Kunnallispoliittinen ohjelma

Oulu - Hyvinvoiva opiskelijoiden kaupunki

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) sekä Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) yhteinen kunnallispoliittinen ohjelma on ytimekäs opas päättäjille korkeakouluopiskelijoiden kunnallispoliittisista suuntaviivoista. Ohjelma on laadittu ennen vuoden 2021 kuntavaaleja, ja toimii vaikuttamistyön pohjana myös vaalien välillä.

Suomen parhaassa opiskelijakaupungissa opiskelija on mielestämme aktiivinen ja hyvinvoiva kaupunkilainen. Hänet otetaan huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa; opiskelijan ääni kuuluu ja sitä kuunnellaan. Näitä ääniä on Oulun kaupungissa noin 25 000.

Oulun tulee profiloitua houkuttelevana opiskelijakaupunkina etenkin väestön ikääntyessä, kaupunkien kilpailun kiristyessä sekä syntyvyyden laskiessa. Kaupungin on toimittava aktiivisesti opiskelijoiden rekrytoinnissa ja tehtävä tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Myös viestintään sekä suomeksi että englanniksi on panostettava. 

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu keskittävät koulutuksensa Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksille. Lähivuosien aikana Oulun kaupunki on isossa roolissa näiden alueiden kehittämisessä sekä keskusta-alueen kampusratkaisuja ja kaavasuunnitelmia tehtäessä. Panostuksia tarvitaan muun muassa joukkoliikenneyhteyksiin, opiskelija-asumiseen, työllistymismahdollisuuksiin ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Päätöksenteon tulee pohjautua tutkittuun faktatietoon.

 

Oulu opiskelijan saavutettavissa

Tavoitteenamme on opiskelijoiden työllistyminen ja laaja näkyvyys kaupungissa. Jäsenkyselymme perusteella yli puolet oululaisista korkeakouluopiskelijoista näkee Oulun houkuttelevana paikkana jäädä töihin. Oulun tulee rekrytoida opiskelijoita aktiivisemmin sekä näkyvämmin kaupungille töihin. Myös opiskelijajärjestöt on otettava mukaan tähän yhteistyöhön. Opiskelijoille tekemämme kyselyn mukaan yli puolet vastanneista ei koe saaneensa riittävästi tietoa työ- tai harjoittelumahdollisuuksista ja lähes kolmannes ei osannut vastata.

Kilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa syntyvyyden laskiessa, mihin täytyy reagoida hyvissä ajoin esimerkiksi panostamalla kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen ja kaupunkiin sitoutumiseen. Opiskelijoille kertyy monipuolista osaamista jo opintojen aikana, jota tulee hyödyntää esimerkiksi kulttuuri- ja teknologia-aloilla. 

Kyselymme perusteella opiskelijat eivät tiedä, miten kaupungin päätökset syntyvät ja kuinka heidän on mahdollista niihin vaikuttaa. Oulun tulee huomioida tämä jatkossa muun muassa panostamalla päätöksenteon läpinäkyvyyteen ja saavutettavuuteen. Useampi kuin joka kymmenes oululainen on korkeakouluopiskelija, minkä vuoksi opiskelijoita tulee kuulla Oulun kaupungin visiota ja kehittämistyötä tehtäessä. 

 

Tavoitteenamme on:

 • Oulun kaupunki viestii kattavasti suomeksi ja englanniksi
 • Opiskelijat osallistetaan kaupungin visio- ja kehittämistyöhön ja heidät otetaan huomioon ja osallistetaan päätöksentekoon
 • Kaupungin tulee tehdä avointen työpaikkojensa rekrytointi näkyvämmäksi opiskelijoille
 • Tukemalla luovaa opiskelijakulttuuria se otetaan yhä vahvemmaksi osaksi kaupungin kulttuuritarjontaa
 • Tarjotaan edullisia tiloja harrastamiseen

 

Oulu hyvän opiskelija-asumisen mahdollistajana

Tavoitteenamme on kokonaisvaltainen Oulun alueiden kehittäminen – opiskelijat huomioiden. Raksilan asemakaavamuutos ja hankesuunnittelu tulevat ajankohtaiseksi tulevalla valtuustokaudella. Suunnitteilla olevan keskustakampuksen kaava mahdollistaa riittävän suuren kokonaisuuden rakentamisen eri yksiköiden tarpeisiin. 

Linnanmaa-Kaijonharjun alueella asuu paljon opiskelijoita vielä pitkään, joten alueiden elinkelpoisuutta ja kehittämistä on ylläpidettävä. Päätöksiä on tehtävä pitkä aikaväli huomioiden ja opiskelijoita on kuultava näissä päätöksentekoprosesseissa. 

