki taiteesta kiinnostuneet perustamiskokoukseen 28.11.2017 kello 16:00, Oulun Yliopiston Telluksessa, huoneessa Frost Club. Lisää tietoa tapahtumasta löytyy Facebook-tapahtumasta:https://www.facebook.com/events/1511511685582084/

Tämän lisäksi kaikki taitotasosta riippumatta voi tulla mukaan meidän viikottaisiin tapaamisiin, aika on keskiviikkoisin kello 17:00 eteenpäin ja paikkana Oulun Yliopiston Aulakahvila!

Calling all artists! Do you feel that there isn’t a good hobby club for you in the University of Oulu? Art club of the Universities of Oulu will change that! We invite anyone interested in art to our founding meeting on 28.11.2017 at 4pm, in Tellus in University of Oulu, room Frost Club. More information can be found in the Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1511511685582084/

Also everyone regardless of skill level can join our weekly meetings, on Wednesdays 5pm at the Central Cafe in the University of Oulu!

5. Haku Juveneksen ja Unirestan ravintolatoimikuntiin

Onko sinulla näkemyksiä opiskelijaruokailusta? Haluatko päästä kehittämään kampuksen ravintoloiden toimintaa? Ravintolatoimikunnan tehtävänä on mm. käsitellä asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnitella ja kehittää toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta. Toimikunnassa on edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat, yliopiston henkilökunta ja YTHS. Ravintolatoimikunta kokoontuu muutamia kertoa lukuvuodessa.

OYY hakee opiskelijajäseniä sekä Juveneksen ravintoloiden (Mara, Foodoo, Cafe Hub, Napa, Foobar, Kylymä!) että Unirestan ravintoloiden (Kastari, Medisiina) ravintolatoimikuntiin. Haku päättyy 16.11.2017 osoitteessa halloped.fi!

Lisätietoja: www.oyy.fi/haku-auki-juveneksen-ja-unirestan-ravintolatoimikuntiin/

6. Hae OYY:n edustajaksi YTHS:n valtuuskuntaan

YTHS:n valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa Helsingissä ja tekee säätiön toimintaa valtakunnan tasolla ohjaavaa ja linjaavaa työtä säätiölain puitteissa. Valtuuskunnan tärkeimpiä tehtäviä on säätiön hallituksen valinta, toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen. Lisäksi valtuuskunnan kautta voi tuoda esille tärkeitä valtakunnan tason asioita opiskeluterveydenhuoltoon liittyen. Haku päättyy 16.11.2017 oositteessa halloped.fi!

Lisätietoja ja hakuohjeet: www.oyy.fi/hae-ythsn-valtuuskuntaan/

7. Hengailuilta ti 21.11. / Hang out evening on tue 21.11.

Tule hengailuiltaan pelaamaan lau­ta- ja roolipelejä sekä syömään pannaria tiistaina 21.11. klo 16 alkaen Humus-kahvilaan. Hengailuillat ovat kaikille opiskelijoille avoimia, päihteettömiä ja rentoja tilaisuuksia, joihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Mukana myös Oulun yliopis­ton roolipelikerho CRYO ry.

Welcome to hang out evening to play boardgames and eat pancakes at Humus cafe on Tuesday 21th of November at 4 pm. The hang out evening is non-alcoholic and free for everyone. The event is organised in association with Oulu University role and board game club CRYO.

8. Workshop on English communication of the University of Oulu / Työpaja Oulun yliopiston viestinnästä englanniksi

Do you feel like there isn’t enough English communication on the University’s website and social media? Are you tired of seeing only Finnish signs and posters at the campuses? Do you feel like your Faculty communicates only in Finnish?

Come and offer your solutions or comments to workshop organised by the Student Union OYY on Friday the 1st of December at noon to 1.30pm at the Meeting Room of the OYY’s Office..

If you cannot attend the workshop feel free to add your comments, questions or suggestions via this form: https://goo.gl/forms/Swrp1226dzkdnC0O2

We are currently having discussions with the University’s marketing and communications teams, and they are extremely willing to work with the students to improve the language issues. Together we can come up with some good things, so please join this event.

Small snacks are also served.

WHAT: Workshop on the University’s English communication
WHEN: Friday the 1st of November at noon 1.30pm
WHERE: OYY’s Office, meeting room

https://www.facebook.com/events/296268360889868/?active_tab=about

Oletko huomannut että yliopisto viestii pääasiassa suomeksi nettisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa? Oletko kiinnittänyt huomiota kampusten kyltteihin ja tiedotteisiin, jotka ovat vain suomeksi? Tuntuuko sinusta siltä, että tiedekunta viestii vain sillä ensimmäisellä kotimaisella kielellä?

OYY järjestää workshopin yliopiston kaksikielisestä viestinnästä ja kieli- ja viestintästrategiasta perjantaina 1.12. klo 12:00-13:30 OYY:n toimiston kokoushuoneessa.

Mikäli et pääse tapahtumaan, voit jättää ajatuksia, kommentteja ja kysymyksiä tämän lomakkeen kautta: https://goo.gl/forms/Swrp1226dzkdnC0O2

OYY on yhdessä opiskelijoiden kanssa tavannut yliopiston markkinoinnin ja viestinnän henkilöitä, ja yliopistokin on erittäin halukas uudistamaan viestintästrategiaansa ja kiinnittämään huomiota kaksikieliseen viestintään. Yhdessä voimme luoda loistavia ratkaisuja!

Tapahtumassa on tarjolla myös pientä purtavaa.

MITÄ: Työpaja yliopiston kaksikielisestä viestinnästä
MILLOIN: Perjantai 1.12. klo 12-13:30
MISSÄ: OYY:n toimiston kokoushuone

https://www.facebook.com/events/296268360889868/?active_tab=about

9. Cassiopeia, TeeKun, Oulun yliopiston kamariorkesteri ja Teekkaritorvien yhteiskonsertti / Cassiopeia and TeeKu, the University Chamber Orchestra and wind band Teekkaritorvet come together to celebrate Suomi100

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sekakuoro Cassiopeia, Oulun Teekkarikuoro TeeKu, Oulun yliopiston kamariorkesteri ja puhallinorkesteri Teekkaritorvet juhlivat satavuotiasta Suomea Yhdessä-teemaan sopivasti järjestämällä historiansa ensimmäisen yhteiskonsertin Saalastinsalissa lauantaina 25.11.2017 klo 18.

Konsertin ohjelmisto tarttuu raikkaalla ja viihdyttävällä otteella suomalaisen musiikin ikoneihin aina kansanlauluista elektroniseen musiikkiin ja Ultra Brasta Sibeliukseen. Kuorot ja orkesterit esiintyvät kukin erikseen, erilaisissa yhdistelmäkokoonpanoissa ja yhteisessä, yli sadan laulajan ja soittajan suurkokoonpanossa. Konsertille antaa nimen kaikille suomalaisille tuttu Juice Leskisen Musta aurinko nousee, joka on yksi kuultavista yhteiskappaleista. Kapellimestareina toimivat Kristian Heberg, Tatu Palo, Sofia Riippi ja Jari Välimäki. Tapahtuma on osa itsenäisyyden juhlavuoden virallista Suomi100- ohjelmaa.

Cassiopeia, TeeKu, kamariorkesteri ja Teekkaritorvet ovat Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa toimivia harrastejärjestöjä, joiden jokaisen riveistä löytyy kaikkien alojen ja muidenkin oppilaitosten opiskelijoita, sekä jo valmistuneita.

LIPUNMYYNTI

Aamuun uuteen- konsertin lippuja voi ostaa ennakkoon netistä ja lipunmyyntipisteeltä Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksen vihreillä naulakoilla ke ja to 15.-16.11. klo 10-14, Kontinkankaalta Medisiinan edustalta ti 21.11. klo 11-13 ja konserttiviikolla jälleen vihreillä naulakoilla ke ja to 22.-23.11. klo 10-14. Ennakkoliput 8/15€, ovelta tuntia ennen konserttia 10/20€. Tule kaupoille ja varmista paikkasi ajoissa!:)

Nettimyynti:

https://holvi.com/shop/torvikauppa/section/paasyliput/

Lisätietoja löydät tapahtuman Facebook-tapahtumasta:

https://www.facebook.com/events/1412408022147500/

Oulu university student choirs Cassiopeia and TeeKu, the University Chamber Orchestra and wind band Teekkaritorvet come together to celebrate Suomi100, one hundred years of Finnish independence. The concert is held at 6pm on Saturday 25. November at Saalastinsali.

The programme of the concert is an intriguing selection of Finnish music, ranging from classical music to popular hit songs. Each choir and orchestra will perform both on their own and in various mixed ensembles. All four will also perform together for the first time ever, in a spectacular symphonic ensemble of over a hundred singers and musicians. The concert will be conducted by Kristian Heberg, Tatu Palo, Sofia Riippi ja Jari Välimäki. Come to hear a wide range of Finnish music!

TICKETS
in advance / at the door 15 / 20 €
students and other discount groups 8 / 10 €

Tickets can be bought in advance both online and at the university,

Linnanmaa campus, near L2, from 10am to 2pm on
Wed – Thu 15.-16.11.
Wed – Thu 22.-23.11.

and in Kontinkangas, in front of Medisiina,
Tue 21.11. from 11 to 13

Buy tickets online here:

https://holvi.com/shop/torvikauppa/section/paasyliput/

Facebook-event:

https://www.facebook.com/events/1412408022147500/

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Hae OYY:n hallitukseen vuodelle 2018!

OYYH17

OYYH17

Ylioppilaskunnan hallituksessa sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kehittymään opiskelijavaikuttajana, saada uusia ystäviä ja oppia työelämän kannalta monipuolisia taitoja. Pääset vaikuttamaan siihen miten OYY näkyy opiskelijoiden parissa ja rakentamaan entistä parempaa ylioppilaskuntaa.  Työ opiskelijan hyvän elämän puolesta alkaa, kun just sinä pääset ylioppilaskunnan hallitukseen vuodelle 2018.

