Opiskelijalla on oikeuksia

Opiskelijan oikeudet löytyvät useista säännöistä ja säädöksistä, joista tänne on pyritty kasaamaan mahdollisimman kattavaa listaa. Lista täydentyy ajan mittaan – ehdotuksia listalle lisättävistä asioista voi lähettää koulutuspoliittiselle asiantuntijalle osoitteeseen koposihteeri@nulloyy.fi.

Usein paras tapa aloittaa asian selvittely oikeusturvaa loukkaavissa asioissa on rauhallinen keskustelu ja omien argumenttien selkeä kuvaaminen vastapuolta kuunnellen. Monissa formaaleissa valitustilanteissa tärkeintä on olla nopea, sillä viralliset valitukset on yleensä toimitettava 14 päivän kuluessa päätöksensaannista, esimerkiksi tenttituloksiin liittyen. Jos keskustelu ei tunnu auttavan kannattaa olla välittömästi yhteydessä ylioppilaskunnan koulutuspoliittiseen asiantuntijaan, joka neuvoo asian käsittelyssä ja tarvittaessa on tukena selvittämässä tilannetta.

Oikeusturva-asiat ovat varsin tapauskohtaisia, joten aina opiskelija ei välttämättä ole varma, onko kohtelu ollut oikeudenmukaista ja tasapuolista. Tällöin kannattaa olla yhteydessä koulutus- tai sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan, joka osaa kertoa onko menettely ollut yliopiston noudattamien lakien ja sääntöjen mukaista.

Tässä lyhyt lista opiskelijan oikeuksista. Tarkemmat kuvaukset löytyvät alta.

1. Saada opinto-ohjausta
2. Opiskella joustavasti
3. Opiskella esteettömästi
4. Saada opintosuorituksistaan tulos viimeistään kolmen viikon kuluessa
5. Saada palautetta tentistä, esseestä tai muusta opintosuorituksesta
6. Saada oikaisu opintosuorituksen tai opinnäytetöiden arviointiin
7. Uusia tentti
8. Saada opintotukea ja muuta sosiaaliturvaa
9. Olla sairaslomalla ja päästä julkiseen terveydenhuoltoon
10. Opiskella kokematta syrjintää tai häirintää
11. Saada menetetty opiskeluoikeus takaisin ja todistaa soveltuvuus opiskeltavalle alalle
12. Kieltäytyä plagioinninestojärjestelmä Urkundin käytöstä
13. Oikeus hyvään opiskelukykyyn sekä terveelliseen ja turvalliseen opiskeluympäristöön

1. Saada opinto-ohjausta

Opiskelijalla on lakisääteinen (Yliopistolaki 40§:ä), oikeus saada opinto-ohjausta. Opinto-ohjausta Oulun yliopistossa antavat erityisesti omaopettajat. Jokaiselle uudelle opiskelijalle nimetään omaopettaja, joiden tulee tavata ohjattaviaan vähintään kaksi kertaa vuodessa sekä seurata ohjattaviensa opintojen etenemistä heille toimitettavien raporttien kautta. Omaopettajille toimitetaan tieto ohjattavien opintopistekertymistä kaksi kertaa vuodessa. Määrä ei ole laadun tae, joten muista antaa palautetta omaopettajatoiminnasta.

Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön §13 mukaan opiskelijan tulee edistää opintojaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan myös tieteelliseen jatkotutkintoon johtaville opinnoille. HOPSia voi päivittää, mutta sen sisältö kannattaa silti harkita huolella. Omaopettaja tai muu opintoneuvoja auttaa sinua HOPSin laatimisessa. Tieteelliseen jatkotutkintoon johtavien opintojen henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksyy tohtorin tutkintoa suorittavien osalta tutkijakoulun tohtorikoulutustoimikunnan puheenjohtaja tai tohtorikoulutuksen pääaineen vastuuhenkilö.

Ohjaukseen kannattaa aina hakeutua tarvittaessa. Tämä ei tarkoita sitä, että opiskelijalla olisi välttämättä ongelmia opintojensa suorittamisessa tai suunnittelussa – ohjaus on myös päämäärätietoisille opiskelijoille arvokas resurssi hyödynnettäväksi.

Opiskelijana olet myös oikeutettu opinnäytetöiden asialliseen ohjaukseen. Mikäli ohjauksesta vastaava henkilö osoittaa välinpitämättömyyttä opinnäytetyön ohjausta kohtaan, vaikka sen takia, ettei alkuperäinen ohjaaja ole opinnäytetyön aiheen asiantuntija, on opiskelija oikeutettu saamaan asianmukaista ohjausta toisaalta.

