Yhdenvertaisuus-julistus

“Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.” (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 § 8)

Tällä julistuksella haluamme osoittaa, että kaikilla Oulun yliopiston ylioppilaskunnan piirissä toimivilla on oikeus olla oma itsensä ja tulla kohdatuksi tasavertaisena opiskelijayhteisön jäsenenä. Haluamme myös, että kaikilla on samat mahdollisuudet osallistua yhteisön toimintaan, ja erilaiset rajoitteet pyritään parhaan mukaan huomioimaan toimintaa suunniteltaessa.  

Haluamme, että yhteisössämme kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja pidetään huolta, ettei niitä loukata missään tilanteissa. Kunnioitus muita yhteisön jäseniä kohtaan on jokaisen vastuulla, ja haluamme yhdessä tehdä opiskelijayhteisöstä kaikille turvallisen ja kaikkia kohtaan reilun paikan toimia.  

Toteutumista pyrimme edistämään: 

  • Meillä ylioppilaskunnalla on käytössä turvallisemman tilan periaatteet kaikissa tapahtumissamme, jotta jokainen voisi osallistua tapahtumiin turvallisesti juuri sellaisena kuin on. Tämän toteutumiseksi tapahtumissamme on häirintäyhdyshenkilöt.
  • Tiedotamme tapahtumien esteettömyydestä. Tapahtumat järjestetään ensisijaisesti tiloissa, jotka ovat esteettömiä.
  • Viestintämme on kaksikielistä ja sitä toteutetaan eri kanavissa, jotta se olisi kaikille saavutettavaa. Meitä sitovat digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset joita toteutamme viestinnässämme. 
  • Pyrimme edistämään häirintäyhdyshenkilötoimintaa yhteisössämme tarjoamalla järjestöille koulutusta aiheesta. 
  • Teemme aktiivisesti töitä epäkohtien tunnistamiseksi, jotta voimme puuttua niihin. 
  • Jokaisella opiskelijalla on yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella ja elää Oulussa.