Hallitustyöskentely tarjoaa 6–9 opiskelijalle ainutlaatuisen tilaisuuden johtaa ja kehittää ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa edustajiston linjojen mukaisesti.  Kenenkään ei tarvitse olla superihminen, jotta voisi hakea hallitukseen. Motivaatio, halu oppia ja kehittyä vuoden mittaisessa työssä opiskelijoiden hyväksi riittää. Hallituksen jäsenenä toimit linkkinä opiskelijoiden välillä ja saat pitää tiiviisti  yhteyttä eri aloihin OYY-kummin roolissa. Pääset laajentamaan projektinhallinta-, johtamis- ja organisointiosaamistasi, edistämään vuorovaikutustaitojasi, verkostoitumaan sekä kehittämään monia muita tärkeitä opiskeluiden aikana ja niiden jälkeen tarvittavia taitoja.  Hallitusvuosi tuo mukanaan uusia, mahtavia kavereita ympäri Suomen ja tilaisuuden vaikuttaa yli 11 000 opiskelijan puolesta niin yliopiston, kaupungin kuin valtakunnan tasolla.

Hallitustyöskentely on luottamustoimi, jossa hallitus esimerkiksi valitsee opiskelijaedustajat useisiin eri päätöksentekoelimiin, järjestää tapahtumia ja tempauksia,  vastaa ylioppilaskunnan taloudesta sekä valvoo ylioppilaskunnan jäsenten eli opiskelijoiden etua. Hallituslaiset työskentelevät hyvin moninaisissa ja vaihtelevissa tehtävissä, jolloin sinulla on mahdollisuus päästä hyödyntämään juuri omaa osaamistasi. Kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä aiempiin hallituslaisiin ja kysyä lisää heidän pesteistään!

Hallitustyöskentely vaatii sitoutumista ja osallistumista viikoittaiseen ja semi virka-aikaiseen toimintaan, kuten hallituksen kokouksiin, projektien edistämiseen sekä poliittiseen vaikuttamiseen. Hallituksessa toimiminen ei ole täysipäiväistä eli joustava opiskelu on mahdollista työskentelyn ohessa. Hallituksen jäsenet saavat toimeentulon takaamiseksi palkkiota  noin 500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtaja palkkiota noin 800 euroa kuukaudessa riippuen hallituksen koosta ja talousarviosta. Vuonna 2017 hallituksen varapuheenjohtajan lisäpalkkio on 50 euroa.

Hallitusvuoden jälkeen olet saanut:

 • laajan suhdeverkoston ja uusia ystäviä ympäri Suomen
 • itsevarmuutta ja rohkeutta vaikeidenkin tilanteiden hoitoon
 • ainutlaatuista akateemista pääomaa ja uudenlaisia näkemyksiä koko elämään
 • kokemusta työelämässä tarvittavista taidoista, kuten tiimityöskentelystä, projektinhallinnasta ja kokoustekniikasta

Hallitukseen voi hakea kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen. Jätä hakemus ja ansioluettelo soveltuvilta osin osoitteeseen halloped.fi viimeistään 28.11. klo 23.59 mennessä. Voit laittaa hakemukseesi myös linkin, josta löytyy ansioluettelosi. Kerro hakemuksessasi, haetko hallituksen puheenjohtajaksi vai hallituksen jäseneksi sekä millaista osaamista sinulla on tehtävään. Edustajisto valitsee hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet kokouksessaan 5.12. Järjestämme kaikille hakijoille haastattelutilaisuuden 29.11. klo 16 alkaen. Puheenjohtajalle sekä hallitukseen valituille järjestetään perehdytystä tehtävään viikoilla  13.12.-15.12. Puheenjohtajalle myös 11.-12.12.

Lisäksi tiistaina 14. marraskuuta klo 12.00 järjestetään Kysy hallitukselta Facebook-livetilaisuus, jossa luottamustoimista kiinnostuneet voivat esittää niiden hoitamiseen liittyviä kysymyksiä ylioppilaskunnan nykyiseltä hallitukselta. Kysymyksiä voi lähettää jo ennakkoon oheisen lomakkeen kautta: https://goo.gl/forms/PU5YGuVKJzsnzPLC3

Lisätietoja hallituksessa toimimisesta: Hallituksen puheenjohtaja Joel Kronqvist, hpj(a)oyy.fi, p. 040 523 1821

Lisätietoja hakuprosessista: Edustajiston puheenjohtaja Susa Vikeväkorva, epj(a)oyy.fi.

Hallituksen hakuprosessi on perustuntut tavanomaisesti edustajistoryhmien yhteisen neuvottelutulokseen. Ota siis rohkeasti yhteyttä läheiseen edustajistoryhmääsi ja kerro, että olet kiinnostunut hakemaan OYY:n hallitukseen. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ryhmät tietävät mahdolliset kiinnostuneet, voivat he neuvotella omia ehdokkaitaan hallitukseen. Yhteisten neuvotteluiden tuloksena tehdään ehdotus tai ehdotuksia hallituksesta, joka hyväksytään edustajiston kokouksessa 5.12.
Edit 24.11.: Hakuaikaa jatkettu 28.11. klo 23.59 saakka.

Uutiset Janne Hakkarainen

Opintopisteitä vaikuttamisesta ja aktiivisuudesta

Syksystä 2017 lähtien jokaisella opiskelijalla tiedekunnasta riippumatta on mahdollisuus saada opintopisteitä ainejärjestötoiminnasta, hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta tai muusta aktiivisuudesta kuten tilatyöryhmissä työskentelystä tai opetussuunnitelmatyöhön osallistumisesta. Opiskelijat voivat saada opintopisteitä luottamustehtävistä riippuen yhdestä opintopisteestä aina kymmeneen opintopisteeseen saakka. Ylioppilaskunta on ajanut asiaa vuosia.

“Opiskelijavaikuttamisen ja opiskelijoiden aktiivisuuden yhdenvertainen tunnustaminen tiedekunnasta riippumatta on ollut OYY:n pitkäaikainen tavoite. Opiskelijavaikuttamisen ja opiskelijoiden aktiivisuuden tunnistamisessa ja tunnustamisessa oli aiemmin suuria eroja tiedekuntien välillä, joten opiskelijat olivat eriarvoisessa asemassa. Opintoaikojen rajauksen sekä muutenkin tiukentuneiden vaateiden myötä on tärkeää, että vaikuttaminen koetaan merkitykselliseksi ja yliopistossa arvostetaan opiskelijoiden tekemää arvokasta työtä tiedekunnasta riippumatta”, toteaa ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Joel Kronqvist.

Opiskelijat eivät ole vain yliopiston asiakkaita, vaan olennainen palanen yliopistoyhteisöä. Työskennellessään hallinnon opiskelijaedustajina tai ainejärjestöissä toimiessaan opiskelijat kerryttävät osaamistaan monipuolisesti. Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä tuo opiskelijoille muun muassa vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitoja, kehittää projektinhallintaa sekä johtamista, antaa eväitä kriittiseen ajatteluun sekä opettaa kokoustekniikkaa.

”On tärkeää ja yliopiston strategian mukaista, että opiskelijat osallistuvat aktiivisesti yliopiston päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun. Toiminta kartuttaa yleisiä työelämätaitoja ja antaa valmiuksia tulevalle työuralle. On tärkeää, että se voidaan ottaa huomioon opintosuorituksena osaamisperustaisen opetussuunnitelma-ajattelun mukaisesti”, koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä toteaa.

“Suosittelen jokaiselle järjestötoimintaan lähtemistä. Vaikka se onkin vaatinut minulta paljon, en koe että mikään siitä olisi hukkaan heitettyä, vaan olen saanut hyvän tuoton sijoitukselleni. Konkreettisella tasolla järjestötoiminta on opettanut minulle kaikenlaisia taitoja: olen suunnitellut vuosijuhlien menun, taittanut sitsivihkoja, suunnitellut haalarimerkkejä, kirjoittanut lehtijuttuja, tehnyt markkinointia sosiaalisessa mediassa ja oppinut lobbaamaan”, sanoo opiskelija Tiina Strand.

“Luottamustehtävistä olen saanut hurjasti sellaisia taitoja, joista on hyötyä sekä töitä hakiessa että niitä tehtäessä. Johtamis- ja vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet paljon järjestötehtävien kautta. Esimerkiksi ainejärjestön johtaminen on lopulta ihmisten johtamista ja on tärkeää, että kohtaa muut hallituksen jäsenet aidosti. Päätöksenteosta on oppinut päätettävien asioiden kriittistä tarkastelua sekä tietenkin vastuun ottamista tehdyistä päätöksistä ja toiminnasta ylipäätään”, toteaa opiskelija Toni Sandvik.

Opintopisteiden myöntäminen erilaisista vaikuttamistehtävistä voi kiinnostaa monia opiskelijoita, sillä syksyn aikana pidetään ylioppilaskunnan edustajistovaalit sekä valitaan hallinnon opiskelijaedustajat kaikkiin yliopiston toimielimiin.

Opintopisteitä pystyy hakemaan kurssikokonaisuuden kautta. Esimerkiksi kavastustieteiden tiedekunnan opintokokonaisuus löytyy Weboodista koodilla 404021A Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä. Kannattaa tarkistaa omasta tiedekunnastasi, mikä on sinun tiedekuntasi kurssikokonaisuuden koodi ja nimi!

Lisätiedot: Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, p. 040 525 7821

Uutiset Janne Hakkarainen

Edustajiston puheenjohtaja Vikeväkorvan puhe Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä 7.11.

Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtaja Susa Vikeväkorvan puhe Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä 7.11.

Arvoisat kuulijat!

