History

Promoting better student life since 1959

During its history of more than 50 years, the Student Union of the University of Oulu (OYY) has been an advocate for students, emphasizing our Northern position. It has been – and still is – an integral part of the academic community of the University of Oulu.

OYY was founded in the autumn of 1959 to nurture the mental well-being of students and to advocate their economic welfare, as well as to promote education, morality and order. The Student Union has organized various events, looked after students’ everyday life and built student housing.

The Student Union even became one of the biggest restaurant owners in Oulu because the business was used to finance the construction. Eventually, the construction and business got so big that they were separated to the Student Housing Foundation of Northern Finland (PSOAS) and to Oulun Ylioppilasapu ry (“Student Help Association in Oulu”) in the beginning of the 1970s. The beginning of the decade was also a time of intense political turmoil in Finland. Student activists were arguing on the pages of the student newspaper and they made mutual agreements to appoint people to central authority positions. The professors got harsh critique, and at worst, they were seen as representing regression and the interests of high finance. After the political turmoil subsided, the ordinary students started to demand more down-to-earth actions from their Student Union to promote the wellbeing of their everyday life.

The OYY still advocates student benefits in many ways even though the working relationship between the students and the Student Union is not as close as it used to be in the beginning of the University. During the last decades, the advocacy work has grown more professional, and the Student Union even has a place around the University’s highest negotiation tables. You can read more about OYY’s history (in Finnish) from the book History of the Student Union at the University of Oulu, which you can buy at the Student Union’s office.

1959 Jalo Telismaa
1960 Esko Hiukka, Olli Jussila
1961 Jouko Mäkelä
1967 Jorma Keinänen
1968 Vilho Lantto
1970 Vesa Mustonen
1972 Juhani Määttä
1973 Juhani Turunen
1974 Seppo Rantamaula
1975 Ilkka Fredriksen
1976 Torsti Oja
1977 Hannu Kemppainen
1978 Juhani Seppänen
1982 Alpo Merilä
1983 Timo Klementti
1984 Pekka Jylhä
1986 Timo Lindborg
1988 Juha Aliranta
1990 Raimo Perttula
1991 Timo Kurula
1992 Tiina Hetemaa
1993 Sakari Toivanen
1994 Nina-Marika Pieskä (os. Niskanen)
1995 Sari Juntunen
1996 Ari-Pekka Ryökkynen
1998 Pertteri Kantola
2000 Antero Metso
2001 Mikko Nissinen
2002 Miika Mielityinen
2003 Antti Ojala, Jarno Kilpinen
2004 Anniina Salo
2005 Mikko Paakkolanvaara
2006 Matti Mölläri
2007 Anna-Kaisa Rinkinen
2008 Leo Hylkinen
2009 Tuure Karppimaa
2010 Jaakko Laitakari
2011 Lauri Tervo
2012 Antti Heikkinen
2013 Eero Manninen, Janne Hakkarainen
2014 Tero Marin

2015 Vili Koistinen
2016 Nico Numminen
2017 Susa Vikeväkorva
2018 Elisabet Shnoro
2019 Tino Nissinen

There are 4 classes of OYY’s academic medals. With the academic medals, OYY has been able to show respect in the best way possible for the work that has been done to promote students’ interests and well-being for over five decades, since 1965. OYY has already given out over 550 academic medals for those promoting a good student life.

OYY’s honorary members

1962 acting Rector of the University of Oulu, Professor Pentti Kaitera

1968 Counsellor of Social Welfare Jouko Mäkelä

1970 Doctor of Technology Vilho Lantto

1980 President of the Republic Urho Kekkonen

1985 Professor Yrjö Kilpi

1987 Rector of the University of Oulu, Professor Markku Mannerkoski

1995 President of the Republic Martti Ahtisaari

1997 Senior services Officer Erkki Liljeblad

2005 Governor Eino Siuruainen

2005 Professor Vesa Mustonen

2007 Professor Liisi Huhtala

2007 Strategy Director Paavo Sippola

2010 Rector of the University of Oulu, Professor Lauri Lajunen

2013 Office Secretary of the Student Union of the University of Oulu Pirjo Heikkinen

OYY’s awards

The award can be awarded as tribute or thanks for especially excellent work for the Student Union or its aims.

Heikkinen Pekka
Kaleva Riitta
Kilpinen Jarno
Leppämäki Wille
Liimatainen Janne
Manninen Eero
Nissinen Mikko
Ruopsa Jukka
Seppälä Milja
Siikaluoma Teuvo

First Class Medal

The First Class Medal can be awarded for a current or former member of the Student Union or person closely related to the Student Union as a recognition for distinguished work for the Student Union.