2. Opiskella joustavasti

Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus on suunniteltava eteneväksi keski- määrin 60 opintopistettä vuodessa. Opiskelijan on oltava mahdollista edistää opintojaan Yliopistolain 40§:n määrittelemässä tavoiteaikataulussa. Tavoiteajat vaihtelevat aloittain. Opiskelija voi hakea lisäaikaa opintojen suorittamiseksi. Lisäaikaa myönnetään maksimissaan neljä lukukautta kerrallaan ja sen edellytyksenä on päivitetty sekä toteuttamiskelpoinen henkilökohtainen opintosuunnitelma. Lisäajan myöntämisessä huomioidaan opiskelijan elämäntilanne.

Opiskelija voi hyväksilukea aiemmin käymiään kursseja nykyiseen tutkintoonsa, mikäli on mahdollista osoittaa, että aiemmin käydyt kurssit ovat sisällöltään samantasoisia laadultaan ja samanlaajuisia sisällöltään. On mahdollista, että opiskelija joutuu tekemään hieman korvaavia tehtäviä täyden kurssikorvaavuuden saamiseksi tai antamaan näytön osaamisestaan. Myös formaalin koulutuksen ulkopuolella hankittua osaamista on mahdollista hyväksilukea. Oulun yliopiston hyväksilukukäytänteistä, eli AHOT:sta, lisää täältä.

3. Opiskella esteettömästi

Kaikilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa opintojaan esteettömästi ja saada omien opintosuoritusten arviointi suhteutettuna omiin esteisiin.

Suomen perustuslain 6 §:ään on kirjattu yhdenvertaisuus yhtenä ihmisen perusoikeuksista. Tämä koskee myös esteettömyyttä opiskelussa. Ketään ei siis saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, vaan kaikille tulee taata yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun. Yhdenvertaisuuslain 6 §:ssä käsitellään tarkemmin myös koulutuksen järjestäjän velvollisuutta järjestää yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun. Lisäksi koulutuksen järjestäjän on tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi ja työuralla etenemiseksi (yhdenvertaisuuslaki 15 §).

Mikäli opiskelijalla on todettu esteellisyys, omaan todettuun rajoitteisuuteen kuten aistivammaisuuteen tai luki- ja paniikkihäiriöihin, on siis mahdollista saada yliopistolta poikkeusjärjestelyjä arviointikäytännöissä ja vaihtoehtoisia opintojen suoritustapoja kertoessaan ennakkoon omasta esteellisyydestä. Oulun yliopiston opintopsykologi toimii yliopiston esteettömyysyhdyshenkilönä ja hänen kanssaan voi suunnitella opiskelun erityisjärjestelyjä. Vaikeavammaisille ihmisille on myös taattu kunnan puolelta oikeus henkilökohtaiseen apuun. Lue lisää yliopiston esteettömyyssivulta.

4. Saada opintosuorituksistaan tulos viimeistään kolmen viikon kuluessa

Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön §20:n mukaan opintosuoritusten eli esimerkiksi tenttien tulokset on julkaistava viimeistään kolmen viikon kuluessa siitä, kun opettaja on saanut tentit arvosteltavakseen. Yleensä tenttitulokset tulevat WebOodiin. Ilmoitustauluilla tenttitulokset julkaistaan opiskelijanumeroilla. Opinnäytetöiden tarkastajien on annettava työstä lausunto kuukauden kuluessa siitä, kun opiskelija jätti lopullisen työn arvioitavaksi.

Mikäli opettaja tarvitsee lisäaikaa opintosuoritusten tarkastukseen tulee hänen pyytää tätä koulutusdekaanilta ja opiskelijoita on tiedotettava uudesta tarkastusaikataulusta.

5. Saada palautetta tentistä, esseestä tai muusta opintosuorituksesta

Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön §21:n mukaan jokaisella tulee olla mahdollisuus saada selvitys oman suorituksensa arvostelusta ja yleisistä arviointiperusteista joko palautetilaisuudessa tai muutoin. Palautteen voi antaa opiskelijoille joko ryhmässä tai yksilöllisesti.

Opiskelijalle on varattava tilaisuus tutustua arvioituun kirjalliseen tai muuten tallennettavaan opintosuoritukseensa. Hänellä on oikeus saada omalla kustannuksellaan jäljennös suorituksestaan. Kannattaa käyttää hyväksi tilaisuus käydä keskustelemassa omasta suorituksesta tentin jälkeen – palautteen kuuleminen ja tentistä keskustelu parhaimmillaan syventää oppimista ja antaa hyvät eväät mahdolliseen uusintaan.