Melkein jokaisen menestyvän yksilön tai yhteisön tarina alkaa kahdella uskomuksella: tulevaisuus voi olla parempi kuin nykyhetki ja minulla on voimaa sekä rohkeutta toteuttaa se. Millaista maakuntaa me tahdomme olla tekemässä? Miten toteutamme sen? Miksi nuoria on hyvä kuulla, kuunnella ja ennen kaikkea osallistaa suuremmissakin prosesseissa?

Pohjois-Pohjanmaalla on nuoria suhteellisen paljon verrattuna muuhun väestöön. Kuitenkin menetämme muuttotappiona nuoria ja parhaassa työiässä olevia aikuisia muille alueille. Esimerkiksi viimeisen 2-3 vuoden aikana pelkästään Oulusta on muuttanut 1000 nuorta Helsinkiin ja tämä on suuri, punainen hälytysmerkki koko Pohjois-Pohjanmaan alueen vetovoimalle. Millä keinoin pysäytämme väestön painopisteen valumisen etelään? Tästä syystä onkin hyvä pohtia, miksi erityisesti vastavalmistuneet eivät jää tänne?

Tulevaisuuden haasteena onkin olla veto- ja pitovoimainen maakunta erityisesti nuorten silmissä. Onko meillä kykyä houkutella uuden sukupolven osaajia Etelä-Suomesta ja ulkomailta? Onko meillä tarjota hyvä elinympäristö toimivine palvelukokonaisuuksineen? Tämän vuoksi meidän tulee kehittää jatkuvasti Pohjois-Pohjanmaan ja erityisesti Oulun seudun vetovoimatekijöitä. On tärkeää tunnistaa myös Oulun seudun merkityksellisyys puhuttaessa koko maakunnan elinvoimaisuudesta. Oulussa ja sen lähiseudulla asuu puolet koko maakunnan ihmisistä. Vahvistamalla Oulun veto- ja pitovoimaa voimme mielestäni aidosti vahvistaa koko maakunnan elinvoimaa pitkällä aikavälillä. Asiamies Antti Mykkänen sanoi hyvin eilen, että “Oulun täytyy toimia koko pohjoisen alueen muuttoliikkeen pysäyttäjänä”. Meille on esimerkiksi tulossa uniikki yhteiskampus Linnanmaalle, jossa toimii sekä yliopisto että ammattikorkeakoulu tulevaisuudessa. Meidän on aika hyödyntää ja ottaa tämänkaltaisista muutoksia kaikki irti.

Työllisyys ja työpaikkakehitys sekä hyvät palvelut ja alueen koko ovat laadukkaan koulutustarjonnan ohella merkittäviä tekijöitä, kun nuoret pohtivat tulevaa asuinpaikkaansa – mitä haluan opiskella? Mistä löydän valmistumisen jälkeen oman alan töitä?  

Nyt on kiinnitettävä huomiota siihen, onko Pohjois-Pohjanmaalla tulevaisuudessa tarjottavanaan paremmin ja monipuolisemmin sekä harjoittelupaikkoja opiskelijoille, kesätöitä opintojen aikana sekä töitä valmistumisen jälkeen. Kesä on parasta juurtumisen aikaa, aikaa olla, rentoutua ja tutkia lähiympäristöä. Monilla nuorilla on vaikeuksia löytää esimerkiksi kesätöitä täältä. Saako nuori jalkaa oven väliin asuinalueelta tai sen lähiympäristöstä vai saako hän diplomityön tarjouksen etelän tehtaalta, jonne lopulta muuttaa ja kotiutuu? Tässä on haasteemme, olemmeko valmiita ratkaisemaan ongelman vai annammeko kiltisti nuorten jatkaa muuttovirtaansa pois maakunnasta, kun aika on sille kypsä?

Maakuntaohjelman luonnoksessa visiona 2050 on, että Pohjois-Pohjanmaa on Pohjoisen kasvun ja hyvinvoinnin veturi, arvoinaan rohkeus, yhdenvertaisuus, kestävyys ja luottamus. On siis erittäin tärkeää taata ja huolehtia koulutuksen laadusta aina varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja toisen asteen koulutukseen asti. Se ei ole vain yritysten kilpailukyvyn tai tutkimuksen kannalta tärkeää, vaan myös yksilön tulevaisuuden kannalta merkittävää.

Hyvät kuulijat, itse en varmasti seisoisi tässä tänään ilman vahvaa, yksinhuoltajaäitiäni, joka on joka päivä kannustanut ja rohkaissut minua ylittämään itseni ja kurkottamaan unelmiini. Tielleni ovat osuneet myös ymmärtävät ja lempeät varhaiskasvattajat sekä innostavat opettajat rakkaista ystävistäni puhumattakaan. Kaikilla lapsilla tai nuorilla ei näin ole ja siksi palveluihin on panostettava.

Koulutukseen panostamalla panostamme suoraan lasten ja nuorten hyvinvointiin, sillä koulutus suojaa syrjäytymiseltä. Me-säätiön tuoreen selvityksen mukaan meillä on Suomessa lähes 70 000 syrjäytynyttä alle 30-vuotiasta nuorta. Näistä nuorista noin puolella ei ole minkäänlaista perusasteen jälkeistä koulutusta. Keskeisimmät syrjäytymisriskit ovat työttömyys, mielenterveys sekä harrastusten ja koulutuksen puutteet. Jo varhaiskasvatuksessa voidaan tunnistaa lapsen riskit syrjäytyä, kuten sosiaaliset ongelmat, haastava perhetausta tai oppimisvaikeudet. Laadukas ja yhdenvertainen varhaiskasvatus sekä peruskoulu kantavat pitkälle. Maakunnassa täytyy ymmärtää ennaltaehkäisevien palvelujen merkityksellisyys syrjäytymisen ja eriarvoistumisen kannalta. Lasten ja nuorten potentiaalia tai tulevaisuutta ei saa heittää hukkaan. Laadukkaisiin, saavutettaviin ja ennaltaehkäiseviin, matalan kynnyksen palveluihin on todellakin syytä panostaa. Meidän on taattava jatkokoulutusmahdollisuudet peruskoulunsa päättäville nuorille koko maakunnassa. Yksikin syrjäytynyt lapsi tai nuori on liikaa.

Myös nopeat ja sujuvat liikenneyhteydet niin ulkoisen kuin sisäisen saavutettavuuden näkökulmasta ovat olennaisia – liikkumisen tulee olla ekologista ja sopivasti vaivatonta. Sijainnilla on äärimmäisen paljon merkitystä. Oululla on mahdollisuuksia kasvaa Suomen toiseksi pääkaupungiksi Helsingin ohella, jos koko maakunnassa tehdään yhdessä töitä sen eteen. Meillä on mahdollisuuksia lisätä koko alueen elinvoimaisuutta tunnistamalla heikkoutemme ja vahvuutemme.

Tätä ajatusta vahvistaa vuonna 2014 tehty tutkimus, jossa selvitettiin 18-30 vuotiaiden suomalaisten nuorten tulevaisuuskuvia maaseudun kehittämistyötä varten. Tutkimuksen mukaan neljäsosa haluaa asua kaupungeissa ja yli puolet (55%) nuorista haaveilee asuvansa kaupunkien läheisyydessä maaseudulla. Nuoret unelmoivat luonnon läheisyydestä, hyvistä palveluista ja omasta rauhasta sekä pihasta. Kaupunkiasumiselta nuoret toivovat toimivia palveluita, säpinää ja harrastusvaihtoehtoja. Meillä on maakunnassa paljon potentiaalia vastata nuorten tulevaisuuden suunnitelmiin ja unelmiin, jos vain yhdessä lähdemme rohkeasti kehittämään erilaisia ratkaisuja.

Kun puhutaan vetovoimatekijöistä, ei voi olla sivuuttamatta pehmeitä tekijöitä. Näihin kuuluu muun muassa edelläkin mainittu luonto ja sen eri kohteet, kuten meri, järvet ja kaupunkipuistot. Nuorille on yhä kasvavissa määrin merkityksellisempää alueen ilmapiiri ja tunnelma. Erityisen tärkeää on avoin ja toisia kunnioittava ilmapiiri, jossa on tilaa ihmisten monimuotoisuudelle sekä erilaisuudelle. Mitä tapahtumia, elämyksiä ja kokemuksia asuinpaikka tai sen lähiseutu tarjoaa? Onko kulttuuri- ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksia riittävästi ja monipuolisesti? Hyviä ja toimivia palveluita ei voi korostaa liikaa.

On tärkeää, mitä paikkakunta tarjoaa sillä hetkellä nuorille, mutta me mietimme tulevaisuutta myös pidemmälle; mitä kotipaikkakunnallani on tarjota minulle tulevaisuudessa? Millaiset ovat urakehitysmahdollisuuteni? Vastaako asuminen ja eläminen tulevaisuuden toiveitani ja tarpeitani?

Sitä mitä enemmän tunnen kuuluvaani johonkin paikkaan sitä varmemmin sinne jään ja kotiudun. Henkilökohtaiset siteet joko alueeseen tai sen ihmisiin sekä esimerkiksi perheen, ystävien ja lähiverkoston läsnäolo saavat aikaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitoutumista paikkaan. On pohdittava, tarjoaako ympäristö mahdollisuuksia, harrastuksia ja kohtaamispaikkoja nuorille. Myös alueen erityispiirteet voivat olla houkuttelevia; annammeko mahdollisuuksia erilaisille tapahtumille, yrityksille, innovaatioille ja kulttuurille?

Meillä kaikilla onnellisuus muodostuu erilaisista asioista. Mulla se on sitä, että näen ystäviä ja perhettä. Mulle se on sitä, että pääsen kehittymään, oppimaan uutta ja vaikuttamaan. Mulle se on myös sitä, että voin 7 tuntisen kaupunkistrategia-seminaarin jälkeen mennä crossfit salille hankkimaan uusia mustelmia ja siinä sivussa rikkomaan omia ennätyksiä. Se on luonto ja luonnonläheisyys, arjen hektisyyden keskellä voin kävellä sata metriä ja olen meren äärellä.

