Opiskelijan oikeudet

Opiskelijan oikeuksia on määritelty useissa laeissa, säännöissä ja säädöksissä. Tähän osioon on koottu kattava lista oikeuksista, joita sinulla opiskelijana on.

Todistaa soveltuvuus alalle

Yliopisto voi peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeuden, mikäli hänet katsotaan soveltumattomaksi alalle. Tällaisessa tilanteessa opiskelijalla on oikeus tulla kuulluksi ennen päätöksentekoa. 

Jos opiskelija todetaan soveltumattomaksi alalle, on yliopiston selvitettävä yhdessä opiskelijan kanssa tämän mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen. Opiskelija voidaan tämän suostumuksella siirtää yliopiston sellaiseen muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää.

Päätökseen opiskeluoikeuden peruuttamisesta voi hakea muutosta osoittamalla, ettei opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneita syitä enää ole. Opiskelijan tulee tällöin toimittaa yliopistolle terveydentilaansa koskevat lausunnot. 

Opiskeluoikeuden menettämistä tai palauttamista koskevaan päätökseen voi hakea oikaisua.