6. Saada oikaisu opintosuorituksen tai opinnäytetöiden arviointiin

Opintosuorituksensa arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Oikaisua on pyydettävä 14 päivän kuluessa siitä kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada tietoonsa arvostelun tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan. Mikäli opiskelija on tyytymätön opettajan tekemään päätökseen voi hän edellään hakea oikaisua tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tutkintolautakunnalle osoitetut oikaisupyynnöt toimitetaan kirjaamoon.

Tutkintolautakunta käynnistää asian käsittelyn viivytyksettä. Tutkintolautakunta käsittelee myös aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen liittyvät oikaisupyynnöt. Opintosuorituksiin ja hyväksilukuihin liittyvissä oikaisupyynnöissä tutkintolautakunta käsittelee asian kiireellisenä. Tutkintolautakunta voi kuulla opiskelijaa. Tutkintolautakunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen (tai vastaavan opin- ja taidonnäytteen) sekä syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman (tai muun vastaavan opintosuorituksen) arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä tutkintolautakunnalle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedonsaannista.

7. Uusia tentti

Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön §22:n mukaan opiskelija voi uusia opintosuorituksen. Tenttien uusimiseen on varattava kaksi mahdollisuutta kohtuullisen ajan kuluessa ottaen kuitenkin huomioon opiskelijan opintojen joustava eteneminen. Jos kurssin läpäisemättömyys muodostaa esimerkiksi etenemisesteen kannattaa käydä keskustelemassa tentaattorin kanssa uusintojen aikatauluista.

Opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä voidaan rajoittaa hyväksytyn opintosuorituksen uusimiskertojen lukumäärää, ellei ole kysymys opintojen jatkamiselle välttämättömästä laatuarvosanan korottamisesta. Tällaisissa tapauksissa tiedon tulisi löytyä esimerkiksi koulutusohjelman opinto-oppaasta.

8. Saada opintotukea ja muuta sosiaaliturvaa

Opiskelijan pääsääntöinen tulonlähde on opintotuki, joka koostuu opintorahasta, valtion takaamasta opintolainasta sekä asumislisästä (ulkomailla opiskeleville). Opiskelija on lisäksi oikeutettu yleiseen asumistukeenäitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaan sekä sairauspäivärahaan niiden ehtojen täyttyessä. Lisätietoja näistä etuuksista löytyy Kelan nettisivuilta.

Sekä perustuslain että toimeentulotukilain mukaan kaikki ovat oikeutettuja toimeentulotukeen silloin, kun heidän tulonsa eivät riitä kattamaan välttämättömiä menoja. Toimeentulotukeen voit olla oikeutettu myös tilanteissa, joissa et voi saada opintotukea ja muut tulosi eivät riitä kattamaan välttämättömiä menojasi. Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan välttämätön toimeentulo. Lisätietoa toimeentulotuesta löytyy toimeentulo-osiosta sekä Kelan nettisivuilta.

9. Olla sairaslomalla ja päästä julkiseen terveydenhuoltoon

Perustutkinto-opiskelijoiden pääsääntöinen terveydenhuolto toimii Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) kautta, joka on erikoistunut opiskeluterveydenhuoltoon. Jatko-opiskelijat eivät kuulu opiskeluterveydenhuollon piiriin. Heinäkuussa, iltaisin ja viikonloppuisin YTHS:n toimipisteet ovat kiinni, jolloin opiskelijalla on oikeus käyttää kunnallisia terveyspalveluja. Opiskelijalla on oikeus käyttää opiskelupaikkakuntansa kunnallisia perusterveydenhoitopalveluja hänen kotipaikkakunnastaan riippumatta.

Opiskelijan ei pidä eikä kannata opiskella oman terveytensä kustannuksella. Opiskelijalla on oikeus olla sairaslomalla ja saada sairauspäivärahaa. Lue lisää sairauspäivärahasta täältä.

10. Opiskella kokematta syrjintää tai häirintää

Suomen perustuslain 6 §:n mukaan: ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”. Yhdenvertaisuuslaissa määritellään tarkemmin mitä syrjintä tarkoittaa. Syrjinnäksi lasketaan selkeän epätasa-arvoisen kohtelun (välitön syrjintä) lisäksi myös se, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden (välillinen syrjintä). Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

Tasa-arvolain 5 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Koulutusta ja opetusta järjestävien yhteisöjen menettelyä pidetään syrjintänä, jos henkilö asetetaan opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä, opintosuoritusten arvioinnissa tai oppilaitoksen tai yhteisön muussa varsinaisessa toiminnassa sukupuolen perusteella muita epäedullisempaan asemaan (8 b §). Koulutusta ja opetusta järjestävän yhteisön on annettava kirjallinen selvitys menettelystään opiskelijalle, joka katsoo joutuneensa syrjityksi (10 a §).