Millainen maakunta me haluamme, että meillä on? Millainen on se vetovoimainen ja rakastava maakunta? Millaisessa maakunnassa, meillä kaikilla on hyvä elää ja olla onnellisia? Tämä ei ole rakettitiedettä, mutta me tarvitsemme yhteistyötä ja kipinää tehdä yhdessä.

Haastan teidät, hyvät kuulijat, ajattelemaan ja pohtimaan seuraavaa.

Mitä se nuorten maakunta voisi konkreettisesti tarkoittaa? Mitä lasten ja nuorten osallistaminen, osallistuminen ja mukaan ottaminen teidän mielestänne tarkoittaa?

Nyt on viimeistään sen aika, että lapsia ja nuoria oikeasti osallistetaan sekä annetaan heille mahdollisuuksia vaikuttaa. Oli kyseessä sitten leikkipuiston suunnittelu tai esimerkiksi uuden koulun rakentaminen. Mennään sinne, missä nuoret on, kysytään lapsilta ja nuorilta suoraan. Valtakunnallinen trendi on huolestuttava; alle 25-vuotiaista nuorista yli kaksi kolmasosaa jätti äänestämättä viime kevään kunnallisvaaleissa. Nuoret eivät tule politiikan luo, vaan politiikan on aika tulla nuorten luo.

Jos me haluamme toteuttaa menestyvän maakunnan tarinan, niin meilläkin täytyy olla uskoa siihen, että tulevaisuus voi olla parempi kuin nykyhetki. Meillä täytyy myös olla voimaa ja rohkeutta toteuttaa tämä tulevaisuuden tarina. Sitä ei tehdä yksin, vaan yhdessä, varsinkin nuoria kuuntelemalla, kuulemalla ja aidosti osallistamalla. Vain sillä tavoin Pohjois-Pohjanmaa voi aidosti olla nuorten maakunta.

 

Uutiset Janne Hakkarainen

Uusi edustajisto valittu – äänestysaktiivisuus laski hiukan

Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan on valittu tänään uusi edustajisto.

Vaaleissa menestyi hyvin keskustaopiskelijat, jotka nostivat paikkamääräänsä yhdestä kolmeen. Uutena liittona edustajistoon valittiin Oulun Akateemiset Perussuomalaiset. He saivat yhden paikan.

Eniten ääniä sai Kontinkankaan vaaliliiton Eelis Palokangas, 230, toiseksi eniten Kyltereiden vaaliliiton Sonja Mehtälä, 98, ja kolmanneksi eniten Oulun Akateemisten Perussuomalaisten vaaliliiton Sebastian Tynkkynen, 75. Äänestysprosentti oli 28,46.

Yhteensä edustajistoon valittiin 37 uutta jäsentä. Ehdokkaita oli 159. Vaikka ehdokasmäärä nousi hiukan, äänestysprosentti jäi vuoden 2015 lukuja alhaisemmiksi. Silloin äänioikeuttaan käytti 29,3 prosenttia ylioppilaskunnan jäsenistä. Vuonna 2013 äänestysprosentti oli 22,9.

Äänestys järjestettiin ensimmäistä kertaa pelkästään sähköisenä. Vielä vuonna 2015 järjestettiin sekä perinteinen uurnaäänestys että sähköinen äänestys. Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä toimielin ja sen toimikausi on kaksi vuotta.

Lisätiedot:

Aino-Kaisa Manninen
pääsihteeri, Oulun yliopiston ylioppilaskunta
040 523 1822, paasihteeri@nulloyy.fi

Liisa Komminaho
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, Oulun yliopiston ylioppilaskunta
044 019 8790, kvl@nulloyy.fi

Tulokset

Tietoa edustajistovaalituloksesta 2017

Läpipäässeet

Edustajistovaalien tulokset, kaikki ehdokkaat

Paikkajako

Paikkajako vaaliliitoittain

Uutiset Janne Hakkarainen

45: Edustajistovaalit 7.11. / Student Council Elections 7.11.

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Edustajistovaalit – äänestä ja kehota kaveria tekemään samoin! Student Council Elections – Vote and remind your friends to vote too!
2. Tapiiri Ry:n perustamiskokouskutsu / Tapiiri Ry founding meeting invitation
3. Opiskelija, vastaa Oulun kaupungin päihdetapakyselyyn
4. Sähköinen tenttiminen ja Exam-järjestelmä – Info 6.11.2017 / Info session on Electronic examination and Exam system 6.11.2017
5. Be the Change – hae hallinnon opiskelijaedustajaksi 16.11.2017 mennessä! Be the Change – apply for student representative positions by Nov 16th!
6. Venturing Research Challenge
7. NSMB – Natural Science Meets Business
8. Vastaa Unirestan kyselyyn ja voita vuoden tai puolen vuoden lounaat!
9. Oulu Entrepreneurship Society hakee tekijöitä! Oulu Entrepreneurship Society is looking for doers!
10. Familia ry:n Duon vertaisryhmät 

1. Edustajistovaalit – äänestä ja kehota kaveria tekemään samoin! Student Council Elections – Vote and remind your friends to vote too!

Huomenna 7.11. on varsinainen äänestyspäivä ja silloin voi äänestää klo 9.00-16.00 osoitteessa http://vaalit.oyy.fi. Muista käyttää ääntäsi, sillä jokainen ääni on edustajistovaaleissa tärkeä! Sinä voit olla päättämässä siitä, mitä ylioppilaskunta tulevaisuudessa tekee. Jos ei vielä tiedä ketä äänestää, täytä ihmeessä vaalikone ja löydä juuri sinulle sopiva ehdokas: https://apps.myzef.com/resources/syl/j6l8rm/index.html Äänestämisen jälkeen voit käydä hakemassa kahvit ja päheän haalarimerkin Linnanmaalla ravintola Maran edustalta ja vihreiltä naulakoilta ja Kontinkankaalla ravintola Medisiinan edustalta. Kahvit on jaossa klo 12-14.

Illalla voi tulla jännittämään vaalituloksia vaalivalvojaisiin Business Kitcheniin klo 18.00 lähtien. Tarjolla hieman purtavaa ja mukavaa ohjelmaa: https://www.facebook.com/events/1883090955352599/

Tomorrow 7.11. is the last voting day and you can vote from 9am till 4pm at http://vaalit.oyy.fi. Remember to use your vote as in the Student Council Elections all the votes are very important. You can decide about the future of the Student Union. If you still don’t know who to vote, check out the voting aid application and find your candidate: https://apps.myzef.com/resources/syl/j6l8rm/index.html After the voting you can pick your cool overall patch and have a coffeebreak at Linnanmaa campus in front ot restaurant Mara and at green coats and at Kontinkangas campus in front of restaurant Medisiina. The coffee will be served from 12 to 2pm.

Come and join us also to the election night to the Business Kitchen from 6pm. There will be some snacks and nice programme: https://www.facebook.com/events/1883090955352599/

2. Tapiiri Ry:n perustamiskokouskutsu / Tapiiri Ry founding meeting invitation

Huomio kaikki taiteilijat! Koetteko ettei Oulun korkeakoulujen harrastetoiminnassa ole riittävästi tarjontaa? Oulun korkeakoulujen taidepiiri Tapiiri Ry muuttaa asian! Kutsumme kaikki taiteesta kiinnostuneet perustamiskokoukseen 28.11.2017 kello 16:00, Oulun Yliopiston Telluksessa, huoneessa Frost Club. Lisää tietoa tapahtumasta löytyy Facebook-tapahtumasta:https://www.facebook.com/events/1511511685582084/

Tämän lisäksi kaikki taitotasosta riippumatta voi tulla mukaan meidän viikottaisiin tapaamisiin, aika on keskiviikkoisin kello 17:00 eteenpäin ja paikkana Oulun Yliopiston Aulakahvila!

Calling all artists! Do you feel that there isn’t a good hobby club for you in the University of Oulu? Art club of the Universities of Oulu will change that! We invite anyone interested in art to our founding meeting on 28.11.2017 at 4pm, in Tellus in University of Oulu, room Frost Club. More information can be found in the Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1511511685582084/

Also everyone regardless of skill level can join our weekly meetings, on Wednesdays 5pm at the Central Cafe in the University of Oulu!

3. Opiskelija, vastaa Oulun kaupungin päihdetapakyselyyn

Kyselyn tarkoituksena on selvittää Oulun seudun ammattiopistoissa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa opiskelevien päihteisiin ja päihteiden käyttöön liittyviä ajatuksia ja kokemuksia. Kerättyä tietoa hyödynnetään Oulun seudulla tehtävän ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa ja kohdentamisessa sekä arvioinnissa. Yksittäisten vastaajien vastauksia ei voi tunnistaa. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Tiedon keruusta ja käsittelystä vastaa Oulun hyvinvointipalvelut. Vastausaikaa on perjantaihin 10.11.2017 asti. Vastaa kyselyyn täältä: www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/187/osallistuminen/413/kysely/.

4. Sähköinen tenttiminen ja Exam-järjestelmä – Info 6.11.2017 / Info session on Electronic examination and Exam system 6.11.2017

Yliopiston koulutuspalvelut järjestävät infotilaisuuden sähköiseen tenttimiseen ja Exam-järjestelmään käyttöön liittyen. Tilaisuus on Tellus Stagella Linnanmaan kampuksella maanantaina 6.11.2017 klo 9.30-10.15. Tilaisuudessa käydään läpi sähköisen tenttimisen periaatteet ja esitellään Exam-järjestelmää opiskelijan näkökulmasta. Tule mukaan keskustelemaan ja esittämään kysymyksiä! Tilaisuus pidetään suomeksi ja tarvittaessa myös englanniksi.

