Opiskelijan oikeudet

Opiskelijan oikeuksia on määritelty useissa laeissa, säännöissä ja säädöksissä. Alle on koottu kattava lista oikeuksista, joita sinulla opiskelijana on.

Jos arvelet, että oikeusturvaasi on loukattu, kannattaa ensin pyrkiä keskustelemaan toisen osapuolen, esimerkiksi kurssin opettajan kanssa. Voit halutessasi pyytää OYY:n asiantuntijan tueksi keskusteluihin (asiantuntijamme tavoitat osoitteesta help@oyy.fi). Jos et ole varma siitä, onko tilanteessa toimittu oikein, ota yhteys OYY:n asiantuntijoihin. Jos asiasta ei päästä sopuun keskustellen, voit olla oikeutettu tekemään oikaisupyynnön.

Oikaisutilanteissa on tärkeää olla nopea, sillä viralliset oikaisupyynnöt on yleensä toimitettava 14 päivän kuluessa päätöksensaannista, esimerkiksi tenttituloksiin tai opinnäytteiden arviointiin liittyen. OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija neuvoo ja on tukena erimielisyyksien ilmaantuessa ja oikaisupyyntöjen ollessa tarpeen.

Opiskelijana sinulla on oikeus:

Opiskelijalla on lakisääteinen oikeus saada opinto-ohjausta (Yliopistolaki 40§). Opinto-ohjausta kannattaa hyödyntää rohkeasti aina tarvittaessa. Ohjausta saat omaopettajaltasi tai tutkinto-ohjelmasi koulutussuunnittelijalta.

Opiskelijana olet myös oikeutettu opinnäytetöiden asialliseen ohjaukseen. Mikäli ohjauksesta vastaava henkilö osoittaa välinpitämättömyyttä opinnäytetyön ohjausta kohtaan, vaikka sen takia, ettei alkuperäinen ohjaaja ole opinnäytetyön aiheen asiantuntija, olet oikeutettu saamaan asianmukaista ohjausta toisaalta.

Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus on suunniteltu eteneväksi keskimäärin 60 opintopisteellä vuodessa. Yliopistolain mukaan opiskelijan täytyy pystyä edistämään opintojaan laissa määritellyssä tavoiteaikataulussa.

Voit hyväksilukea aiemmin käymiäsi kursseja tutkintoon, jos aiemmin käydyt kurssit käyvät tasonsa ja laajuutensa ja sisältönsä puolesta tutkintoon. On mahdollista, että yliopisto velvoittaa tekemään hieman täydentäviä tehtäviä täyden kurssikorvaavuuden saamiseksi. Myös formaalin koulutuksen ulkopuolella hankittua osaamista on mahdollista tunnustaa. Osa aiemmin avoimessa yliopistossa suoritetuista tutkintoon sisällytettävistä opinnoista täytyy hyväksilukea. Hyväksilukeminen tapahtuu Pepissä ja siinä auttavat koulutussuunnittelijat.  Oulun yliopistosta opintojen hyväksiluvusta käytetään käsitettä osaamisen tunnustaminen (ent. opintojen AHOTointi) (linjaukset 2021). 

Voit hakea lisäaikaa opiskeluun, jos et ehdi tehdä opintoja alkuperäisen opinto-oikeuden aikana. Voimassaolevan opinto-oikeuden löydät Pepin opiskelijan työpöydän etusivulta. Muista hakea lisäaikaa ajoissa: keväällä huhtikuun loppuun mennessä ja syksyllä lokakuun loppuun mennessä. Opiskelija on oikeutettu omaopettajan ohjaukseen myös lisäajalla opiskellessaan. Lisätietoa lisäajasta, kriteereistä ja hakemisesta Yliopiston nettisivuilta.

Lisäajan lisäksi tutkinnon jälkeen opiskelun onnistuu täydentävällä ja erillisellä opiskeluoikeudella. Huomaathan, että ilmaista täydentävää opinto-oikeutta tulee hakea tutkintohakemuksen yhteydessä. Tutkinnon jälkeen opintoja voi suorittaa myös korkeakoulujen avoimesta tarjonnasta

Kaikilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa opintojaan esteettömästi ja saada omien opintosuoritusten arviointi suhteutettuna omiin esteisiin.