Aikio Aslak
Eklund Petri
Eriksson Suvi
Fahim Samira
Haapala Teemu
Haataja Ilkka
Harila Esko
Harju Risto
Heikkinen Antti
Heikkinen Pekka
Heikkinen Pirjo
Hentilä Markku
Holopainen Tuure
Huttunen Elsi
Huusko Oskari
Impiö Ville
Järvelä Sanna
Kaakinen Heikki
Kairivaara Mari-Leena
Kaleva Jari-Pekka
Kangas Jorma
Kantola Petteri
Kauranen Kristiina
Kavalto-Montin Kristiina
Keinänen Jorma
Kettunen Jonne
Koiso-Kanttila Erkki
Koistinen Vili
Koivunen Minna
Kolehmainen Eeva-Maija
Koskikallio Jouko
Kurula Timo
Lantto Vilho
Lehtinen Raimo
Leikola Junnu
Leipälä Pasi
Leppämäki Wille
Liisanantti Ville
Lintula Tapani
Lukkarila Anne
Manninen Aino-Kaisa
Manninen Jyrki
Mattila Jussi
Merilä Mika
Meskus Niina
Metso Antero
Mielityinen Miika
Mikkola Anne
Mustonen Vesa
Mäkelä Jouko
Mäntyranta Hannes
Määttä Henna
Mölläri Matti
Nikula Rami
Nisula Ilari
Nortia Teuvo
Numminen Nico
Nuortimo Elina
Oksman Juhani
Paakkolanvaara Mikko
Pieskä Nina-Marika
Pitko Jenni
Pitkänen Raimo
Pura Anneli
Pyykkö Risto
Pääkkönen Jaakko
Rautio Markku
Ronkainen Maria
Roppola Leena
Ruoppa Heikki
Rytkönen Antti
Röning Juha
Saarela Markku
Saari Taavi
Sainio Lauri
Salo Anniina
Sarmola Jaakko
Saukko Miikka
Saure Lauri
Seppälä Milja
Simell Juha
Tikkinen Annakaisa
Toivanen Sakari
Tyrväinen Ville
Vanhamäki Kaija-Leena
Varjo Uuno
Vasari Pekka
Vatja Heidi
Vatja Juha
Vesala Tuomas
Virtanen Annika
Väisänen Liisa
Väisänen Pauli
Yli-Luukko Jari
Ylikotila Arto
Ylinampa Kati

Second Class Medal

The Second Class Medal can be awarded for someone who has in a distinguished way participated in the Student Union’s actions. It can also be awarded for those who have in a distinguished way participated in a society within the Student Union.

Adolfsen Veera
Fahim Samira
Hakala Heini-Maaria
Hartama Anni
Hartikka Heikki
Haverinen Moona
Honkala Elina
Honkanen Elina
Immonen Miia
Isohätälä Jaana
Juntunen Veera
Jusola Diana
Jyrkäs Juha
Kangas Pauli
Kantomaa Laura
Karjalainen Juho
Kemi Matti
Kesti Johanna
Kettunen Jonne
Kiurujoki Katri
Kivimäki Sarianna
Kiviniemi Anssi
Koivuniemi Ville
Kukkonen Outi
Kähkönen Merja
Laitinen Satu
Longi Tarja
Marin Heli
Marin Tero
Maununiemi Susanna
Meriläinen Iikka
Moilanen Eija
Moilanen Tapio
Molkkari Emmi-Kaisa
Mäkelä Kimmo
Mäki-Petäjä Jaakko
Mäki-Pollari Reeta
Mäkitalo Juha
Määttä Marko
Oja Olli
Ollikainen Anne
Palomaa Mariko
Palsola Antti
Parviainen Kalle
Patana Tuija
Peltola Lotta
Pesola Kari
Pesonen Juha
Pesonen Suvi
Pihlajamaa Heli
Pistemaa Laura
Portti Tommi
Puusaari Anna-Kaisa
Rannanpää Henna
Rannaste Lauri
Rantala Kim
Rantamaa Linda
Rasinkangas Jarno
Raudaskoski Jaana
Riitahuhta Heikki
Rissanen Sampo
Roivainen Hanna-Leena
Ruonansuu Jutta
Ruotsalainen Hanne
Ryhänen Erika
Saarela Henni
Salo Aleksi
Sandvik Toni
Savola Lotta
Seppänen Samu
Shnoro Elisabet
Siikaluoma Ville
Simola Otto
Siniluoto Lauri
Soini Tuomas
Strand Tiina
Sundqvist Sohvi
Suorsa Jenna
Särkelä Matti
Tervahauta Kaisa
Tervo Lauri
Tikkala Janika
Tikkinen Annakaisa
Tossavainen Anssi
Tuiskula Alma
Tuovinen Teemu
Tuovinen Timo
Tyrväinen Ville
Uimonen Valle
Vaara Jussi
Vatjus-Anttila Joni
Viinikka Ida
Virtanen Teemu
Yliniemi Outi