Lisätietoja: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/akvaariotentit

Academic Affairs of University of Oulu organizes an Exam info session on Monday 6.11.2017. The session will be held in Stage, Tellus Innovation arena Stage at 9.30-10.15 in Finnish and in English. Contents of the info session are the principles of electronic examination and students’ functions in Exam system. Come and join us to share your experiences and ask questions!

For more information see:http://www.oulu.fi/university/studying/aquariumexams

5. Be the Change – hae hallinnon opiskelijaedustajaksi 16.11.2017 mennessä! Be the Change – apply for student representative positions by Nov 16th!

Teemme kaikki yhdessä Oulun yliopiston tulevaisuutta. Osallistumalla voit vaikuttaa siihen, millaiset oppimisen olosuhteet ja mahdollisuudet sinulla ja opiskelukavereillasi on.” – koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee aktiivisia ja motivoituneita hallinnon opiskelijaedustajia eli tuttavallisemmin hallopedeja yliopistokollegioon, koulutusneuvostoon,  koulutuksen johtoryhmään, tutkintolautakuntaan, opettajankoulutuksen johtoryhmään, TOPIK:n koulutustoimikuntaan sekä tiedekuntien johtoryhmiin, tiedekuntahallituksiin ja  koulutustoimikuntiin.

Kaikkien haussa olevien toimipaikkojen kausi alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019. Haku avoinna oleviin paikkoihin päättyy 16.11.2017

Hakeminen tapahtuu osoitteessa halloped.fi

Tsekkaa kaikki hakukuulutukset, hae tai vähintään kannusta kaveriasi hakemaan!

http://www.oyy.fi/be-the-change-hae-hallinnon-opiskelijaedustajaksi-16-11-2017-mennessa/

The Student Union in the University of Oulu is seeking active and motivated student representatives, more commonly known as hallopeds, for the University Collegium, the Education Council, the Education Management Group, the Board of Examiners, the Teacher Training Management Group, the Teaching Development Group of the Oulu Extension School, and for the Faculty Management Groups, the Faculty Boards, and the Faculty Education Committees.

The terms for all positions start on 1/1/2018 and end on 31/12/2019. The application period for these positions ends on November 16th.

The application process will take place on halloped.fi

Check out the call, apply or at least encourage your friends to apply!

http://www.oyy.fi/en/be-the-change-apply-for-student-representative-positions/

6. Venturing Research Challenge

Oletko tekijätyyppi, joka haluaa rakentaa uutta? Haluatko olla mukana luomassa uutta menestystarinaa? Onko tavoitteenasi olla jopa toimitusjohtaja? Etsimme juuri sinua mukaan Venturing Research Challengeen!

VRC on kolmipäiväinen tapahtuma, jossa yrittäjähenkiset opiskelijat ja tutkimustulostensa kaupallistamisesta kiinnostuneet tutkijat kohtaavat. Tapahtumassa opit yrittäjyydestä käytännönläheisesti yhdessä työskennellen. Voit kehittää taitoja, joilla auttaa tutkijaa kaupallistamaan tutkimustuloksiaan. Saat kontakteja tutkijoista ja kaupallistamisesta kiinnostuneista opiskelijoista. Parhaimmassa tapauksessa voit luoda itsellesi työpaikan ja olla mukana rakentamassa uutta yritystä.

Tule kehittämään tulevaisuuden ratkaisuja! Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille. Ilmoittaudu mukaan: http://bit.ly/vrc17

Mikä: Venturing Research Challenge
Missä: Business Kitchen Tellus
Milloin: 08.11. – 10.11.2017. Alkaen klo 13:00
Lisätietoa: http://www.venturingresearchchallenge.com/
Ilmoittautuminen: http://bit.ly/vrc17

Are you a doer who likes building something new? Would you like to be part of building new success stories? Perhaps even some day your goal is to be a CEO? Here’s your chance!

Venturing Research Challenge (VRC) is a three day event in which entrepreneurial students and researchers interested in commercialising their business meet. In the event you learn entrepreneurship through mentoring and coaching from those who have done it before. You’ll develop skills with which you can help researchers commercialise their research findings. You’ll get contacts of researchers, entrepreneurs and students who like to get stuff done.

Join us in building solutions of tomorrow! The event is free and open for all. Join us by signing up here: http://bit.ly/vrc17

What: Venturing Research Challenge
Where: Business Kitchen Tellus at the University of Oulu
When: 08.11. – 10.11.2017. Starting (8.11) at 13:00
More information: http://www.venturingresearchchallenge.com/
Sign-ups: http://bit.ly/vrc17

7. NSMB – Natural Science Meets Business

NSMB – Natural Science Meets Business on uusi luonnontieteet yhdistävä messutapahtuma tiistaina 14.11.2017 klo 10 – 15:30 Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella. Tule tapaamaan muita luonnontieteilijöitä, alasi yrityksiä, osallistu päivän workshopeihin ja tule kuuntelemaan mielenkiintoisia luentoja!

Linnanmaan kampuksen Väylällä on messupäivän aikana klo 10-14 noin 30 yritystä/näytteilleasettajaa. Tule kontaktoimaan alasi yrityksiä ja kuuntelemaan päivän mittaan Väylällä kuultavia yritysesittelyjä!

Ice Breaker Stagella on ohjelmaa päivän aikana klo 10 – 15. Stagella voit osallistua Case study – Productization & Product development ja LinkedIn (ota oma kannettava tietokone mukaan!) –workshopeihin. Muita Ice Breaker Stagella kuultavia luentoja pitävät PoDoCo – Post Docs in Companies, Loimu ry, Tiedejournalisti Satu Räsänen ja Oulun yliopiston Innovaatiopalvelut. Lisäksi Stagella kuullaan kirjaesittely tänä syksynä julkaistusta Kiehtovat geenit –kirjasta. Salissa L2 kuullaan luentoja klo 12:30 – 15:30. Ääneen pääsevät Puolustusvoimien tutkimuslaitos, VTT, Tekes, Goodwiller, FutuRena ja Tervettä Skeptisyyttä –blogi. Messupäivän aikana on paljon ohjelmaa sekä suomeksi että englanniksi, valitse itsellesi kiinnostavimmat ja tule aistimaan messutunnelmaa! Katso Ice Breaker Stagen ja L2-salin tarkempi ohjelma ja aikataulu liitteestä tai osoitteestawww.nsmb.fi

Messubussi palvelee messuvieraita päivän aikana Kontinkankaan kampuksen ja Linnanmaan välillä. Lähdöt Kontinkankaalta Linnamaalle Aapistie 5A:n edestä klo 09:30, 11:00 ja 13:00. Lähdöt Linnanmaalta Kontinkankaalle U/2T-ovien läheisyydestä klo 12:30, 14:30 ja 16:00.

NSMB – Natural Science Meets Business is a new exhibition event for natural scientists on Tuesday 14th of November at 10 – 15:30 in the Linnanmaa Campus of the University of Oulu. Come meet other natural scientists, contact companies in your field, attend workshops and listen to interesting talks!

About 30 companies/exhibitors are present at 10 – 14 in the Väylä hallway of Linnamaa campus. Come to contact companies in your field and listen to company presentations during the day!

Ice Breaker Stage is in action at 10 – 15. You can attend the Case study – Productization & Product development and LinkedIn (bring your laptop!) –workshops. Science Journalist Satu Räsänen and Innovation services of the University of Oulu will give lectures in English at Ice Breaker Stage. Goodwiller, FutuRena and Healthy Scepticism –blog will give talks in English in hall L2. Pick the most interesting talks and join the exhibition atmosphere! Check the detailed program and schedule of the day enclosed or from NSMB’s website http://www.nsmb.fi/436503728

Exhibition bus is serving visitors between Kontinkangas and Linnanmaa campuses during the day. Departures from Kontinkangas to Linnanmaa leave in front of Aapistie 5A at 09:30, 11:00 and 13:00. Departures from Linnanmaa to Kontinkangas leave near the U/2T doors at 12:30, 14:30 ja 16:00.

8. Vastaa Unirestan kyselyyn ja voita vuoden tai puolen vuoden lounaat!

Kerro meille, mitä mieltä olet ruuistamme ja palveluistamme. Mistä tykkäät, mikä ei ole mennyt ihan putkeen ja mitä uutta tai erilaista toivoisit? Vastaa asiakastyytyväisyyskyselyymme 13.11. mennessä ja voita vuoden tai puolen vuoden lounaat itsellesi ravintoloissamme! Kaikille osallistujille myös pieni pikavoitto kyselyn lopussa. www.uniresta.fi/kysely

9. Oulu Entrepreneurship Society hakee tekijöitä! Oulu Entrepreneurship Society is looking for doers!

Haluatko päästä pöhinän ytimeen, saada killeriverkostot ja olla luomassa mahtavia tapahtumia?

Oulu Entrepreneurship Society (OuluES) etsii uutta hallitusta vuodelle 2018. OuluES on opiskelijalähtöinen yhdistys Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Tavoitteenamme on inspiroida, auttaa opiskelijoita oppimaan uusia taitoja ja rakentamaan verkostoja.

Hallitushaku on auki 2.11.-16.11. Tarkat kuvaukset hallituspaikoista löytyvät hakulomakkeesta. Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta järjestötoiminnasta tai yrittäjyydestä. Tärkeintä on halu oppia uutta ja yrittäjämäinen asenne. Kaikkien tiedekuntien opiskelijat ovat tervetulleita mukaan toimintaan! Hakulomakkeen löydät täältä: bit.ly/ouluesboard2018

Järjestämme rekryinfon keskiviikkona 8.11 Tellus Innovation Arenan Stagella. Tule tapaamaan nykyisiä hallituslaisia, kuulemaan alumnien tarinoita ja kuulemaan lisää OuluES:sta.

FB tapahtuma: https://m.facebook.com/events/141714869797354

Do you want to be part of pöhinä, get killer networks and create awesome events?