Suomen perustuslain 6 §:ään on kirjattu yhdenvertaisuus yhtenä ihmisen perusoikeuksista. Tämä koskee myös esteettömyyttä opiskelussa. Ketään ei siis saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, vaan kaikille tulee taata yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun. Yhdenvertaisuuslain 6 §:ssäkäsitellään tarkemmin myös koulutuksen järjestäjän velvollisuutta järjestää yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun. Lisäksi koulutuksen järjestäjän on tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi ja työuralla etenemiseksi (yhdenvertaisuuslaki 15 §).

Mikäli opiskelijalla on todettu esteellisyys, omaan todettuun rajoitteisuuteen kuten aistivammaisuuteen tai luki- ja paniikkihäiriöihin, on siis mahdollista saada yliopistolta poikkeusjärjestelyjä arviointikäytännöissä ja vaihtoehtoisia opintojen suoritustapoja kertoessaan ennakkoon omasta esteellisyydestä. Oulun yliopiston opintopsykologi toimii yliopiston esteettömyysyhdyshenkilönä ja hänen kanssaan voi suunnitella opiskelun erityisjärjestelyjä. Vaikeavammaisille ihmisille on myös taattu kunnan puolelta oikeus henkilökohtaiseen apuun. Lue lisää yliopiston esteettömyyssivulta.

Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön §20:n mukaan opintosuoritusten eli esimerkiksi tenttien tulokset on julkaistava viimeistään kolmen viikon kuluessa siitä, kun opettaja on saanut tentit arvosteltavakseen. Sähköisesti tai fyysisesti ilmoitustauluilla ilmoitettavat tenttitulokset julkaistaan opiskelijanumeroilla. Opinnäytetyöt on arvioitava kuukauden kuluessa siitä, kun opiskelija jätti lopullisen työn arvioitavaksi.

Mikäli opettaja tarvitsee lisäaikaa opintosuoritusten tarkastukseen tulee hänen pyytää tätä koulutusdekaanilta ja opiskelijoita on tiedotettava uudesta tarkastusaikataulusta.

Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön §21:n mukaan jokaisella tulee olla mahdollisuus saada palautetta tentistä ja muista opintosuorituksista. Käytännössä opiskelija saa selvityksen oman suorituksensa arvostelusta ja yleisistä arviointiperusteista. Palautteen voi antaa opiskelijoille joko ryhmässä tai yksilöllisesti.

Opiskelijalla on oltava tilaisuus tutustua arvioituun opintosuoritukseensa. Kannattaa käyttää hyväksi tilaisuus käydä keskustelemassa omasta suorituksesta tentin jälkeen – palautteen kuuleminen ja tentistä keskustelu parhaimmillaan syventää oppimista ja antaa hyvät eväät mahdolliseen uusintaan.

Oikaisupyyntöjä voi tehdä opiskeluoikeutta, opintosuorituksia (arvosanat & läpäisy), lukuvuosimaksuja ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (ent. AHOT) päätöksiä koskien. Oikaisupyynnöt käsittelee Oulun yliopistossa tutkintolautakunta.

Jos olet tyytymätön kurssiarvosanaan:

Pyydä ensin oikaisua eli muutosta arvosanaan arvostelun suorittaneelta henkilöltä. OYY suosittelee, että oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti, esim. sähköpostitse. Oikaisua pitää pyytää 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut tilaisuus saada tietoosi arvostelun tulokset ja arviointiperusteiden soveltaminen suoritukseen. Suorituksen arvioija vastaa oikaisupyyntöön viivyytyksettä.

Jos olet tyytymätön arvioijan tekemään ratkaisuun, eli saamaasi vastaukseen vastaukseen, voit hakea oikaisua tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa vastauksesta. Tutkintolautakunnalle osoitetut oikaisupyynnöt toimitetaan kirjaamoon. Huomaathan, että oikaisupyyntö kannattaa tehdä kerralla mahdollisimman hyvin, sillä tutkintolautakunta harvemmin kuulee opiskelijaa toista kertaa.