Third Class Medal

Third Class Medal can be awarded for someone who has been active in the Student Union’s actions. The medal can also be awarded for someone who has been active in a society within the Student Union.

Aarni Mari
Aarni Tuomas
Airaksinen Valtteri
Alanko Veli-Matti
Alanärä Ilkka
Aleksi Harlin
Aleksi Oja
Aleksi Poropudas
Aleksi Takala
Anna Mäkinen
Anna-Leena Taskinen
Anni Heinikoski
Anni Karjalainen
Anni Piispanen
Anri Kinisjärvi
Antti Nurmesjärvi
Anunti Kari
Arttu Vilmi
Benjamin Michelin
Brotherus Valtteri
Bruno Gioia Sandler
Brunou Ville
David Delahunty
Eemil Tryyki
Eero Huhtelin
Eetu Leinonen
Elina Jaara
Elina Karjalainen
Elina Salo
Elisa Myllymäki
Elisa Viljamaa
Emma Karjalainen
Eronen Antti
Essi Tikkanen
Essi Wallen
Frogell Sami
Fröjdholm Henri
Guttorm Tuija
Haapala Rosa-Maria
Haaranen Päivi
Hand Henri
Hansson Tapio
Harju Matti
Heberg Kristian
Heikki Kaarlela
Heikkinen Mikael
Heininen Sofia
Henri Lahtinen
Henri Salin
Herranen Anne
Hietala Elisa
Himanka Ari
Honkola Jussi
Huhtala Pekka
Huhtanen Suvi
Hyvönen Mikko
Hyypiö Anni
Ilkka Peuna
Illusia Leskinen
Ilmari Harju
Ilona Maijala
Inkeri Sairanen
Jaatinen Tiina
Jahangiri Erfan
Jali Moilanen
Jama Tommi
Janina Ikäheimo
Jarkko Orava
Jenna Komulainen
Jenni Kemppinen
Jesse Hakala
Jesse Tenhunen
Joel Juntunen
Jonna Mäkinen
Joonas Kivioja
Joonas Kurtti
Joonas Valkama
Juha Parkkila
Juha-Matti Tirilä
Juho Kiviniemi
Juholin Ville
Juntunen Veera
Juntura Juuli
Jusola Diana
Jussi Kallio
Jussi-Pekka Tolonen
Juurikka Krista
Juuso Tiia-Maria
Juvonen Ella
Jänkälä Henna
Jänkälä Henna-Maria
Kai Kaltiola
Kaisa Mäkinen
Kananen Antti
Kangas Noora
Kare Oksanen
Kari Kalle
Karoliina Markuksela
Karpale Mikko
Kati Hannila
Katri Leppälä,
Katri Vanhainen
Keski-Korsu Pasi
Kettunen Hanne
Kielenniva Leena
Kimmo Piekkari
Kirsi Valtiala
Kivelä Oona
Kiviniemi Anssi
Kohonen Verneri
Komulainen Onni
Korkalo Santtu-Matti
Koskela Satu
Kostamovaara Johanna
Kotti Tiina
Kovalainen Eeva-Maria
Kurtti Heikki
Kuusirati Antti
Kuusniemi Tuomas
Körkkö Saija
Laaksonen Aapo
Laitakari Jaakko
Lakka Terhi
Lappeteläinen Lotta
Laura Koskela
Lauri Moilanen
Lauri Rannaste
Lauri-Pekka Roine
Lehtosaari Aapo
Leinonen Juho
Leinonen Jussi
Leppälä Emma
Lintula Eveliina
Lintula Tapani
Lotta Aura
Luosujärvi Iina
Maaret Laakso
Maijala Anna
Makkonen Jonna-Kristiina
Mankinen Otto
Mari Partanen
Marika Kortesalmi
Marin Tero
Marko Saari
Markus Seppälä
Matias Nissinen
Mattanen Tiina
Mattila Tuomo
Maunuksela Kati
Maununiemi Tiina
Meeri Kivikallio
Meriläinen Iikka
Meskus Ville
Mettovaara Jukka
Mielityinen Lauri
Miettinen Eeva
Miika Peitso
Miika Tapaninen