Oulu Entrepreneurship Society (OuluES) is looking for a new board for 2018. Oulu Entrepreneurship Society is a student run organization bringing together students from Oulu University and Oulu University of Applied Sciences with local entrepreneurs. Our goal is to inspire, help students and other entrepreneurially minded people to gain new skills, network, and most importantly, try new things.

The application period is open on November 2-November 16. More detailed descriptions of the positions can be found from the application form. Send the application by November 16, and we will contact you. Previous experience in student organizations or entrepreneurship is not required – you just need to be curious and eager to learn on the way! We also welcome students from faculties to join our board.  Apply here: bit.ly/ouluesboard2018

We will have an application info session on Wednesday, November 8, at Tellus Innovation Arena Stage. Come there to hear more about the open positions as well as to meet the current board members.

FB event: https://m.facebook.com/events/141714869797354

10. Familia ry:n Duon vertaisryhmät 

Familia ry:n Duon vertaisryhmät ovat toimintaa kahden kulttuurin perheille, eli perheille, joissa puolisot ovat kotoisin keskenään eri maista. Duo Olohuone on vanhempien ja lasten kohtaamispaikka, jossa jutellaan rennossa ilmapiirissä kahden kulttuurin perheen arkeen liittyvistä asioista kahvikupposen ja pienen purtavan äärellä. Tapaamisiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Duo Olohuone tapaa Oulussa vielä kaksi kertaa vuoden aikana; lauantaina 11.11. ja 9.12. kello 14-16.

Lisätietoja tapaamisista löytyy nettisivuiltamme: www.familiary.fi/uutiset/duo-olohuone-tapaamiset-helsingin-ulkopuolella ja paikallisryhmämme löydätte myös Facebookista hakemalla ”Oulun kahden kulttuurin perheet”.

 

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY: Osa-asunnon normia ei tule ottaa käyttöön

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) vetoaa alueensa kansanedustajiin, että yleiseen asumistukeen suunniteltua osa-asunnon normia ei otettaisi käyttöön.

Hallitus esittää niin kutsutun osa-asunnon normin käyttöönottoa yleisessä asumistuessa. Tämä tarkoittaisi sitä, että jos tuen hakija asuu kimppa- tai solu-asunnossa tai asunnon koko on alle 20 neliömetriä, saisi hän vähemmän yleistä asumistukea kuin asuessaan yksin yli 20 neliön yksiössä.

Opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017. Osa-asunnon normi koskisi erityisesti opiskelijoita ja sen on tarkoitus tulla käyttöön 1.1.2018. Opiskelijoiden siirtoa yleisen asumistuen piiriin ei siis ole ehditty edes arvioida ennen kuin tukijärjestelmään tehdään jo uusia, erityisesti juuri opiskelijoita koskevia, muutoksia. Yleisen asumistuen ruokakunta- ja avoliittotulkintojen vuoksi yhteisasuminen aiheuttaa opiskelijoille huolta jo entuudestaan.

OYY ihmettelee pyrkimyksiä leikata jälleen opiskelijoiden sosiaaliturvasta. Uudet lakimuutokset eivät ehdi edes tulla voimaan, kun opiskelijoiden toimeentuloon suunnitellaan uusia heikennyksiä. Toimeentulo-ongelmat aiheuttavat opiskelijoille epävarmuutta tulevaisuudesta sekä lisäävät elämänhallinnallisia ja mielenterveyden ongelmia. OYY pitää suunniteltua muutosta kohtuuttomana sekä ihmisryhmiä eriarvoistavana.

Osa-asunnon normi poistettiin yleisestä asumistuesta vuoden 2015 alussa. Silloin tukea haluttiin yksinkertaistaa, helpottaa tuen myöntämistä ja lisätä asukkaiden mahdollisuuksia valita asuntonsa tarjolla olevasta asuntokannasta. Vuodesta 2015 yleisen asumistuen määrään on vaikuttanut vain asunnon sijainti ja ruokakunnan koko. Nyt prosessia ollaan jälleen monimutkaistamassa.

Normin piirissä olevien asuntojen kohdalla nykyistä suurempi osa vuokrasta jäisi tuen hakijan maksettavaksi. Tämä tulee todennäköisesti johtamaan kysynnän laskuun edullisemmissa asunnoissa ja ajamaan ihmisiä asumaan kalliimmissa yksiöissä ja kaksioissa. Tämä taas lisää valtion asumistukikustannuksia sekä kiristää vuokra-asuntomarkkinoita.

Normi asettaa enimmäisasumismenojen tason esimerkiksi Oulussa niin alhaiseksi, että jopa omakustannevuokrilla asuntoja tuottavan Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiön (PSOAS) on hankala tarjota normin piirissä olevia asuntoja kyseiseen hintaan. PSOAS:n asunnoista puolet on soluasuntoja eli normin tarkoittamia osa-asuntoja. Tällaiset muutokset opiskelijoiden toimeentulossa johtaisivat siihen, että valtion tuella rakennetut opiskelija-asunnot eivät enää houkuttele kohderyhmäänsä.

OYY ihmettelee, miksi opiskelijoiden suosiman kimppa- ja soluasumisen suosiota halutaan vähentää ja ohjata opiskelijoita asumaan suuriin yksiöihin. Sosiaalisen asumisen väheneminen vähentää myös opiskelukykyä tukevaa yhteisöllisyyttä. Tämä ei ole kestävää yhteiskunta- eikä sosiaalipolitiikkaa!

Hallituksen esityksen mukaan osa-asunnon normin oletetaan tuottavan valtiolle noin neljän miljoonan euron vuosittaiset säästöt. OYY kuitenkin uskoo opiskelijoiden käyttäytymismuutosten vuoksi vaikutusten olevan päinvastoin asumistukimenoja lisääviä. Lisäksi esitys osa-asunnon normista on kiireellä valmisteltu, eikä lausunnon lakiesityksestä antaneet ministeriöt ja muut asiantuntijatahotkaan pitäneet muutosta kannatettavana.

OYY vetoaa alueensa kansanedustajiin, että osa-asunnon normia ei oteta käyttöön. Osa-asunnon normin käyttöönotto tekisi yleisestä asumistuesta monimutkaisemman ja kannustaisi opiskelijoita asumisratkaisuihin, jotka vesittäisivät normille asetetut säästötavoitteet.

Oulussa 1.11.2017,

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (OYY)

Joel Kronqvist
Hallituksen puheenjohtaja

Aino-Kaisa Manninen
Pääsihteeri

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 526 5821)

Uutiset Janne Hakkarainen

Yliopiston hallitukseen Kettunen ja Heiskanen, päätoimittajan työsuhde vakinaistettiin, Puistomanne myyntiin

Tiedote
Vapaa julkaistavaksi heti

Yliopiston hallitukseen Kettunen ja Heiskanen, päätoimittajan työsuhde vakinaistettiin, Puistomanne myyntiin

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) edustajisto on kokouksessaan 31. lokakuuta 2017 tehnyt merkittäviä valintoja ja päätöksiä.

Oulun yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi valittiin Jonne Kettunen ja Miina-Anniina Heiskanen. Kettunen on 28-vuotias kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen opiskelija ja Heiskanen on 31-vuotias markkinoinnin opiskelija. Heidät on valittu yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi kaudelle 2018-19.

Samassa kokouksessa ylioppilaskunnan edustajisto päätti muuttaa Oulun ylioppilaslehden päätoimittajan työsuhteen määräaikaisesta vakinaiseksi. Oulun ylioppilaslehden nykyinen päätoimittaja on Anni Hyypiö.

Lisäksi edustajisto valtuutti hallituksen myymään ylioppilaskunnan omistamat kiinteistöosakeyhtiö Puistomannen osakkeet. Ylioppilaskunnan toimisto on aiemmin sijainnut Puistomannessa. Ylioppilaskunnan entisen toimiston lisäksi kiinteistössä toimii Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (PSOAS) ja Uniresta Oy.

Lisätiedot:

Aino-Kaisa Manninen
pääsihteeri, Oulun yliopiston ylioppilaskunta
paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822

Joel Kronqvist
hallituksen puheenjohtaja, Oulun yliopiston ylioppilaskunta
joel.kronqvist@nulloyy.fi, 040 523 1821

 

Uutiset Janne Hakkarainen

44: Edustajistovaalit 1.-7.11. / Student Council Elections 1.-7.11.

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Edustajistovaalit 1.-7.11. / Student Council Elections 1.-7.11.
2. Be the Change – hae hallinnon opiskelijaedustajaksi 16.11.2017 mennessä! Be the Change – apply for student representative positions by Nov 16th!
3. Ehdota Jäätävän hyvää opettajaa! We are a looking for a coolest teacher ever!
4. Ympäristöjaosto kokoontuu 31-10. klo 14 Tellus Chill – tilassa
5. Haastava kaamos – info- ja keskustelutilaisuus ti 31.10. / Fighting winter depression on Tue 31.10.
6. Täydennyshaku Kontinkankaan Tellus-tilatyöryhmään!
7. Rattoradio rekrytoi! Rattoradio is recruiting!
8. Festival of Cultures / Kulttuurifestivaali

Edustajistovaalit 1.-7.11. / Student Council Elections 1.-7.11.

Keskiviikkona saa äänestää!

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) järjestää edustajistovaalit 1.-7.11. Vaalit järjestetään pelkästään sähköisenä äänestyksenä. Vaaleissa valitaan 37 edustajaa ja heidän varajäsenensä kahdeksi vuodeksi edustajistoon, joka on ylioppilaskunnan ylin päättävä toimielin.

Ylioppilaskunnan edustajisto linjaa esimerkiksi ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruudesta ja siitä, miten rahat käytetään. Sopivaa ehdokasta voi etsiä esimerkiksi OYY:n edustajistovaalikoneen avulla.