Tutkintolautakunta käynnistää asian käsittelyn viivytyksettä. Opintosuorituksiin ja hyväksilukuihin liittyvissä oikaisupyynnöissä tutkintolautakunta käsittelee asian kiireellisenä. Tutkintolautakunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Jos olet tyytymätön opinnäytetyön arvosanaan (kandi, gradu, väitöskirja, lisensiaatintyö):

Pyydä oikaisua suoraan tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa arvosanan tiedonsaannista. Luethan yliopiston ohjeet oikaisupyynnön tekemisestä huolella. Tutkintolautakunta käynnistää asian käsittelyn viivytyksettä. Tutkintolautakunta käsittelee asian kiireellisenä. Vähintään muutaman viikon käsittelyaikaan kannattaa kuitenkin varautua, sillä tutkintolautakunta pyytää vastineen arvioinnin tehneiltä. Tutkintolautakunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Huomaathan, että oikaisupyyntö kannattaa tehdä kerralla mahdollisimman hyvin.

OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija (kopoasiantuntija@oyy.fi) auttaa ja tukee oikaisuprosessissa. Olethan nopeasti ja rohkeasti yhteydessä, jos oikaisu on sinulle ajankohtaista.

Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön §22:n mukaan opiskelija saa uusia tentin kahdesti kohtuullisen ajan kuluessa. Uusinnat kannattaa hoitaa aina samana lukuvuonna (loppukevään tenttien osalta myös seuraavana syksynä), koska seuraavalla lukuvuodelle jääneestä kurssista voidaan edellyttää uusimaan koko kurssi, ei vain tenttiä. Uusintojen suhteen kannattaa aina olla itse rohkeasti aloitteellinen. Tentiksi katsotaan myös muu loppusuoritus (esseet, oppimispäiväkirjat, tms), jos se on kurssin ainoa suoritustapa (eli ei valinnainen vaihtoehto tentille). Kaikenlaisia loppusuorituksia tulee saada täydentää, jos ne tulevat sisällön vuoksi hylätyksi.

Huomaathan, että uusiminen ja arvosanan korottaminen on yliopiston säännöissä eri asioita. Opetussuunnitelmassa tai koulutusdekaanin määräyksestä voidaan rajoittaa hyväksytyn opintosuorituksen uusimiskertojen lukumäärää, ellei ole kysymys opintojen jatkamiselle välttämättömästä laatuarvosanan korottamisesta. Tällaisissa tapauksissa tiedon tulisi löytyä esimerkiksi koulutusohjelman opinto-oppaasta. Opinto-oppaat löydät Pepistä.

Opiskelijan pääsääntöinen tulonlähde on opintotuki, joka koostuu opintorahasta sekä valtion takaamasta. Opiskelija on lisäksi oikeutettu yleiseen asumistukeen sekä ehtojen täyttyessä opintorahan huoltajakorotukseen, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaan sekä sairauspäivärahaan.

Lisätietoja etuuksista löytyy Kelan nettisivuilta.

Opiskelija voi myös olla oikeutettu toimeentulotukeen esimerkiksi silloin, kun hän ei voi saada muita etuuksia ja muut tulot eivät riitä kattamaan toimeentuloa. Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan välttämätön toimeentulo.

Perustutkinto-opiskelijoiden pääsääntöinen terveydenhuolto toimii Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) kautta, joka on erikoistunut opiskeluterveydenhuoltoon. Jatko-opiskelijat ja vaihto-opiskelijat eivät kuulu opiskeluterveydenhuollon piiriin. Tarkista YTHS:n aukioloajat YTHS:n nettisivuilta. Opiskelijalla on aina myös oikeus käyttää asuin- ja opisekelupaikkakuntansa kuntansa kunnallisia terveyspalveluita niin halutessaan.

Opiskelijan ei pidä eikä kannata opiskella oman terveytensä kustannuksella. Opiskelijalla on oikeus olla sairaslomalla ja saada sairauspäivärahaa. Lue lisää sairauspäivärahasta Kelan sivuilta.

Jokaisella Oulun yliopiston opiskelijalla on oikeus opiskella turvallisesti yliopistolla kokematta kiusaamista, häirintää tai syrjintää. Suomen perustuslaki, yhdenvertaisuuslaki ja laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta takaavat oikeuden syrjimättömyyteen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Oppilaitoksella on velvollisuus taata opiskelijoille turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö.

Mikäli tunnet kokeneesi häirintää tai kiusaamista toiselta opiskelijalta, professorilta tai muulta yliopiston henkilöstöön kuuluvalta jäseneltä, voit ottaa luottamuksellisesti yhteyttä ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöihin, jotka palvelevat kaikissa häirintään liittyvissä tilanteissa. Yliopistolle koetusta kiusaamisesta tai häirinnästä voi tehdä ilmoituksen lomakkeen kautta. Tutustu Oulun yliopiston kiusaamisen ja häirinnän käsittelyohjeeseen.