Opiskelijat haluavat jatkossakin asua edullisissa vuokrayksiöissä ja -kaksioissa. Kuitenkin myös perheellisten opiskelijoiden asuminen ja isompien perheasuntojen tarve tulee ottaa huomioon. Tavoitteenamme on, että asuntojen saatavuus pysyy hyvänä paitsi kampusten läheisyydessä, myös muualla kaupungissa.

Joukkoliikenteen kehittämiseen on panostettava entisestään Oulun houkuttelevuuden edistämiseksi ja esimerkiksi pyöränhuoltopisteitä on sijoitettava baanaverkoston varrelle. Kampusalueille pääsemisen on oltava sujuvaa suoria linjayhteyksiä painottaen. Tuntuvilla joukkoliikenteen opiskelija-alennuksilla kannustetaan opiskelijoita valitsemaan ekologisempi vaihtoehto. Kampusten läheisyydessä tulee olla riittävästi parkkipaikkoja.

 

Tavoitteenamme on:

 • Suunnitteilla olevan keskustakampuksen kaavan on oltava riittävän suuri eri yksiköiden tarpeisiin
 • Asuntojen vuokrataso pysyy edullisena ja saatavuus hyvänä myöntämällä opiskelija-asuntojen rakentamiselle tontteja kampusten lähelle
 • Linnanmaa-Kaijonharju alueen kehittämistä on jatkettava
 • Joukkoliikenteen normaalihintaisista kausi- ja arvolipuista myönnetään opiskelijoille 50 %:n opiskelija-alennus
 • Riittävät pysäköintimahdollisuudet kampuksilla ja kampusten läheisyydessä on turvattava

 

Oulu opiskelijan hyvinvoinnin mahdollistajana

Tavoitteenamme on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva opiskelija. Opiskelijat käyttävät myös kunnallisia terveyspalveluita Oulussa, jonka vuoksi palveluiden saatavuuteen ja jonotusaikojen lyhentämiseen tulee panostaa palvelujen taso huomioiden. Erityisesti jatko- ja vaihto-opiskelijoiden on saatava tarvitsemiaan terveyspalveluja, sillä he eivät kuulu Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) terveyspalvelujen piiriin. 

Kaupungin on huomioitava opiskelijoiden tarve kunnallisille mielenterveyspalveluille, vaikka YTHS:n palvelut ovat myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden saatavilla. Opiskelijat kokevat huomattavaa kuormittuneisuutta COVID-19 pandemian seurauksena. Erityisesti matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita on kehitettävä ja palveluiden piiriin on päästävä nykyistä nopeammin. 

Oulu on liikunnallinen ja aktiivinen kaupunki. Oulun liikuntapalveluja on kehitettävä myös opiskelijoiden näkökulmasta siten, että opiskelijoiden on mahdollista harrastaa liikuntaa edullisesti ja helposti. Opiskelijat haluavat päästä nauttimaan luonnosta, joten ulkoilualueiden saavutettavuuteen on panostettava. Oulun kaupungin on toimittava kestävästi ja vastuullisesti sekä nopeuttaa nykyistä hiilineutraaliustavoitettaan.

Oulu on mukana Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -haussa. Kulttuuripalveluita tulee kehittää opiskelijoiden toiveet huomioon ottaen. Kulttuuritarjonta on Oulussa jo laajaa, mutta opiskelijaystävällinen hinnoittelu kannustaa myös opiskelijoita osallistumaan kulttuuritapahtumiin ja käyttämään kulttuuripalveluita. Jo voimassa olevista opiskelija-alennuksista viestimisen on oltava näkyvämpää.

 

Tavoitteenamme on:

 • YTHS:n piiriin kuulumattomien opiskelijoiden kunnallinen terveydenhuolto on turvattava
 • Kontinkankaan opiskelijoiden on saatava käydä Kontinkankaan opiskeluterveydenhuollossa
 • Kunnallisiin mielenterveyspalveluihin on ohjattava enemmän resursseja purkamaan jonoja ja vastaamaan kasvavaan palvelujen tarpeeseen
 • Oulun korkeakoululiikunnalle on myönnettävä vuoroja myös ilta-aikaan
 • Liikunta- ja kulttuuripalvelujen tarjonnasta on saatava opiskelija-alennuksia kattavammin ja niistä tulee viestiä näkyvästi
 • Liikuntapalvelujen  kunnossapitoon on panostettava ja varausjärjestelmää on selkeytettävä
 • Kaupungin on tehtävä ilmastonmuutoksen hillinnästä yksi yhdyskuntasuunnittelun keskeisistä tavoitteista ja olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä
Skip to content