Äänestää voi osoitteessa http://vaalit.oyy.fi. Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 1.11.2017 klo 9.00 ja loppuu maanantaina 6.11. klo 16.00. Varsinainen äänestys alkaa 7.11.2017 klo 9.00 ja loppuu klo 16.00.

Ehdokasyhdistelmä löytyy täältä: http://www.oyy.fi/oyy/edustajisto-aanesi-ylioppilaskunnassa/edustajistovaaliehdokkaat/

Ehdokkaat vaalikoneesta: https://apps.myzef.com/resources/syl/j6l8rm/index.html

You can vote on Wednesday!

Do you know where your student union fee goes? Who decides about it? Now you have  a great opportunity to get to decide about this things, because the student council elections is held again between the 1st and the 7th of November!

You can vote at http://vaalit.oyy.fi. The advance voting begins on Wednesday 1.11. at 9am and it ends on Monday 6.11. at 4pm. On the election day 7.11. the electronic voting is open between 9am and 4pm.

List of candidates: http://www.oyy.fi/en/oyy/the-representative-council/candidates-running-for-the-student-council-2017/

Voting aid application: https://apps.myzef.com/resources/syl/j6l8rm/index.html

2. Be the Change – hae hallinnon opiskelijaedustajaksi 16.11.2017 mennessä! Be the Change – apply for student representative positions by Nov 16th!

Teemme kaikki yhdessä Oulun yliopiston tulevaisuutta. Osallistumalla voit vaikuttaa siihen, millaiset oppimisen olosuhteet ja mahdollisuudet sinulla ja opiskelukavereillasi on.” – koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee aktiivisia ja motivoituneita hallinnon opiskelijaedustajia eli tuttavallisemmin hallopedeja yliopistokollegioon, koulutusneuvostoon,  koulutuksen johtoryhmään, tutkintolautakuntaan, opettajankoulutuksen johtoryhmään, TOPIK:n koulutustoimikuntaan sekä tiedekuntien johtoryhmiin, tiedekuntahallituksiin ja  koulutustoimikuntiin.

Kaikkien haussa olevien toimipaikkojen kausi alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019. Haku avoinna oleviin paikkoihin päättyy 16.11.2017

Hakeminen tapahtuu osoitteessa halloped.fi.

Tsekkaa kaikki hakukuulutukset, hae tai vähintään kannusta kaveriasi hakemaan!

http://www.oyy.fi/be-the-change-hae-hallinnon-opiskelijaedustajaksi-16-11-2017-mennessa/

The Student Union in the University of Oulu is seeking active and motivated student representatives, more commonly known as hallopeds, for the University Collegium, the Education Council, the Education Management Group, the Board of Examiners, the Teacher Training Management Group, the Teaching Development Group of the Oulu Extension School, and for the Faculty Management Groups, the Faculty Boards, and the Faculty Education Committees.

The terms for all positions start on 1/1/2018 and end on 31/12/2019. The application period for these positions ends on November 16th.

The application process will take place on halloped.fi

Check out the call, apply or at least encourage your friends to apply!

http://www.oyy.fi/en/be-the-change-apply-for-student-representative-positions/

3. Ehdota Jäätävän hyvää opettajaa! We are a looking for a coolest teacher ever!

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) etsii Jäätävän hyvää opettajaa vuodelle 2017. Jäätävän hyväksi opettajaksi voi ehdottaa millä tahansa koulutusalalla toimivaa yliopisto-opettajaa. Jäätävän hyvä opettaja on motivoitunut kehittämään omaa työtään ja hänellä on hyvät pedagogiset taidot. Tänä vuonna etsinnässä on opettaja, joka toimii myös omaopettajana.

Hän toimii tutkimuksen ja/tai opetuksen lomassa äärettömän tärkeässä roolissa sitouttaessaan opiskelijoita opintoihin ja yliopistoyhteisöön toimintaan. Tiedätkö sinä Jäätävän hyvän opettajan? Oheisella hakemuksella voit ilmiantaa hänet. Hakuaikaa on 31.12.2017 asti.

Etsinnässä on Jäätävän hyvä opettaja, joka

* on innostava ja kannustava opettaja
* on helposti lähestyttävä ja hyvä kuuntelija
* toimii opiskelijoiden lähiohjaajana opiskeluun ja opintojen sisällöllisiin kysymyksiin liittyvissä kysymyksissä
* seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä
* tarjoaa tukea ja neuvontaa opintojen solmukohdissa
* auttaa opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa ja ammatillisen identiteettinsä

Ehdokkuudesta on huomaavaista kertoa myös ehdokkaalle itselleen. Valitulle henkilölle ilmoitetaan valinnasta tammikuun aikana ja valinta julistetaan OYY:n vuosijuhlaviikolla helmikuussa. OYY on valinnut ensimmäisen Jäätävän hyvän opettajan vuonna 2016. Valinta tehdään vuosittain eri kriteerejä painottaen.

Tee esitys oheisella lomakkeella: https://goo.gl/forms/cMCLYUSqn3DVNySz1

The Student Union of University of Oulu (OYY) is seeking for The Coolest Teacher Ever 2017. You can suggest a teacher from any field of study. The Coolest Teacher Ever is a person who is motivated in developing his/her work and has good pedagogical skills.

In the year 2017 we are looking for a teacher who works as a designated personal tutor teacher appointed by the faculty. The teacher gives you guidance with your studies and helps you to integrate within the university community. Do you know The Coolest Teacher Ever? You can leave the application here. The search is open until the end of year 2017.

We are looking for The Coolest Teacher Ever who

* is an enthusiastic and supportive teacher
* is approachable and a good listener
* works as a personal tutor teacher
*introduces you to your field of studies, occupational issues and important questions in working life
* gives guidance and advice
* follows student’s academic progress in studies

It is considerate to tell about the nomination also to the teacher. The chosen teacher will be informed in January and The Coolest Teacher Ever will be announced on OYY’s anniversary week in February. The Student Union has nominated first Coolest Teacher Ever in 2016. The nomination is done annually by different criteria.

Do your suggestion here:

https://goo.gl/forms/cMCLYUSqn3DVNySz1

4. Ympäristöjaosto kokoontuu 31-10. klo 14 Tellus Chill – tilassa

Ympäristöjaoston lokakuun kokous pidetään 31.10. klo 12 Telluksen Chill – tilassa. Tervetuloa!

Lisätietoja: Ympäristöjaoston puheenjohtaja Karoliina Markuksela, karoliina.markuksela@student.oulu.fi

5. Haastava kaamos – info- ja keskustelutilaisuus ti 31.10. / Fighting winter depression on Tue 31.10.

Painaako pimeys? Väsyttääkö valon vähyys? YTHS:n asiantuntijat antavat selviytymisvinkkejä syksyn pimeyteen teemal­la kaamos, valo ja liikunta. Tule tiistaina 31.10. klo 16 kuuntelemaan ja keskustelemaan Tellus Stagelle.

Employees from FSHS are telling how to fight against winter depression with light and exercise in Tellus Stage on Tuesday 31th of October at 16. Come to listen and discuss!

6. Täydennyshaku Kontinkankaan Tellus-tilatyöryhmään!

Haluatko vaikuttaa millaisissa tiloissa Kontinkankaalla opiskellaan? Haluaisitko olla mukana suunnittelemassa ja viestimässä muutoksista muille opiskelijoille, ylioppilaskunnalle ja tiedekuntasi ainejärjestöille? Nyt pääset vaikuttamaan hakemalla Kontinkankaan Tellus-hankkeen työryhmän opiskelijavarajäseneksi.

Tsekkaa koko hakukuulutus ja hae osoitteessa halloped.fi!

7. Rattoradio rekrytoi! Rattoradio is recruiting!

Avoimet hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen puheenjohtaja(@)rattoradio.fi 30.11. mennessä. Jokainen pesti alkaa heti toimihenkilövalinnan jälkeen ja kestää kesän 2018 loppuun. Valinnoissa painotetaan niin aiempaa tietämystä ja kokemusta, kuin innokkuutta Rattoradion toimintaan; yhdessä tekemiseen ja uuden oppimiseen. Lisätietoja pesteistä saa kysymällä hallitukselta.

Pestikuvaukset:

PÄÄTOIMITTAJA

Päätoimittaja vastaa kevään 2018 Rattoradion ohjelmasisällöstä sekä muusta toimituksesta. Rattoradio on auki noin viikon ajan ennen vappua ympäri vuorokauden. Päätoimittaja kokoaa toimituksen kevään aikana, kouluttaa toimittajat sekä tuottajat, on vastuussa toimituksen sisällöllisestä ilmeestä sekä tukee toimittajien työtä suunnittelu- ja studiovaiheessa.

Päätoimittaja tekee tiivistä yhteistyötä hallituksen, koulutusvastaavien, markkinointivastaavan, tekniikkavastaavan sekä web- ja grafiikkavastaavien kanssa ja saa täyden tuen ja apua muilta toimijoilta. Pesti alkaa heti kun päätoimittaja on valittu, ja kestää kesän loppuun. Aktiivisin kausi sijoittuu helmi-huhtikuulle.

Päätoimittajalla tulee olla organisointikykyä sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Katsomme eduksi tietämyksen toimittamisesta ja radiotoiminnasta, mutta tärkeintä on innokkuus toimia Rattoradiossa ja halu oppia taitavaksi päätoimittajaksi.

RADIOTOIMIKUNTA

Radiotoimikunta vastaa päätoimittajan johdolla kevään 2018 Rattoradion ohjelmasta ja toiminnasta. Toimikunta työskentelee tiiviisti päätoimittajan kanssa Rattoradion toiminnan suunnittelussa.

Toimikunta kokoontuu päätoimittajan johdolla ja mukana voi olla esimerkiksi levystö-, web-, mainosvastaavana, graafisena suunnittelijana, rankkurina, teknisenä assistenttina ja niin edelleen.