Opiskelija voi menettää opiskeluoikeutensa esimerkiksi silloin, jos hän ei ole ilmoittautunut lukukauden alussa läsnä- tai poissaolevaksi, tai jos hän ei ole ehtinyt suorittaa opintojaan määräajassa, tai jos hän ei ole saanut opintojaan suoritettua lisäajan myöntämisen jälkeen. Opiskelija voi hakea yliopistolta oikeutta päästä takaisin opiskelijaksi. Passiivirekisteristä poistamisesta eli opiskeluoikeuden palauttamisesta peritään 35€ uudelleenkirjaamismaksu. Opinto-oikeusasioissa neuvoo OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija (kopoasiantuntija@oyy.fi) tai tiedekunnan johtava koulutusasiantuntija (yhteystiedot yliopiston nettisivuilta).

Jos opiskelija on menettänyt opiskeluoikeutensa alalle soveltumattomuuden perusteella, hän voi hakea muutosta opiskeluoikeuden menettämiseen osoittamalla ettei opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneita syitä enää ole. Opiskelijan tulee tällöin toimittaa yliopistolle terveydentilaansa koskevat lausunnot. Opiskeluoikeuden palauttamisesta päättää yliopiston hallitus. Yliopiston tulee antaa opiskelijaksi pyrkiville tieto siitä, minkälaisia terveydentilaa koskevia vaatimuksia ja muita edellytyksiä opintoihin liittyy.

Yliopiston hallituksen on taattava opiskelijalle mahdollisuus tulla kuuluksi, mikäli hänen opiskeluoikeutensa aiotaan peruuttaa. Lisäksi hallitukselle on tehtävä opiskelijan asiaa koskeva selvitys ennen kuin hallitus voi tehdä päätöstä.

Jos opiskelijan epäillään olevan soveltumaton opiskelemalleen alalle, on yliopiston selvitettävä yhdessä opiskelijan kanssa tämän mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen. Opiskelija voidaan tämän suostumuksella siirtää yliopiston sellaiseen muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää.

Opiskelija voi hakea muutosta opiskeluoikeutensa menettämistä tai palauttamista koskevaan päätökseen 14 päivän sisällä päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli sinua epäillään alallesi soveltumattomaksi, ota yhteyttä ylioppilaskunnan koulutuspoliittiseen asiantuntijaan (kopoasiantuntija@oyy.fi).

Yliopisto käyttää plagioinninestojärjestelmä Urkundia tarkistamaan, että opinnäytetöissä ei ole lainattu tekstiä ilman asiaankuuluvia lähdeviittauksia. Urkundia voidaan käyttää myös joillakin kursseilla. Opettaja on yliopiston koulutusneuvoston päätöksellä velvoitettu suosittelemaan Urkundin käyttöä.

Urkundiin syötetty työ jää järjestelmään käytettäväksi vertailutekstinä myöhemmissä tarkistuksissa, joten tekijänoikeudellisista syistä opiskelija voi myös kieltäytyä Urkund-tarkastuksesta. Tällöin plagiointitarkastus tehdään ilman Urkund-järjestelmää.

Terveydenhuoltolain 17 §:n mukaan opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus, opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskelukyky, terveyden- ja sairaanhoito sekä varhainen puuttuminen ja erityistuen tarpeen tunnistaminen. YTHS toteuttaa perustutkinto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon kokonaisuudessaan.

Lisää hyvästä opiskelukyvystä löydät täältä.

Opiskelijalla on oikeus saada opiskella ja elää ympäristössä, joka on turvallinen eikä aiheuta terveyshaittoja. Vastuu rakennusten kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä vaurioiden syiden selvittämisestä on rakennuksen omistajalla. Jos opiskelija havaitsee yliopiston tiloissa terveydelle haitallisia sisäilmaongelmia, kannattaa hänen käydä lääkärin tutkimuksissa ja ilmoittaa havainnoistaan yliopiston tilapalveluihin tilat@oulu.fi. Palvelupyyntöjä voivat myös opiskelijat lähettää henkilöstöintra Pation kautta.

Skip to content