Mikko Nenonen
Minna Pätsi
Mira Päätalo
Miriam Putula
Mustonen Tuomas
Muusa Jyrkinen
Mäenpää Timo
Mäkitalo Juha
Männistö Tarja
Määttä Marko
Möttönen Antti
Neitola Uula
Niemelä Heidi
Niemelä Ilona
Niemelä Mira
Niemi Heikki
Niemi Heikki Samuli
Niemi Jaana
Niina Voutilainen
Niklas Riikonen
Nikula Aleksi
Niskanen Heidi
Nisula Ilari
Nita Mäenpää
Niva Laura
Nousiainen Siiri
Nylund Tomi
Nyrönen Eliska
Oikarainen Jaakko
Oinas-Panuma Martta
Ojakoski Juha-Matti
Olli Heikkilä
Olli Salmi
Ollikainen Joni
Oula Virtanen
Outi Rinta-Homi
Paajanen Eleonora
Paarma Katri
Paavola Miia
Palmujoki Matias
Pankkonen Riikka
Partanen Elina
Parviainen Kalle
Pasanen Jukka
Paso Pauli
Paso Tuomas
Paulin Tuomas
Pekola Sami
Perämäki Harri
Pesonen Heidi
Pesonen Juha-Matti
Petri Lehtonen
Petri M. Lehtonen
Petteri Hollanti
Piironen Arto
Piki Anna-Maija
Pistemaa Laura
Pitko Jenni
Pohjanen Aira
Pohjoisaho Anne
Pohjonen Elina
Possakka Tiia
Puikko Teemu
Pulkkinen Matti
Puro Kai
Puttonen Jyrki
Puutio Johanna
Pyhtilä Johanna
Pyhäjärvi Anniina
Pyykkönen Iina-Ruusa
Päkkilä Johanna K.
Päkkilä Jukka
Rajakallio Jaakko
Rantanen Mikko
Rasmus Isoaho
Reponen Paula
Riku Yliviuhkola
Rinkinen Anna-Kaisa
Rinta-Piirto Meri
Rissanen Sampo
Romppainen Kalle-Matti
Roope Miettunen
Rova Erika
Ruokamo Henna
Ruopsa Miro
Saarenpää Sami
Saari Johanna
Sakari Huhtelin
Salla Strand
Salmela Jarno
Salmi Anna
Salminen Laura
Salmu Sami
Salo Henna
Sameli Piirto
Sami Hiltunen
Sami Kuoppamaa
Sami Kuoppamaa
Sandelin Ilmari
Sandvik Toni
Sanna Salomaa
Sarkkinen Soile
Saukko Jussi
Sauli Viinamäki
Savola Lotta
Senni Mäkelä
Seppänen Jarno
Seppänen Marjo
Siika-aho Maija
Siikaluoma Ville
Soanjärvi Nuppu
Sonja Pikkupeura
Sorva Esko
Sovio Sami
Stefan Vesterkvistiä
Stiina Lehmus
Suokas Janne
Suomela Sini
Suoraniemi Henriikka
Suvi Poikela
Suvilehto Reetta
Takamäki Noora
Tanska Taru
Teijo Kemppainen
Tenhonen Heli
Teperi Sanna
Terje Juutilainen
Tervashonka Kauri
Tervo Niko
Tervonen Joakim
Tiina Strand
Tikkala Janika
Tini Ruohola
Toivonen Outi
Tolonen Heikki
Tolppanen Janne
Tomi Mannermaa
Tommi Sikanen
Toppi Aino
Torssonen Taru
Toukkari Joonas
Tumelius Antti
Tuomas Timonen
Tuomivaara Milja
Tuovinen Perttu
Tähtinen Emma
Törmä Topi
Törmänen Akke-Pekka
Uimaniemi Katri
Ulkoniemi Timo
Vaajoensuu Salla
Valkama Marianne
Vanhanen Laura
Vapa Matti
Vaskuri Katariina
Veera Alahuhta
Veera Asukas
Veera Muukkonen
Veli-Jussi Haanpää
Ventelä Jaakko
Vielma Tuomas
Viljamaa Sonja
Ville Savolainen
Ville-Valtteri Visuri
Vilma-Riikka Tiittanen
Virkkunen Heikki
Virpiranta Jussi
Virpiranta Katja
Väisänen Pauli
Vänttilä Samuli
Yliranta Ukko-Pekka

Skip to content