MARKKINOINTITIIMI

Kiinnostaako mistä radio saa rahaa? Tiedätkö yrityksiä, jotka haluavat mainostaa Rattoradiossa? Oletko markkinointihenkinen tai yleensä ihmisten kanssa joskus kommunikoinut ihminen? Kiinnostaako vain tulla auttelemaan radiotoiminnassa? Hetkesi on koittanut ja haluamme juuri Sinut tiimiimme!

Ensikin wapuksi tarvitsemme sponsoreita radiollemme, ja tätä varten myymme mainoksia. Mainosmyynnissä on siis kyse siitä, että kyselemme jo hyvissä ajoin ennen wappua tuntemiamme/oululaisia/jotenkin oulun wappuradioon mahdollisesti lähteviä yrityksiä ostaisiko nämä mainoksia radiosoittoon Rattoradiossa, mikä tarkoittaa sähköpostiviestien lähettämistä tai paikalla käymistä (esim. baareissa), Rattoradiosta kertomista ja sopimusten diilailua.

Tätä varten tarvitsemme mukaan kaikenlaisia tyyppejä sponssitiimiimme! Mukaan lähteäkseen ei tarvitse olla markkinoija tai tietää yhtään mitään myynnistä, vaan innostus riittää ja halu tuoda sweet monia radiotoiminnan mahdollistamiseen. Kaiken tarvittavan materiaalin saa radiolta ja tiimissä on tukea. Mainosmyynti tullaan ajoittamaan niin, että mainokset keretään käsikirjoittamaan ja nauhoittamaan hyvissä ajoin huhtikuun alussa, mainosten tekemiseen kerätään porukka lähempänä ajankohtana.

Tavoitteena on tehdä mainosmyynnistä helppoa ja hauskaa kaikille tiimiläisille! Joten älä epäröi, ja ilmoita itsesi markkinointivastaavallemme s-postiin vauhkonen.mari@nullgmail.com tai laita facebookissa viesti (Mari Vauhkonen) marraskuun loppuun mennessä, niin aletaan suunnittelemaan radion hukuttamista rahaan!

Open applications can be sent to puheenjohtaja(@)rattoradio.fi by 30th of November. Every task beings immediately after the selection and lasts until the end of summer 2018. We will appreciate earlier experience and knowledge, but also enthusiasm for Rattoradio activity, doing stuff together and learning new things. Please ask our board for more information.

EDITOR-IN-CHIEF

The Editor-in-chief is responsible for the spring 2018 Rattoradio’s program content and other editorial activities. Rattoradio airs for about a week before wappu, 24 hours a day. The Editor-in-chief will gather the radio crew during the spring, train the hosts and producers, is responsible for the quality and style of the radio content and helps the hosts during planning and studio work.

The Editor-in-Chief is in close cooperation with the board, our trainers in charge, marketers, technical manager and web/graphic designer and will be assisted by other members. The work begins immediately after selection and will last until the end of summer. The most active season will be around February – April.

The Editor-in-Chief should have organisational skills and excellent team work and communication skills. We appreciate knowledge and experience in editorial and radio work, but the most important quality is motivation and eagerness to work with Rattoradio and interest in becoming a skilled editor-in-chief.

RADIO COMMITTEE

Radio committee is responsible for assisting the Editor-in-Chief with the programme and activity of Rattoradio during spring 2018. The committee will work closely with the editor-in-chief when planning the spring season. Members of the committee can be, for example, in charge of our records, web design, advertisement, graphic design, technical assisting etc.

MARKETING TEAM

Are you interested in where the radio gets its money from? Do you know any businesses who would like to promote themselves through Rattoradio? Are you marketing oriented, or just a person who has in some way ever communicated with other people in the past? Or would you just like to help out in making our radio? Your time has come! Now that Rattoradio ry board has assembled and things are starting to roll, it’s a good time to talk about AD SALES. So next wappu we’ll need sponsors again to support the radio, and for this purpose we sell advertisements. Ad sales means that we ask around well before wappu from businesses that we know/are in Oulu/somehow might want to sponsor us to buy advertisements in Rattoradio, whichs means sending out emails, visiting businesses (bars etc), telling about Rattoradio and making the deals on contract forms.

For this we will need all sorts of people for our sponsorship team! To get on board you don’t have to be a professional marketer or know anything about selling anything, you need only enthusiasm and will to make some sweet money to make it possible to do our beloved radio. Radio has all the needed material and the team will support you in everything. The ad sales will be timed so that the advertisements can be scripted and recorded in no hurry in the beginning of April, and for the ad-making we’ll get a group nearer the date.

The goal is to make selling ads fun and easy for all in the team! So don’t hesitate, and sign up by sending a message to our marketing manager via email: vauhkonen.mari@nullgmail.com or through facebook (Mari Vauhkonen) by the end of November, and we’ll get to planning on how we’ll drown the radio in money!

Apply boldly! We can guarantee an amazing experience in Rattoradio, awesome opportunities, new friends and exhilarating activity!

8. Festival of Cultures / Kulttuurifestivaali

There are people of 87 different nationalities studying and working at our University now. On the 1st and 2nd of November, Tellus Innovation Arena will turn into the colourful and dynamic Festival environment to celebrate our diversity and make it visible for all.

The event will be on from 10:00 until 14:00 during both of the days.

The events in the Festival programme will include performances (including live music), country presentations, food tasting sessions, photo exhibitions, traditional clothes try-outs and much more.

This time around the Festival is organized as a part of Abipäivät (Abi Days), which means that in addition to our guests, students and University staff we’ll have thousands of high school students from Oulu and Oulu region on campus!

This is your chance to meet people from over 30 different countries and cultures at one place and meet some truly interesting people.

The event is possible thanks to our University’s very own students, who are coming out to tell you about their cultures on a voluntary basis.

All the events and happenings during the Festival of Cultures are FREE OF CHARGE and open for all.

In a nutshell…

WHAT: Festival of Cultures
WHEN: November 1-2, 10:00-14:00 (two days in a row)
WHERE: Tellus Innovation Arena (oulu.fi/tellusarena), Linnanmaa Campus, University of Oulu

Oulun yliopistolla opiskelee ja työskentelee ihmisiä jopa 87 eri kansallisuustaustasta. Marraskuun 1. ja 2. päivä Tellus Innovation Arena muuntautuu opiskelu- ja työskentelytilasta värikkääksi festivaalialueeksi, jonne jokainen on tervetullut juhlistamaan sekä omaansa, että muiden kulttuureja.

Tapahtuma järjestetään molempina päivinä klo 10:00-14:00. Ohjelmassa on muun muassa esityksiä, live musiikkia, eri maiden esittelyjä, ruuan maistelua, kuvanäyttelyitä ja paljon muuta!

Järjestämme festivaalin osana Oulun yliopiston Abipäiviä, mikä tarkoittaa sitä, että yliopisto-opiskelijoiden sekä yliopistomme oman henkilökunnan lisäksi saamme tapahtuman vieraaksi myös tuhansia lukiolaisia Oulusta ja Oulun lähialueilta.

Tervetuloa tutustumaan ihmisiin yli 30 eri maasta sekä kulttuurista yhden katon alle – Tellukseen!

Tapahtuman mahdollistavat ennen kaikkea Oulun yliopiston omat opiskelijat, jotka vapaaehtoisesti saapuvat tapahtumaan esittelemään kulttuurejaan. Kaikki tapahtuman ohjelmat sekä tarjottavat ovat ilmaisia sekä avoimia kaikille!

Pähkinänkuoressa:

MITÄ: Kulttuurien festivaali
MILLOIN: 1.-2.11., 10:00-14:00 (kahden päivän tapahtuma)
MISSÄ: Tellus Innovation Arena (oulu.fi/tellusarena), Linnanmaan kampus, Oulun yliopisto

Tarkempi ohjelma julkaistaan pian, seuraile tätä tapahtumasivua pysyäksesi kärryillä!

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Stipendit OYY:n aktiivitoimijoille

Oulun yliopiston ylioppilaskunta ja Nordea jakavat yhteistyössä jakaa kuusi 150 euron stipendiä opiskelijan hyvän elämän eteen tehdystä työstä.

Perustellut esitykset lähetetään paasihteeri@nulloyy.fi 13.11. mennessä. Kirjoita otsikkoriville  OYY-stipendi. Valinnan stipendien saajasta tekee Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Jokainen edustajistoryhmä, jaosto, talousvaliokunta tai keskusvaalilautakunta voi esittää enintään kolmea henkilöä stipendin saajaksi.

Esityksestä tulee käydä ilmi, miten stipendin saajaksi esitetty henkilö täyttää stipendin kriteerit. Esityksestä käy ilmi saajan nimi, yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), tiedekunta ja opintoala.

Stipendin saajan tulee täyttää nämä kriteerit

 • opiskelija on osoittanut kiitettävää aktiivisuutta jossain näissä: halloped-toimet, jaosto(t), edustajisto
 • on ollut aktiivisesti läsnä jossakin edellä mainitussa (halloped-toimessa/ eli kokouksissa tms., jaostoissa, edustajiston kokouksissa tms.)
 • opiskelija on toiminnallaan edistänyt opiskelijan hyvää elämää
 • opiskelija on motivoitunut kehittämään ja/tai edistämään olemassa olevia rakenteita opiskelijan edun näkökulmasta
 • on toimillaan edistänyt yhteisöllisyyttä ja/tai vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa
 • on edesauttanut toimillaan/aktiivisuudellaan/konkreettisilla esityksillään opiskelijan etua
 • on toiminut avoimesti, kriittisesti ja rehellisesti toisia kunnioittaen

Kriteerit on laadittu yhdessä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajiston ja hallituksen puheenjohtajien sekä pääsihteerin kanssa.

Stipendin saaja ei ole voinut toimia edustajiston puheenjohtajana tai Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä.

Stipendit jaetaan edustajiston kokouksessa 22.11.2017. Stipendin saajille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822

Page 10 of 51« First...89101112...203040...Last »