Mikäli tunnet kokeneesi häirintää tai kiusaamista toiselta opiskelijalta, professorilta tai muulta yliopiston henkilöstöön kuuluvalta jäseneltä, voit ottaa luottamuksellisesti yhteyttä ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöihin, jotka palvelevat kaikissa häirintään liittyvissä tilanteissa.

11. Saada menetetty opiskeluoikeus takaisin ja todistaa soveltuvuus opiskeltavalle alalle

Opiskelija voi menettää opiskeluoikeutensa esimerkiksi silloin, jos hän ei ole ilmoittautunut lukukauden alussa läsnä- tai poissaolevaksi, tai jos hän ei ole ehtinyt suorittaa opintojaan määräajassa, tai jos hän ei ole saanut opintojaan suoritettua lisäajan myöntämisen jälkeen. Opiskelija voi hakea yliopistolta oikeutta päästä takaisin opiskelijaksi. Opinto-oikeusasioissa neuvoo yliopiston Opiskelijakeskus tai tiedekunnan koulutuspäällikkö.

Jos opiskelija on menettänyt opiskeluoikeutensa alalle soveltumattomuuden perusteella, hän voi hakea muutosta opiskeluoikeuden menettämiseen osoittamalla ettei opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneita syitä enää ole. Opiskelijan tulee tällöin toimittaa yliopistolle terveydentilaansa koskevat lausunnot. Opiskeluoikeuden palauttamisesta päättää yliopiston hallitus. Yliopiston tulee antaa opiskelijaksi pyrkiville tieto siitä, minkälaisia terveydentilaa koskevia vaatimuksia ja muita edellytyksiä opintoihin liittyy.

Yliopiston hallituksen on taattava opiskelijalle mahdollisuus tulla kuuluksi, mikäli hänen opiskeluoikeutensa aiotaan peruuttaa. Lisäksi hallitukselle on tehtävä opiskelijan asiaa koskeva selvitys ennen kuin hallitus voi tehdä päätöstä.

Jos opiskelijan epäillään olevan soveltumaton opiskelemalleen alalle, on yliopiston selvitettävä yhdessä opiskelijan kanssa tämän mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen. Opiskelija voidaan tämän suostumuksella siirtää yliopiston sellaiseen muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää.
Opiskelija voi hakea muutosta opiskeluoikeutensa menettämistä tai palauttamista koskevaan päätökseen 14 päivän sisällä päätöksen tiedoksisaannista opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta.

Mikäli sinua epäillään alallesi soveltumattomaksi, ota yhteyttä ylioppilaskunnan koulutuspoliittiseen sihteeriin.

12. Kieltäytyä plagioinninestojärjestelmä Urkundin käytöstä

Yliopisto käyttää plagioinninestojärjestelmä Urkundia tarkistamaan, että opinnäytetöissä ei ole lainattu tekstiä ilman asiaankuuluvia lähdeviittauksia. Opettaja on yliopiston koulutusneuvoston päätöksellä velvoitettu suosittelemaan Urkundin käyttöä.

Urkundiin syötetty työ jää järjestelmään käytettäväksi vertailutekstinä myöhemmissä tarkistuksissa, joten tekijänoikeudellisista syistä opiskelija voi myös kieltäytyä Urkund-tarkastuksesta. Tällöin plagiointitarkastus tehdään ilman Urkund-järjestelmää.

13. Oikeus hyvään opiskelukykyyn sekä terveelliseen ja turvalliseen opiskeluympäristöön

Terveydenhuoltolain 17 §:n mukaan opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus, opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskelukyky, terveyden- ja sairaanhoito sekä varhainen puuttuminen ja erityistuen tarpeen tunnistaminen. YTHS toteuttaa perustutkinto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon kokonaisuudessaan.

Lisää hyvästä opiskelukyvystä löydät täältä.

Opiskelijalla on oikeus saada opiskella ja elää ympäristössä, joka on turvallinen eikä aiheuta terveyshaittoja. Vastuu rakennusten kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä vaurioiden syiden selvittämisestä on rakennuksen omistajalla. Jos opiskelija havaitsee yliopiston tiloissa terveydelle haitallisia sisäilmaongelmia, kannattaa hänen käydä lääkärin tutkimuksissa ja ilmoittaa havainnoistaan yliopiston tilapalveluihin.